Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "zbiory"

 

"zbiory" English translation

Results: 1-21 of 53

zbiory {noun}

zbiory {f pl} (also: kolekcje)

Namiętnie traktowali swoje zbiory i hobby.

And they were very passionate about their collections and their hobbies.

Potem alianci przejrzeli jego zbiory, znaleźli obrazy i szukali ludzi, którzy je sprzedali.

Then the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.

Nazywa się 'Zbiory'.

It's called Collections.

W ciągu następnych lat zawartość będzie stopniowo rozszerzana w miarę jak coraz więcej bibliotek, archiwów i archiwów audiowizualnych będzie przyłączać swoje cyfrowe zbiory.

In the years thereafter the content will be gradually expanded as more libraries, more archives and more audiovisual archives and museums contribute their digitalised collections.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zbiory":

 

Similar translations

Similar translations for "zbiory" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zbiory" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(Wytwórca odpowiedzialny za zbiory monowalentne przed końcową filtracją):

(Manufacturer responsible for monovalent pooled harvests, before final filtration):

Ograniczały one zbiory i czyniły je nieodpowiednimi do konsumpcji przez ludzi.

They have reduced harvests and rendered them unfit for human consumption.

Czy zbiory zapisane w technice cyfrowej, będą własnością publiczną czy prywatną?

Is all of this, as we go digital, is it going to be public or private?

Obecne zbiory na półkuli południowej są większe niż się spodziewano.

Current harvests in the southern hemisphere are larger than expected.

Na to wszystko nakładają się słabe ubiegłoroczne zbiory, które dodatkowo osłabiły dochody państwa.

On top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.

Skąd poruszenie, gdy prywatny kolekcjoner wyprzedaje swoje zbiory do zagranicznego muzeum?

And why is there an uproar when a private collector tries to sell his collection to a foreign museum?

W międzyczasie jednak, jak się mówi w Słowenii, "módlmy się o dobre zbiory, ale nie odkładajmy motyki”.

But in the mean time, as you say in Slovenia, 'pray for a good harvest, but keep on hoeing'.

Więc zacząłem pisać programy komputerowe, które badały bardzo, bardzo duże zbiory tych cyfrowych śladów.

So, I started to write computer programs that study very, very large sets of these online footprints.

Zmiany klimatu powodują ekstremalne warunki pogodowe. W niektórych krajach zniszczyły one całe zbiory.

Climate change is causing extreme weather conditions and in some countries whole crops have been destroyed.

Nawet w tych warunkach nasi hodowcy nadal z wielkim poświęceniem pracują ciężko, by ocalić swoje zbiory.

Even so, our growers, with great effort and commitment to quality, continue to work hard to save their crops.

Te dwa zbiory aktów prawnych są ze sobą połączone i zdecydowanie tworzą uaktualnione prawne ramy odniesienia.

These dossiers are integrated with each other and definitely form an updated legal frame of reference.

Wszyscy zgadzamy się, że cyfrowa biblioteka oferująca zbiory, jakie proponuje Google, przyniesie prawdziwe korzyści.

We all agree that a digital library of the scope Google is proposing will mean real benefits.

Nadszedł czas dla nas wszystkich, by zebrać się, nie tylko po to, by ratować te zbiory, ale by ocalić naszą planetę.

Now is the time for us all to come together, not just to save this harvest, but to save the planet.

Obecne mamy 8 ośrodków skanowania w 3 krajach, a biblioteki chcą skanować swoje zbiory.

We've now got eight of these scanning centers in three countries, and libraries are up for having their books scanned.

Widać także zbiory ostryg wzdłuż brzegu.

And also showing oyster gardening for the community along its edges.

Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres:

Other data sets are stored for at least:

Jest to konieczne, by uzyskać zbiory.

It is necessary to do that in order to get the crop.

Pomimo, iż zbiory zapowiadają się dobrze po raz czwarty z rzędu, na początku zbiorów zapasy znajdowały się na niskim poziomie.

Despite the good harvest forecasts - the fourth in a row now - stocks at the beginning of the harvest stood at a low level.

W języku irlandzkim mamy wyrażenie meitheal; oznacza to ludzi, zbierających się, działających razem, by ocalić zbiory.

In the Irish language we have a saying called meitheal; that is, people coming together, operating together to save the harvest.

Te zbiory powinny być łatwo dostępne i powinna istnieć możliwość konsultowania ich przez internet - byłoby to idealne rozwiązanie.

These records should be easy to access and available for consultation via the internet; that would be ideal.
 

Forum results

"zbiory" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Have a look at the Turkish-English dictionary by bab.la.