Polish-English translation for "zbiory"

PL zbiory English translation

PL zbiory
volume_up
{feminine plural}

zbiory (also: kolekcje)
Namiętnie traktowali swoje zbiory i hobby.
And they were very passionate about their collections and their hobbies.
Potem alianci przejrzeli jego zbiory, znaleźli obrazy i szukali ludzi, którzy je sprzedali.
Then the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Nazywa się 'Zbiory'.

Synonyms (Polish) for "zbiory":

zbiory

Context sentences for "zbiory" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOgraniczały one zbiory i czyniły je nieodpowiednimi do konsumpcji przez ludzi.
They have reduced harvests and rendered them unfit for human consumption.
PolishCzy zbiory zapisane w technice cyfrowej, będą własnością publiczną czy prywatną?
Is all of this, as we go digital, is it going to be public or private?
Polish(Wytwórca odpowiedzialny za zbiory monowalentne przed końcową filtracją):
(Manufacturer responsible for monovalent pooled harvests, before final filtration):
PolishObecne zbiory na półkuli południowej są większe niż się spodziewano.
Current harvests in the southern hemisphere are larger than expected.
PolishNa to wszystko nakładają się słabe ubiegłoroczne zbiory, które dodatkowo osłabiły dochody państwa.
On top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
PolishSkąd poruszenie, gdy prywatny kolekcjoner wyprzedaje swoje zbiory do zagranicznego muzeum?
And why is there an uproar when a private collector tries to sell his collection to a foreign museum?
PolishW międzyczasie jednak, jak się mówi w Słowenii, "módlmy się o dobre zbiory, ale nie odkładajmy motyki”.
But in the mean time, as you say in Slovenia, 'pray for a good harvest, but keep on hoeing'.
PolishWięc zacząłem pisać programy komputerowe, które badały bardzo, bardzo duże zbiory tych cyfrowych śladów.
So, I started to write computer programs that study very, very large sets of these online footprints.
PolishObecne mamy 8 ośrodków skanowania w 3 krajach, a biblioteki chcą skanować swoje zbiory.
We've now got eight of these scanning centers in three countries, and libraries are up for having their books scanned.
PolishWszyscy zgadzamy się, że cyfrowa biblioteka oferująca zbiory, jakie proponuje Google, przyniesie prawdziwe korzyści.
We all agree that a digital library of the scope Google is proposing will mean real benefits.
PolishW niektórych krajach zniszczyły one całe zbiory.
Climate change is causing extreme weather conditions and in some countries whole crops have been destroyed.
PolishTe dwa zbiory aktów prawnych są ze sobą połączone i zdecydowanie tworzą uaktualnione prawne ramy odniesienia.
These dossiers are integrated with each other and definitely form an updated legal frame of reference.
PolishWidać także zbiory ostryg wzdłuż brzegu.
And also showing oyster gardening for the community along its edges.
PolishNawet w tych warunkach nasi hodowcy nadal z wielkim poświęceniem pracują ciężko, by ocalić swoje zbiory.
Even so, our growers, with great effort and commitment to quality, continue to work hard to save their crops.
PolishNadszedł czas dla nas wszystkich, by zebrać się, nie tylko po to, by ratować te zbiory, ale by ocalić naszą planetę.
Now is the time for us all to come together, not just to save this harvest, but to save the planet.
PolishPozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres:
PolishJest to konieczne, by uzyskać zbiory.
It is necessary to do that in order to get the crop.
PolishTe zbiory powinny być łatwo dostępne i powinna istnieć możliwość konsultowania ich przez internet - byłoby to idealne rozwiązanie.
These records should be easy to access and available for consultation via the internet; that would be ideal.
PolishOsiągnięto by to, między innymi, stopniowo zbliżając zbiory wymogów oraz procesy regulacyjne obu stron.
Among other aspects, this will be achieved through progressive approximation of both parties' sets of requirements and regulatory processes.
PolishOd tego czasu, trzy następujące po sobie zadowalające zbiory oraz kryzys gospodarczy stopniowo doprowadziły do bardzo niskich cen.
Since then, three consecutive satisfactory harvests and the economic crisis have led gradually to very low prices.