How to write a letter in English

Polish-English translation for "zmierzać"

 

"zmierzać" English translation

Results: 1-24 of 159

zmierzać {verb}

zmierzać {vb} (also: podjechać, nadchodzić, nadejść, podjeżdżać)

Będziemy tam zmierzać stopniowo, stosując etapowe podejście.

We will get there by this gradual, progressive approach.

Europa nie potrzebuje gospodarki rynkowej, która próbuje zmierzać ku podejściu laisser faire - laisser passer.

A market economy which tries to move towards a laisser faire - laisser passer approach is not what we need in Europe.

Jeśli chodzi o pozostałą część sprawozdania, ogólnie wydaje się ona zmierzać we właściwym kierunku, dlatego poprę ten doskonały dokument sprawozdawcy.

As for the rest of the report, the general approach appears to be going in the right direction, and I will support the rapporteur's excellent work.

Naprawdę musimy zmierzać w kierunku podejścia globalnego, w kierunku umów partnerskich, ponieważ nie uda nam się rozwiązać tych problemów jednostronnie.

We do need to move towards this global approach, towards partnership agreements, because we will not succeed in solving the problems unilaterally.

zmierzać (do/w kierunku czegoś) {vb} (also: kierować się)

to wend [wended|wended] (to/towards sth) {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zmierzać":

 

Similar translations

Similar translations for "zmierzać" in English

 

Usage examples

Usage examples for "zmierzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?

Which direction should this reform take, according to the content of our report?

Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.

The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.

Do czego zmierzam: Na dłuższą metę nie wszystkie informacje mają tą samą wagę.

My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.

Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.

And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.

Robię to, ponieważ chcę przestrzec, że możemy zmierzać z "powrotem do przyszłości”.

I do so because I want to caution that we may be going back to the future.

Wśród nas jest wiele opinii, w którym kierunku te działania powinny zmierzać.

We have many opinions as regards the direction our activities should take.

Możemy wreszcie zmierzać do Europy dla obywateli, budowanej przez obywateli.

Finally, we can move forward to a Europe for the citizen, by the citizen.

Niniejsza debata powinna zmierzać w innym kierunku i wychodzić ze strony innej komisji.

This debate should go in a different direction and come from a different committee.

Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.

The next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.

Tak więc, będe zmierzał w nowym kierunku, aby zgłębić tajniki rytmu i przestrzeni.

So, I'm off in my new direction with this to explore rhythm and space.

Zmieniło się natomiast otoczenie, w którym musimy zmierzać do tego celu.

What has altered is the environment in which we must achieve this aim.

Uważam, że przedmiotowe prawodawstwo będzie zmierzać w przyszłości w tym właśnie kierunku.

I believe that this legislation will continue in this direction in the future.

Stworzenie wspólnego portalu będzie wymagać czasu, ale powinniśmy zmierzać w tym kierunku.

The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.

Przyjęte przez nas sprawozdanie wydaje się powoli zmierzać w tym kierunku.

The report that we have adopted seems to me to be moving, albeit slowly, in this direction.

Tak więc musimy zmierzać ku stworzeniu zharmonizowanego systemu - i im prędzej, tym lepiej.

Accordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.

Liczby te nie uległy zmianie od 2002 r. i zmierzają w złym kierunku.

The numbers have not moved since 2002 and are going in the wrong direction.

Proszę pomyśleć o tym, że być może potrzebuje dalszych szkoleń, aby zmierzać ku przyszłości.

Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.

Ostatnia, ale niemniej ważna sprawa, to pytanie, do czego zmierzać ma ta debata.

Last but not least is the question of where the debate should lead.

Unia Europejska powinna aktywnie zmierzać do wprowadzenia takiego systemu.

The EU should work very actively to get such a system established.

Dlatego też uważamy, że należy zmierzać w trzech wyznaczonych przez sprawozdanie kierunkach.

That is why we believe it is essential to move in the three directions set out by this report.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the German-English dictionary.