Polish-English translation for "zmierzać"

PL zmierzać English translation

zmierzać {ipf. v.}

PL zmierzać
volume_up
[zmierzam|zmierzałbym] {imperfective verb}

  1. general
  2. figurative

1. general

zmierzać (also: nadciągać, nadciągnąć, podjechać, podjeżdżać)
na piśmie. - (IT) Do kwestii jądrowej w Iranie należy zastosować podejście dyplomatyczne, zmierzające do normalizacji stosunków.
. - (IT) The 'nuclear' issue in Iran should be marked by a diplomatic approach aimed at 'normalising' relations.
Sprawozdanie przyjęte przez Komisję Przemysłu oraz tekst ogólnego podejścia przyjęty przez Radę wyraźnie zmierzają w tym samym kierunku.
The report adopted by the Industry Committee and the text of the general approach adopted by the Council clearly go in the same direction.
W podejściu do ochrony zwierząt, w tych działaniach, które zmierzają do podnoszenia dobrostanu zwierząt, ważne są jednak dwie rzeczy.
However, in the approach to animal protection, in those measures which aim to improve the welfare of animals, there are two important things.
zmierzać (also: skierować się)
zmierzać

trending_flat
"do/w kierunku czegoś"

zmierzać (also: kierować się)
volume_up
to wend [wended|wended] {vb} (to/towards sth)

2. figurative

trending_flat
"do"

zmierzać (also: być na drodze do)
Za kilka tygodni Komisja przedstawi swój pogląd na działania zmierzające do stworzenia najnowocześniejszych ram nadzoru w Europie.
In a few weeks' time the Commission will present its views on the road towards building a state-of-the-art supervisory framework in Europe.
(BG) Panie przewodniczący, panie komisarzu, koledzy posłowie! Cieszą mnie starania europejskich instytucji zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych.
Commissioner, colleagues, I welcome the efforts of European institutions to reduce road accidents and casualties.
Jednakże wszystkie pozostałe kraje w Europie mają także prawo zmierzać ku bardziej demokratycznej i przejrzystej Europie, która będzie w stanie podejmować działania.
However, all the other countries in Europe also have the right to proceed along the road to a more democratic, more transparent Europe that is more capable of taking action.

Context sentences for "zmierzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?
Which direction should this reform take, according to the content of our report?
PolishNowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
PolishNajbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.
The next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
PolishRobię to, ponieważ chcę przestrzec, że możemy zmierzać z "powrotem do przyszłości”.
I do so because I want to caution that we may be going back to the future.
PolishWśród nas jest wiele opinii, w którym kierunku te działania powinny zmierzać.
We have many opinions as regards the direction our activities should take.
PolishNiniejsza debata powinna zmierzać w innym kierunku i wychodzić ze strony innej komisji.
This debate should go in a different direction and come from a different committee.
PolishMożemy wreszcie zmierzać do Europy dla obywateli, budowanej przez obywateli.
Finally, we can move forward to a Europe for the citizen, by the citizen.
PolishUważam, że przedmiotowe prawodawstwo będzie zmierzać w przyszłości w tym właśnie kierunku.
I believe that this legislation will continue in this direction in the future.
PolishOstatnia, ale niemniej ważna sprawa, to pytanie, do czego zmierzać ma ta debata.
Last but not least is the question of where the debate should lead.
PolishTak więc musimy zmierzać ku stworzeniu zharmonizowanego systemu - i im prędzej, tym lepiej.
Accordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.
PolishStworzenie wspólnego portalu będzie wymagać czasu, ale powinniśmy zmierzać w tym kierunku.
The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.
PolishPrzyjęte przez nas sprawozdanie wydaje się powoli zmierzać w tym kierunku.
The report that we have adopted seems to me to be moving, albeit slowly, in this direction.
PolishZmieniło się natomiast otoczenie, w którym musimy zmierzać do tego celu.
What has altered is the environment in which we must achieve this aim.
PolishUnia Europejska powinna aktywnie zmierzać do wprowadzenia takiego systemu.
The EU should work very actively to get such a system established.
PolishNależy to pilnie zmienić, jeżeli chcemy zmierzać w kierunku lepszego społeczeństwa.
That must change urgently if we are to ensure progress towards our objective of a better society.
PolishPowinniśmy zmierzać do wytworzenia europejskiej wartości dodanej, polegającej na wspólnym działaniu.
We should be the ones to point to the European value added of acting together now.
PolishWszystkie projekty finansowane przez Bank Światowy muszą zmierzać do tego celu.
All projects financed by the World Bank must have this aim.
PolishSądzę, że podążając dalej tym tropem możemy zmierzać w kierunku uczciwszej polityki podatkowej.
I think that by continuing on these paths, we can move towards a more honest tax policy.
PolishNie zapominajmy, że taki był właśnie główny kierunek, w jakim miał zmierzać projekt Unii Europejskiej.
This, let us not forget, was the main direction of the European Union project.
PolishMusimy wspólnie zmierzać naprzód, działając w duchu zjednoczonej Europy.
We need to move forward together, with a united European spirit.