How to write a letter in English

Polish-English translation for "zmierzać"

 

"zmierzać" English translation

Results: 1-24 of 502

zmierzać {verb}

zmierzać [zmierzam|zmierzał] {ipf. v.} (also: nadciągać, nadejść, podjechać, nadchodzić)

Musimy nadal wspierać państwa członkowskie w pracy zmierzającej do realizacji wspólnych celów i wypracowania wspólnych rozwiązań.

We must continue to assist Member States to work towards common goals and shared approaches.

zmierzać [zmierzam|zmierzał] (do/w kierunku czegoś) {ipf. v.} (also: kierować się)

to wend [wended|wended] (to/towards sth) {vb}

zmierzać [zmierzam|zmierzał] {ipf. v.} (also: skierować się)

Po pierwsze, czyżbyśmy zmierzali ku społeczeństwu, które wprowadza zakazy powszechne?

Firstly, are we heading towards a society that imposes blanket bans?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zmierzać":

 

Similar translations

Similar translations for "zmierzać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zmierzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?

Which direction should this reform take, according to the content of our report?

Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.

The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.

Rząd słowacki podjął środki, zmierzające do utrzymania inflacji pod kontrolą.

The Slovak Government has adopted measures to keep inflation under control.

Nie poparliśmy tych poprawek, które zmierzały do ograniczenia wzrostu kwot.

We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.

Robię to, ponieważ chcę przestrzec, że możemy zmierzać z "powrotem do przyszłości”.

I do so because I want to caution that we may be going back to the future.

Wśród nas jest wiele opinii, w którym kierunku te działania powinny zmierzać.

We have many opinions as regards the direction our activities should take.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu Hélène Flautre zmierzają w dobrym kierunku.

The conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.

Chcemy, aby kraje tego regionu zmierzały w kierunku wspólnej przyszłości europejskiej.

We want the countries of the region to move towards a common European future.

Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.

And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.

Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli rozpocząć negocjacje zmierzające do tego celu.

I hope that we will be able to start the negotiations in this direction soon.

Możemy wreszcie zmierzać do Europy dla obywateli, budowanej przez obywateli.

Finally, we can move forward to a Europe for the citizen, by the citizen.

Niniejsza debata powinna zmierzać w innym kierunku i wychodzić ze strony innej komisji.

This debate should go in a different direction and come from a different committee.

Unia poparła wysiłki tureckiego rządu zmierzające do położenia kresu parapaństwu.

The Union supported the government's efforts to stamp out the para-state.

Nieuczciwie jest zachowywać się, jakbyśmy nie zmierzali w kierunku pełnego członkostwa.

It is dishonest to behave as if we were not moving towards full membership.

Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.

The next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.

Przywódcy polityczni w Kosowie muszą podjąć wysiłki zmierzające do realizacji planów.

The political leaders in Kosovo must make an effort to get things done.

Zmieniło się natomiast otoczenie, w którym musimy zmierzać do tego celu.

What has altered is the environment in which we must achieve this aim.

Uważam, że przedmiotowe prawodawstwo będzie zmierzać w przyszłości w tym właśnie kierunku.

I believe that this legislation will continue in this direction in the future.

Stworzenie wspólnego portalu będzie wymagać czasu, ale powinniśmy zmierzać w tym kierunku.

The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.

W tym względzie popieramy starania Egiptu zmierzające do wynegocjowania zawieszenia broni.

In that respect, we support the efforts of Egypt to broker a cease-fire.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the English-Finnish dictionary.