Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "znikać"

 

"znikać" English translation

Results: 1-27 of 76

znikać {verb}

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: ulotnić się, chować się, schować się, ulatniać się)

Kiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.

Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.

Ale widziałem również, jak ci uroczyści sygnatariusze znikali następnie z pola widzenia.

I have also seen the undergrowth into which they subsequently disappeared, those solemn signatories!

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Jednocześnie znikają dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

At the same time, tens of thousands of jobs are disappearing.

Jego przejawami są m.in. lawinowe wylesianie, zmniejszanie się zasobów ryb, znikanie kolejnych gatunków.

Symptoms of this include mass deforestation, shrinking fish stocks and the disappearance of yet more species.

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: zanikać)

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: zniknąć, przekwitnąć, przekwitać)

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: zniknąć, wyparować, wyparowywać)

to wander off {vb} [humor.]

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: uciekać)

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: uciekać)

znikać [znikam|znikał] {ipf. v.} (also: zakończyć się, kończyć się, rozpuszczać się, rozpuścić się)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "znikać":

 

Context sentences

Context sentences for "znikać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.

The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.

Działania te znikają po kilku tygodniach i nie wymagają dalszego leczenia.

These effects disappear after a few weeks and do not require any further treatment.

Rynki fałszerskie znikają w ciągu jednego dnia, a handlarze pojawiają się na kolejnych.

The counterfeit markets are cleared out one day and the traders creep back in the next.

Głosy nie mogą znikać, ponieważ nie będziesz w stanie znaleźć swojego.

Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.

Następnie "znikający podatnicy” nie odprowadzają podatku VAT do skarbu państwa.

Missing traders then fail to remit the VAT to the national exchequer.

Omamy tego typu bardzo często pojawiają się nagle i nagle znikają.

It's typical of these hallucinations that they may come in a flash and disappear in a flash.

Zazwyczaj objawy te znikają podczas kontynuowania leczenia i stosowania zaleconej diety.

Normally, these symptoms disappear if you continue treatment and keep to your recommended diet.

Jesteśmy narodem wyspiarskim, a nasze ryby i rybołówstwo znikają.

We are an island nation, yet our fish and fishing industry are vanishing.

Wysypka skórna i rumień skórny zazwyczaj znikają w ciągu jednego dnia po usunięciu plastra.

Skin rash and skin reddening will usually disappear within one day after the patch has been removed.

Ale widziałem również, jak ci uroczyści sygnatariusze znikali następnie z pola widzenia.

I have also seen the undergrowth into which they subsequently disappeared, those solemn signatories!

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

The deforestation, the growth of human populations, needing more land.

Gdy naruszane są interesy starej Unii, to zasady znikają.

When the interests of the old EU are challenged, principles go out of the window.

W efekcie ziemie krok za krokiem ziemie pustynnieją i znikają ostatnie drzewa.

And so you get desertification -- creeping, creeping, creeping -- as the last of the trees are cut down.

Grecja staje się krajem trzeciego świata, a w konsekwencji znikają wszelkie nadzieje na spłatę zadłużenia.

Greece is becoming a third-world country, ruining all hopes of reimbursement.

Jednocześnie znikają dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

At the same time, tens of thousands of jobs are disappearing.

Ludzie znikają nawet w stolicy, w Moskwie, lub w Sankt Petersburgu, jak to się zdarzało w ubiegłym roku.

People disappear even in the capital city, Moscow, or in St Petersburg, as has happened during the past year.

Jego przejawami są m.in. lawinowe wylesianie, zmniejszanie się zasobów ryb, znikanie kolejnych gatunków.

Symptoms of this include mass deforestation, shrinking fish stocks and the disappearance of yet more species.

Wyspy na Pacyfiku praktycznie znikają pod falami.

The Pacific islands are quite literally sinking beneath the waves.

Problemy zamieniają się w układanki, zaś przeszkody znikają.

Problems become puzzles and obstacles disappear.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

More in the Korean-English dictionary.