Search for the most beautiful word
huffy
to tramp

VOTE NOW

Romanian-English translation for "acum"

 

"acum" English translation

Results: 1-25 of 1346

acum {adverb}

acum {adv.} (also: acuma, actualmente, iaca (acum))

now {adv.}

Curios lucru faptul că acum guvernul de la Reykjavik varsă lacrimi de crocodil.

Curious, then, that the government in Reykjavik is now shedding crocodile tears.

Legislaţia privind răspunderea civilă nu a fost suficient de eficientă până acum.

Until now the civil liability legislation has simply not been dissuasive enough.

Cred că este o noutate pentru această industrie, care a fost răsfăţată până acum.

I think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.

Dacă l-am fi introdus în politicile europene poate nu ne-am fi aflat acum aici.

Perhaps if we had introduced it into European policies, we would not be here now.

În conformitate cu Regulamentul de procedură, dl Brons urma să ia cuvântul acum.

Pursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.

acum {adv.} (also: azi, astăzi, ziua de azi)

today {adv.}

Comparată cu Turcia de acum cinci ani, să spunem, este o ţară foarte diferită.

It is a very different country today compared to what it was, say, five years ago.

La urma urmei, viitorul politic al Moldovei se află acum pe ordinea de zi europeană.

After all, Moldova's political future is on the European agenda here today.

Veți vedea numai ceea ce este esențial acum pentru experiența de navigare pe Internet.

You'll only see what's essential to your browsing experience on the Internet today.

Grecia va simţi efectele colapsului economic actual timp de mulţi ani de acum încolo.

Greece is going to feel the effects of today's economic collapse for many years to come.

Acum se implementează decizia de ieri a Consiliului extraordinar al miniştrilor.

Today, yesterday's decision by the extraordinary Council of Ministers is being implemented.

acum {adv.} (also: acuma, actualmente, deocamdată)

at present {adv.}

Acum, prin sistarea livrărilor au fost afectate 11 din cele 27 de ţări ale UE.

At present, 11 of the 27 EU countries have been affected as a result of supplies being cut off.

Este însă prea devreme acum să demarăm o evaluare completă a acestui instrument.

It is still far too early, at present, to undertake a comprehensive evaluation of the Instrument.

Să ne concentrăm acum asupra garantării siguranţei civililor şi asupra acordării de ajutor umanitar.

At present, let us concentrate on ensuring security to civilians and on giving them humanitarian aid.

Dar oare de ce se exercită acum atât de multă presiune?

Just why is so much pressure being piled on at present?

S-a aflat steagul roșu al Tunisiei, și deci aceste revoluții la care asistăm acum nu sunt revoluții islamice.

There was the red flag of Tunisia, and so these are not Islamist revolutions that we are seeing at present.

acum {adv.} (also: în zilele noastre, în ziua de azi)

nowadays {adv.}

Europa de azi este în mod evident diferită de Europa de acum 20 de ani.

Europe is definitely more different nowadays to the Europe of 20 years ago.

Mulți oameni se confruntă acum cu probleme psihice care uneori generează violență.

Nowadays, many people are facing psychological problems which sometimes trigger violence.

Acum nu se mai rezumă la a dărui flori femeilor pe care le cunoaştem.

Nowadays, it is not only a matter of giving flowers to women we know.

Nimeni nu este interesat acum de o Europă cu două viteze.

No one is interested nowadays in a two-track Europe.

Dar acum, căutarea este foarte rapidă și detaliată.

But nowadays, search is really fast and thorough.

acum {adv.}

at this time {adv.}

Sunteți probabil prim-ministrul de care avem nevoie acum.

You are probably the prime minister we need at this time.

Problema care ne interesează acum este situaţia din Iran.

The issue on our agenda at this time is Iran.

Procedăm astfel chiar și acum, când există dificultăți în ceea ce privește finanțările pe termen scurt.

That is what we have been doing, even at this time, when there are difficulties with regard to short-term financing.

în scris. - Este important ca Europa să-şi reafirme acum angajamentul faţă de, şi cooperarea cu, mişcări internaţionale cum ar fi ONU.

in writing. - It is important that Europe reaffirms its commitment to, and cooperation with, international movements like the UN at this time.

Cred că această întrebare trebuia să fi fost adresată într-un alt moment astăzi, şi anume când vom dezbate declaraţia dlui Barroso şi nu acum.

I think that this question should have been asked at a different time today, namely when we discuss Mr Barroso's statement, and not at this time.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "acum" in English

 

Context sentences

Context sentences for "acum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Acum cinci ani, la 1 mai 2004, 10 state membre noi au aderat la Uniunea Europeană.

Five years ago, on 1 May 2004, 10 new Member States joined the European Union.

Până acum, totuşi, trei grupuri din această Cameră au lucrat exclusiv la aceasta.

So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.

Strategia urmărită până acum în Afganistan nu a înregistrat rezultatele așteptate.

The strategy pursued so far on Afghanistan has not brought the expected results.

Cu toate acestea, contracararea simptomelor evidente până acum nu este suficientă.

However, countering the symptoms that have been in evidence so far is not enough.

Am auzit până acum că există din ce în ce mai multe priorităţi cu bani mai puţini.

So far, we have heard that there are more and more priorities, with less money.

Aceasta ia în considerare obiectivele de mediu aprobate de UE acum ceva timp.

It takes account of environmental objectives approved by the EU some time ago.

Ideea unei taxe pe tranzacţiile financiare a stârnit până acum multă atenţie.

The idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.

Nu am auzit despre folosirea tehnologiei informației ca factor strategic până acum.

I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.

Acum câteva săptămâni, a declarat anul 2012 "Anul european al îmbătrânirii active”.

A few weeks ago, it declared 2012 to be the European Year for Active Ageing.

După câte ştiu, nu a existat până acum o linie aeriană europeană pe o listă neagră.

As far as I know, to date we have not had a European airline on a blacklist.

Până acum buna cooperare s-a dovedit esenţială pentru menţinerea păcii în zonă.

Good cooperation so far has proved essential to maintain peace in this area.

Le urez succes în timpul rămas şi le mulţumesc pentru activitatea lor de până acum.

I wish them well in the remaining time and thank them for their work so far.

Până acum, latura legată de venituri a finanțelor publice a fost ignorată complet.

The income side of public financing has been completely disregarded to date.

Treizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală.

Thirty-one political parties have come forward so far to stand for election.

Salutăm progresul care s-a înregistrat până acum, dar acesta nu este încă suficient.

We welcome the progress that has already been made, but it is still not enough.

Acum o sută de ani, populaţia europeană reprezenta 15 % din populaţia lumii.

One hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.

Ei bine, dle Lambrinidis, Comisia şi-a început mandatul acum 16 ore şi 20 de minute.

Well, Mr Lambrinidis, the Commission has been in office for 16 hours and 20 minutes.

Totuşi, până acum nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste infracţiuni.

However, no one has yet been called to account for these criminal offences.

Deci aceasta nu a avut niciun impact real asupra situaţiei din ţară până acum.

It has therefore had no real impact on the situation in the country so far.

Poate că ar putea să îl găsească dacă adoptă măsuri mai ferme decât până acum.

Perhaps it can do so if it takes stronger measures than it has done so far.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.