Internship offers abroad for English native speakers

Romanian-English translation for "a fi"

 

"a fi" English translation

Results: 1-35 of 17221

a fi {verb}

a fi (a costa) {vb} (also: a exista, a fi, a trăi, a pomeni)

to be [was|been] {vb}

Dacă l-am fi introdus în politicile europene poate nu ne-am fi aflat acum aici.

Perhaps if we had introduced it into European policies, we would not be here now.

Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.

Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.

Totuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.

For all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.

Mult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.

It would be more useful to investigate the implementation process more closely.

Analiza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.

Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.

a fi (a exista) {vb} (also: a exista, a fi, a trăi, a pomeni)

to be [was|been] {vb}

a fi {v.i.} (also: a exista, a trăi, a pomeni, a însemna)

to be [was|been] {vb}

a fi (a se întâmpla) {vb} (also: a se produce, a se întâmpla, apărea, a vedea)

Piaţa unică nu va fi realizată niciodată şi ERTMS nu va fi niciodată înfăptuit.

The single market will never be delivered, and the ERTMS will never happen.

Totuşi, ce s-ar întâmpla dacă toate aceste date ar fi transferate numai ţărilor terţe?

However, what would happen if all this data was passed on only to third countries?

Acest lucru nu se poate repeta, în special în probleme cum ar fi relaxarea cantitativă.

That cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.

Domnule președinte, acest lucru nu ar fi trebuit permis, însă nu este prea târziu.

Mr President, that should never have been allowed to happen, but it is not yet too late.

Intimidarea populației locale și a observatorilor străini nu poate fi permisă.

Intimidation of the local population and of foreign observers cannot be allowed to happen.

a fi (a trăi) {vb} (also: a locui, a supravieţui, a trăi, a viețui)

Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.

And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.

Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.

It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.

Întâlnirile ţinute cu Office Live Meeting pot fi înregistrate şi redate din nou.

Meetings held with Office Live Meeting can be recorded and replayed.

Totuşi, ea poate fi accesată la acest moment în engleză şi în limba ţării pe care ai ales-o.

It gives you the opportunity to travel and live abroad, while doing something worthwhile.

Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.

Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.

a fi (a costa) {vb} (also: a costa, a prețui, a face)

În plus, traducerea va fi gratuită, deoarece costurile sale vor fi acoperite.

Moreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.

Nu va fi niciodată un exercițiu plăcut însă, dacă vom aștepta, ne va costa scump.

It is never going to be a pleasant exercise, but if you wait it will cost us dearly.

Raportul dvs. estimează că costul va fi de aproximativ 200 de miliarde de euro.

Your report estimates that the cost will be approximately EUR 200 billion.

Dacă standardele globale sunt ridicate, consecința va fi creșterea costurilor.

If overall standards are raised, the consequence will be cost increases.

În plus, costul de a nu avea Europa ar fi de nesuportat pentru noi toți.

Besides, the cost of not having Europe would be unbearable for all of us.

a fi (a exista) {vb} (also: a exista, a trăi, a subzista, a stărui)

Dacă bazele de date există, veți fi de părere că acest fapt este legal sau ilegal?

If the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?

Dacă eticheta Familie nu există încă, aceasta va fi creată în mod automat.

If the Family tag does not already exist, it will be created automatically.

Totuşi, există încă bariere cum ar fi cea lingvistică, care va fi foarte dificil de eliminat.

However, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.

Mijloacele tehnice pentru a realiza acest lucru există şi pot fi puse în aplicare.

The technical means to do this exist and can be made applicable.

Dacă nu ar fi fost importantă, această directivă nu ar exista.

Had it not been important, this directive would not exist.

a fi (a se întâmpla) {vb} (also: a se produce, a se întâmpla, a întâmpla, apărea)

Acestea apar în formă liberă sau ca emisii de nanoparticule în matricea altor materiale, cum ar fi materialele compozite.

They occur in free form or as nanoparticle emissions in a matrix of other materials, such as composites.

Atunci am putea fi siguri că într-adevăr va avea loc creștere economică accelerată și îmbunătățirea calității vieții în orașe.

We could then be sure that sharp growth and improved quality of life really will occur in cities.

Prin măsurile de astăzi, care vor fi binevenite, încercăm să anticipăm aceste situaţii astfel încât să nu mai apară în viitor.

Today's measures see us trying to anticipate these situations so that they will not occur in the future, and they are to be welcomed.

Există problema imigrației ilegale prin Turcia, care va fi și mai puternică odată cu intrarea Bulgariei în spațiul Schengen.

There is the problem of illegal immigration via Turkey, which will occur in much greater numbers once Bulgaria is in the Schengen area.

Doamnelor şi domnilor, dezastrele maritime pot fi evenimentul singular cel mai distructiv care se poate petrece în sectorul transporturilor.

Ladies and gentlemen, maritime disasters can be the single most destructive events that occur in the transport sector.

a fi {vb} (also: a minţi, a zăcea, a se situa, a se odihni)

Am auzit astăzi, probabil, ce nu poate fi făcut.

Today we have heard where the problem may lie. what is not possible.

Soluția la această problemă poate fi doar o combinație a tuturor acestor abordări și, de fapt, poate fi o parte din voința politică.

The solution to this problem can only lie in a combination of all these approaches and, actually, as part of a common political will.

Trebuie să acordăm o atenţie sporită capacităţii de inovare a economiilor noastre, pentru că aici va fi cheia competitivităţii UE în perioada următoare.

We must focus more attention on our economies' innovative ability because this is where the key to EU competitiveness will lie in the coming period.

Nivelul general al susţinerii publice internaţionale necesare este estimat a fi cuprins în intervalul 22 miliarde de euro - 50 miliarde de euro pe an, până în 2020.

The overall level of international public support required is estimated to lie in the range of EUR 22 billion to EUR 50 billion per year to 2020.

Dânsa "uită”, de asemenea, faptul că aceştia pot minţi în legătură cu ţara de origine şi limbile vorbite, îşi pot distruge actele de identitate ş.a.m.d. pentru a nu fi deportaţi.

She also 'forgets' that they can lie about their origins and languages, and can destroy their papers and so on, so as not to be deported.

a fi (a se afla) {vb}

La miezul nopţii mă voi îndrepta spre casă, pentru a fi acolo dimineața devreme.

I am going home in the middle of the night to be there from early morning.

Nu este întotdeauna necesară şi prezenţa mea şi domniile lor vor fi de acord cu acest lucru.

It does not always require me to be there as well, and they would agree with that.

Indiferent de cât de mult a declarat Comisia că nu va exista un precedent, presiunea va fi acolo.

However much the Commission has said that it will not be a precedent, the pressure will be there.

Nu voi putea fi alături de dvs. pe data de 17, deși mi-aș fi dorit foarte mult să fiu acolo.

I am not going to be able to be with you on the 17th, although I would very much have liked to be there.

Sper că însuși dl comisarul va fi acolo.

I hope that the Commissioner will be there.

a fi (a se întâmpla) {vb} (also: a se produce, apărea, a ține, a produce)

Aceasta va avea loc printr-un raport anual care va fi publicat de Comisie.

This will take place through an annual report that will be issued by the Commission.

Următorul summit al G20 va avea loc între 11 și 12 noiembrie la Seoul și va fi prezidat de Franța.

The next G20 summit will take place on 11 and 12 November in Seoul, under the Presidency of France.

Problema ar putea fi parțial rezolvată dacă ar avea loc reuniuni suplimentare, dincolo de sesiunile actuale.

The problem could be partly solved if additional meetings beyond the current sessions would take place.

În iunie va avea loc încă o Conferință OIM la Geneva, unde va fi abordată problema muncii casnice.

In June, another ILO conference will take place in Geneva at which the problem of domestic work will be tackled.

Atacurile împotriva comunităților religioase nu pot fi prevenite niciodată, indiferent de locul în care se produc.

Attacks against religious communities are always indefensible everywhere they take place.

a fi (a trăi) {vb}

Cu toții am dori să fie în viață și să nu fi căzut victimă unei crime brutale.

We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.

Dacă ar fi în viață, mulți dintre ei ar fi cetățeni UE astăzi.

If they were alive, many of them would be EU citizens today.

a fi (a-i aparține) {vb}

Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.

Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.

Persoanele care fac parte dintr-o rețea de domiciliu nu vor fi asociate în mod automat la un grup de domiciliu.

People who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.

Site-urile de interes general sunt cele care nu aparțin altor categorii, cum ar fi rețele sociale sau conținut pentru adulți.

General interest sites are those that don't belong to other categories, such as social networking or adult content.

Grupurile de domiciliu nu pot fi șterse, dar puteți face unul să dispară dacă toate PC-urile care aparțin grupului îl părăsesc.

Homegroups can't be deleted, but you can make one go away by having all the PCs that belong to it leave.

Fac parte dintre cei care nu au obţinut cetăţenia maghiară masivă, deoarece aceasta va fi acordată celor care au depus cererea individual.

I belong to those who were not given mass Hungarian citizenship, because this will be granted to those who lodged their application individually.

fi {interjection}

fi {interj.}

What a shame ! {interj.}

fi {interj.}

Fie ! {interj.}
 

Similar translations

Similar translations for "a fi" in English

 

Context sentences

Context sentences for "a fi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dacă l-am fi introdus în politicile europene poate nu ne-am fi aflat acum aici.

Perhaps if we had introduced it into European policies, we would not be here now.

În domeniul minier, impactul accidentelor poate fi, adesea, unul transfrontalier.

In the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.

Articolul 22a: mi-ar fi plăcut foarte mult să șterg mult-criticatul articol 22a.

Article 22a: I would also have liked to delete the much-criticised Article 22a.

Evident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.

Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.

Totuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.

For all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.

Mult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.

It would be more useful to investigate the implementation process more closely.

Poate că ar fi posibilă o altă formulare, dar formularea pe care o propunem este:

Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:

Consumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.

The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.

Cu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.

Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.

Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.

Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.

Dacă toate statele membre vor aplica aceste cerințe, rezultatele vor fi pozitive.

If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.

În acest caz, singurul nostru răspuns la acest raport poate fi votul împotrivă.

That being the case, our only response to this report can be to vote against it.

Bineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.

We can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.

După cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.

As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.

De aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.

It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.

Prin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.

It would therefore be better if applications were submitted separately in future.

Colegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.

My colleagues probably consider them better partners than the current government.

De exemplu, Internet Explorer 9 nu poate fi instalat pe Windows 8 sau Windows XP.

For example, Internet Explorer 9 can't be installed on Windows 8 or Windows XP.

Ce fel de text ar fi fost acesta, dacă nu l-am fi supus atenţiei dumneavoastră?

What kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?

Austeritatea instituționalizată nu poate fi unicul răspuns oferit europenilor.

Institutionalised austerity cannot be the only response that we offer Europeans.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

fetişism · fetiţă · fetru · fetus · feudă · feudal · feudalism · feudalitate · fezabil · fezabilitate · fi · fiară · fiasco · fibră · fibrilă · fibrină · fibrom · fibros · ficat · ficăţel · ficţiune

More in the Swedish-English dictionary.