bab.la Language World Cup 2016

PT
VS
RU
Eu te amo Я тебя люблю!

Vote for your favourite language!

Romanian-English translation for "a fost odată"

 

"a fost odată" English translation

Results: 1-21 of 65

a fost odată

a fost odată (also: odată ca niciodată)

A fost odată valabil pentru Suedia şi am reuşit.

It did apply to Sweden once upon a time, and we managed.

a fost odată

once upon a time

Doamnă preşedintă, a fost odată ca niciodată un aeroport în care ne cumpăram biletele de avion, depuneam bagajele, arătam paşapoartele şi decolam sau aterizam.

Madam President, once upon a time, an airport was a place where you bought a ticket for a flight, checked in your baggage, showed your passport and took off or landed.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "a fost odată" in English

 

Context sentences

Context sentences for "a fost odată" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Poate din cauză că Groenlanda a fost odată verde când lumea era mai caldă?

Is it perhaps because Greenland was once green when the world was hotter?

Consider că rolul Parlamentului a fost consolidat odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

I believe that Parliament's role has been strengthened now that the Treaty of Lisbon is in force.

Într-un fel, suntem dizidenţi în aceeaşi manieră în care aţi fost şi dvs. odată.

We are, in a way, dissidents just as you once were.

Obiectivul coeziunii economice şi sociale a fost introdus în 1986, odată cu adoptarea Actului Unic European.

The objective of economic and social cohesion was introduced in 1986 with the adoption of the Single European Act.

Ca rezultat, regiunile care au fost abandonate odată au devenit exemplele cele mai izbitoare ale dezvoltării noastre.

As a result, regions that were once abandoned became the most striking examples of our development.

Dnă președintă, a fost încă odată o plăcere pentru mine să pot vorbi liber și să-mi exprim aici părerea echilibrată.

Madam President, it has once again been a pleasure for me to be able to speak the truth and give my balanced view here.

Ambele părţi ale unei mări care a fost odată lacul unei civilizaţii puternice au foarte multe de câştigat din această dezvoltare.

Both sides of a sea that was once a powerful civilisation's lake have everything to gain from this development.

Soluţia corectă ar fi fost să se încheie odată pentru totdeauna armonizarea fiscală, pentru care nu există încă nicio justificare.

The proper solution would have been to bring an end once and for all to tax harmonisation, for which there is still no justification.

Permiteți-mi să îl reamintesc pe Antoine de Saint-Exupéry, care a spus: "Toți adulții au fost copii odată - deși puțini dintre ei își amintesc”.

Allow me to recall Antoine de Saint-Exupéry, who said: 'All grown-ups were children once - although few of them remember it'.

Aceste restricții au fost eliminate odată cu expirarea acordului OMC în anul 2005, la fel cum au fost eliminate și prevederile pentru China în 2008.

Those restrictions were eliminated with the expiry of the WTO agreement in 2005, as were the provisions for China in 2008.

Am fost odată membră a Comisiei pentru afaceri externe, iar atunci când s-a creat Subcomisia pentru drepturile omului, am făcut parte şi din aceasta.

I was once a member of the Committee on Foreign Affairs and when the Subcommittee on Human Rights was set up I was a member of that too.

Domnul von Wogau a fost odată preşedintele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi a jucat un rol esenţial în crearea monedei europene unice.

Mr von Wogau was once the Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs and was instrumental in bringing about the European single currency.

Prin urmare, putem concluziona că proiectul de a aduce pace şi progres în ceea ce a fost odată o parte nestatornică a Europei va continua, cu siguranţă.

We can therefore conclude that the project of bringing peace and progress to what was once a volatile part of Europe is set to continue.

Astăzi, în ceea ce a fost odată UE10, există 300 000 de astfel de producători: mai puţin de o cincime din numărul celor existenţi în 1984, când funcţiona un sistem de cote.

Today in EU-10 we have 300 000 dairy farmers: less than one fifth of the number of dairy farmers today compared to 1984 with a quota system in place.

Instrumentele Stabex şi Sysmin, destinate sectorului agricol şi, respectiv, celui minier, au fost suprimate odată cu noul acord de parteneriat semnat la Cotonou în iunie 2000.

The Stabex and Sysmin instruments designed to help the agricultural and mining sectors were abolished by the new partnership agreement signed in Cotonou in June 2000.

Dle preşedinte, când guvernatorul Salmaan Taseer a fost înmormântat, mi s-a părut că toate speranţele legate de un Pakistan moderat şi stabil au fost înmormântate odată cu el.

Mr President, when Governor Salmaan Taseer was buried, it seemed to me as though any hope for a moderate, stable Pakistan was buried with him.

Angajamentul a fost reînnoit odată cu adoptarea „Small Business Act”, prin care statele membre s-au angajat să scurteze timpul necesar obţinerii autorizaţiilor de funcţionare.

This commitment has been renewed in the Small Business Act where, in addition, EU countries have also committed themselves to shortening the time required to obtain business licences.

Odată cu adoptarea fiecărui tratat, Parlamentului i-au fost atribuite noi prerogative.

Parliament's powers have been gradually extended with every new treaty.

Cum putem preveni ca soldaţii să se alăture dictatorilor războiului odată ce au fost instruiţi?

How can we prevent the soldiers from joining the war lords once they have been trained?

Odată ce această perioadă a fost depășită, cumpărătorul se poate retrage fără nicio justificare.

Once this period of time has been exceeded, the purchaser may withdraw without justification.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: percutaneous, rooted, greeting, sequencing, sequencing

Similar words

fosfit · fosfor · fosforescent · fosforescenţă · fosforic · fosforos · fosgen · fosil · fosilă · fost · fost-odată · fotă · fotbal · fotbalist · foto-termic · fotocalc · fotocatod · fotochimic · fotochimie · fotocopiator · fotocopie

More in the Romanian-English dictionary.