Internship offers abroad for English native speakers

Romanian-English translation for "pierdere"

 

"pierdere" English translation

Results: 1-27 of 38

pierdere {noun}

pierdere {f} (also: supărare, cheltuială (pierdere), dispariţie (pierdere), privațiune)

loss {noun}

Cred că aceasta este o pierdere, nu numai pentru candidat, ci și pentru UE.

I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.

Închiderea a patru reactoare înseamnă o pierdere de 1 700 de MW de energie pentru Bulgaria.

The closure of four reactors means a loss of 1 700 MW of energy for Bulgaria.

Acest aspect va însemna inevitabil o pierdere de talente din Londra în ţările din afara UE.

This will inevitably mean a loss of talent from London to countries outside the EU.

Devastarea multor locuri cu frumuseţi naturale reprezintă o pierdere pentru noi toţi.

The devastation to many sites of natural beauty is a loss to us all.

Ele au suferit în mod clar o pierdere - s-a menționat o cifră de 2 miliarde.

They clearly suffered a loss - a figure of 2 billion was mentioned.

pierdere (pagubă) {f} (also: pagubă, stricăciune, daună, supărare)

damage {noun}

comerciantul este responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare care are loc în timpul transportului și nu va pretinde nicio taxă care nu este marcată ca parte din comanda online inițială.

the seller is responsible for any loss or damage that occurs during transportation and shall not charge any sum that is not clearly marked as part of the initial online order.

Totodată, pasagerii vor avea dreptul la despăgubire în caz de pierdere sau deteriorare a bagajelor.

Moreover, passengers will also be entitled to compensation if their luggage is lost or damaged.

pierdere (de vieți) {f}

losses {noun}

Totuşi, pierderile de căldură legate de încălzirea clădirilor nu reprezintă singura pierdere de energie la clădiri.

However, heat losses related to the heating of buildings do not represent the only waste of energy in buildings.

Acest lucru a generat o pierdere a competitivităţii, reflectată în deficite de cont curent persistente şi o diminuare a cotelor deţinute de piaţa exporturilor.

This has generated competitiveness losses, reflected in persistent current account deficits and a fall in export market shares.

pierdere (înfrângere) {f} (also: înfrângere, neizbândă)

defeat {noun}
bereavement {noun}

pierdere (de vieți) {f}

casualties {noun}

pierdere {f} (also: lipsă, curaj, eşec, dezertare)

defection {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "pierdere" in English

 

Context sentences

Context sentences for "pierdere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Este o pierdere şi pentru aceia dintre noi care ne bazăm pe contribuţia acestora.

It is a waste for those of us who were relying on their contribution.

Doamnelor şi domnilor, povestea cu încălzirea globală este o pierdere de timp.

Ladies and gentlemen, the global warming story is a waste of time.

Cum pot dovedi că am avut permis de conducere în ţara de origine, în caz de pierdere sau furt?

And if it is lost or stolen, how can you prove you had a licence in your home country?

Suntem cu sufletul alături de cei care deplâng această pierdere.

At this time, we once again join those still mourning their loved ones.

Orice alte măsuri vor reprezenta o pierdere de timp şi vor prelungi această situaţie nefericită.

Anything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.

Acesta este doar unul dintre multele exemple de pierdere a locurilor de muncă în Europa.

This is just one of many examples of jobs being lost in Europe.

Chiar se pare că este o pierdere de timp pe scară largă.

It really does feel like timewasting on a grand scale.

Un colegiu diplomatic european reprezintă o pierdere de bani şi ar deveni o altă povară pentru contribuabil.

A European diplomatic college is a waste of money and would become another burden on the taxpayer.

În plus, nu trebuie să vă preocupe posibila pierdere a informațiilor dacă acest utilizator închide computerul.

In addition, you don't need to worry about losing your information if they turn off the computer.

Ar fi o adevărată pierdere de vreme să dezvolt subiectele propunerilor pentru resurse proprii şi pentru taxe europene.

It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.

Cartea albă este doar o pierdere de timp.

With the White Paper, we are just wasting time.

Ce pierdere uriașă de tineri curajoși!

What a criminal waste of brave young lives!

Până ce acest lucru nu se va întâmpla, va fi o pierdere de timp să elaborăm alte sute de pagini de recomandări internaţionale.

Until that happens, it will be a waste of time to produce hundreds more pages of international recommendations.

Regret sincer orice pierdere a unei vieţi omeneşti şi împărtăşesc suferinţa dumneavoastră cauzată de moartea lui Orlando Zapata.

I sincerely regret any waste of human life and I share your sorrow over the death of Orlando Zapata.

Ar fi o pierdere de timp să se citească rezultatul fiecărui amendament - mai ales când este vorba de un vot de tipul celui de azi.

To read out every amendment result would be very time-consuming - especially with a vote like we have today.

Totuși, în timp ce eliminăm măsurile care duc la pierdere de timp, formulăm așteptări, după cum au făcut deja raportorii anteriori.

However, while discarding time-wasting measures, we do formulate expectations, as it has already been done by previous rapporteurs.

Dacă acest lucru nu se schimbă, evenimente foarte promiţătoare precum aderarea UE la CEDO vor fi, pur şi simplu, o pierdere de timp.

Unless that changes, very promising events like EU accession to the ECHR will simply be a waste of time.

Sper foarte mult că această dezbatere, care a avut loc la o oră atât de târzie, nu a fost o pierdere de timp pentru mulţi dintre noi.

I hope very much that this debate, which has taken place at such a late hour, has not been a waste of time for any of us.

Vieţile personale ale femeilor sunt analizate cu minuţiozitate, iar ele ies în pierdere dacă îşi exprimă dorinţa firească de a fi mame.

Women's personal lives are scrutinised and they end up losing out if they exhibit the natural desire to be mothers.

Cu toate că am avut parte de o extindere masivă a Uniunii Europene, o întârziere de cinci ani arată într-adevăr ca o pierdere absurdă de timp.

Although we have had a massive expansion of the European Union, a delay of five years really does look like an absurd play for time.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

Search for more words in the English-Japanese dictionary.