Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Romanian-English translation for "preponderent"

 

"preponderent" English translation

Results: 1-14 of 14

preponderent {adjective}

preponderent (despre un rol) {adj. m} (also: cârmuitor, diriguitor, editorial (despre un articol))

leading {adj.}

preponderent {adj. m}

preponderant {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "preponderent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Însă nu mai este o boală care afectează preponderent bărbaţii homosexuali.

But it is not a disease that mostly affects gay men any more.

Din aceste motive, piaţa forţei de muncă a UE va cunoaşte schimbări structurale preponderent negative.

For these reasons, the EU labour market will experience mostly negative structural changes.

În cadrul acesteia se discută preponderent perspectivele economice şi sociale.

It mainly discusses economic and social perspectives.

Primul este disputa legată de așa-numita categorie intermediară, care are un caracter preponderent național.

The first is the dispute regarding the so-called intermediate category, which runs very much along national lines.

Terenurile sunt preponderent cultivate sau împădurite.

Much of the land is farmed or forested.

Încălzirea globală, care afectează preponderent ţările în curs de dezvoltare, ar putea fi şi ea o oportunitate pentru noi.

Global warming, which predominantly affects developing countries, may also present an opportunity for us.

Acesta a observat că trebuie pus un accent mai puternic pe recuperarea deșeurilor organice, în special în această regiune preponderent agricolă.

It noted that more emphasis must be placed on recovery of organic waste, especially in this broadly agricultural region.

Personal, consider că adevărata provocare constă în capacitatea Comisiei de a iniţia o etapă mai riguroasă bazată pe un rol preponderent strategic al Agenţiei Feroviare Europene.

The real issue is that I believe the Commission ought to initiate a more rigorous phase based around a more strategic role for the European Railway Agency.

De asemenea, identifică acele sectoare ale economiei în care se concentrează preponderent munca ilegală, şi anume, construcţiile, agricultura, de curăţenie, hotelier şi alimentaţie.

It also identifies those sectors of the economy in which illegal working is most concentrated, namely, construction, agriculture, cleaning, hotels and catering.

Bineînţeles, trebuie să protejăm drepturile omului şi desigur, procesul legal trebuie să fie preponderent, dar uneori în lumea în care trăim este necesar să luăm măsuri extraordinare.

Of course, we must protect human rights and of course the legal process should prevail, but sometimes in the world in which we live it is necessary to take extraordinary measures.

Ei doresc, de asemenea, ca descrierea medicamentelor să fie standardizată, deoarece utilizează în mod preponderent internetul pentru a găsii informații asupra efectelor medicamentelor.

They also want the descriptions of the preparations to be standardised, as they use the Internet predominantly to find information on the effects of medicinal products.

În niciun caz nu vom fi de acord cu o propunere care, dacă va fi aprobată, va acorda o şi mai mare legitimitate unor măsuri preponderent represive prin intermediul mecanismelor lor de evaluare.

Under no circumstances shall we agree to a proposal which, if approved, will give greater legitimacy to what are mainly repressive measures via mechanisms for their evaluation.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

More translations in the bab.la Hungarian-English dictionary.