"äntligen" English translation

SV

"äntligen" in English

EN

SV äntligen
volume_up
{adjective}

äntligen
Äntligen, äntligen har det införts sopsortering på mitt kontor.
Finally, I have discovered that the waste in my office is being separated.
Tullförvaltningen har äntligen upphört att vara ett instrument för korruption.
The customs administration has finally ceased to be an instrument of corruption.
Håller gemenskapsbudgeten äntligen på att utvecklas till det bättre?
Are things finally changing for the better as regards the Community budget?

Synonyms (Swedish) for "äntligen":

äntligen
Swedish

Context sentences for "äntligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSäg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?
Tell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
SwedishHjärtligt tack, nu kan vi äntligen fortsätta att stödja en förnuftig produktion.
We can now at long last continue to support a very reasonable method of production.
SwedishJag är mycket glad över att det äntligen gjorts framsteg i denna viktiga fråga.
I am very pleased that there has at last been progress on this crucial matter.
SwedishEfter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.
Following Mandela' s remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
SwedishVi har äntligen säkrat en företrädare och tackar er för att ha påpekat detta.
We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.
SwedishParlamentet kommer nu äntligen att företrädas i EU:s paviljong för första gången.
At long last, Parliament will be represented in the EU pavilion for the first time.
SwedishDessutom hoppas jag att subsidiaritetsprincipen äntligen kommer att genomföras.
In addition, I hope that the principle of subsidiarity will at last be implemented.
SwedishKanske skulle ju allt vara mycket bättre, om vi äntligen hade en ny färdskrivare.
Perhaps everything would be much better, if we had, at long last, a new tachograph.
SwedishEfter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.
Following Mandela's remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
SwedishNaturligtvis är det väldigt trevligt att den här rättegången äntligen blir av.
Of course it is positive that this trial is now actually about to take place.
SwedishJag uppmanar kommissionen att äntligen komma till avslut och inte bara vänta!
I call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!
SwedishDen höga representanten borde nu äntligen inse vad hennes uppdrag går ut på.
The High Representative should now at last be realising what her job is all about.
SwedishJag vill säga att vi i säkerhetens intresse äntligen skulle vilja gå ett steg framåt.
I say we ought at long last to take a step forwards in the interests of safety.
SwedishVi måste äntligen sätta stopp för de ständiga kraven på mer och billigare livsmedel.
We must at last put an end to the constant demand for more and cheaper food.
SwedishVi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
SwedishMer specifikt skulle jag vilja be våra amerikanska vänner att äntligen göra detta nu.
More specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
SwedishMen jag ansåg det viktigt att parlamentet äntligen får en ståndpunkt att anföra.
But I think it is important for Parliament to have one view, in the end.
SwedishDet lyckades för 50 år sedan på andra håll i Europa - varför inte äntligen på Balkan?
It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?
SwedishÄntligen har den brittiska regeringen kommit fram till en förnuftig lösning.
At long last the British government has come up with a reasonable solution.
SwedishJag gläder mig åt att ni har sagt att det äntligen måste bli något märkbart av detta.
I am glad that you have said that it is high time that some impact was felt.