Swedish-English translation for "äntligen"

SV äntligen English translation

äntligen {adj.}
EN
äntligen {adv.}

SV äntligen
play_circle_outline
{adjective}

äntligen
Äntligen, äntligen har det införts sopsortering på mitt kontor.
Finally, I have discovered that the waste in my office is being separated.
Tullförvaltningen har äntligen upphört att vara ett instrument för korruption.
The customs administration has finally ceased to be an instrument of corruption.
Alexandr Milinkijevitjs oppositionsrörelse ”För frihet” har äntligen registrerats.
Alexander Milinkievich's opposition movement 'For Freedom' has finally been registered.

Synonyms (Swedish) for "äntligen":

äntligen
Swedish

Context sentences for "äntligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHjärtligt tack, nu kan vi äntligen fortsätta att stödja en förnuftig produktion.
We can now at long last continue to support a very reasonable method of production.
SwedishJag är mycket glad över att det äntligen gjorts framsteg i denna viktiga fråga.
I am very pleased that there has at last been progress on this crucial matter.
SwedishSäg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?
Tell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
SwedishEfter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.
Following Mandela' s remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
SwedishDessutom hoppas jag att subsidiaritetsprincipen äntligen kommer att genomföras.
In addition, I hope that the principle of subsidiarity will at last be implemented.
SwedishKanske skulle ju allt vara mycket bättre, om vi äntligen hade en ny färdskrivare.
Perhaps everything would be much better, if we had, at long last, a new tachograph.
SwedishVi har äntligen säkrat en företrädare och tackar er för att ha påpekat detta.
We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.
SwedishParlamentet kommer nu äntligen att företrädas i EU:s paviljong för första gången.
At long last, Parliament will be represented in the EU pavilion for the first time.
SwedishJag uppmanar kommissionen att äntligen komma till avslut och inte bara vänta!
I call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!
SwedishNaturligtvis är det väldigt trevligt att den här rättegången äntligen blir av.
Of course it is positive that this trial is now actually about to take place.
SwedishEfter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.
Following Mandela's remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
SwedishJag vill säga att vi i säkerhetens intresse äntligen skulle vilja gå ett steg framåt.
I say we ought at long last to take a step forwards in the interests of safety.
SwedishDen höga representanten borde nu äntligen inse vad hennes uppdrag går ut på.
The High Representative should now at last be realising what her job is all about.
SwedishMen jag ansåg det viktigt att parlamentet äntligen får en ståndpunkt att anföra.
But I think it is important for Parliament to have one view, in the end.
SwedishVi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
SwedishMer specifikt skulle jag vilja be våra amerikanska vänner att äntligen göra detta nu.
More specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
SwedishVi måste äntligen sätta stopp för de ständiga kraven på mer och billigare livsmedel.
We must at last put an end to the constant demand for more and cheaper food.
SwedishTurkiet måste äntligen sluta att skjuta skulden på EU och att utöva påtryckningar.
Turkey must stop passing the buck to the EU and trying to exert pressure.
SwedishÄntligen har den brittiska regeringen kommit fram till en förnuftig lösning.
At long last the British government has come up with a reasonable solution.
SwedishFörutsättningarna för rådets gemensamma ståndpunkt måste nu äntligen skapas.
It is high time that the right conditions for a Council common position were created.