Synonyms

äntligen: till slut

Definition

äntligen
till slut, efter all denna tid och motsvarande väntan, arbe...

Daily language articles on LexioPhiles

Swedish-English translation for "äntligen"

 

"äntligen" English translation

Results: 1-24 of 360

äntligen {adjective}

äntligen {adj.}

finally {adj.}

Det gläder mig att vi äntligen har tagit initiativ till att diskutera Moldavien.

I am satisfied that we are finally taking the initiative and discussing Moldova.

Jag är naturligtvis glad över att man äntligen kunnat komma fram till en lösning.

I am of course pleased that it has finally been possible to find a solution here.

Efter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.

After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.

Tullförvaltningen har äntligen upphört att vara ett instrument för korruption.

The customs administration has finally ceased to be an instrument of corruption.

Ramdirektivet om vatten har äntligen godkänts och jag kan bara glädja mig åt det.

The framework directive on water has finally been adopted - very welcome news.

äntligen {adverb}

äntligen {adv.} (also: till slut)

at last {adv.}

Jag är mycket glad över att det äntligen gjorts framsteg i denna viktiga fråga.

I am very pleased that there has at last been progress on this crucial matter.

Dessutom hoppas jag att subsidiaritetsprincipen äntligen kommer att genomföras.

In addition, I hope that the principle of subsidiarity will at last be implemented.

Vi har äntligen säkrat en företrädare och tackar er för att ha påpekat detta.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

Efter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.

Following Mandela's remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.

Efter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.

Following Mandela' s remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.

äntligen {adv.} (also: till sist)

at length {adv.}

äntligen {adv.} (also: till sist)

at long last {adv.}

Hjärtligt tack, nu kan vi äntligen fortsätta att stödja en förnuftig produktion.

We can now at long last continue to support a very reasonable method of production.

Kanske skulle ju allt vara mycket bättre, om vi äntligen hade en ny färdskrivare.

Perhaps everything would be much better, if we had, at long last, a new tachograph.

Parlamentet kommer nu äntligen att företrädas i EU:s paviljong för första gången.

At long last, Parliament will be represented in the EU pavilion for the first time.

Jag uppmanar kommissionen att äntligen komma till avslut och inte bara vänta!

I call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!

Det lyckades för 50 år sedan på andra håll i Europa - varför inte äntligen på Balkan?

It succeeded 50 years ago elsewhere in Europe - why not in the Balkans at long last?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "äntligen":

 

Context sentences

Context sentences for "äntligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Säg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?

Tell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?

Naturligtvis är det väldigt trevligt att den här rättegången äntligen blir av.

Of course it is positive that this trial is now actually about to take place.

Förutsättningarna för rådets gemensamma ståndpunkt måste nu äntligen skapas.

It is high time that the right conditions for a Council common position were created.

Mer specifikt skulle jag vilja be våra amerikanska vänner att äntligen göra detta nu.

More specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.

Jag gläder mig åt att ni har sagt att det äntligen måste bli något märkbart av detta.

I am glad that you have said that it is high time that some impact was felt.

Det finns äntligen tankar och handlingar som pekar också i den riktningen.

I recall the resolutions which we adopted on this and initiatives in previous years.

När försäkringsbolagen äntligen fått kontakt avgörs ärendena ofta genom förhandlingar.

Once the insurers are in touch, matters are often settled by negotiation.

Löneklyftan måste äntligen överbryggas och vi måste slippa en delad arbetsmarknad.

The pay gap must be closed once and for all and vanish from the various labour markets.

Turkiet måste äntligen sluta att skjuta skulden på EU och att utöva påtryckningar.

Turkey must stop passing the buck to the EU and trying to exert pressure.

Är det inte hög tid att Europas folk äntligen tar sitt öde i egna händer?

Surely it is about time the peoples of Europe took hold of their destiny?

Jag drömde att vi äntligen beslutade om ändringen av arbetsordningen här i parlamentet.

I dreamt that Parliament eventually got to decide on a change to its Rules of Procedure.

Men jag ansåg det viktigt att parlamentet äntligen får en ståndpunkt att anföra.

But I think it is important for Parliament to have one view, in the end.

Tycker ni inte, fru Schreyer, att rapporten nu äntligen också skall överlämnas till oss?

Is not it time, Mrs Schreyer, for it to be made available to us as well?

Ni och kommissionen måste äntligen titta på vad som finns på marknaden.

You and the Commission really ought to go and look at what is available on the market.

Därför uppmanar vi nu verkligen till att det här nu äntligen avskaffas.

This is why we would strongly urge that the requirement should be abolished.

Här krävs det alltså att Turkiet äntligen agerar rakt gentemot EU och inser detta faktum.

Turkey must also be fair here for once towards the EU and acknowledge this fact.

I ljuset av " Echelon " kräver jag att man äntligen tänker om i denna fråga.

In the light of " echelon ", I am calling for a rethink of this matter.

Därför gläder det mig att det nu äntligen har upprättats kvalitetsmålsättningar för detta.

That is why I am pleased to see that qualitative objectives have been set for this.

Problemet är politiskt och det är i det sammanhanget det äntligen skall tas upp och lösas.

The issue is a political one and must be tackled and resolved once and for all as such.

I ljuset av "Echelon" kräver jag att man äntligen tänker om i denna fråga.

In the light of "echelon" , I am calling for a rethink of this matter.
 

Definition of äntligen in Swedish

än`tligen adv.
Orled: änt-lig-en
till slut, efter all denna tid och motsvarande väntan, arbetsinsats etc. : fram på eftermiddagen visade solen sig äntligen; hennes begåvning har äntligen blivit erkänd; äntligen ett friskt initiativ från myndigheternas sida; nu gick det äntligen upp ett ljus för honom; låt dem äntligen få en chans att klara av ngt själva!
Bet. nyans: ofta som utrop e.d.: "Äntligen!" utbrast han och slöt henne i sina armar
Hist.: sedan 1538; av lågty. endeliken 'slutligen; äntligen', till ende 'slut'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the English-Korean dictionary you will find more translations.