Definition

åta sig
ta på sig ansvaret för (utförandet av) viss uppgift etc.

Productive idleness:

Play the Memorize game!

Swedish-English translation for "åta sig"

 

"åta sig" English translation

Results: 1-25 of 165

åta sig {verb}

åta sig {vb} (also: försäkra, ta på sig, lova, garantera)

Kommissionsledamöterna skall åta sig att snabbt svara på alla frågor som ställs.

The Commissioners will undertake to respond rapidly to any questions raised.

Kan kommissionen åta sig att hålla parlamentet informerat om utvecklingen?

Will the Commission undertake to keep Parliament fully informed about developments?

Detta bör medlemsstaterna åta sig att arbeta med och fullfölja - det tillhör deras befogenheter.

This is for Member States to undertake and follow through - such is their competence.

 Har inte ordföranden för avsikt att åta sig att offentliggöra all sin in- och utgående post i framtiden?

 Will the President not undertake to publicise all his incoming and outgoing correspondence in future?

Kommissionen kan åta sig att på nytt ta upp flera av de ändringsförslag som lämnats in av budgetutskottet.

The Commission can undertake to adopt several of the amendments proposed by the Committee on Budgets.

åta sig {vb} (also: engagera, fängsla, anta, svara för)

(EN) Herr talman! Jag instämmer med alla i denna debatt som uppmanar EU att åta sig, agera och utöva ansvaret att tillhandahålla skydd.

Mr President, I agree with everyone in this debate who calls on the European Union to engage, to act and to exercise the responsibility to protect.

På samma sätt välkomnar jag förslaget om att kommissionen ska åta sig att hjälpa utvecklingsländer när det gäller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Likewise I welcome the suggestion that the Commission should engage with developing countries to give them assistance in dealing with IUU fishing.

åta sig {vb} (also: anta, lägga sig till med, ta på sig, anlägga)

Och för att åta sig dem räcker det med att gå via naturaliseringsförfarandet, som varje intresserad part är fri att ansöka om.

And to assume them you just have to go through the naturalisation procedure, which those concerned are free to request.

Den kommer att vara avgörande för val av områden och hur stora engagemang EU kan åta sig under de kommande 7-8 åren.

This will be crucial to choices of areas and to how great a commitment the EU can assume during the next seven to eight years.

Förenta staterna har tydligt gett uttryck för att man inte vill åta sig nya förpliktelser i samband med världstoppmötet.

The United States has clearly expressed the view that it does not want to assume new obligations in connection with the world summit.

Jag tror att vårt arbete kommer att ge byrån mer ansvar och större självständighet, så att den kan åta sig dessa uppdrag.

I believe that the work we have done will allow the agency to be given greater responsibilities and to assume them with more independence.

För att uppnå detta krävs emellertid starka EU-delegationer som kan åta sig dessa roller och uppgifter och garantera utgifternas kvalitet.

However, to achieve this we need strong EU delegations, delegations which can assume those roles and tasks and ensure the quality of spending.

åta sig {vb} (also: åberopa, tala för, tala, försvara)

åta sig {vb} (also: anta, ta på sig, anställa, bli upprörd)

Kommissionen har tillräckligt med utbildade tjänstemän som kan åta sig denna uppgift.

The Commission has more than enough trained officials to take on this task.

Jag upprepar: fördraget anger tydligt att en medlemsstat inte kan tvingas åta sig skulder.

I repeat: the treaty clearly states that a Member State cannot be forced to take on debts.

Fördraget säger att en medlemsstat inte kan tvingas åta sig skulder.

The treaty says that a Member State cannot be forced to take on debts.

Fördraget säger inte att det är förbjudet att åta sig skulder.

The treaty does not say that it is forbidden to take on debts.

Det är en uppgift som alla européer måste åta sig tillsammans.

That is a task that all Europeans must take on together.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "åta sig" in English

 

Context sentences

Context sentences for "åta sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kommissionsledamöterna skall åta sig att snabbt svara på alla frågor som ställs.

The Commissioners will undertake to respond rapidly to any questions raised.

Kan kommissionen åta sig att hålla parlamentet informerat om utvecklingen?

Will the Commission undertake to keep Parliament fully informed about developments?

Herr talman, kära kolleger! I dag måste Europaparlamentet åta sig ett verkligt ansvar.

Mr President, today the European Parliament must face up to real responsibilities.

EU måste nu åta sig att minska sina utsläpp med 30 procent av tre skäl.

The EU needs to commit itself now to a 30% cut in emissions for three reasons.

EU måste kunna åta sig en ledande roll i kampen mot klimatförändringen.

The EU must be capable of taking a leading role in the fight against climate change.

(PL) Fru talman! Folk måste äta, röra på sig och söka skydd från kyla och regn.

(PL) Madam President, people must eat, move about and take shelter from the cold or rain.

Det innebär att medlemsstaterna måste åta sig ett verkligt partnerskap.

That represents a commitment by the Member States to real partnership.

Detta är ett bra tillfälle för lagstiftarna att åta sig det ansvaret.

And now is the time for legislators to shoulder this responsibility.

Den lämnar sedan älvarna och flyttar ut i Östersjön för att äta upp sig.

It then leaves the rivers and moves into the Baltic Sea for feeding.

Det betyder också att EU måste åta sig att täppa till de kryphål som finns i avtalet.

This also means that the EU must commit itself to closing the existing loopholes in the Treaty.

Det spanska ordförandeskapet måste också tydligt åta sig att utarbeta en gemensam EU-strategi.

The Spanish Presidency must also make a clear commitment to developing a common European strategy.

Därför måste EU åta sig att respektera Internationella atomenergiorganets beslut som väntas i mars.

That is why Europe must commit to respect the IAEA’ s findings due in March.

Därför måste EU åta sig att respektera Internationella atomenergiorganets beslut som väntas i mars.

That is why Europe must commit to respect the IAEA’s findings due in March.

Bollen ligger nu hos medlemsstaterna, eftersom de måste åta sig att ratificera konventionen.

The ball is now in the court of the Member States, as they have to commit to ratify this convention.

Därför måste alla medlemsstater åta sig att bidra fullt ut.

Therefore, it is crucial that all Member States commit themselves to making their full contribution.

En majoritet av vår grupp har avvisat tanken att köttproducenterna skall åta sig detta ansvar själva.

A majority of our group has rejected the idea of the meat sector taking on the responsibility itself.

Det är Islands sak att tydligt åta sig ett program för integration med övriga Europa.

It is up to Iceland to clearly subscribe to a genuine project of integration with the rest of Europe.

Unionen har ett underskott för vissa produktionsformer, som den mycket väl skulle kunna åta sig själv.

The Union is in deficit in certain products that it could easily produce itself.

EU måste helhjärtat åta sig att uppnå de föreslagna målen.

The EU must fully commit to achieving the proposed objectives.

Kommissionen måste åta sig att fastställa en budget som är tillräcklig för att uppnå dessa mål.

The Commission must commit itself to defining a budget that is sufficient to achieve these objectives.
 

Definition of åta sig in Swedish

å`ta sig äv. å`taga sig {verb}[åtog åtagit åtagen åtagna, pres. åtar äv. åtager]
Orled: å--tag-it
Subst.: åtagande
ta på sig ansvaret för (utförandet av) viss uppgift etc. : advokaten ville inte åta sig fallet; han åtog sig att se till att kallelse utsändes; hon har inte tid att sköta allt hon har åtagit sig
Bet. nyans: försvagat: jag vill inte åta mig att försöka gissa vad han tänker ta sig till
Konstr.: åta sig ngt el. att+INF
Hist.: sedan ca 1670; och ta()
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

asyndetisk · asyndeton · åsynen · asynja · asynkron · asynkrona · asystoli  · åt · AT-läkare · äta · åta-sig · åtagande · åtaganden · åtal · åtala · åtalad · ätande · åtanke · åtar · ataraxi · ätare

Search for more words in the Greek-English dictionary.