Productive idleness:

Play the Memorize game!

Swedish-English translation for "åtaganden"

 

"åtaganden" English translation

Results: 1-21 of 1829

åtaganden {noun}

åtaganden {pl} (also: uppdrag, förövande, utförande, intagning)

commitment {noun}

Det är viktigt att båda sidor av industrin gör åtaganden och bidrar till processen.

The commitment and contribution of the two sides of industry is very important.

Vi måste komma ifrån vanan att göra åtaganden och lära oss hålla vad vi lovar.

We have to get out of the culture of commitment and into the culture of delivering.

För att ordna finansieringen behövs det åtaganden från myndigheternas sida.

We need commitment from the government if we are to get the funding together.

De ord som gjorde skillnad var ”frivilliga åtaganden från medlemsstaterna”.

The words that made a difference were 'voluntary commitment from Member States'.

Vad som krävs är prioritering, en smart användning av medlen och politiska åtaganden.

What is required is prioritisation, smart spending of funds and political commitment.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "åtaganden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Denna volym täcks nästan av det internationella samfundets befintliga åtaganden.

This amount is nearly covered by existing pledges by the international community.

Jag vill emellertid påminna er om att inga specifika åtaganden ännu har gjorts.

Nevertheless, I would remind you that no specific commitments have yet been made.

Åtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller så fullgörs de inte.

Clearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.

Ändå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.

Nonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.

Respekten för dessa gemensamma åtaganden och intressen måste betonas i avtalet.

Our treaty should emphasise respect for these shared commitments and interests.

Medlemsstaterna måste tvingas att för ordförandeskapet redovisa sina åtaganden.

Even a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.

Tunisien måste respektera sina åtaganden om demokrati och mänskliga rättigheter.

Tunisia must honour its commitments in relation to democracy and human rights.

Vid slutet av 2003 motsvarade värdet av dessa åtaganden fem års inbetalningar.

By the end of 2003, the commitments amounted to five years’ worth of payments.

EU har vid flera tillfällen uppmanat andra givare att fullgöra dessa åtaganden.

On several occasions, the EU has called on other donors to meet these commitments.

Jag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.

I call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.

Vi förväntar oss att Ryssland agerar ansvarsfullt och fullgör alla sina åtaganden.

We expect Russia to behave in a responsible manner, honouring all its commitments.

Iran bryter cyniskt mot de internationella åtaganden som man har undertecknat.

Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.

Vi måste även fortsätta att på allvar fullfölja våra internationella åtaganden.

We also have to continue to seriously implement our international commitments.

Alla dessa åtaganden har man struntat i, för att i stället satsa på Fjärran östern.

Can one simply ignore it all whenever one is overcome by the craving for profit?

Företrädarna för de utvecklade länderna gjorde inte några konkreta åtaganden.

The representatives of the developed world did not adopt any concrete obligations.

Det är mitt första förslag till parlamentet i dess strävan att uppnå nya åtaganden.

That is my first proposal to this House as it strives to obtain new commitments.

Vi bör inte ta fram stödformer som finansieras av åtaganden som vi redan har gjort.

The data and figures on poverty send this House a deafening appeal for help.

Genom att anta Lissabonfördraget har våra medlemsstater godkänt många nya åtaganden.

In adopting the Lisbon Treaty, our Member States have accepted many new commitments.

Dessa åtaganden måste nu respekteras av alla medlemmar i denna organisation.

These commitments must now be respected by all members of that organisation.

Utestående åtaganden som skall infrias uppgick till över åtta miljarder euro.

Outstanding commitments awaiting settlement amounted to more than EUR 8 000 million.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: he/she, net interest income, blogosphere, air cooling unit, refrigeration unit

Similar words

asymptomatisk · asymptotisk · asymptotiskt · åsyn · åsynen · asynkron · asynkrona · åt · äta · åtagande · åtaganden · åtal · åtala · åtalad · ätande · åtanke · åtar · ätare · atavism · atavistisk · ataxi

Even more translations in the Portuguese-English dictionary by bab.la.