Synonyms

översätta: tolka · translitterera

Definition

översätta
överföra från ett språk till ett annat

Professional translators one click away

Swedish-English translation for "översätta"

 

"översätta" English translation

Results: 1-26 of 92

översätta {verb}

översätta [översatte|har översatt] {vb} (also: tolka, översatt, bortta)

Jag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.

I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.

PPE är lätt att översätta, men DE verkar stå för europeisk förvirring.

PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.

Nu är det upp till politikerna att översätta denna debatt till enighet och kompromiss.

It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

To translate that into Welsh myself as I have to do in this Chamber at present:

Det pågår ett projekt att översätta svensk lag till andra språk.

There is an ongoing project to translate Swedish law into other languages.

översätta [översatte|har översatt] {vb} (also: tyda, tolka, uttyda)

Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.

I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "översätta":

 

Similar translations

Similar translations for "översätta" in English

 

Context sentences

Context sentences for "översätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Klicka på länken Översatta utländska sidor till vänster på sökresultatsidan.

Click the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.

Jag vill ge tolkarna en komplimang. De klarade av att översätta det i nästan samma takt!

My compliments to the interpreters on keeping up with the speaker!

Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.

I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.

Naturligtvis bevisar man detta engagemang i att översätta dessa åtaganden till praktisk politik.

Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.

Det finns alltså tillräckligt med betänkanden. De är alla översatta till alla möjliga språk.

So there is no shortage of reports and they have all been translated into every possible language.

Det kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.

Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.

Hur kan vi nu översätta den rollen i effektiv fredsmedling?

How can we translate this role into effective peace mediation?

Information för dig som vill använda eller översätta EU-publikationer.

Guidance if you want to re-use or translate EU publications

Ett generellt problem är att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärder, menar Tomas Faresjö.

A general problem is translating research results into concrete measures, Faresjö argues.

Jag vet inte om det går särskilt bra att översätta, men han sa ordagrant ”inget brott överhuvudtaget”.

I do not know if they translate well, but they said these exact words, 'no crime whatsoever'.

Det är dessutom viktigt för teaterverken att de blir översatta.

It is also important for dramatic works to be translated.

På tal om detta, visste du att du kan översätta webbplatser som är skrivna på andra språk än ditt eget?

While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?

Att politiskt översätta detta till riskförebyggande åtgärder är de europeiska institutionernas uppgift.

The political translation of risk assessment into risk management belongs with the European institutions.

Kanske är det dags för oss att uppfinna ett nytt ord som går att översätta för att underlätta för alla.

Perhaps it is time we invented a new word that is translatable in order to ease everybody's difficulties.

I dagsläget måste förstainstansrätten vänta mycket länge på att få sina domar översatta.

At the moment, the Court of First Instance has to wait a very long time for its judgements to be translated.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU: s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU:s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.

Om du vill ta bort översättningsfältet permanent utan att översätta den aktuella webbsidan klickar du på Nej.

To dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.

Om du använder Översätt ofta kan du välja att översätta sidor automatiskt.

You can update your automatic translation preferences in the Toolbar Options windowby clicking the wrench icon.
 

Definition of översätta in Swedish

ö`versätta {verb}[översatte översatt, pres. översätter]
Orled: över--sätt-er
Subst.: översättande, översättning
överföra från ett språk till ett annat: översätta romanen till svenska; hon arbetade extra med att översätta artiklar; det är svårt att översätta ordet "lagom" till andra språk; att översätta ord för ord blir nästan alltid dåligt
Bet. nyans: ngt utvidgat: han översatte kanslisvenskan till ett språk hon förstod
Konstr.: översätta ngt el. från ngt el. till ngt
Hist.: sedan 1616; efter lågty. oversetten, ty. übersetzen med samma bet.; efter lat. transferre i bet. 'översätta'
 

Forum results

"översätta" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the English-Hindi dictionary.