Internship offers abroad for English native speakers

Swedish-English translation for "översätta"

 

"översätta" English translation

Results: 1-26 of 95

översätta {verb}

översätta [översatte|har översatt] {vb} (also: tolka, översatt, bortta)

Det är ett försök att översätta de uttalanden gjorts av EG-domstolen i Luxemburg.

An attempt is made to translate the judgments made by the Court in Luxembourg.

Sammanfattningsvis är det dags att ta dessa ord och översätta dem i handling.

In conclusion, it is time to take these words and translate them into action.

Jag har tagit mig friheten, för tydlighets skull, att översätta det till dataenheter.

And I've taken the liberty, just for clarity, to translate that to data slices.

Han kanske inte pratar precis som du, men du måste översätta och hjälpa mig.

He may not speak your dialect, but I need you to translate and help me out.

Jag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.

I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.

översätta [översatte|har översatt] {vb} (also: tyda, tolka, uttyda)

Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.

I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "översätta":

 

Similar translations

Similar translations for "översätta" in English

 

Context sentences

Context sentences for "översätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Sammanfattningsvis är det dags att ta dessa ord och översätta dem i handling.

In conclusion, it is time to take these words and translate them into action.

Klicka på länken Översatta utländska sidor till vänster på sökresultatsidan.

Click the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.

Jag vill ge tolkarna en komplimang. De klarade av att översätta det i nästan samma takt!

My compliments to the interpreters on keeping up with the speaker!

(Applåder från vänster) Jag visste inte att ordet benchmarking inte går att översätta.

(Applause from the left ) I had not appreciated that the word 'benchmarking' is untranslatable.

Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.

I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.

Naturligtvis bevisar man detta engagemang i att översätta dessa åtaganden till praktisk politik.

Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.

Det finns alltså tillräckligt med betänkanden. De är alla översatta till alla möjliga språk.

So there is no shortage of reports and they have all been translated into every possible language.

Det kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.

Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.

Hur kan vi nu översätta den rollen i effektiv fredsmedling?

How can we translate this role into effective peace mediation?

Information för dig som vill använda eller översätta EU-publikationer.

Guidance if you want to re-use or translate EU publications

Om du vill översätta sidan klickar du på Översätt. Du kan även klicka på Översätt i ditt Verktygsfält.

Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.

Ett generellt problem är att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärder, menar Tomas Faresjö.

A general problem is translating research results into concrete measures, Faresjö argues.

Jag vet inte om det går särskilt bra att översätta, men han sa ordagrant ”inget brott överhuvudtaget”.

I do not know if they translate well, but they said these exact words, 'no crime whatsoever'.

Det är dessutom viktigt för teaterverken att de blir översatta.

It is also important for dramatic works to be translated.

På tal om detta, visste du att du kan översätta webbplatser som är skrivna på andra språk än ditt eget?

While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?

Att politiskt översätta detta till riskförebyggande åtgärder är de europeiska institutionernas uppgift.

The political translation of risk assessment into risk management belongs with the European institutions.

Kanske är det dags för oss att uppfinna ett nytt ord som går att översätta för att underlätta för alla.

Perhaps it is time we invented a new word that is translatable in order to ease everybody's difficulties.

I dagsläget måste förstainstansrätten vänta mycket länge på att få sina domar översatta.

At the moment, the Court of First Instance has to wait a very long time for its judgements to be translated.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU: s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.
 

Forum results

"översätta" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: net interest income, blogosphere, air cooling unit, refrigeration unit, president

Similar words

Search for more words in the German-English dictionary.