Synonyms

anklaga: beskylla · klandra

Definition

anklaga
utpeka som skyldig till brott, slarv, försummelse o.d.

Internship offers abroad for English native speakers

Swedish-English translation for "anklaga"

 

"anklaga" English translation

Results: 1-46 of 160

anklaga {verb}

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: meddela, prägla, upplysa, tjalla)

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: klandra, angripa, åtala, beskylla)

Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.

No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.

Det är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.

This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.

Jag tror faktiskt att man inte kan anklaga rådet för att ha lidit brist på verksamhet i år.

I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.

Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.

I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.

Det vore orättvis av oss att anklaga premiärminister Blair för detta.

It would be unfair for us to accuse Prime Minister Blair of that.

Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.

You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: beskylla, förmana, anfalla, ålägga)

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: sätta i lära, anställa genom kontrakt)

Om ni verkligen vill anklaga någon kan ni använda artikel 122 i arbetsordningen och artikel 7 i fördragen. Sedan måste ni ha modet att slutföra det ni påbörjat.

To sum up, if you really wish to accuse someone, use Rule 122 of the Rules of Procedure and Article 7 of the Treaties and have the courage to follow it through to the end.

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: värdera, uppskatta, beskylla, tillrättavisa)

Det har ingenting att göra med vetenskap, men allt att göra med globalisternas gemensamma mål att anklaga och kontrollera oss samtidigt som företag inom den gröna industrin tjänar miljarder.

It has nothing to do with science and everything to do with the globalist common purpose to tax and control us, while making billions for corporations in the green industrial complex.

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: åtala, ifrågasätta)

Det har lämnats in ett förslag om att stryka det med motiveringen att producenterna inte kan anklaga sig själva och även med tanke på yrkeshemligheter.

There is a proposal to scrap this idea, one of the considerations being that producers should not have to incriminate themselves, and also in the light of professional secrecy.

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} (also: åtala, tillvita)

anklaga [anklagade|har anklagat] {vb} [law] (also: inkalla)

 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "anklaga":

 

Similar translations

Similar translations for "anklaga" in English

 

Context sentences

Context sentences for "anklaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.

Instead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.

Det finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.

This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.

   – Herr talman! Ordförande Barroso sade att vi inte skulle börja anklaga varandra.

   Mr President, President Barroso said that we should not start the blame game.

Rädslan söker syndabockar, och de som är lätta att anklaga är de förföljda i världen.

Fear seeks scapegoats and the easy scapegoats are the persecuted of this world.

Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.

No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.

Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.

You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.

Då bör man varken förr eller senare anklaga mig för att jag inte arbetar.

That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.

Man kan inte fortsätta att stänga dem ute och anklaga dem för att inte samarbeta.

You cannot continue to shut them out and blame them for non-cooperation.

Jag tror faktiskt att man inte kan anklaga rådet för att ha lidit brist på verksamhet i år.

I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.

Det är också viktigt att vi slutar anklaga varandra och försöker hitta lösningar i stället.

It is also important for us to try to find solutions instead of making accusations.

Anklaga oss alltså inte felaktigt på den punkten: vi är för medbeslutande.

Let us therefore have no unfounded accusations on this point: we are in favour of codecision.

Det handlar således inte om att anklaga kommissionen för att ha begått någon oegentlighet.

Therefore, it is not a question of accusing the Commission of having committed any irregularity.

Det är en skandal och det måste vi fortsätta anklaga offentligt.

It is a disgrace which we must continue to denounce in public.

Jag anser inte att det handlar om att anklaga kommissionen för att missköta den lettiska politiken.

I do not believe that it is a case of accusing the Commission of mismanaging Latvian policy.

Samtidigt får man inte anklaga hela yrkeskåren för vissa agenters kränkande beteende.

We should not, however, blame the whole profession for the improper behaviour of some of its agents.

Som jag ser det är det orättvist att anklaga personalen för de ständiga stoppen och förseningarna.

In my view, it is unfair to blame the workers for constant breakdowns and delays in the train service.

Vi har försatt oss i ett läge där Syrien kan anklaga oss för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

We have left ourselves in a position where Syria can accuse us of breaching human rights.

(PL) Herr talman! Ingen kan anklaga oss för inkonsekvens.

(PL) Mr President, nobody can accuse us of not being consistent.

Jag tänker givetvis inte anklaga kommissionen för allt detta.

Of course, I am not blaming the Commission for all this.

Det vore futtigt att vilja anklaga dem för detta i dag.

It would be ridiculous now to blame them for doing this.
 

Definition of anklaga in Swedish

an`klaga {verb}[anklagade anklagat]
Orled: an--klag-ar
Subst.: anklagande; anklagelse
utpeka som skyldig till brott, slarv, försummelse o.d. : oppositionen anklagade regeringen för ekonomiskt lättsinne; anklaga sina föräldrar för sina psykiska problem
Bet. nyans: spec. i jur. sammanhang åtala: vara anklagad för mord; en av de anklagade släpptes
Konstr.: anklaga ngn el. ngt (för ngt el. att+INF)
Hist.: sedan 1541; av ty. anklagen med samma bet., eg. 'upphäva klagorop mot ngn'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.