Definition

arbetslivserfarenhet
erfarenhet från yrkesverksamhet särsk. med tanke på merit...

Professional translators one click away

Swedish-English translation for "arbetslivserfarenhet"

 

"arbetslivserfarenhet" English translation

Results: 1-11 of 11

arbetslivserfarenhet {noun}

arbetslivserfarenhet {comm. gen.} (also: praktik, arbetserfarenhet)

Jag såg med avund på hur mina studiekamrater åkte till Paris för att skaffa sig arbetslivserfarenhet.

I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.

Bristen på arbetstillfällen medför också en brist på praktikplatser, platser som ger arbetslivserfarenhet.

This job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.

För de lägre befattningsområdena, dvs. A-tjänstemän, har rekryterats unga med ingen eller liten arbetslivserfarenhet.

For the more junior A-grades, young people with little or no work experience were recruited.

Den korrekta tolkningen är, såvitt jag kan förstå, är " Arbeitserfahrung ", som är liktydigt med arbetslivserfarenhet.

The correct interpretation, as I understand it is 'Arbeitserfahrung ', which is work experience.

Den korrekta tolkningen är, såvitt jag kan förstå, är " Arbeitserfahrung" , som är liktydigt med arbetslivserfarenhet.

The correct interpretation, as I understand it is 'Arbeitserfahrung ' , which is work experience.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "arbetslivserfarenhet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Perioder av arbetslivserfarenhet måste vara förenade med tillräcklig ersättning och socialt skydd.

Work placements must attract sufficient remuneration and social protection.

För det första bestod grundförutsättningarna givetvis av hennes gedigna arbetslivserfarenhet och övertygande sakkunskap.

Firstly, her enormous experience and impressive levels of expertise were natural prerequisites for the job.

Du kan också behöva skicka in ett intyg på att du har minst ett års arbetslivserfarenhet – i vissa fall två år.

You might also be asked to provide a certificate proving at least one year of professional experience — 2 years in certain circumstances.

För det tredje: när ledningen använder sig av arbetstagarnas tidigare arbetslivserfarenhet, så förbättrar det också företagets produktivitet.

Thirdly, if workers ' experiences from their present working environment are drawn on, then this will improve company productivity.

För det tredje: när ledningen använder sig av arbetstagarnas tidigare arbetslivserfarenhet, så förbättrar det också företagets produktivitet.

Thirdly, if workers' experiences from their present working environment are drawn on, then this will improve company productivity.

Ditt nya land får inte nedvärdera din arbetslivserfarenhet bara för att du har arbetat i ett annat EU-land när det gäller att

Your new country cannot give you less credit for your professional experience just because you gained it in another EU country when it comes to:

Ditt nya land får inte nedvärdera din arbetslivserfarenhet bara för att du har arbetat i ett annat EU-land när det gäller att

Your new country cannot give you less credit for your professional experience just because you gained it in another EU country, when it comes to:

Slutligen gläder det mig att det här i parlamentet har påpekats att perioder av arbetslivserfarenhet inte längre får vara förklädda, fullvärdiga jobb.

Finally, I am delighted that, in this House, it has been recognised that work placements should no longer be jobs in disguise, fully-fledged jobs.

Dessutom är parlamentets krav på att arbetstagarna måste ha fem års arbetslivserfarenhet, därav två år i ”framskjuten ställning” oacceptabel.

Moreover, Parliament's requirement that immigrants must have five years' working experience, including two years in a 'senior position', is unacceptable.

Om du vill jobba i ett annat land måste du kanske få din arbetslivserfarenhet och dina kvalifikationer officiellt erkända, om ditt yrke är reglerat i det land där du vill arbeta.

If you want to work in another country you might need to get your qualifications and professional experience officially recognised, if your profession is regulated in that country.
 

Definition of arbetslivserfarenhet in Swedish

ar`betslivserfarenhet {subst.}[arbetslivserfarenheten arbetslivserfarenheter]
Orled: arbets-livs--er-far-en-het-en
erfarenhet från yrkesverksamhet särsk. med tanke på meritvärdet vid antagning till viss utbildning m.m.
Hist.: sedan 1970
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the English-Greek dictionary.