×Did you mean: åt, äta?

Summary

AT {noun}
aftertouch · keyboard expression · general condition

at {preposition}
i · för ·  · till · med · vid · över · mot · genom · åt · hos · à · vad gäller · ifråga om · till ett pris av

full details

Definition

AT

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "AT"

Did you mean: åt, äta?
 

"AT" English translation

Results: 1-53 of 2338

AT {noun}

AT (aftertouch) {comm. gen.} [mus.] [abbr.] (also: aftertouch)

aftertouch {noun} [mus.]

AT (aftertouch) {comm. gen.} [mus.] [abbr.] (also: aftertouch)

keyboard expression {noun} [mus.]

AT (allmäntillstånd) {n} [med.] [abbr.] (also: allmäntillstånd)

general condition {noun} [med.]

at {preposition}

i {prp.}

at {prp.} (also: over, on, of, for)

Ett inklistrat ritobjekt är förankrat i det aktuella stycket i ett textdokument.

An inserted draw object is anchored in a text document at the current paragraph.

Tortyr bedrivs rutinmässigt i turkiska fängelser och på turkiska polisstationer.

Torture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.

Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.

I share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.

I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.

At a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.

I slutet av augusti hade vi redan betalat 25 procent mer än vid samma tid 2002.

At the end of August, we had already paid 25% more than at the same time in 2002.

för {prp.}

at {prp.} (also: per, on, for, toward)

För närvarande tittar vårt utskott noggrant igenom harmoniseringen av civilrätt.

At present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.

Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.

We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.

Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.

I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.

Vi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.

We must admit that at present we are living at the expense of future generations.

Han är för närvarande statssekreterare vid ministeriet för regional utveckling.

He is currently Undersecretary of State at the Ministry of Regional Development.

(som uttrycker riktning) {prp.}

at (expressing direction) {prp.}

Men det kan ändå utgöra en lösning tjänsteområdet lokal och regional nivå.

But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.

Tortyr bedrivs rutinmässigt i turkiska fängelser och turkiska polisstationer.

Torture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.

ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning internationell nivå.

The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.

Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna Dell om just den här frågan.

I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.

Vi måste erkänna att vi för närvarande lever framtida generationers bekostnad.

We must admit that at present we are living at the expense of future generations.

till {prp.}

at {prp.} (also: on, of, for, desertion)

En Internettjänst behöver inrättas som särskilt vänder sig till dessa människor.

An Internet service should be set up that is specifically aimed at these people.

Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.

This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.

Möjliga värden är från -100 % (ingen kontrast alls) till +100 % (full kontrast).

Values from -100 % (no contrast at all) to +100 % (full contrast) are possible.

Från och med i dag kommer bilder av dem att hänga vid ingången till plenisalen.

As from today, pictures of them will be displayed at the entrance to our Chamber.

År 1997 uppskattades värdet av tillgångarna i norr till 25 miljarder US-dollar.

In 1997, the value of the resources in the North was estimated at USD 25 billion.

med {prp.}

at {prp.} (also: of, by, with)

Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.

I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.

Jag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.

I warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.

Jag hoppas att de lyckas, trots fiaskot med behandlingen av Turkiet i Luxemburg.

I hope they succeed, despite the fiasco of the treatment of Turkey at Luxembourg.

Från och med i dag kommer bilder av dem att hänga vid ingången till plenisalen.

As from today, pictures of them will be displayed at the entrance to our Chamber.

Bör vi inte titta på investeringsmöjligheter i likhet med den franska regeringen?

Should we not be looking at investment issues as the French Government are doing?

vid (som uttrycker tid) {prp.}

at (expressing time) {prp.}

Det är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.

It is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.

Frågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.

Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.

Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Informationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.

Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.

Han är för närvarande statssekreterare vid ministeriet för regional utveckling.

He is currently Undersecretary of State at the Ministry of Regional Development.

över (som uttrycker anledning) {prp.}

at (expressing view) {prp.}

Frågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.

Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.

Vi måste också utvärdera hur det fungerar och om det fungerar över huvud taget.

We also have to assess how it functions and indeed whether it functions at all.

Jag är bekymrad, liksom de övriga talarna, över befolkningens belägenhet i Irak.

I am concerned, as are the other speakers, at the plight of the people in Iraq.

Jag är mycket förvånad över reaktionen i pressen av nattens händelseutveckling.

I am very surprised at the reaction in the press to last night' s developments.

Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.

Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.

mot {prp.}

at {prp.} (also: opposite, onto, on, into)

Europaåret mot rasism kunde knappast ha infallit vid en mer välfunnen tidpunkt.

The European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.

Kampen mot diskriminering måste ständigt vara en av våra främsta prioriteringar.

The fight against discrimination must constantly be at the forefront of our mind.

Alla förslag som går i riktning mot en miljöförbättring i Europa skall hyllas.

All proposals aimed at improving the environment in Europe are to be welcomed.

Som jag nämnde hölls rättegången mot Leyla Zana i en domstol för statens säkerhet.

As I mentioned, the trial against Mrs Zana was held at a State Security Court.

Tunnelbana: Ta röda linjen 14 mot Mörby Centrum och stig av vid Universitetet.

Underground: Take red line 14 towards Mörby Centrum and get off at Universitetet.

genom {prp.}

at {prp.} (also: by, across, through, via)

I grönboken undersöker vi talan genom ombud som väcks av konsumentorganisationer.

The Green Paper looks at representative actions brought by consumer organisations.

Samtidigt kan vi inte lösa politiska frågor genom att föra krig mot religioner.

At the same time, we cannot solve political issues by waging war on religions.

Vi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.

We abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.

Vi måste finna lösningar både på nationell nivå och genom europeiskt samarbete.

These must be solved both at national level and through European cooperation.

Det visades även genom det låga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004.

It is also demonstrated by the low voter turnout at the 2004 European elections.

åt {prp.}

at {prp.} (also: for)

Pernilla Lesse Verksamhetsledare pernilla(at)fargfabriken.se +46 (0)70 878 83 00

Pernilla Lesse Managing Directorpernilla(at)fargfabriken.se +46 (0)70 878 83 00

H-1106 Budapest Tel.:+36 1 4321 112 E-mail: kozlekedesi.foosztaly[at]mail.ahiv.hu

H-1106 Budapest Tel.:+36 1 4321 112 E-mail: kozlekedesi.foosztaly[at]mail.ahiv.hu

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

BG - 1233 Sofia Tel.:+359 2 982 33 77 E-mail: driving_licence[at]mvr.bg Website

BG - 1233 Sofia Tel.:+359 2 982 33 77 E-mail: driving_licence[at]mvr.bg Website

Box 176 FI- 00023 Government Tel.: +358 9 160 05 E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi

Box 176 FI- 00023 Government Tel.: +358 9 160 05 E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi

hos {prp.}

at {prp.} (also: by, amongst, among)

Trafikolyckor är faktiskt den vanligaste dödsorsaken hos barn inom EU i dag.

By remembering those who have died, we can do more to prevent accidents at work.

När det gäller innovation ligger dock partnerskapet främst hos KI-grupperna.

However, regarding innovation, the core partnership is at the level of KICs.

Utan tvekan är alla våra tankar hos hennes familj i denna mycket svåra stund.

Doubtless all our thoughts are with her family at this very difficult time.

Därför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...

This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos...

Därför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...

This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos ...

à {prp.}

at {prp.}

Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.

On behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.

Kommissionen har reserverat åtta tjänster på A1-nivå och 29 tjänster på A2-nivå.

The Commission has reserved eight posts at A1 level and 29 posts at A2 level.

Å andra sidan finns det samtidigt områden där vi behöver göra mer, och inte mindre.

Nevertheless, at the same time, there are areas where we have to do more, not less.

Jag protesterar å den gröna gruppens vägnar bestämt mot detta smutskastningsförsök!

On behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.

Å andra sidan får överdriven reglering det kommersiella livet att upphöra i ett slag.

On the other hand, over-regulation closes down commercial life at a stroke.

vad gäller {prp.}

at {prp.}

Vad gäller energipolitiken finns det ett brådskande behov av handling på europeisk nivå.

Regarding energy policy, there is an urgent need to act at European level.

Vi stöder tveklöst den första hypotesen, åtminstone vad gäller majoriteten inom gruppen.

Clearly, we or, at least, the majority of the group, are firmly in favour of the former.

Vad gäller det finns det brister i dag - brister när det gäller statistikinsamling.

In this regard, there are at present deficiencies when it comes to collecting statistics.

Mycket har gjorts på sektornivå för att harmonisera kraven vad gäller förhandsinformation.

Much has been done at sectoral level to harmonise pre-contractual information requirements.

Vad gäller vissa av parlamentets interventionsmedel står en principfråga på spel.

As regards some of Parliament's means of intervention, there is a matter of principle at stake.

ifråga om {prp.}

at {prp.}
at {prp.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "AT" in English

 

Context sentences

Context sentences for "AT" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.

The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.

Betyder dessa två ”nej” att vi måste vända ryggen åt den tekniska utvecklingen?

Do those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?

Vi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.

We all know that there are very different legal conditions in the Member States.

Ramdirektivet om vatten har äntligen godkänts och jag kan bara glädja mig åt det.

The framework directive on water has finally been adopted - very welcome news.

skriftlig. - (SK) Nivån på konsumentskyddet skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

in writing. - (SK) Levels of consumer protection vary between the Member States.

Också rättsligt sett har vi en situation där rättsliga dokument skiljer sig åt.

Also, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.

Nationer har lämnats åt sig själva därför att de har byggt murar snarare än broar.

Nations have been left alone because they have built walls rather than bridges.

Kommissionens förslag och Anne Laperrouzes betänkande är ett steg åt det hållet.

The Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.

Kanske kan som resultat av sysselsättningstoppmötet något ändå göras åt detta.

Maybe following the Employment Summit a few things can still be done on this front.

Valet var mycket riktigt fritt och rättvist, vilket vi verkligen kan glädja oss åt.

The elections were indeed free and fair, and we can really be delighted with that.

Rådet gav särskild vikt åt frågor som den allmänna ordningen, säkerhet och försvar.

The Council set particular store by issues of public order, security and defence.

Jag gläder mig åt att detta synsätt har kunnat vinna gehör hos föredraganden.

I am delighted that this viewpoint has been taken on board by the rapporteur.

Det har gjorts framsteg i fråga om öppenhet och insyn, vi glädjer oss åt det.

Progress has been made as regards transparency and we are delighted about that.

Kommissionen ser i betänkandet ett stöd för sina åtgärder och gläder sig åt detta.

The Commission can see that its work is being supported and it welcomes this.

Ändå rycker parlamentet på axlarna varje år, suckar och tittar åt andra hållet.

Yet every year this House just shrugs its shoulders, sighs and looks the other way.

Ni sår vind åt folket men ni kommer att skörda storm från arbetstagarna och folket.

You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.

Dessutom har den bara knappt trettio tjänstemän som kan ägna sig åt utredningar.

Moreover, its has a staff of only some 30 officials who can work on investigations.

Detta är det demokratiska underskott som alla talar om, men ingen gör någonting åt.

This is the democratic deficit about which everyone talks but no one does anything.

I Tyskland finns det många företag som ägnar sig åt att producera biogelatin.

There are, in Germany, many businesses engaged in the manufacture of bio-gelatine.

Nu kan man komma åt samma information från en dator på kontoret eller arbetsrummet.

Now the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
 

Definition of AT in Swedish

ATse allmäntjänstgöring
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

asymtomatisk · åsyn · asyndes · asyndetisk · asyndeton · åsynen · asynja · asynkron · asynkrona · asystoli  · at · AT-läkare · äta · åtagande · åtaganden · åtal · åtala · åtalad · ätande · åtanke · åtar

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.