Synonyms

begynnelse: början · igångsättning · inledning

Definition

begynnelse
första början av ngt som fortlever el. utvecklas

Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "begynnelse"

 

"begynnelse" English translation

Results: 1-18 of 18

begynnelse {noun}

begynnelse {comm. gen.} (also: inledning, början)

beginning {noun}

Herr Roche! Ni sammanfattade era kommentarer med att säga att denna process befann sig i sin begynnelse.

Mr Roche, you concluded your remarks by saying that this process was at its beginning.

Vid årets begynnelse var det någon som vitsade om att målen för Lissabonmötet påminde om dem som Nikita Chrusjtjov ställde upp.

At the beginning of the year someone joked that the aims of Lisbon had become the promises of Nikita Khrushchev.

Alltsedan Europeiska unionens begynnelse har jämställdheten haft en stor roll både i fördraget och i lagstiftningen, och mycket har uppnåtts.

From the very beginning of the European Union, equality of opportunity has had a major role both in the Treaty and in legislation, and much has been achieved.

År 1950 hade Turkiet sina första fria och rättvisa val, som innebar slutet för den mer autokratiska, sekulära regimen som funnits med sedan Turkiets begynnelse.

In 1950, Turkey had the first free and fair elections, which ended the more autocratic secular regime, which was the beginning of Turkey.

begynnelse {comm. gen.} (also: ursprung)

origin {noun}

begynnelse {comm. gen.} [elev.] (also: inledning, start, början)

commencement {noun}

begynnelse- {adjective}

begynnelse- {adj.} (also: ursprunglig, naturlig, självständig, första)

original {adj.}

begynnelse- {adj.} (also: första, utgångs-, initial-, inledande)

initial {adj.}

begynnelse- {adj.} (also: start-, startande, utgångs)

starting {adj.}

begynnelse- {adj.} (also: under utveckling, begynnande)

infant {adj.}

begynnelse- (som börjar) {adj.} (also: begynnande)

incipient {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "begynnelse":

 

Context sentences

Context sentences for "begynnelse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I EU:s begynnelse fanns det bara fattigdom där det inte fanns något arbete.

When the European Union started, poverty only existed where there was no work.

Sedan tidernas begynnelse har mänskligheten kunnat anpassa sig till det naturliga klimatet.

Since the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.

Traditionella växtbaserade läkemedel har använts i våra samhällen sedan tidernas begynnelse.

Traditional herbal medicines have been used in our societies from the earliest times.

Vi bör satsa på rättvisa, en princip - equitas - som går tillbaka till den romerska rättens begynnelse.

We should be advocating fairness - equitas - a principle which dates from the earliest days of Roman law.

För Kaba och de tillhörande ritualerna är kvarlevor från Islams begynnelse, från Muhammeds tid.

Because the Kaaba and the rituals around it are relics from the earliest phase of Islam, that of prophet Muhammad.

På grund av människan genomgår atmosfären och de klimatcykler som styrt livet sedan civilisationens begynnelse förändringar.

Man is changing the atmosphere and the climatic cycles that have shaped human life since the dawn of civilization.

Enligt uppskattningar av geofysiker och historiker har jordbävningar krävt 150 miljoner människors liv sedan mänsklighetens begynnelse.

According to estimates by geo-physicians and historians, since the dawn of civilisation earthquakes have claimed the lives of 150 million people.

Men AVS-länderna kommer bara att ha ett tillräckligt starkt jordbruk om det skyddas på lämpligt sätt som en spirande industri vid dess begynnelse.

The ACP countries will, however, only have a sufficiently strong agriculture if it is adequately protected as a budding industry as it gets off the ground.

Den sociala dialogen är ännu i sin späda begynnelse, och det är viktigt att vi överlåter åt arbetsmarknadens parter att uppnå enighet med varandra och få etablerat ett samarbete.

Social dialogue is still in its infancy, and it is important for us to leave it to the parties to the labour market to achieve mutual agreement and establish a framework for collaboration.

Jag tror att vi är överens om att det allra värsta för nanotekniken vore om produkter som vi släpper ut nu är dåligt kontrollerade och förstör nanoteknikens rykte i dess begynnelse.

(SV) I think we are agreed that the worst thing for nanotechnology would be if the products we release now are poorly monitored and damage the reputation of the technology in its early development.
 

Definition of begynnelse in Swedish

begynn´else {subst.}[begynnelsen begynnelser]
Orled: be-gynn-els-en
första början av ngt som fortlever el. utvecklas <särsk. bibl.; ngt åld.>: begynnelselön; en trotjänare som varit med sedan företagets begynnelse; i tidernas begynnelse; redan från begynnelsen
Konstr.: (i) begynnelsen (av ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. begynnilse
 

Forum results

"begynnelse" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.