Swedish-English translation for "betesmark"

SV betesmark English translation

volume_up
betesmark {comm. gen.}

SV betesmark
volume_up
{common gender}

betesmark (also: bete, hagen, grönbete)
De lokala jordbrukarna känner sig hotade av nybyggare som letar efter betesmark för sin boskap.
Indigenous farmers feel threatened by settlers looking for pasture for their livestock.
Ni vet att även betesmarker hör till de ekonomiskt beroende områdena.
You know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
Samtidigt som man avlägsnar alla galna kor från betesmarkerna borde alla fartdårar på vägarna hejdas.
If mad cows should be removed from pasture land, mad speed merchants should be removed from the roads.
betesmark (also: avbetning)
Små och medelstora jordbruksföretag ser i direktivet en inskränkning i användningen och skötseln av odlad mark och betesmark.
Small and medium-sized agricultural enterprises are experiencing a restriction in the utilisation and cultivation of arable and grazing land as a result of the directive.
Detta instrument bör framför allt användas för mjölkproducenter i missgynnade områden och i områden som helt och hållet överlåtits till betesmark.
In particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture.
Även om Somalia blev självständigt för mer än 40 år sedan pågår fortfarande konflikter om betesmarker och vattenkällor mellan konkurrerande klaner.
Although Somalia regained its independence over 40 years ago, conflicts are still caused by competition between clans for grazing land and water sources.
betesmark (also: bete, betande)
betesmark (also: jaktområde)
volume_up
range {noun} [Amer.]
Som synes av dessa bilder kan mellanrummen användas till många olika ändamål inklusive jordbruksmark, betesmarker eller öppen mark.
As you can see from these pictures, the spacing between can be used for multiple purposes including agricultural land, range land or open space.

Context sentences for "betesmark" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOckså boskapshållningen har drabbats genom förlusten av betesmark och skadorna i vattenförsörjningen.
Cattle breeding has also been affected by the loss of pastureland and the damage caused to the water supply.
SwedishOckså boskapshållningen har drabbats genom förlusten av betesmark och skadorna i vattenförsörjningen.
Unfortunately, you have confirmed some of my suspicions about the Spanish Government’ s inertia in this connection.
SwedishBristen på betesmark och problemen med vattendragningen till gårdarna har också allvarligt skadat boskapshållningen över hela Spanien.
The shortage of pastureland, combined with the problems in piping water to farms, has also caused extraordinary harm to cattle throughout Spain.
SwedishTill att börja med beträffande frågan om betesmark, betesmarksbidrag eller över huvud taget det allmänna tillståndet att utnyttja markuttagsområden.
Mr President, first on the question of grasslands, grassland premiums or, first and foremost, general permission to use set-aside areas.
SwedishLantbrukarna använder också särskilda fordon för att transportera sina djur, antingen för att sälja dem inom ett mycket litet område eller också för att byta betesmark.
Finally, farmers themselves also use specific vehicles for transporting their animals, either to take them to market within a very limited radius or simply to take them to grass elsewhere.