Definition

betesmark
markområde som används för bete

Daily language articles on LexioPhiles

Swedish-English translation for "betesmark"

 

"betesmark" English translation

Results: 1-10 of 10

betesmark {noun}

betesmark {comm. gen.} (also: jaktområde)

range {noun} [Amer.]

betesmark {comm. gen.} (also: hagen, bete, grönbete)

pasture {noun}

De lokala jordbrukarna känner sig hotade av nybyggare som letar efter betesmark för sin boskap.

Indigenous farmers feel threatened by settlers looking for pasture for their livestock.

Detta instrument bör framför allt användas för mjölkproducenter i missgynnade områden och i områden som helt och hållet överlåtits till betesmark.

In particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture.

När vi talar om jordbruk talar vi om levande varelser, alltifrån jorden, växter och i synnerhet träd, till skogar och betesmark.

When we talk about agriculture, we are talking about living beings, starting with the soil, then the plants and especially the trees, forests and pasture land.

Tjuren bidrar till att underhålla betesmarker, till miljöskydd och landsbygdens utveckling.

The bull contributes to the maintenance of pastures, it contributes to the protection of the environment and it contributes to rural development.

I de centrala databaserna skulle bl. a. noteras djurets moder, kön, alla betesmarker det varit på, och slakttidpunkten.

It is intended to enter in centralized files, inter alia, particulars of a cow's mother, sex, all pastures where it has spent any time, and date of slaughter.

betesmark {comm. gen.} (also: avbetning)

grazing {noun}

Detta instrument bör framför allt användas för mjölkproducenter i missgynnade områden och i områden som helt och hållet överlåtits till betesmark.

In particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture.

Små och medelstora jordbruksföretag ser i direktivet en inskränkning i användningen och skötseln av odlad mark och betesmark.

Small and medium-sized agricultural enterprises are experiencing a restriction in the utilisation and cultivation of arable and grazing land as a result of the directive.

betesmark {comm. gen.} (also: bete, betande)

pasturage {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "betesmark" in English

 

Context sentences

Context sentences for "betesmark" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Också boskapshållningen har drabbats genom förlusten av betesmark och skadorna i vattenförsörjningen.

Cattle breeding has also been affected by the loss of pastureland and the damage caused to the water supply.

Också boskapshållningen har drabbats genom förlusten av betesmark och skadorna i vattenförsörjningen.

Unfortunately, you have confirmed some of my suspicions about the Spanish Government’ s inertia in this connection.

Bristen på betesmark och problemen med vattendragningen till gårdarna har också allvarligt skadat boskapshållningen över hela Spanien.

The shortage of pastureland, combined with the problems in piping water to farms, has also caused extraordinary harm to cattle throughout Spain.

Herr talman! Till att börja med beträffande frågan om betesmark, betesmarksbidrag eller över huvud taget det allmänna tillståndet att utnyttja markuttagsområden.

Mr President, first on the question of grasslands, grassland premiums or, first and foremost, general permission to use set-aside areas.

Lantbrukarna använder också särskilda fordon för att transportera sina djur, antingen för att sälja dem inom ett mycket litet område eller också för att byta betesmark.

Finally, farmers themselves also use specific vehicles for transporting their animals, either to take them to market within a very limited radius or simply to take them to grass elsewhere.
 

Definition of betesmark in Swedish

be`tesmark {subst.}[betesmarken betesmarker]
Orled: bet-es--mark-en
markområde som används för bete
Hist.: sedan 1681
 

Forum results

"betesmark" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the English-Hungarian dictionary.