Summary

bit {noun}
piece · bit · end · section · bite · stick · fragment · chip · cake · shred · lump · scrap · morsel

bita {verb}
to bite · to worry · to strike · to chew

bit {noun}
bit · smula · mynt · slant · del · stycke

to bit {verb}
tygla

bite {noun}
bit · tag · stick · sting · bett · bitande kyla · hugg · matbit · napp · smakbit · tugga · munsbit · snärt · grepp · fäste · tugg · del

to bite {verb}
ta · bita · bita i · fräta in i · bita av · fräta på · sticka i · sticka · bita sig i · stickas · bitas · få fäste · få grepp om · få grepp i · svida i · fräta · bita på · bita sig in i · bränna på · nappa

full details

Synonyms

bit: andel · beståndsdel · del

bit: act · routine · number

bite: sting · prick · seize with teeth

more (13)

Definition

bit
(naturlig) del av ngt

Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "bit"

 

"bit" English translation

Results: 1-107 of 473

bit {noun}

bit {comm. gen.} (also: pjäs, verk, del, mynt)

piece {noun}

Så den text vi debatterar i kväll är en mycket nödvändig bit i detta pussel.

So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.

Vad som saknas i detta pussel är den bit som reglerar lösningsmedel i färg.

What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.

En del av er skulle bara äta det om det var en bit märkligt färgad tofu.

Some of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.

Varje webbplatsparameter är en bit text som inleds och avslutas med klammerparentes ({ }):

Each URL parameter is a piece of text that starts and ends with braces ({ }):

Jag har tagit med en bit av denna järnridå till parlamentet - som så många gånger förut.

I have brought in a piece of this iron curtain to Parliament - as I have many other times.

bit {comm. gen.} [IT]

bit {noun} [IT]

Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).

Installation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).

Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.

Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.

Jag skall inte säga att vi har lyckats fullt ut, men vi har kommit en bra bit på väg.

I will not say that we have succeeded fully, but we have made a fair bit of progress.

Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där.

It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there.

Något som kallas integrerat hanterar man som en helhet, inte bit för bit.

Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.

bit {comm. gen.} (also: slut, syfte, del, mål)

end {noun}

Det här betänkandet för oss en bit närmare målet.

This report should assist in achieving that end.

Under de senaste månaderna har vi kommit en bra bit på vägen, men jag tror att det finns en politisk vilja att gå mycket längre än så före slutet av juni.

In the last few months we have come a long way but I believe that there is a political will to go substantially further before the end of June.

Det Europa som föddes ur idén om en gemensam marknad förefaller ha övergått till en inre marknad för att sluta som en bit av den stora världsmarknaden, men ingenting mer.

It seems to me that this Europe, which was born of the idea of the Common Market, has become a Single Market and will end up as nothing more than a part of a great global market.

bit {comm. gen.} (also: avdelning, grupp, sträcka, område)

section {noun}

Lyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.

Fortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.

Fru ordförande! Jag tror att amerikanerna kommer att erövra en bra bit av världsmarknaden med sin FAIR-lag och att vi med vårt system för närvarande inte har nått så långt.

Madam President, I believe that the Americans with their FAIR act will most certainly take over a section of the global market, and that we have not progressed as far with our system.

I detta brev handlar också en liten bit om Leonardo da Vinci. Det är ett program, ett utbildningsprogram för yrkesutbildning som faller under utskottet för sysselsättning och socialfrågor.

A small section of the letter referred to Leonardo da Vinci, a vocational training programme that comes under the Committee on Employment and Social Affairs.

bit {comm. gen.} (also: munsbit, snärt, del, grepp)

bite {noun}

Testiklarna kommer fram, de ser ut som tummar som kommer rakt mot dig. ~~~ Och han säger, "Bit dem.

The testicles emerge -- they look like thumbs, coming right at you -- and he says, "Bite 'em.

Ni borde kanske följa med mig och äta en bit?

Maybe you should come with me and have a bite to eat?

Sunny, bit av alvens huvud.

Sunny, bite the head off that elf.

Ska du gå med och ta en bit?

Shall we get a bite to eat?

Nej, bit inte i den.

No, don't bite on it.

bit {comm. gen.} (also: sticka, stång, klubba, kvist)

stick {noun}

bit {comm. gen.} (also: skärva, stycke, fragment, spillra)

fragment {noun}

Det var östeuropéerna själva, som välte muren, och nu försöker vi samla ihop bitarna för att kunna resa den igen.

It was the eastern Europeans themselves who knocked down the wall, and now we are trying to gather the fragments to put it up again.

bit {comm. gen.} (also: skärva, chip, flisa, flis)

chip {noun}

bit {comm. gen.} (also: kaka, skorpa, stycke, tårta)

cake {noun}

Alla vill ha en så stor bit som möjligt av den stora kakan.

Everyone wants as large a slice as possible of this huge cake.

Alla vill ha en liten bit av den stora kakan, men de vill inte att kakan som helhet skall bli större.

Everyone wants a small piece of the large cake, but they do not want to see the cake as a whole made larger.

Det är inte heller rätt att även om GJP-kakan måste delas mellan 25 länder så får ett land en gigantisk bit på 23,4 procent.

Nor can it be right that although the CAP cake has to be shared between 25 Member States, one country gets a gigantic 23.4 per cent slice.

bit {comm. gen.} (also: strimla, uns, trasa, grand)

shred {noun}

Snarare hotar betänkandet att falla i bitar på grund av det åsiktskaos som råder i plenum.

Instead, the chaos of opinions voiced in the amendments in plenum looks like leaving it in shreds.

Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.

In the end those shreds will no longer fit together properly.

bit {comm. gen.} (also: mängd, knöl, hög, stycke)

lump {noun}

Mannen hade en klump av järn som han gned med en bit tyg.

And he had a lump of iron. ~~~ And he was rubbing it with a cloth.

Vi kommer att ha en text som är som en bit gruyèreost, full av hål, som bara med innehållet i betänkandet kan vara närmare sanningen.

We will have a text that is like a lump of Gruyere, that is full of holes, which can only be closer to the truth given the content of this report.

bit {comm. gen.} (also: stycke, fragment, skrot, smula)

scrap {noun}

Under dessa förhållanden verkar varje system som tillåter små bitar av statligt stöd vara en förbättring jämfört med en total och hård liberalisering som gör problemen helt olösliga.

In this light, each regulation that grants tiny scraps of state aid appears an improvement on a harsh, all-encompassing form of liberalisation which makes problems completely impossible to solve.

bit {comm. gen.} (also: munsbit, smula)

morsel {noun}

bita {verb}

bita [bet|har bitit] {vb} (also: svida i, bita på, bränna på, fräta in i)

bita [bet|har bitit] {vb} (also: oroa, ansätta, plåga, oroa sig)

bita [bet|har bitit] {vb} (also: fängsla, avsluta, fälla, angripa)

bita [bet|har bitit] {vb} (also: tugga)

bit {noun}

bit {comm. gen.} [IT]

bit {noun} [IT]

Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).

Installation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).

Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.

Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.

Jag skall inte säga att vi har lyckats fullt ut, men vi har kommit en bra bit på väg.

I will not say that we have succeeded fully, but we have made a fair bit of progress.

Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där.

It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there.

Något som kallas integrerat hanterar man som en helhet, inte bit för bit.

Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.

smula {comm. gen.}

bit {noun} (also: inch, grain, dash, crumb)

Jag är en smula förvånad över att det så sällan omnämns av parlamentet.

I am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.

Det finns inget annat sätt för honom att behålla den lilla smula värdighet han har kvar.

There is no other way for him to keep the bit of dignity he has left.

Vi har idag anledning till firande, till en smula sorgsenhet och till en gnutta förhoppning.

Today we have cause for celebration, a little bit of sadness and a little bit of hope.

Det kanske är en smula trist, eftersom det betyder att vi har förlorat lite ömsesidig tillit.

That may be a little sad, because it meant we had lost a little bit of mutual trust.

Det betyder att man helt enkelt måste vara en smula bättre, en smula effektivare.

That means I simply have to be a bit better, a bit more efficient.

mynt {n}

bit {noun} [Amer.] (also: piece, copper, coin)

slant {comm. gen.}

bit {noun} [Amer.] (also: copper)

del {comm. gen.}

bit {noun} (also: piece, part, partition, lot)

I en del länder är det nationella valsystemet lite mer komplicerat, Jean-Pierre Audy.

Mr Audy, the national voting system is a bit more complicated in some States.

Och den del som blir kvar, den med dina markeringar -- det här är din krypterade röst.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.

It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.

Saudiarabien kan definitivt investera en del av sina egna pengar i detta.

Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things.

Vi måste också göra vår del för att se till att det finns ännu mer pengar tillgängliga.

We, too, must do our bit towards ensuring that even more money is made available.

stycke {n}

bit {noun} (also: piece, patch, part, paragraph)

to bit {verb}

to bit [bitted|bitted] {vb} (also: to restrain, to manage, to keep under, to keep in)

bite {noun}

bit {comm. gen.}

bite {noun} (also: piece, lump, fragment, end)

tag {n}

bite {noun} (also: purchase, hold, grip, grasp)

stick {n}

bite {noun} (also: prick, job, engraving, trick)

sting {n}

bite {noun} (also: pang, twinge)

bett {n}

bite {noun}

bitande kyla {comm. gen.}

bite {noun}

hugg {n}

bite {noun} (also: fling, cut, chop, snatch)

matbit {comm. gen.}

bite {noun}

napp {n}

bite {noun} (also: nibble)

smakbit {comm. gen.}

bite {noun}

tugga {comm. gen.}

bite {noun} (also: gulp)

jag har tuggat (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har tuggat (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har tuggat (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har tuggat (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har tuggat (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har tuggat (Perfekt)

they bit (Simple past)

munsbit {comm. gen.}

bite {noun} (also: mouthful, morsel)

snärt {comm. gen.}

bite {noun} (also: lash, flip)

grepp {n}

bite {noun} (also: purchase, grasp, clasp, snatch)

fäste {n}

bite {noun} (also: purchase, firmament, attachment)

tugg {noun}

bite {noun}

del {comm. gen.}

bite {noun} (also: piece, part, partition, lot)

to bite {verb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to pick, to knock off, to have, to get)

jag har tagit (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har tagit (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har tagit (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har tagit (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har tagit (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har tagit (Perfekt)

they bit (Simple past)
to bite [bit|bitten] {vb} (also: to chew, to strike, to worry)

jag har bitit (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har bitit (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har bitit (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har bitit (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har bitit (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har bitit (Perfekt)

they bit (Simple past)

bita i {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to bite into)

bita av (~ en tand) {vb}

to bite [bit|bitten] (off) {vb}
to bite [bit|bitten] {vb} (also: to erode)
to bite [bit|bitten] {vb} (also: to push off, to prickle, to needle, to make off)

jag har stuckit (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har stuckit (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har stuckit (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har stuckit (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har stuckit (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har stuckit (Perfekt)

they bit (Simple past)

stickas {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to prickle)

jag har stickast (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har stickast (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har stickast (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har stickast (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har stickast (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har stickast (Perfekt)

they bit (Simple past)

bitas {vb}

jag har bitast (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har bitast (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har bitast (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har bitast (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har bitast (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har bitast (Perfekt)

they bit (Simple past)

svida i {vb}

fräta {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to eat, to corrode)

jag har frätat (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har frätat (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har frätat (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har frätat (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har frätat (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har frätat (Perfekt)

they bit (Simple past)

bita på {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to touch)

nappa {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to nibble, to strike, to take)

jag har nappat (Perfekt)

I bit (Simple past)

du har nappat (Perfekt)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det har nappat (Perfekt)

he/she/it bit (Simple past)

vi har nappat (Perfekt)

we bit (Simple past)

ni har nappat (Perfekt)

you bit (Simple past)

de har nappat (Perfekt)

they bit (Simple past)
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "bit":

Synonyms (English) for "bit":

© Princeton Universityact · routine · number · turn · snatch · piece · morsel · bite · chip · flake · fleck · scrap · spot · moment · mo · minute · second

Synonyms (English) for "bite":

 

Similar translations

Similar translations for "bit" in English

 

Context sentences

Context sentences for "bit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(Skratt) Men det är den där sociala biten som jag antar lockade Michael Crichton.

(Laughter) But it is that social thing that I guess attracted Michael Crichton.

Bitarna faller långsamt på plats men det är tydligt att det behövs en förbättring.

It is slowly coming into place, but it is quite clear that things need to improve.

I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.

In Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.

Vi skall nog kunna komma en bit på vägen, men det är som sagt inte så lätt.

We will probably make some progress, but as I have mentioned, it is not that easy.

Europeiska kommissionens förslag kommer en bra bit på väg i denna riktning.

The European Commission' s proposal has made a lot of headway in this direction.

"Han kvävdes på en stor bit hasch." ~~~ Det var deras svar: "Han är kriminell.

"He choked on a pile of hash" -- that was their answer: "He's a criminal.

Det är ett ganska tekniskt ärende, men jag tror att vi kommer en skaplig bit med det.

It is a fairly technical dossier, but I think that we will get a fair distance with it.

Om vi nästa år kunde föra en diskussion om detta, då skulle vi komma en bra bit längre.

If we were to have a debate on that next year, that would represent some small progress.

Eftersom jag uppskattar den sociala biten åker jag gärna till campus och umgås med folk.

Since I appreciate the social side I gladly go to campus and interact with people.

När det gäller den tekniska biten har vi nu tagit kontakt med medlemsstaterna.

We are currently in contact with our Member States on a technical level.

Jag kan inte helt undgå att få intrycket att man går en bit längre varje gång.

I cannot help thinking that the boundaries are forever being extended.

Vi lever i en värld som spränger sig själv i bitar så fort som möjligt.

We're Iiving in a world that's blowing itself to hell as fast as everybody can arrange it.

Medlemsstaterna har inlett olika återhämtningsprogram som har kommit en bra bit på väg.

Member States have launched significant recovery programmes, which are now well under way.

Det innebär en amputering av EU: s politik, bit för bit: en riktig salamitaktik.

It means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.

Vi har i parlamentet ofta kritiserat kommissionens taktik att uppnå målen bit för bit.

We in this House have very often criticized the Commission's piecemeal tactics in the past.

Det innebär en amputering av EU:s politik, bit för bit: en riktig salamitaktik.

It means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.

Jag föreslår att vi inte först biter i det sura äpplet och därefter hoppas på bättre tider.

And I suggest that we do not go rushing in first and then hope things get better.

Vi är i färd med att avsluta de formella bitarna av denna sammankomst.

We are in the process of finalising the arrangements for the meeting.

Industrin ligger emellertid en bit efter konsumenterna i fråga om entusiasm för gröna varor.

However, consumers ' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.

Industrin ligger emellertid en bit efter konsumenterna i fråga om entusiasm för gröna varor.

However, consumers' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.
 

Definition of bit in Swedish

bit {subst.}[biten bitar]
Orled: bit-en
1(naturlig) del av ngt : bitsocker; isbit; pusselbit; sockerbit; en bit bröd; skär potatisen i bitar; ett pussel där alla bitar stämmer; de skriver var sin bit av en debattbok
Bet. nyanser:
a)om delar som inte utgör naturliga beståndsdelar, särsk. i uttr. för att ngt går sönder e.d.: det kändes som om hjärnan skulle sprängas i bitar; vasen gick i tusen bitar
b)utvidgat om delar av mycket abstrakta helheter <jargong i många gruppspr.>: i valrörelsen lägger vi särskild tonvikt på den ekonomiska biten; han klarar inte den sociala biten
Idiom: bit för bit: ett stycke i sänder; dricka (kaffe)bit dricka (kaffe) med en sockerbit i munnen; salta biten (maträtt av) kokt, rimmad oxbringa
Konstr.: en bit (av ngn el. ngt), en bit ngt
Hist.: sedan 1649; trol. bildat
2viss vägsträcka vanl. ej alltför obetydlig : det är en bra bit till Stockholm; de följde henne en bit på vägen; en bit ut på sjön
Bet. nyanser:
a)om tidsavsnitt: en bit in i januari; en bit in på nästa kvartal
b)överfört: man har kommit en bit på väg i försöken att hejda inflationen; hans bror är inte en bit bättre
Hist.: sedan 1755
3helt stycke av ngt material: korven är billigare i bit än i skivor; ta sig en bit mat
Bet. nyanser:
a)allmännare om ngt som ej är en del av ngt större: boxaren var en kraftig bit på 91 kilo
b)spec. om stycken av (populär) musik el. likn. produkter: jazzbitar; tjugotalsbit; den här biten är av Cole Porter; författaren sprang på tidningsredaktionerna och försökte sälja sina bitar
Hist.: sedan ca 1655
bit [bi´t el. bit´] {subst.}[biten bitar]
Orled: bit-en
binär siffra dvs. 0 el. 1, särsk. som enhet för informationsmängd (i datamaskin): tvåbitsfel; varje alfabetiskt tecken upptar åtta bitar i primärminnet
Hist.: sedan 1956; av eng. bit med samma bet., kortord för binary digit 'binär siffra'
 

Definition of bita in Swedish

bi`ta {verb}[bet bitit biten bitna, pres. biter]
Orled: bit-er
Subst.: bitande, bitning (till 1); bett
1trycka samman tänderna kring (del av) ngt el. ngn, vanl. i försvars- el. anfallssyfte el. för att avskilja t.ex. ett stycke föda: han bet en bit av smörgåsen; bita på naglarna; han blev biten i foten av en huggorm
Bet. nyans: ibl. med partikel e.d. som anger resultat av bitandet: hunden bet ihjäl fågeln; lillan har bitit sönder nappen
Idiom: bita huvudet av skammen: övervinna skamkänslan; bita i det sura äpplet (tvingas) göra ngt som man inte vill; bita i gräset stupa äv. försvagat; bita ihop tänderna undertrycka sina känslor; bita sig i tummen missta sig <vard.>; ngt att bita i en svår uppgift
Konstr.: bita (ngn el. ngt) (ADVL), bita (el. i ngt), bita (ihop el. samman) (ngt)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. bita; gemens. germ. ord av indoeur. urspr.
2(kunna) göra påtaglig verkan på ngn el. ngt: den gamla kniven biter dåligt; kölden biter i ansiktet; färgen biter inte på den här sortens tyg; tungviktarens höger brukade bita bra; det svenska stålet biter
Bet. nyans: i fråga om psykisk verkan: fina antydningar biter inte på honom
Konstr.: bita (ADVL)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
bi`ta {verb}[bitade bitat]
Orled: bit-ar
Subst.: bitande, bitning
dela i bitar <mindre brukl.>
Konstr.: bita ngt
Hist.: sedan 1953
 

Forum results

"bit" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la Swahili-English dictionary.