Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "bit"

 

"bit" English translation

Results: 1-109 of 382

bit {noun}

bit {noun} (also: uppträdande, gång, möjlighet, sätt)

way {noun}

Bara då kan vi se till att EU:s extra bit själ blir ett verkligt europeiskt hjärta.

Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.

Medlemsstaterna har inlett olika återhämtningsprogram som har kommit en bra bit på väg.

Member States have launched significant recovery programmes, which are now well under way.

I många avseenden har vi kommit en bra bit på väg jämfört med för tio år sedan.

In many respects we have come a long way compared to ten years ago.

Även om vi har långt kvar att gå anser jag att vi allt sammantaget har kommit en bit på väg.

While we still have a long way to go, I think that all in all we have certainly made a start.

Irak har självklart fortfarande en bit kvar till att uppnå det målet.

Iraq is, of course, still some way from achieving that aspiration.

bit {noun} (also: verk, del, stycke, mynt)

piece {noun}

Så den text vi debatterar i kväll är en mycket nödvändig bit i detta pussel.

So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.

Vad som saknas i detta pussel är den bit som reglerar lösningsmedel i färg.

What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.

En del av er skulle bara äta det om det var en bit märkligt färgad tofu.

Some of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.

Varje webbplatsparameter är en bit text som inleds och avslutas med klammerparentes ({ }):

Each URL parameter is a piece of text that starts and ends with braces ({ }):

Jag har tagit med en bit av denna järnridå till parlamentet - som så många gånger förut.

I have brought in a piece of this iron curtain to Parliament - as I have many other times.

bit {comm. gen.} [IT]

bit {noun} [IT]

Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).

Installation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).

Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.

Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.

Bara då kan vi se till att EU:s extra bit själ blir ett verkligt europeiskt hjärta.

Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.

Jag skall inte säga att vi har lyckats fullt ut, men vi har kommit en bra bit på väg.

I will not say that we have succeeded fully, but we have made a fair bit of progress.

Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där.

It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there.

bit {comm. gen.} (also: slut, syfte, del, mål)

end {noun}

Det här betänkandet för oss en bit närmare målet.

This report should assist in achieving that end.

Under de senaste månaderna har vi kommit en bra bit på vägen, men jag tror att det finns en politisk vilja att gå mycket längre än så före slutet av juni.

In the last few months we have come a long way but I believe that there is a political will to go substantially further before the end of June.

Det Europa som föddes ur idén om en gemensam marknad förefaller ha övergått till en inre marknad för att sluta som en bit av den stora världsmarknaden, men ingenting mer.

It seems to me that this Europe, which was born of the idea of the Common Market, has become a Single Market and will end up as nothing more than a part of a great global market.

bit {noun} (also: område, avdelning, avsnitt, del)

section {noun}

Lyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.

Fortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.

Fru ordförande! Jag tror att amerikanerna kommer att erövra en bra bit av världsmarknaden med sin FAIR-lag och att vi med vårt system för närvarande inte har nått så långt.

Madam President, I believe that the Americans with their FAIR act will most certainly take over a section of the global market, and that we have not progressed as far with our system.

I detta brev handlar också en liten bit om Leonardo da Vinci. Det är ett program, ett utbildningsprogram för yrkesutbildning som faller under utskottet för sysselsättning och socialfrågor.

A small section of the letter referred to Leonardo da Vinci, a vocational training programme that comes under the Committee on Employment and Social Affairs.

bit {comm. gen.} (also: kaka, skorpa, stycke, tårta)

cake {noun}

Alla vill ha en så stor bit som möjligt av den stora kakan.

Everyone wants as large a slice as possible of this huge cake.

Alla vill ha en liten bit av den stora kakan, men de vill inte att kakan som helhet skall bli större.

Everyone wants a small piece of the large cake, but they do not want to see the cake as a whole made larger.

Det är inte heller rätt att även om GJP-kakan måste delas mellan 25 länder så får ett land en gigantisk bit på 23,4 procent.

Nor can it be right that although the CAP cake has to be shared between 25 Member States, one country gets a gigantic 23.4 per cent slice.

bit {noun} (also: skiva, kaka, liten platta, skrivtavla)

tablet {noun}

bit {comm. gen.} (also: skärva, chip, flisa, flis)

chip {noun}

bit {noun} (also: stång, klubba, stift, kvist)

stick {noun}

bit {comm. gen.} (also: skärva, stycke, fragment, spillra)

fragment {noun}

Det var östeuropéerna själva, som välte muren, och nu försöker vi samla ihop bitarna för att kunna resa den igen.

It was the eastern Europeans themselves who knocked down the wall, and now we are trying to gather the fragments to put it up again.

bit {comm. gen.} (also: munsbit, snärt, grepp, fäste)

bite {noun}

Testiklarna kommer fram, de ser ut som tummar som kommer rakt mot dig. ~~~ Och han säger, "Bit dem.

The testicles emerge -- they look like thumbs, coming right at you -- and he says, "Bite 'em.

Ni borde kanske följa med mig och äta en bit?

Maybe you should come with me and have a bite to eat?

Sunny, bit av alvens huvud.

Sunny, bite the head off that elf.

Ska du gå med och ta en bit?

Shall we get a bite to eat?

Nej, bit inte i den.

No, don't bite on it.

bit {noun} (also: uns, trasa, grand, strimla)

shred {noun}

Snarare hotar betänkandet att falla i bitar på grund av det åsiktskaos som råder i plenum.

Instead, the chaos of opinions voiced in the amendments in plenum looks like leaving it in shreds.

Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.

In the end those shreds will no longer fit together properly.

bit {comm. gen.} (also: mängd, knöl, hög, stycke)

lump {noun}

Mannen hade en klump av järn som han gned med en bit tyg.

And he had a lump of iron. ~~~ And he was rubbing it with a cloth.

Vi kommer att ha en text som är som en bit gruyèreost, full av hål, som bara med innehållet i betänkandet kan vara närmare sanningen.

We will have a text that is like a lump of Gruyere, that is full of holes, which can only be closer to the truth given the content of this report.

bit {noun} (also: smula, stycke, fragment, skrot)

scrap {noun}

Under dessa förhållanden verkar varje system som tillåter små bitar av statligt stöd vara en förbättring jämfört med en total och hård liberalisering som gör problemen helt olösliga.

In this light, each regulation that grants tiny scraps of state aid appears an improvement on a harsh, all-encompassing form of liberalisation which makes problems completely impossible to solve.

bit {comm. gen.} (also: munsbit, smula)

morsel {noun}

bita {verb}

bita [bet|har bitit] {vb} (also: svida i, bita på, bränna på, fräta in i)

du bit! (Imperativ)

you bite (Imperative)

ni bit! (Imperativ)

you bite (Imperative)

bita [bet|har bitit] {vb} (also: oroa, ansätta, plåga, oroa sig)

du bit! (Imperativ)

you worry (Imperative)

ni bit! (Imperativ)

you worry (Imperative)

bita [bet|har bitit] {vb} (also: fängsla, avsluta, fälla, angripa)

du bit! (Imperativ)

you strike (Imperative)

ni bit! (Imperativ)

you strike (Imperative)

bita [bet|har bitit] {vb} (also: tugga)

du bit! (Imperativ)

you chew (Imperative)

ni bit! (Imperativ)

you chew (Imperative)

bit {noun}

bit {comm. gen.} [IT]

bit {noun} [IT]

Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).

Installation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).

Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.

Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.

Bara då kan vi se till att EU:s extra bit själ blir ett verkligt europeiskt hjärta.

Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.

Jag skall inte säga att vi har lyckats fullt ut, men vi har kommit en bra bit på väg.

I will not say that we have succeeded fully, but we have made a fair bit of progress.

Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där.

It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there.

del {comm. gen.}

bit {noun} (also: lot, instalment, installment, ingredient)

I en del länder är det nationella valsystemet lite mer komplicerat, Jean-Pierre Audy.

Mr Audy, the national voting system is a bit more complicated in some States.

Och den del som blir kvar, den med dina markeringar -- det här är din krypterade röst.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.

It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.

Saudiarabien kan definitivt investera en del av sina egna pengar i detta.

Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things.

Vi måste också göra vår del för att se till att det finns ännu mer pengar tillgängliga.

We, too, must do our bit towards ensuring that even more money is made available.

slant {comm. gen.}

bit {noun} [Amer.] (also: copper)

mynt {n}

bit {noun} [Amer.] (also: copper, coin)

smula {comm. gen.}

bit {noun} (also: inch, grain, dash, crumb)

Jag är en smula förvånad över att det så sällan omnämns av parlamentet.

I am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.

Det finns inget annat sätt för honom att behålla den lilla smula värdighet han har kvar.

There is no other way for him to keep the bit of dignity he has left.

Vi har idag anledning till firande, till en smula sorgsenhet och till en gnutta förhoppning.

Today we have cause for celebration, a little bit of sadness and a little bit of hope.

Det kanske är en smula trist, eftersom det betyder att vi har förlorat lite ömsesidig tillit.

That may be a little sad, because it meant we had lost a little bit of mutual trust.

Det betyder att man helt enkelt måste vara en smula bättre, en smula effektivare.

That means I simply have to be a bit better, a bit more efficient.

stycke {n}

bit {noun} (also: lump, heading, fragment, fraction)

to bit {verb}

to bit [bitted|bitted] {vb} (also: to restrain, to manage, to keep under, to keep in)

bite {noun}

bitande kyla {comm. gen.}

bite {noun}

tugga {comm. gen.}

bite {noun} (also: gulp)

jag ska tugga; kommer (att) tugga (Futurum)

I bit (Simple past)

du ska tugga; kommer (att) tugga (Futurum)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det ska tugga; kommer (att) tugga (Futurum)

he/she/it bit (Simple past)

vi ska tugga; kommer (att) tugga (Futurum)

we bit (Simple past)

ni ska tugga; kommer (att) tugga (Futurum)

you bit (Simple past)

de ska tugga; kommer (att) tugga (Futurum)

they bit (Simple past)

jag skulle tugga (Konditionalis 1)

I bit (Simple past)

du skulle tugga (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det skulle tugga (Konditionalis 1)

he/she/it bit (Simple past)

vi skulle tugga (Konditionalis 1)

we bit (Simple past)

ni skulle tugga (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

de skulle tugga (Konditionalis 1)

they bit (Simple past)

fäste {n}

bite {noun} (also: purchase, firmament, attachment)

bett {n}

bite {noun}

smakbit {comm. gen.}

bite {noun}

grepp {n}

bite {noun} (also: purchase, grasp, clasp, ear)

sting {n}

bite {noun} (also: twinge)

napp {n}

bite {noun}

snärt {comm. gen.}

bite {noun} (also: lash, flip)

stick {n}

bite {noun} (also: job, engraving, twinge)

matbit {comm. gen.}

bite {noun}

munsbit {comm. gen.}

bite {noun} (also: mouthful, morsel)

tag {n}

bite {noun} (also: purchase, hold, grip, grasp)

hugg {n}

bite {noun} (also: fling, cut, chop)

bit {comm. gen.}

bite {noun} (also: lump, fragment, end, chip)

to bite {verb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to pick, to knock off, to have, to get)

jag ska ta; kommer (att) ta (Futurum)

I bit (Simple past)

du ska ta; kommer (att) ta (Futurum)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det ska ta; kommer (att) ta (Futurum)

he/she/it bit (Simple past)

vi ska ta; kommer (att) ta (Futurum)

we bit (Simple past)

ni ska ta; kommer (att) ta (Futurum)

you bit (Simple past)

de ska ta; kommer (att) ta (Futurum)

they bit (Simple past)

jag skulle ta (Konditionalis 1)

I bit (Simple past)

du skulle ta (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det skulle ta (Konditionalis 1)

he/she/it bit (Simple past)

vi skulle ta (Konditionalis 1)

we bit (Simple past)

ni skulle ta (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

de skulle ta (Konditionalis 1)

they bit (Simple past)
to bite [bit|bitten] {vb} (also: to chew, to strike, to worry)

jag ska bita; kommer (att) bita (Futurum)

I bit (Simple past)

du ska bita; kommer (att) bita (Futurum)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det ska bita; kommer (att) bita (Futurum)

he/she/it bit (Simple past)

vi ska bita; kommer (att) bita (Futurum)

we bit (Simple past)

ni ska bita; kommer (att) bita (Futurum)

you bit (Simple past)

de ska bita; kommer (att) bita (Futurum)

they bit (Simple past)

jag skulle bita (Konditionalis 1)

I bit (Simple past)

du skulle bita (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det skulle bita (Konditionalis 1)

he/she/it bit (Simple past)

vi skulle bita (Konditionalis 1)

we bit (Simple past)

ni skulle bita (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

de skulle bita (Konditionalis 1)

they bit (Simple past)

bita i {vb}

bita av (~ en tand) {vb}

to bite [bit|bitten] (off) {vb}

nappa {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to nibble, to strike, to take)

bita på {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to touch)
to bite [bit|bitten] {vb} (also: to push off, to prickle, to needle, to make off)

jag ska sticka; kommer (att) sticka (Futurum)

I bit (Simple past)

du ska sticka; kommer (att) sticka (Futurum)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det ska sticka; kommer (att) sticka (Futurum)

he/she/it bit (Simple past)

vi ska sticka; kommer (att) sticka (Futurum)

we bit (Simple past)

ni ska sticka; kommer (att) sticka (Futurum)

you bit (Simple past)

de ska sticka; kommer (att) sticka (Futurum)

they bit (Simple past)

jag skulle sticka (Konditionalis 1)

I bit (Simple past)

du skulle sticka (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

han/hon/den/det skulle sticka (Konditionalis 1)

he/she/it bit (Simple past)

vi skulle sticka (Konditionalis 1)

we bit (Simple past)

ni skulle sticka (Konditionalis 1)

you bit (Simple past)

de skulle sticka (Konditionalis 1)

they bit (Simple past)

bitas {vb}

svida i {vb}

fräta {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to eat, to corrode)

stickas {vb}

to bite [bit|bitten] {vb} (also: to prickle)
to bite [bit|bitten] {vb} (also: to erode)
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "bit":

Synonyms (English) for "bit":

© Princeton Universityact · routine · number · turn · snatch · piece · morsel · bite · chip · flake · fleck · scrap · spot · moment · mo · minute · second

Synonyms (English) for "bite":

 

Similar translations

Similar translations for "bit" in English

 

Context sentences

Context sentences for "bit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(Skratt) Men det är den där sociala biten som jag antar lockade Michael Crichton.

(Laughter) But it is that social thing that I guess attracted Michael Crichton.

Bitarna faller långsamt på plats men det är tydligt att det behövs en förbättring.

It is slowly coming into place, but it is quite clear that things need to improve.

I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.

In Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.

Vi skall nog kunna komma en bit på vägen, men det är som sagt inte så lätt.

We will probably make some progress, but as I have mentioned, it is not that easy.

Europeiska kommissionens förslag kommer en bra bit på väg i denna riktning.

The European Commission' s proposal has made a lot of headway in this direction.

"Han kvävdes på en stor bit hasch." ~~~ Det var deras svar: "Han är kriminell.

"He choked on a pile of hash" -- that was their answer: "He's a criminal.

Det skulle kunna hjälpa oss en bra bit framåt att bara ändra språkbruket.

Even changing our vocabulary could help move the matter a great deal further forward.

Det är ett ganska tekniskt ärende, men jag tror att vi kommer en skaplig bit med det.

It is a fairly technical dossier, but I think that we will get a fair distance with it.

Om vi nästa år kunde föra en diskussion om detta, då skulle vi komma en bra bit längre.

If we were to have a debate on that next year, that would represent some small progress.

När det gäller den tekniska biten har vi nu tagit kontakt med medlemsstaterna.

We are currently in contact with our Member States on a technical level.

Eftersom jag uppskattar den sociala biten åker jag gärna till campus och umgås med folk.

Since I appreciate the social side I gladly go to campus and interact with people.

Jag kan inte helt undgå att få intrycket att man går en bit längre varje gång.

I cannot help thinking that the boundaries are forever being extended.

Vi lever i en värld som spränger sig själv i bitar så fort som möjligt.

We're Iiving in a world that's blowing itself to hell as fast as everybody can arrange it.

Det innebär en amputering av EU: s politik, bit för bit: en riktig salamitaktik.

It means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.

Vi har i parlamentet ofta kritiserat kommissionens taktik att uppnå målen bit för bit.

We in this House have very often criticized the Commission's piecemeal tactics in the past.

Det innebär en amputering av EU:s politik, bit för bit: en riktig salamitaktik.

It means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.

Vi är i färd med att avsluta de formella bitarna av denna sammankomst.

We are in the process of finalising the arrangements for the meeting.

Jag föreslår att vi inte först biter i det sura äpplet och därefter hoppas på bättre tider.

And I suggest that we do not go rushing in first and then hope things get better.

Industrin ligger emellertid en bit efter konsumenterna i fråga om entusiasm för gröna varor.

However, consumers ' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.

Industrin ligger emellertid en bit efter konsumenterna i fråga om entusiasm för gröna varor.

However, consumers' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.
 

Forum results

"bit" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

More translations in the bab.la Japanese-English dictionary.