Swedish-English translation for "bit"

SV bit English translation

volume_up
bit {comm. gen.}

ENbit Swedish translation

volume_up
bit {noun}
SV

SV bit
volume_up
{common gender}

  1. general
  2. IT

1. general

bit (also: avslutning, slut, del, ända)
volume_up
end {noun}
Det här betänkandet för oss en bit närmare målet.
This report should assist in achieving that end.
Varje webbplatsparameter är en bit text som inleds och avslutas med klammerparentes ({ }):
Each URL parameter is a piece of text that starts and ends with braces ({ }):
Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.
In the end those shreds will no longer fit together properly.
bit (also: stycke, del, ackord, verk)
volume_up
piece {noun}
Vad som saknas i detta pussel är den bit som reglerar lösningsmedel i färg.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
Så den text vi debatterar i kväll är en mycket nödvändig bit i detta pussel.
So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
Det fattas en bit som är mycket allvarlig, och det är efterlevnaden.
One very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
bit (also: avsnitt, paragraf, stycke, del)
Lyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.
Fortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.
I detta brev handlar också en liten bit om Leonardo da Vinci. Det är ett program, ett utbildningsprogram för yrkesutbildning som faller under utskottet för sysselsättning och socialfrågor.
A small section of the letter referred to Leonardo da Vinci, a vocational training programme that comes under the Committee on Employment and Social Affairs.
Jag tror att amerikanerna kommer att erövra en bra bit av världsmarknaden med sin FAIR-lag och att vi med vårt system för närvarande inte har nått så långt.
Madam President, I believe that the Americans with their FAIR act will most certainly take over a section of the global market, and that we have not progressed as far with our system.
bit (also: del, tag, grepp, smakbit)
volume_up
bite {noun}
Ni borde kanske följa med mig och äta en bit?
Maybe you should come with me and have a bite to eat?
. ~~~ Och han säger, "Bit dem.
The testicles emerge -- they look like thumbs, coming right at you -- and he says, "Bite 'em.
Sunny, bit av alvens huvud.
bit (also: stycke, bakelse, kaka, skorpa)
volume_up
cake {noun}
Alla vill ha en så stor bit som möjligt av den stora kakan.
Everyone wants as large a slice as possible of this huge cake.
Alla vill ha en liten bit av den stora kakan, men de vill inte att kakan som helhet skall bli större.
Everyone wants a small piece of the large cake, but they do not want to see the cake as a whole made larger.
När vi väl kommer in på själva kakan upptäcker vi de dåliga bitarna.
Once we get into the cake we find the bad bits.
bit (also: stycke, mark, spelmark, chip)
volume_up
chip {noun}
Härliga stora gyllene bitar med en fin bit friterad fisk.
Lovely big golden chips with a nice piece of fried fish.
I annat fall kommer vi att hamna i samma situation som alla andra år: rådet skär bort bitar från kommissionens förslag medan Europaparlamentet föreslår ännu större siffror.
Otherwise, we will seem to have the same scenario as in every other year: the Council chips away at the Commission's draft, while Parliament suggests even larger figures.
bit (also: stycke, fragment, spillra, skärva)
Det var östeuropéerna själva, som välte muren, och nu försöker vi samla ihop bitarna för att kunna resa den igen.
It was the eastern Europeans themselves who knocked down the wall, and now we are trying to gather the fragments to put it up again.
Jag uppfattade bara den sista biten, vilken tycktes antyda att vi just nu inte vidtar handelspolitiska skyddsinstrument och att vi inte längre inleder eller driver fall.
I got just the last fragment, which seemed to suggest that we had suspended the operation of the trade defence instruments and that we were no longer initiating or pursuing cases.
bit (also: stycke, bula, hög, mängd)
volume_up
lump {noun}
Mannen hade en klump av järn som han gned med en bit tyg.
And he had a lump of iron. ~~~ And he was rubbing it with a cloth.
Vi kommer att ha en text som är som en bit gruyèreost, full av hål, som bara med innehållet i betänkandet kan vara närmare sanningen.
We will have a text that is like a lump of Gruyere, that is full of holes, which can only be closer to the truth given the content of this report.
bit (also: smula, munsbit)
volume_up
morsel {noun}
bit (also: stycke, fragment, skrot, smula)
volume_up
scrap {noun}
Om ingen helomvändning sker kommer de att begränsa sin potential för ekonomisk utveckling, och målen för den långfristiga budgetramen blir inget annat än en bit papper.
Unless a turnaround is achieved, they will limit their potential for economic development and the aims of the long-term financial framework will remain nothing more than scraps of paper.
Under dessa förhållanden verkar varje system som tillåter små bitar av statligt stöd vara en förbättring jämfört med en total och hård liberalisering som gör problemen helt olösliga.
In this light, each regulation that grants tiny scraps of state aid appears an improvement on a harsh, all-encompassing form of liberalisation which makes problems completely impossible to solve.
bit (also: uns, trasa, strimla, grand)
volume_up
shred {noun}
Det börjar med metallåtervinnare som strimlar våra saker i mycket små bitar.
It starts with metal recyclers who shred our stuff into very small bits.
Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.
In the end those shreds will no longer fit together properly.
Snarare hotar betänkandet att falla i bitar på grund av det åsiktskaos som råder i plenum.
Instead, the chaos of opinions voiced in the amendments in plenum looks like leaving it in shreds.
bit (also: stift, klubba, käpp, stav)
volume_up
stick {noun}
En livsmedelstillsats, en sammanfogad bit kött, får inte säljas som skinka i delikatessdisken.
A food additive, a piece of meat that has been stuck together, must not be sold as ham on the deli counter.

2. IT

bit
volume_up
bit {noun} [IT]
Något som kallas integrerat hanterar man som en helhet, inte bit för bit.
Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.
Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).
Installation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).
Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där.
It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there.

Context sentences for "bit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
In Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
SwedishEuropeiska kommissionens förslag kommer en bra bit på väg i denna riktning.
The European Commission' s proposal has made a lot of headway in this direction.
SwedishVi skall nog kunna komma en bit på vägen, men det är som sagt inte så lätt.
We will probably make some progress, but as I have mentioned, it is not that easy.
Swedish"Han kvävdes på en stor bit hasch." ~~~ Det var deras svar: "Han är kriminell.
"He choked on a pile of hash" -- that was their answer: "He's a criminal.
SwedishDet innebär en amputering av EU: s politik, bit för bit: en riktig salamitaktik.
It means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.
SwedishDet innebär en amputering av EU:s politik, bit för bit: en riktig salamitaktik.
It means amputating EU policies, slice by slice: real salami tactics.
SwedishDet är ett ganska tekniskt ärende, men jag tror att vi kommer en skaplig bit med det.
It is a fairly technical dossier, but I think that we will get a fair distance with it.
SwedishJag kan inte helt undgå att få intrycket att man går en bit längre varje gång.
I cannot help thinking that the boundaries are forever being extended.
SwedishIndustrin ligger emellertid en bit efter konsumenterna i fråga om entusiasm för gröna varor.
However, consumers' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.
SwedishDet finns en farm en bit härifrån... och de kanske har en fin svinstia till er!
There is a farm up the road... and they have a nice pigsty for you!
SwedishI många avseenden har vi kommit en bra bit på väg jämfört med för tio år sedan.
In many respects we have come a long way compared to ten years ago.
SwedishIndustrin ligger emellertid en bit efter konsumenterna i fråga om entusiasm för gröna varor.
However, consumers ' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.
SwedishOm vi nästa år kunde föra en diskussion om detta, då skulle vi komma en bra bit längre.
If we were to have a debate on that next year, that would represent some small progress.
SwedishKvinnor är numera i genomsnitt en bra bit över 30 år när de föder sitt första barn.
On average, women are now well into their thirties when they give birth to their first child.
SwedishVi har i parlamentet ofta kritiserat kommissionens taktik att uppnå målen bit för bit.
We in this House have very often criticized the Commission's piecemeal tactics in the past.
SwedishMedlemsstaterna har inlett olika återhämtningsprogram som har kommit en bra bit på väg.
Member States have launched significant recovery programmes, which are now well under way.
SwedishKommissionen erbjöd avgångsvederlag som gick en bra bit över lagens minimikrav.
The Commission offered compensation payments that went well beyond the minimum legal requirement.
SwedishVi har kommit en bit på väg. Här har den privata sektorn en viktig roll att spela, anser jag.
As I see it, this is another area where there is a major role for the private sector.
SwedishTullen handlägger en bra bit över 200 miljoner tulldeklarationer årligen.
To do so, they process well over 200 million declarations annually.
SwedishNaturligtvis är vi i dag en bra bit ifrån en fungerande gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
Of course we are still far from achieving a viable foreign and security policy today.