Summary

dal {noun}
valley · dale · vale

full details

Synonyms

dal: svacka · sänka

Definition

dal
större, vanligen långsträckt, nedsänkt del av jordytan o...

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "dal"

 

"dal" English translation

Results: 1-23 of 23

dal {noun}

dal {comm. gen.} (also: sänka, dalgång)

valley {noun}

Fru talman! Förra veckan var jag och hälsade på en pensionär i en dal i närheten av Bergamo.

Madam President, last week I went to see a pensioner who lives in a village in the Bergamo valley.

   – Herr talman! Tyvärr finns det ingen olympisk fred för Susadalen, en dal i närheten av Turin.

   Mr President, unfortunately there is no Olympic truce for the Susa valley, a valley close to Turin.

Om jag hade fötts i en dal i Österrike skulle problemet se ut precis som det gör ur er synvinkel.

If I had been born in a valley in Austria the problem would look just like it does from your point of view.

Faktum är att förhållandena i en smal dal i Alperna skiljer sig från dem på en grekisk ö eller i de finska lågländerna.

The fact is that conditions in a narrow Alpine valley differ from those on a Greek island or in the Finnish lowlands.

I varje dal fastställer människorna sina ofta egensinniga ståndpunkter, och de tycker inte om inblandning utifrån.

In every valley the people determine their often stubborn points-of-view and they do not appreciate outside interference.

dal {comm. gen.}

dale {noun}

dal {comm. gen.} (also: däld)

vale {noun}

Gandalf, dom tar vägen mot Morguls dal.

Gandalf, they're taking the road to the Morgul Vale.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "dal":

 

Similar translations

Similar translations for "dal" in English

 

Context sentences

Context sentences for "dal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ett av marknadsekonomins kännetecken är att vågrörelser äger rum med toppar och dalar.

Fluctuations, with their peaks and troughs, are characteristic of a market economy.

Platsen ligger på ett avlägset område i en dal, nära den irakiska gränsen.

The location is a remote area of the Turkana district... called Derati.

Låt mig få upplysa kommissionär Fischler om ett företag i min hembygd, i Mora i Dalarna.

Allow me to inform Commissioner Fischler about a company in my home district of Mora in Dalarna.

Och för det andra, vi har haft våra toppar och dalar...... men jag stod ut och lyxfruar gör inte det.

And second of all, we've had our ups and downs but I stuck it out and trophy wives don't do that.

I nära 20 års tid har det funnits en gemensam fiskeripolitik med toppar och dalar.

A common fisheries policy has been in place for just about twenty years, with all their highs and lows.

Jag hör barn från Skåne, Dalarna och Östergötland.

I hear children from Skane, Dalarna and West Yorkshire.

Det är ett fullkomligt lysande förslag som jag skall försvara till döddagar – ned uti dödens dal skulle jag rida! ”

I respect the political philosophy of people who have looked at things differently from me over the years.

Jag kommer själv från en av Europeiska unionens gränstrakter, Dalarna i centrala västra Sverige vid gränsen mot Norge.

I myself come from one of the EU's border areas, Dalecarlia, in central-west Sweden, on the Norwegian border.

Detta var bakslaget i Kenya och Ghana gick förbi, men sedan dalar Kenya och Ghana tillsammans.

This was the backlash in Kenya, and Ghana bypassed, but then Kenya and Ghana go down together -- still a standstill in Congo.

Grisköttet har genom tiderna - som Keppelhoff-Wiechert sagt - drabbats av väldigt varierande toppar och dalar när det gäller priset.

Pigs have always had - as has been said by Mrs Keppelhoff-Wiechert - tremendous highs and lows in price.

Det bör inriktas på att minska fattigdomen i Ferghana-dalen och på att utveckla ett civilt samhälle liksom på rättsliga och juridiska reformer och utbyggnaden av högre utbildning.

That means that we have suspended the Subcommittees on Trade and Investment and on Justice, Liberty and Security, along with the Cooperation Committee.

Jag ber därför att få veta vilka garantier för framtiden Po-dalens och Europas jordbrukare har, för att deras inkomster och deras tekniska och mänskliga resurser värnas.

I should therefore like to know what guarantees are to be given for the future of farmers in Padania and Europe, so as to protect their incomes and their technical and human resources.

De som investerar i sektorn kommer att söka sig partner i länder som Kina och Indien, och de gamla dalande ekonomierna, det vill säga vi här i EU, kommer att hamna på efterkälken.

Those investing in the sector will look for their partners in countries such as China and India, and the old declining economies, which is to say us here in Europe, will be left behind.

På samma sätt kommer agerandet i och med urbaniseringsplanen att avlägsna de sista kanalerna i detta förvaltningsområde som förbinder flodområdena med de dalar som gränsar till Guipúzcoa.

These effects would be in addition to those arising from the risks entailed in building on an area which is a potential flood zone.

En systematisk och planmässig uppgiftsfördelning mellan dessa hamnar sparar in på statliga pengar och ger hamnarbetarna bättre varaktiga arbetsförhållanden utan onödiga toppar och dalar.

An orderly and scheduled distribution of tasks among those ports saves public funding and better provides the port workers with sustainable employment without the unnecessary peaks and troughs.
 

Definition of dal in Swedish

dal {subst.}[dalen dalar]
Orled: dal-en
större, vanligen långsträckt, nedsänkt del av jordytan ofta mellan bergsträckningar e.d. så att den klart avgränsas mot omgivningen : dalgång; dalsida; floddal; genombrottsdal; hängdal; en bred dal, nedskuren i en urbergsplatå; en dal som gröpts ut av inlandsisen
Bet. nyanser:
a)ibl. med tonvikt på förutsättningarna för växtlighet etc.: den frodiga grönskan i dalarna; en bördig och välmående dal
b)överfört, särsk. i uttr. för ogynnsamt läge e.d.: hans liv har haft både toppar och dalar
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. dal; gemens. germ. ord, urspr. 'håla, urholkning'
 

Forum results

"dal" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

dagtraktamente · dagvård · dagvatten · dagverksamhet · dahlia · daiquiri · dakapo · dakaporop · Dakar · daktyl · dal · dala · dalar · dalbotten · däld · dalgång · dalglaciär · dålig · dåliga · dålighet · dåligt

More in the English-Czech dictionary.