×Did you mean: driv?

Summary

drive {noun}
drive

drive {noun}
drive · kraft · satsning · energi · riktning · körning · drift · slag · framåtanda · fart · tendens · infart · färd · körväg · offensiv · aktion · åktur · bilresa · drift · enskild väg · insamling · syftning · framdrivande · attack · hård press · kläm · timmerflotte · kampanj · styrning · driveslag · färd · driv

to drive {verb}
köra · driva · driva på · föra · slå · genomföra · fara · tränga · åka · tvinga · skjutsa · driva in · köra in · dra ut på · tvinga till · drivas fram · skjuta upp · fösa · rusa · framdriva · trycka på · borra · störta · förmå · bedriva · mana på · ratta · spaka

to drive {noun}
tömköra

full details

Synonyms

drive: get · aim · repel

more (20)

Definition

drive
särskilt insatt ökad verksamhet avsedd att främja ngt avg...

Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "drive"

Did you mean: driv?
 

"drive" English translation

Results: 1-175 of 437

drive {noun}

drive {comm. gen.} [sports]

drive (golf) {noun} [sports]

Utan galna ko-sjukan hade det inte varit samma drive till fördel för en reell konsumentpolitik.

Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.

Där satte du ditt finger på det, Drive By.

You really got your finger on the pulse, there, Drive By.

Hur fick du Drive By att komma hit?

How'd you get Drive By to come up in here, man?

Sov inte på det här, Drive By.

Don't sleep on this, Drive By.

Drive By, du är knäpp.

Drive By, you so crazy.

drive {noun}

drive {comm. gen.} [sports]

drive (golf) {noun} [sports]

Utan galna ko-sjukan hade det inte varit samma drive till fördel för en reell konsumentpolitik.

Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.

Där satte du ditt finger på det, Drive By.

You really got your finger on the pulse, there, Drive By.

Hur fick du Drive By att komma hit?

How'd you get Drive By to come up in here, man?

Sov inte på det här, Drive By.

Don't sleep on this, Drive By.

Drive By, du är knäpp.

Drive By, you so crazy.

kraft {comm. gen.}

drive {noun} (also: power, potency, output, might)

Vi hoppas att samma tålamod och samma kraft skall sättas in på att lösa även detta fall.

We hope that the same patience and drive will be invested in the resolution of this case too.

Jag tror mig veta att det spanska ordförandeskapet har för avsikt att lägga ner mer kraft på det.

I gather that the Spanish Presidency certainly intends to work on this with greater drive.

Jag är övertygad om att parlamentet kommer att fortsätta i denna riktning med ännu större kraft och vision.

I am confident this Parliament will continue in this direction with even more drive and more vision.

Vad som hindrar att beslut fattas är bristande mod, bristande kraft, försvagade ideal.

What prevents decisions being taken is a lack of courage, a lack of drive: it is the weakening of an ideal.

Det är likaså viktigt att göra dessa markeringar, eftersom oppositionen eljest känner sig stå helt ensam och förlorar all sin kraft.

It is also important to give these signals, because otherwise the opposition feels isolated and loses all its drive.

satsning {comm. gen.}

drive {noun} (also: effort, bid, venture, enterprises)

Ni, fru kommissionsledamot, talar själv om en ambitiös satsning på bättre lagstiftning.

You speak yourself, Commissioner, of an ambitious drive towards better regulation.

Direktivet kan och måste inleda en verklig satsning på energieffektivitet.

This directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.

Hamnanläggningar som är utformade för att hantera utsläpp är en del av denna satsning.

Port facilities designed to deal with discharges are part of this drive.

Man kommer att göra insatser för en ökad satsning på energieffektivitet.

It will lead efforts in an increased drive for energy efficiency.

Lyckligtvis är landet nu inne i en konstruktiv satsning för att bli EU-medlem.

Fortunately, the country is today engaged in a constructive drive for European Union membership.

energi {comm. gen.}

drive {noun} (also: push, fight, energy, spirit)

Ingen vill driva de östeuropeiska länderna till en situation där de är helt och hållet beroende av importerad energi.

Nobody wants to drive the countries of Eastern Europe into a situation where they are completely dependent on imported energy.

Om ni agerar på EU-nivå med samma energi och beslutsamhet kommer ni att ge Europa samma knuff mot en modernisering.

If you act at European level with the same energy and the same determination, you will also bring this modernisation drive to Europe.

Vi bör göra mer, använda mer pengar och naturligtvis också lägga ned mycket mer energi på att driva dessa viktiga reformer framåt i arabvärlden.

We should be doing more, spending more money and of course also using much more energy to drive those important reforms in the Arab countries forward.

En annan brådskande prioritering är att göra en kraftansträngning för att införliva energi- och klimatmålen i vår tillväxt- och sysselsättningspolitik.

Another immediate priority is a vigorous drive to incorporate energy and climate goals into our growth and employment policy.

Men det sätt på vilket vårt utskott, tack vare ordföranden Theatos energi och envishet, har för avsikt att förverkliga intentionerna i denna text får inte ske utan kritik.

Nevertheless, the way in which our committee intends to see this text through, with the drive and stubborn desire of its Chair, Mrs Theato, will not be without its critics.

riktning {comm. gen.}

drive {noun} (also: movement, line, direction, course)

Jag är övertygad om att parlamentet kommer att fortsätta i denna riktning med ännu större kraft och vision.

I am confident this Parliament will continue in this direction with even more drive and more vision.

Vi hjälpte och uppmuntrade på så sätt rådet att driva sin politik i riktning mot riktmärkesmetoden.

We were therefore helping and encouraging the Council to drive its policy in the direction of the benchmark method.

Resultatet är att vi har flugit i rätt riktning, men vi har lyckats landa utan landningsbana.

On the ground, we have no borders any more; I can get in the car and drive from Berlin to Paris or from Paris to Rome without undergoing checks.

Investeringskampanjen, snabbstartprogrammet, är förstås ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Det är helt enkelt för lite.

For this, the investment drive, the Quickstart programme, is certainly a step in the right direction, but it is not sufficient; it is simply too little.

Kommissionen har stora institutionella befogenheter som den skulle kunna använda för att aktivt driva på utvecklingen i riktning mot en integrerad produktpolicy.

The Commission has strong institutional powers, which it could use to actively drive the IPP process.

körning {comm. gen.}

drive {noun} (also: fare, driving, run)

När jag var 16 år bodde jag i Frankfurt am Main, vilket är två timmars körning med tanks från Prag.

When I was 16 years old I lived in Frankfurt am Main, which is two hours' tank drive away from Prague.

Nu har vi bara sex timmars körning kvar.

Now we've just got a six hour drive.

Manuell körning inkopplad.

Manual drive engaged,

Ahh.. lång körning.

Ahh.. long drive.

För kopplingar av billjus tillämpas E‑regeln 48, som nu tillåter körning med varselljus utan att bilens bakljus är tända.

Car lighting is subject to E-rule 48, which currently allows motorists to drive with daytime running lights on but without illuminated rear lights.

drift {comm. gen.}

drive {noun} (also: operation, mockery, joking, instinct)

slag {n}

drive {noun} (also: quality, punch, pounding, plug)

Vi tror att även detta är något som kommer av program av det här slaget.

We think that this is another example driven by this type of programme.

Elfenbenskusten är den verkliga drivkraften i regionens ekonomi, och det är i det landet som det viktigaste slaget står.

Côte d’ Ivoire is the real driving force of the region’ s economy and it is in this country that the most important battle is being fought out.

framåtanda {comm. gen.}

drive {noun} (also: gumption, go)

fart {comm. gen.}

drive {noun} (also: rate, pep, pace, dash)

tendens {comm. gen.}

drive {noun} (also: movement, leaning, inclination, run)

infart {comm. gen.}

drive {noun} (also: approach)

färd {noun}

drive {noun}

körväg {comm. gen.}

drive {noun} (also: carriageway)

offensiv {comm. gen.}

drive {noun} (also: push, offensive)

aktion {comm. gen.}

drive {noun}

åktur {comm. gen.}

drive {noun}

bilresa {comm. gen.}

drive {noun}

drift (av kreatur) {comm. gen.}

drive {noun}

enskild väg {comm. gen.}

drive {noun}

insamling {comm. gen.}

drive {noun} (also: fund, collection, subscription, fundraising)

syftning {comm. gen.}

drive {noun} (also: reference, sight, aspect)
drive {noun}

attack {comm. gen.}

drive {noun} (also: outburst, fling, fit, bout)

hård press {comm. gen.}

drive {noun}

kläm {n}

drive {noun}
drive {noun} [Amer.]

kampanj {comm. gen.}

drive {noun} (also: crusade, campaign)

styrning {comm. gen.} [autom.]

drive {noun} [autom.]

driveslag {n} [sports]

drive {noun} [sports]

färd {comm. gen.}

drive {noun} (also: trek, journey)

driv {n}

drive {noun} (also: energy)

Det var tvivelaktigt drivet av kriterier vad gäller utformningen och inte utförande.

It was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.

Framgång drivs i stället av insikten om den egna protektionismens kostnader.

Instead, progress is driven by an understanding of the costs of our own protectionism.

Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.

It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.

Kommissionen bör vara speluppläggare, inspiratör och en drivande kraft för hela laget.

It should be the playmaker, the inspiration and the driving force of the team.

Vi fungerar båda som motor, som drivande kraft, i processen för att ena Europeiska unionen.

Our two institutions act as a motor, a driving force, in the process of EU integration.

to drive {verb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to push, to keep, to go, to dig)

Du får inte köra i ett annat land med bara ett tillfälligt körkort eller intyg.

You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.

Att låta någon i Sunnys ålder köra bil, kan inte anses vara bra föräldraskap.

Allowing a child of Sunny's age to drive a car is simply not good parenting.

Människor måste inte bara köra en sådan bil, de måste kunna betala för den också.

People do not just need to drive such a car, they have to be able to pay for it too.

Min kollega hyrde en bil av Europcar i Bryssel för att köra till Strasbourg.

My colleague hired a car from Europcar in Brussels to drive to Strasbourg.

Och jag tog körlektionen och jag sade: "Jag tänker lära mig att köra bil".

And I took that driving lesson, and I said, "I'm going to learn how to drive."
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to ram, to push, to pursue, to provoke)

Den centrala frågan är om det finns politisk vilja att driva på denna förändring.

The key question is whether there is the political will to drive that change.

Det skall som vi alla redan kan se driva dagordningen framåt mycket snabbt.

That, as we are already seeing, will drive forward the agenda very rapidly.

Hungersnöden och fattigdomen i deras hemländer räckte för att driva dem att utvandra.

The hunger and poverty of their places of origin were enough to drive them to emigrate.

Tvärtom bör vi obevekligen driva på i våra förbindelser med Vitryssland.

On the contrary, we should drive forward relentlessly in our dealings with Belarus.

Stödsystemet har bidragit till att driva fram en överkapacitet inom EU: s flotta.

The subsidies system has helped to drive over-capacity of the EU fleet.

driva på {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to push, to press, to keep at, to hurry)

Den centrala frågan är om det finns politisk vilja att driva denna förändring.

The key question is whether there is the political will to drive that change.

Tvärtom bör vi obevekligen driva i våra förbindelser med Vitryssland.

On the contrary, we should drive forward relentlessly in our dealings with Belarus.

Man önskar verkligen att den ryktbara tyska effektiviteten skulle driva den frågan.

Indeed, one wishes that famed German efficiency would drive it forward.

Vi ska driva för att se till att världen når fram till den överenskommelse som behövs.

We must drive things forward to ensure that the world reaches the agreement required.

Fru kommissionär! Ni har en partner i oss när det gäller att driva frågan.

Commissioner, you have us as your partners to drive that forward.
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to pursue, to march, to lead, to handle)

Det är genom ekonomin som vi måste föra just dessa förbindelser framåt.

It is through the economics that we must drive this particular relationship.

Är ingen rädd att denna stora förmögenhet...... att föra oss i fördärv?

But, none of you fear that this straight fortune may drive us all to destruction.

Ni har konsekvent uppmanat medlemsstaterna att tillsammans föra förhandlingarna framåt.

You have consistently urged the Member States collectively to drive forward the negotiations.

Det är kommissionens uppgift att föra det framåt.

It is the Commission's job to drive that forward.

Det finns ett antal viktiga saker som vi kan göra under rådets kommande sammanträde för att försöka att föra saker framåt.

There are a number of key things we can do in the coming Council meeting to try and drive things forward.
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to ring, to ram, to pulse, to pound)

Jag vädjar om att vi nu inte ska slå in en kil mellan parlamenten och regeringarna.

I urge us not to drive a wedge now between parliaments and governments.

De är precis lika oroade över frågor som hotar att slå ut de återstående fartygen i den brittiska fiskeflottan.

They are just as concerned with issues that are likely to drive out of business the remaining vessels in the British fleet.

Det kommissionen måste göra är att missionera vikten av att slå vakt om den fria handel som har byggt upp Europas välstånd.

What the Commission must do is drive home the importance of safeguarding the free trade that is at the root of Europe’s prosperity.

Det kommissionen måste göra är att missionera vikten av att slå vakt om den fria handel som har byggt upp Europas välstånd.

What the Commission must do is drive home the importance of safeguarding the free trade that is at the root of Europe’ s prosperity.

Jag hoppas därför att det brittiska folket får chansen att slå sista spiken i kistan när det gäller detta bedrövliga fördrag.

I would therefore hope that the people of Britain could have the chance to drive the final nail into the coffin of this wretched treaty.
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to perform, to go through with, to effect, to celebrate)

Det finns inga kommissioner ad interim som kan genomföra reformkraven och en ny start för institutionerna.

Committees are not the way to achieve the necessary reform of the institutions and to imbue them with a fresh sense of drive.

Detta är en grundläggande faktor när det gäller att genomföra så viktiga målsättningar som att skydda grupper, miljö och egendom.

This is a crucial factor in the drive to implement objectives as important as protecting communities, the environment and property.

Vi talar om en ny drivkraft avsedd för att genomföra de svåra ändringar i hela samhället som krävs för hållbar utveckling.

We are talking about a new drive aimed at making the difficult changes across society that are necessary for sustainable development.

Drivkraften och initiativet för att ta itu med dessa utmaningar och genomföra de nödvändiga reformerna måste komma från regionen själv.

The drive and the initiative to address these challenges and to implement the necessary reforms must come from the region itself.

Detta är en kommission som med ert stöd och partnerskap kan genomföra en europeisk dagordning som gör Europeiska unionen betydelsefull för dess medborgare.

This is a Commission that, with your support and partnership, can drive forward a European agenda that can make Europe matter to its citizens.
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to leave, to fly, to fare, to shoot)

Det är ingen fara, vi har 4- hjulsdrift.

We're fine, we've got 4- wheel drive.

Det motsatta förhållandet skulle orsaka splittring inom jordbruket och utgöra en fara för den sociala utvecklingen i hela Europas lantliga struktur.

The opposite approach would drive a wedge through the farming community and endanger the social development of rural areas throughout Europe.

Ungdomar måste informeras om farorna för sig och för de medtrafikanter som de möter efter att ha tagit körkort.

Young people must be informed of the risks they and other road users face once they have obtained their driving licence.

Det är fråga om felaktiga attityder framför allt när man inte förstår faran med att köra i hög hastighet eller när man är alkoholpåverkad.

Wrong attitudes particularly exist where drivers do not comprehend the dangers involved in high-speed driving and drink-driving.

tränga {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to push, to press, to jostle, to edge)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to travel)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to push, to press, to obtrude, to oblige)

skjutsa {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to motor, to run)

köra in {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to pump, to run in)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to drag out)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to hold over, to hold off, to delay, to defer)

fösa {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to push, to huddle, to hustle)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to pelt, to hurtle, to gallop, to fly)

framdriva {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to propel)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to push, to surge, to lob)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to drill, to dig, to bore, to sink)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to pull down, to precipitate, to pitch, to overthrow)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to provoke, to prompt, to move, to induce)
to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to pursue, to carry on, to ply, to conduct)

mana på {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to urge)

ratta {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to manage)

to drive {noun}

tömköra {vb} [equest.]

to drive {noun} [equest.] (also: to long rein)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "drive":

 

Similar translations

Similar translations for "drive" in English

 

Context sentences

Context sentences for "drive" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Men det är lätt att se att det är själva vapenindustrin som driver denna strategi.

But it is easy to see that the arms industry as a whole is pushing the policy.

Vi behöver multinationella företag som driver sin verksamhet i vår världsdel.

We need multinational companies to base their businesses within our continent.

Det är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.

It is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.

Vi driver aktivt och beslutsamt linjen att uppmärksamma de frågor som ni berörde.

There is an active and determined policy to focus on the issues you have touched on.

Jag driver inte otukt på löpande band, dränker min lever och super ner mig -

I ain't out there serial fornicating, trying to float my liver, drinking myself silly

Så en del av empatin måste vara en förståelse för vad som driver människor.

So part of compassion has to be an understanding of what makes people tick.

Det är Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, som driver frågan om en sådan kod.

The case for such a code has been set up by the Ombudsman, Jacob Söderman.

Detta är en debatt som vi driver mycket hårt med våra utvecklingspartner.

This debate is one that we are pushing quite vigorously with our development partners.

I dag är Anette egen företagare sedan 2009 och driver Flexhälsan Norrbotten på heltid.

Today is Anette self-employed full time since 2009 and runs the Flex Health Norrbotten.

Ändå driver de kinesiska myndigheterna med bestämdhet på ett genomförande av artikel 23.

Yet the Chinese authorities are insisting on the implementation of Article 23.

Marknaden driver alltid bara en sak, de fungerar alltid bara här och nu.

Markets are always about just one thing: they always operate in the here and now.

Det är olidligt och det är där som ni driver in ungdomen i kriminalitet.

It is unacceptable and that is how young people are pushed into criminal activity.

I Storbritannien driver de sociala motsatserna allt längre från varandra.

In the United Kingdom the social differences are widening ever further.

Min kollega, kommissionsledamot Lamy, driver just den frågan med kraft.

My colleague, Commissioner Lamy, is forcefully pursuing that particular issue.

Det finns fler vi bör tänka på i sammanhanget, nämligen dem som driver flygplatserna.

There is one other player that we should consider here; I refer to the airport operators.

Det är inte skilsmässor, alkoholism eller någonting annat som driver fram detta beteende.

It is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.

Han driver alltid med mig för att jag bara kan göra spaghetti för åtta.

He makes fun of me because I only know how to make spaghetti for eight people.

Mäktiga intressen i väst driver självklart på utvecklingen i den riktningen.

Powerful interests in the West are clearly pressing in this direction.

Kommissionen håller med om att det finns en risk för att landet driver mot inbördeskrig.

The Commission agrees that there is a risk that the country is drifting towards civil war.

Den irländska regeringen driver en politik med låg bolagsskatt för att främja investeringar.

The Irish government has a policy of low corporate tax to encourage investment.
 

Definition of drive in Swedish

drive [draj´v] {subst.}[driven] [draj´ven]
[draj`var] äv.
[draj´vs]
Orled: driv-en
1särskilt insatt ökad verksamhet avsedd att främja ngt avgränsat syfte : exportdrive; reklamdrive; trafiksäkerhetsverket gjorde en drive för att öka användningen av bilbälten
Konstr.: en drive (för ngt)
Hist.: sedan 1949; till eng. drive med samma bet., av drive '(att) driva'
2långt svepande slag i vissa bollspel med racket el. klubba, särsk. tennis och golf: backhanddrive
Hist.: sedan 1931
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the German-English dictionary.