Synonyms

etablera: anlägga · bilda · grunda

more (10)

Definition

etablera
upprätta eller inrätta (ngt stadigvarande) särsk. med avs...

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "etablera"

 

"etablera" English translation

Results: 1-26 of 252

etablera {verb}

etablera [etablerade|har etablerat] {vb} (also: grunda, inrätta, förankra, utröna)

När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.

As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.

Vi är överens om att vi måste göra något för städerna och etablera bästa praxis.

We are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.

Kina gör därför allt i sin makt för att etablera en ständig närvaro i Afrika.

China is therefore doing all it can to establish a permanent presence in Africa.

De har nu chans att etablera sig genom att använda en hållbar affärsmodell.

They now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.

Jag är däremot oroad av försöket att etablera nya diskriminerande villkor.

I am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.

etablera [etablerade|har etablerat] {vb} (also: rikta, anbringa, bestämma, applicera)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "etablera":

 

Similar translations

Similar translations for "etablera" in English

 

Context sentences

Context sentences for "etablera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

För det första är vi intresserade av att etablera förfarandet i Delhi under COP 8.

First of all, we are interested in establishing the process in Delhi and COP8.

När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.

As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.

Vi är överens om att vi måste göra något för städerna och etablera bästa praxis.

We are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.

Förslaget att etablera en europeisk allmän åklagarmyndighet är mycket känsligt.

The proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.

Strategin går ut på att etablera samband mellan bistånd, återuppbyggnad och utveckling.

That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development.

På så sätt kan vi tillsammans etablera en hög standard på gemenskapsnivå.

In that way, we can together establish a high standard at the European level.

Det tar mycket längre tid att etablera sådana företag i Europa än i Förenta staterna.

The time needed to set up such a company is much longer than it is in the United States.

Därigenom kommer vi att lyckas etablera en EU-säkerhetssfär för luftfarten.

That is how we will succeed in establishing a European air safety space.

Vi är i färd med att etablera gemenskapens asyl- och invandringsrätt i Europa.

That means that we need instruments to exercise the necessary controls.

Ingen medlemsstat kan behålla eller för den delen etablera en tillräcklig standard.

No Member States will maintain or indeed establish adequate standards.

Jag tror att det nu finns en chans att på nytt etablera demokrati och rättsstatsprinciper.

I believe there is now a chance to restore democracy and the rule of law.

Ni har insisterat på att man ska etablera ett ambitiösare mål för territoriellt samarbete.

You have insisted on establishing a more ambitious territorial cooperation objective.

Här måste man fråga författaren om hon har försökt att etablera sig som tjänsteman i t.ex.

Has the author ever tried to enter public office in Morocco for example?

Det har ett gemensamt intresse av att etablera europeiska säkerhetsnormer.

It shares a common interest in establishing European safety standards.

Att etablera harmoniska inre förhållanden ligger även i letters och esters eget intresse.

Establishing domestic harmony is in the interest of the Latvians and the Estonians as well.

Företag kan lockas att etablera sig i länder med svagt konsumentskydd.

Enterprises may be tempted to become established in countries with weak consumer protection.

Likaså måste man etablera nödvändiga spanings- och räddningstjänster.

Likewise, we must see to it that essential search and rescue services are properly organised.

för UEN-gruppen. - (PL) Vi har en god möjlighet att etablera en gemensam energipolitik.

on behalf of the UEN Group. - (PL) We have a good chance of achieving a common energy policy.

Och sen har man ett tredje parti som säger "Rösta på oss, vi kommer att etablera en teokrati."

And then you have a third party saying, "Vote for us; we'll establish a theocracy."

Framgångarna med att etablera nätverket Natura 2000 har hittills också varit mycket begränsade.

The success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
 

Definition of etablera in Swedish

etable´ra {verb}[etablerade etablerat]
Orled: e-tabl-er-ar
Subst.: etablerande, etablering
upprätta eller inrätta (ngt stadigvarande) särsk. med avs. på ngn organisatorisk företeelse el. ngn relation : etablera direktkontakt mellan kraftverken; firman etablerades redan 1857; etablera nya samlevnadsformer
Bet. nyans: ofta refl. inrätta sig i viss funktion: etablera sig som egen företagare
Konstr.: etablera ngt, etablera sig (ADVL)
Hist.: sedan 1779; av fra. établir 'uppställa; grundlägga'; av lat. stabilire 'göra stadig', till stabilis 'stadig'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the English-Korean dictionary.