Synonyms

evigt: alltid

evig: alltid · beständig · evinnerlig

more (10)

Definition

evig
som kommer att existera eller gälla för all framtid el. n...

Daily language articles on LexioPhiles

Swedish-English translation for "evigt"

 

"evigt" English translation

Results: 1-32 of 113

evigt {adverb}

evigt {adv.} (also: ideligen, ständigt)

continually {adv.}

evigt {adv.} (also: för evigt, evinnerligen, ideligen, ständigt)

eternally {adv.}

Fru föredragande! Om betänkandet leder dit också så kommer de små och medelstora företagen att vara er evigt tacksamma.

If this report also leads to that then the SMEs, Madam Rapporteur, will be eternally grateful.

Det blir allt tydligare att Ryssland måste vara en strategisk partner för EU, i stället för att betraktas som för evigt fördömt och som en skräckfigur.

With increasing urgency, it is becoming clear that Russia must be a strategic partner for the EU, rather than eternally condemned and seen as a bogeyman.

Jag är evigt tacksam mot denna förnäma institution för att ha beviljat mig snåla en och en halv minut för att kommentera ansvarsfriheten när det gäller budgeten för 2004.

Mr President, I am eternally grateful to this august institution for allowing me a miserly one and a half minutes to comment on the discharge of the budget for 2004.

evigt {adv.} (also: oavbrutet, ständigt)

perpetually {adv.}

evig {adjective}

evig {adj.} (also: bestående, oändlig, ändlös, ständig)

eternal {adj.}

Det kommer säkert att förfölja oss i evig tid i form av medlemsstaternas tacksamhet.

I am sure this will be reflected in the Member States ' eternal gratitude to us.

Det kommer säkert att förfölja oss i evig tid i form av medlemsstaternas tacksamhet.

I am sure this will be reflected in the Member States' eternal gratitude to us.

Må Gud skänka evig vila åt den heroiska martyr som dog i dag i Mosul.

May the Lord grant eternal rest to the heroic martyr who died today in Mosul.

Se på världen som den är i dag och kom ihåg att priset för frihet är evig vaksamhet.

Look now across the world as it is and remember that the price of freedom is eternal vigilance.

(HU) Herr talman, mina damer och herrar! Det är en evig sanning att våra barn är vår framtid.

(HU) Mr President, ladies and gentlemen, it is an eternal truth that our future lies in our children.

evig {adj.} (also: ständig, oavbruten)

perpetual {adj.}

De kanske alla drömmer om Immanuel Kants plan för evig fred, men de vet att vägen dit är svår och att, historiskt sett, naiv optimism har ett högt pris.

They may all dream of Immanuel Kant’s plan for perpetual peace, but they know that the road is hard and that, historically, naïve optimism has a high price.

evig {adj.} (also: bestående, ständig, beständig, oavbruten)

everlasting {adj.}

evig {adj.} (also: tidlös)

ageless (timeless) {adj.}

evig {adj.} (also: ständig, oavbruten, perpetuell)

ageless {adj.}

evig {adj.} (also: envis)

aeonic {adj.}

evig (som varar för alltid) {adj.} (also: oupphörlig, ständig, ändlös, evinnerlig)

never-ending {adj.}

Folken vill inte, man kommer snart att märka ett konturlöst Europa i evig flykt framåt.

We shall soon see that the people do not want a vague Europe built on a never-ending rush forwards.

För det andra är integration en evig process, och vi måste fortlöpande kunna upprätthålla våra ansträngningar och presentera nya instrument.

Secondly, mainstreaming is a never-ending process; we need to constantly maintain our efforts and introduce new tools.

evig {adj.} (also: oupphörlig, ständig, oavbruten, perpetuell)

perpeptual {adj.}

evig {adj.}

sempiternal {adj.} [elev.]
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "evigt":

Synonyms (Swedish) for "evig":

 

Similar translations

Similar translations for "evigt" in English

 

Context sentences

Context sentences for "evigt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Men man måste också förstå att ingenting varar för evigt, inte ens fiskeresurserna!

But we must also understand that nothing lasts forever, not even fish stocks.

I Europa vet vi att murar inte är beständiga och att gränser inte varar för evigt.

We know in Europe that walls are not permanent and that borders do not last for ever.

Processen kommer antingen att få en verklig skjuts eller somna in för evigt.

Either the process will really take off, or it will be bogged down forever.

Olönsam produktion bör inte hållas vid liv med hjälp av konstgjord andning för evigt.

Unprofitable production should not be kept on a life support machine forever.

Yttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut på dessa staters existens.

In 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.

Man har inte angett någon tidsgräns, så med andra ord skall detta kilo vara för evigt.

No time limit is given, in other words it is a kilo that has to last forever.

Vissa av åtgärderna måste definieras på nytt och samtliga kan inte fortsätta för evigt.

Some of the actions have to be redefined and not all may be continued for ever.

Europeiska unionen skulle kunna ge understöd till Kosovo för evigt och knappt märka det.

The European Union could subsidise Kosovo for ever and hardly notice it.

Det är ett evigt problem, men jag tror faktiskt att lösningen redan har kommit.

This is a perennial problem, but I actually think that the solution has already arrived.

Jag vädjar därför till er: låt oss leva för evigt, som Daniel Marc Cohn-Bendit vill.

I therefore appeal to you: let us live forever, as Mr Cohn-Bendit wants.

Vi kan inte fortsätta att för evigt strida om vilken lagstiftning som ska gälla.

We cannot go on for ever having this battle about whose law shall apply.

Vi tar era ord för vad de är, men vi kommer inte att acceptera dem för evigt.

We take your words at face value, but we will not accept them forever.

Jag vädjar därför till er: låt oss leva för evigt, som Daniel Marc Cohn-Bendit vill.

Italy and Europe are once again shuddering as they did in the case of the former Yugoslavia.

Ett område som är ungefär lika stort som Storbritannien är för evigt smittat och obeboeligt.

An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.

Men det finns ingen anledning att fortsätta att för evigt vara inskränkta och rädda.

But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.

Och jag insåg att kanske västvärlden inte kommer att dominera världen för evigt.

And I realized that perhaps the Western world will not continue to dominate the world forever.

Om någon kommer undan skall deras säd spridas och fördömas för evigt!

lf any escape, their seed shall be scattered and accursed forever!

Jag kan inte heller acceptera trossatsen att räntorna skulle fortsätta att vara låga för evigt.

Nor can I believe any longer in the dogma of interest rates which remain constantly low.

En sak är säker, och det är att de glada överraskningarna inte kommer att vara för evigt.

One thing is certain: the strokes of luck will not last forever.

Vad skulle du uträtta som du väntar på att göra för att du tror dig vara här för evigt?

What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever?
 

Definition of evig in Swedish

e`vig {adj.}[evigt]
Orled: ev-ig
som kommer att existera eller gälla för all framtid el. näst in : en evig sanning; klimatet var arktiskt med evig tjäle; för evig tid
Bet. nyanser:
a)spec. i kristen tro: evigt liv i himmelen
b)försvagat med tonvikt på tröttsam upprepning e.d. evinnerlig: den eviga frågan om vilken fackförening de anställda borde tillhöra; det var ett evigt tjat!; den bleka kvinnan med sina eviga cigaretter
c)allmänt förstärkande: det var en evig tur att du kom just nu!; en evig lögn
Idiom: den eviga vilan: el. den eviga sömnen döden
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. evogher; av lågty. ewich med samma bet.; besl. med lat. ævum, grek. aiōn 'tidsålder'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.