Swedish-English translation for "förskola"

SV förskola English translation

förskola {comm. gen.}

SV förskola
volume_up
{common gender}

förskola (also: lekskola)
I Schirnding har vi till exempel en tysk-tjeckisk förskola.
In Schirnding, for example, we have a German-Czech nursery school.
Vi är inte i förskolan nu.
Ledarskap - och det fick jag lära mig redan i förskolan - uppnås framför allt genom att vara ett gott föredöme.
Leadership - and I learnt this back in nursery school - is primarily achieved by setting a good example.
förskola (also: dagis)
Matvanorna formas ofta i förskolan och skolan samt genom den förebild som föräldrarna utgör.
Many people acquire their eating habits during their (pre-) school years and on by copying their parents.
Detta måste börja i förskolan och i skolåldern och sedan fortsätta hela vägen till yrkesutbildningen.
This must start at pre-school and school age and then continue all the way through to vocational training.
Dessutom måste varje barn ha en garanterad plats på ett daghem och i förskolan efter det att modern har återvänt till arbetet.
Furthermore, each child must have a guaranteed place at a crèche and at pre-school following the mother's return to work.
förskola
Jämställdhet i förskola och skola, vad är det – och för vem?
Equality in preschool and school, what is it - and for whom?
Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet rymmer utbildningar till lärare för förskola, grundskola och gymnasium.
Luleå University of Technology trains teachers for preschool, primary and secondary education.
Mamma åkte med dottern vid 8: 30 till förskolan som vanligt.
Mama left with daughter at 8: 30 for preschool as usual.

Synonyms (Swedish) for "förskola":

förskola
Swedish

Context sentences for "förskola" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Schirnding har vi till exempel en tysk-tjeckisk förskola.
In Schirnding, for example, we have a German-Czech nursery school.
SwedishI samarbete mellan förskola, skola och föräldrar måste en gemensam vidareutbildning organiseras.
Joint further education must be organised by cooperation between nursery schools, schools and parents.
SwedishDu kan inte har plast knivar och svärd och yxor och den sortens grejer i en förskola klassrum.
You can't have plastic knives and swords and axes and all that kind of thing in a kindergarten classroom.
SwedishDu går i förskola, inte sant?
SwedishSammanlagt beräknar kommunen att 4 500 kvadratmeter fastigheter har förstörts, bland annat en skola, en idrottshall och en förskola.
The Municipality estimates that all together 4,500 square meters of property have been destroyed, among others, a school, a sports center and a kindergarten.
SwedishVi måste se till att språkinlärning i förskola och grundskola är effektiv, för det är där de viktiga attityderna till språk och kulturer formas.
We have to ensure that language learning in pre-school and primary school is effective, for that is where key attitudes towards languages and cultures are formed.
SwedishHär är det oerhört viktigt med en förskola av god kvalitet som alla har råd med och tillgång till eftersom det är ett verktyg för lika möjligheter och integration.
Good quality, affordability and accessibility for everyone are essential for this, since it is an instrument for equal opportunities and integration.
SwedishMonica har erfarenhet av undervisning i matematik för blivande högskoleingenjörer och i matematik och lärande för verksamma lärare (från förskola till gymnasium).
Monica has experience in teaching mathematics courses for engineering students and mathematics education courses for teachers (from pre-school to upper-secondary).
SwedishHon kan inte räkna med att placera sitt barn på ett daghem eller en förskola och hennes kontakt med kulturen och världen består ofta av begränsade radio- och tevesändningar.
She cannot count on placing her child in a crèche or kindergarten and her contact with culture and the world will often amount to limited radio and television broadcasts.
SwedishInvesteringar i förskola, primär- och sekundärutbildning är ett grundläggande krav för att minimera risken för social utestängning och skapa ökad sysselsättning och högre löner.
Investing in pre-school, primary and secondary education is a basic requirement to minimise the risk of social exclusion and ensure higher levels of employment and better pay.