Synonyms

förväntning: förhoppning · förväntan

Definition

förväntning
(vanl. plur.) förväntan

Search for the most beautiful word
okapi
chiming

VOTE NOW

Swedish-English translation for "förväntning"

 

"förväntning" English translation

Results: 1-26 of 152

förväntning {noun}

förväntning {comm. gen.} (also: sannolikhet, förväntan)

expectation {noun}

En sådan förväntning är att miljöredovisningen skall vara tillförlitlig.

One such expectation is that the environmental statement should be reliable.

Att bemöta denna förväntning skulle kunna vara vår egen road map.

Our own roadmap could consist of seeking to meet this expectation.

Det är en förväntning som vi också måste framföra mycket öppet till myndigheterna i våra partnerländer.

It is an expectation that we must also express very openly to the authorities of our partner countries.

Redan den 5 september 2001 uttalade jag den förväntning att de kommer att bli besvikna, men jag respekterar deras val.

As far back as 5-9-2001 I expressed the expectation that they will be disappointed, but I respect their choice.

Det finns också en förväntning att vissa projekt som inte är direkt knutna till EU-budgeten skall förverkligas.

There is also an expectation that certain projects not directly linked to the EU budget are to be turned into a reality.

förväntning {comm. gen.} (also: möjlighet, utsikt, tanke, förhoppning)

prospect {noun}

Framtidsperspektiven och förväntningarna i Lissabonstrategin befinner sig tyvärr mycket långt från dagens verklighet i Europa.

The prospects and expectations of Lisbon are, unfortunately, a far cry from the situation on the ground in Europe.

De aktuella reglerna garanterar tillgång på dollar-bananer på marknader som dessförinnan var stängda, och ger förväntningar om betydande, framtida ökningar.

Current guidelines guarantee access of the dollar-banana to markets which were previously closed to it, yielding prospects of considerable growth in the future.

Om dagens europeiska union inte inspirerar människorna, hur skall vi då kunna räkna med att utsikterna till ett ännu större EU skall utlösa positiva förväntningar?

If today's European Union does not inspire people, how can we expect the prospects of an even larger EU to give rise to positive expectations?

förväntning {comm. gen.} (also: förekommande)

anticipation {noun}

Vi måste skydda dessa områden, vi måste utveckla dem och jag ser med stor förväntning fram emot kommissionens nya förslag.

We must protect those areas, we must develop them and I look forward with great anticipation to the new Commission proposals.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "förväntning":

 

Context sentences

Context sentences for "förväntning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kontrollanterna har stora krav och förväntningar på sig, och vi måste ge vårt stöd.

Huge demands are made of the inspectors and we need to give them our support.

Detta förslag medger att parlamentets förväntningar kan mötas på ett balanserat sätt.

The Euratom Treaty constitutes the legal basis for the Commission’ s proposal.

EU bör dock uppfylla sina medborgares förväntningar i partnerskap med Förenta staterna.

We must secure these goals and we do so in a spirit of openness and mutual respect.

Resultaten från Barcelona är följaktligen tillräckliga och motsvarar våra förväntningar.

What there is in Barcelona at present is therefore sufficient and desirable.

Här väcker man orealistiska förväntningar med biståndsgivandet som täckmantel.

We are building a new white elephant under the guise of development aid.

Jag förstår allt som har att göra med förväntningar, otålighet, förhoppningar, ambitioner.

I understand all about the waiting, the impatience, the hopes and ambitions.

Betraktat ur detta perspektiv motsvarar inte betänkandet helt och fullt mina förväntningar.

From these points of view, the report does not entirely come up to my hopes.

Herr Verheugen, som ni utan tvivel kan se har vi högt ställda förväntningar.

In a word, the dynamism of that society is enough to make you dizzy.

Enligt förväntningar innebär detta en halvering av den bekvämlighetsflaggade långrevsflottan.

It is expected that this will reduce the FOC tuna longline fleet by about half.

Betydligt viktigare är att resultatet ligger under förväntningarna.

Mr President, ladies and gentlemen, work on the Union’ s 2005 budget is almost at an end.

Herr kommissionär, jag kan i dag säga er att ni inte har svikit våra förväntningar.

Commissioner, I can assure you today, you have not disappointed us.

Det finns höga förväntningar på det kommande extramötet om sysselsättning, kanske alltför höga.

There are a lot of hopes resting on the forthcoming employment summit - perhaps too many.

Förväntningarna hos de europeiska medborgarna bör göra oss djärva.

The people of Europe expect us to take a very bold approach here.

Inom detta område motsvarar texten i stor utsträckning kommissionens förväntningar.

In this area, the text largely fulfils the Commission's hopes.

Det är nödvändigt att möta människornas förväntningar, och jag riktar dessa ord direkt till rådet.

I should also like to emphasise two aspects of the present situation.

Där har vi naturligtvis några förväntningar just för år 2003.

On that, there are naturally certain things that we expect of 2003.

Förväntningarna på det här programmets möjligheter får dock inte heller överskattas.

But then again, one should not expect much of this programme.

Denna förhalningstaktik innebär att vi inte alls bryr oss om företagens förväntningar.

This wait-and-see policy is completely turning its back on the way society is waiting for an answer.

Vår politik och våra beslut bör återspegla dess krav och förväntningar i praktiken.

However, it is not enough to take pleasure in its emergence.

Det uppmanar också alla nationella parlament och regeringar att förklara vilka förväntningar de har.

– ‘ - Would it not be easier for the government to dissolve the people and elect another?
 

Definition of förväntning in Swedish

förvän´tning {subst.}[förväntningen förväntningar]
Orled: för-vänt-ning-en
(vanl. plur.) förväntan: han har överdrivna förväntningar på den nya tekniken
Konstr.: förväntningar (att+SATS), förväntningar (på ngn el. ngt), förväntningar (om ngt)
Hist.: sedan 1626
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the English-Thai dictionary.