Synonyms

fix: sterilize · sterilise · desex

more (20)

Definition

fix
som har fast position eller värde

Search for the most beautiful word
baptizing
trembles

VOTE NOW

Swedish-English translation for "fix"

 

"fix" English translation

Results: 1-125 of 125

fix {noun}

fix {n} (also: dilemma, besvärlig situation, klämma, knipa)

fix {noun}

Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".

If the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.

I ett engelskt ordspråk sägs det? If it ain ' t broken, don ' t fix it.?

There is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '

I ett engelskt ordspråk sägs det ?If it ain't broken, don't fix it.?

There is a saying in English: 'If it ain't broken, don't fix it.'

Sir, jag har fått telegram från inspektör Fix.

I've received a telegram from Inspector Fix.

Forskning är ingen quick fix.

Research is no quick fix.

fix {adjective}

fix {adj.} (also: lagad, bestämd, fast, inrotad)

fixed {adj.}

Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".

If the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.

fix {noun}

fix {n}

fix {noun}

Om du har markerat rutan Fixera innehåll, förses fältnamnet i fråga med tillägget " fix ".

If the Fixed Content field is activated, " fix " will be added to the field name.

I ett engelskt ordspråk sägs det? If it ain ' t broken, don ' t fix it.?

There is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '

I ett engelskt ordspråk sägs det ?If it ain't broken, don't fix it.?

There is a saying in English: 'If it ain't broken, don't fix it.'

Sir, jag har fått telegram från inspektör Fix.

I've received a telegram from Inspector Fix.

Forskning är ingen quick fix.

Research is no quick fix.

dilemma {n}

fix {noun} (also: quandary, quagmire, dilemma, catch-22)

besvärlig situation {comm. gen.}

fix {noun} (also: plight, awkward situation)

klämma {comm. gen.}

fix {noun} (also: clip, clamp, scrape)

knipa {comm. gen.}

fix {noun} (also: pickle, hole, dilemma, scrape)

positionsbestämning {comm. gen.}

fix {noun}

muta {comm. gen.}

fix {noun} [coll.] (also: mute, backhander)

sil (narkotikainjektion) {comm. gen.} [coll.]

fix (drug injection) {noun} [coll.]

to fix {verb}

to fix [fixed|fixed] {vb} [bus.] (also: to settle)

Därför hoppas jag verkligen att man i december lyckas fastställa ett datum.

It is therefore my fervent hope that it will be possible to fix a date in December.

Det skulle allvarligt skada alla staters rättighet att fastställa och kräva in skatter.

This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.

Det kommer att fastställa betalningsnivåerna med en ökning på 2,91 procent.

It will fix the level of payments with an increase of 2.91%.

Vi måste fastställa exakt hur det nya systemet borde fungera.

We need to fix exactly how the new system should work.

Det är i dag för tidigt att fastställa ett datum för anslutningen.

It is still too early to fix a date for accession.
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to prescribe, to identify, to determine, to assess)
to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to do, to rustle up, to work, to rig)

(Skratt) Så det är det som jag är här för att berätta för er: hur vi ska fixa en kyckling.

(Laughter) So that's what I'm here to tell you about: how we are going to fix a chicken.

När en politiker ställer sig upp under en valkampanj och säger "Jag vill fixa vårat sjukvårdssystem.

When a politician stands up campaigning for elected office and says, "I want to fix our health system.

Jag kan fixa det ikväll, så ni kommer iväg imorgon bitti.

Fix it tongight, probably have you on the road by the morning.

Han rekryterades i oktober 2007 som ny skoldirektör för att i princip fixa detta trasiga skolsystem.

He was brought in in October 2007 as the new superintendent to basically fix this broken school system.

(Applåder) Jag kan se en affärsmöjlighet för Kerala, hjälpa till att fixa sjukvårdssystemet i USA.

(Applause) I can see a business opportunity for Kerala, helping fix the health system in the United States.
to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to repair, to piece, to mend, to heal)

I Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".

In Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".

Och hur ska vi kunna förklara att det verkligen är nödvändigt att laga taket i god tid?

And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?

I det här fallet bör vi följa principen ”laga den inte om den inte är sönder”.

In this case, we should be guided by the principle of 'if it ain't broke, don't fix it'.

Det finns ett ordspråk i mitt hemland som säger, varför laga något som inte är trasigt?

There is a saying in my country, 'If it is not broken, why fix it?'

Det tycks finnas utrymme för det förträffliga tänkespråket "Om det inte är trasigt, laga det inte".

There would seem to be scope for the admirable dictum: "if it ain't broke, don't fix it".
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to resolve, to prescribe, to name, to govern)

Artikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.

Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.

Herr talman! Jag håller med kommissionen att det inte är dess uppgift att bestämma priser.

Mr President, I agree with the Commission that it is not its job to fix prices.

Låt oss bestämma en tidpunkt för att revidera budgetramen!

Let us fix a date for the revision of the Financial Perspective!

Vi har den största förståelse för den idé som ligger bakom förslaget men med tanke på carcinogenernas karakteristiska egenskaper bör man inte bestämma orealistiska gränsvärden.

We have every understanding for the underlying idea here, but, given the characteristics of carcinogens, we should not fix unrealistic limits.

Får vi föreslå att det nu är dags att bestämma en tidsgräns - låt oss säga den 31 december - och sedan gå in för det enda tillgängliga alternativet, att tillgripa WTO: s panel.

May we suggest that the time has come to fix a deadline - let us say 31 December - and then go for the only option available, recourse to the WTO panel.

fixar {vb}

Står det " Jag fixar " skrivet på mössan?

Have I got Jim'll Fix It written on my fucking hat?

Hur fixar vi det här?

Well, how do we fix this?

Du fixar ingenting.

You won't fix anything.

Jag fixar det här.

I think I can fix these.

Jag fixar det.

I'll fix all that.
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to lock up, to condition, to bind, to attach)

klara upp {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to knock off, to crack, to clear up, to settle)

ordna upp {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to patch up, to order)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to peg, to define, to bed, to set)

fastslå {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to appoint, to state)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to mount, to install, to instal, to induct)

göra upp {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to form, to dispatch, to contract, to conclude)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to organize, to engineer, to dispose, to arrange)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to establish, to shake down)
to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to prepare, to make up, to fit, to dress)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to mount, to install, to instal, to assemble)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to pause, to fail, to stay, to stick)

tänka ut {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to invent, to hatch, to devise, to design)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to pin, to nail, to attach, to stick)

hitta på {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} [Amer.] (also: to manufacture, to make up, to invent, to find)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to firm, to fasten, to bond, to bind)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to hump, to screw)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to concrete, to bake, to stiffen)

sätta in {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to inset, to insert, to fit, to deposit)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to fasten, to bend, to seat, to secure)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to rank, to post, to position, to place)

leda in {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to project, to play, to direct, to deliver)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to lodge, to lock, to jam, to foul)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to settle down, to settle)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to settle down, to settle)

anbringa {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to position, to fit, to affix)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to put down, to produce, to prepare, to pitch)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to recess, to pose, to place, to leave)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to intrench, to fortify, to entrench, to consolidate)

fixat {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: applies, to applicate)
to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to order, to decree, to steady, to enact)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "fix":

 

Similar translations

Similar translations for "fix" in English

 

Context sentences

Context sentences for "fix" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vi ska inte göra detta till en fix idé, men vi måste dra slutsatser och se framåt.

We should not make this an obsession, but we must draw conclusions and look to the future.

Till att börja med borde procentsatsen på 0,7 procent inte vara en fix idé.

Firstly, the 0.7% should not be an obsession.

Forskning är ingen quick fix.

“This is an exciting place in itself and the exhibits are fantastic.

Forskning är ingen quick fix. När den givit resultat, är det värt en riktig fest. 12 professorer, sex hedersdoktorer och 56 doktorander hedrades vid vårens akademiska högtid.

Anna Ekström began as a chairperson for Saco’s students and she liked to make waves. Since then, educational issues have stayed with her.

 

Definition of fix in Swedish

fix {adj.}[fixt]
1som har fast position eller värde : fixpunkt; fixstjärna; gränsen mellan skola och arbetsliv bör inte vara fix
Bet. nyans: ofta om (felaktig) föreställning orubblig: besatt av en fix idé
Hist.: sedan 1661; av ty. fix med samma bet.; av lat. fixus 'fast; oföränderlig', till figere 'fästa'
2i frasen fix och färdig klar, redo
Hist.: sedan 1676
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

fisktrappa · fission · fissionsspår · fistel · fit · fitta · fittan · fitthora · fittor · fittunge · fix · fixa · fixar · fixat · fixera · fixerad · fixerat · fixering · fixermedel · fixpunkt · fixtur

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.