fortsätta (also: pågå, sätta igång, utvecklas, gå på)
Processen utvecklas fortfarande, och den kommer att fortsätta att utvecklas.
The process is still developing, and it will go on developing.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
Despite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Vi anser att det är nödvändigt att fortsätta med detta förenklingsförfarande.
We believe that it is essential to go further with this process of simplification.
fortsätta (also: lägga till, kvarstå, återuppta, också säga)
Med andra ord kommer debatten att fortsätta, den måste fortsätta.
In other words, the debate will continue, it has to continue.
Låt oss fortsätta processen, det är vad vi måste fortsätta med i dag.
Let us continue the process; this is what we have to continue today.
Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
It will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
fortsätta (also: ha, spara, uppehålla, behålla)
Jag hoppas vi ska fortsätta samtala med varandra, att vi ska fortsätta diskutera.
I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
Vad som är viktigt är att se mot horisonten och fortsätta arbeta mot den.
What is important is to keep our eyes on the horizon and to keep working towards it.
Vi måste fortsätta att arbeta; vi måste driva denna typ av jämställdhetsfrågor framåt.
We need to keep on working, we need to keep driving gender equality policies forward.
fortsätta (also: hålla uppe, fortsätta med, hänga i, fortsätta i)
Det är ett värdefullt arbete som vi måste fortsätta under de kommande månaderna.
It is valuable work, which we must keep up in the coming months.
EU kommer att fortsätta påtryckningarna för att se till att de friges.
The EU will keep up the pressure to ensure that they are.
Men vi måste fortsätta att agera kraftfullt för att vårt ledarskap ska vara meningsfullt.
But we need to keep up the pressure to give meaning to our leadership.
fortsätta (also: sträva efter, jaga efter, jaga, ansätta)
Vi bör fortsätta längs detta spår med beslutsamhet, engagemang och självförtroende.
Let us pursue this course with determination, commitment and self-assurance.
Vi måste fortsätta våra försök att utrota mul- och klövsjuka på internationell nivå.
We must continue to pursue the eradication of FMD on an international level.
Den bör kommissionen också fortsätta i den mån det kan skapa sysselsättning.
The Commission should also pursue this issue, insofar as it can create employment.
fortsätta (also: bygga, bedriva, utföra, bete sig illa)
Det ungerska ordförandeskapet kommer att fortsätta sina belgiska föregångares arbete.
The Hungarian Presidency will carry on the work of its Belgian predecessor.
Förhoppningsvis skall sedan de kommande ordförandeländerna fortsätta med detta.
Hopefully, future countries to hold the presidency will carry on the good work.
Att fortsätta som tidigare är katastrofalt, som filosofen Walter Benjamin sade.
To carry on as before is disastrous, said the philosopher, Walter Benjamin.
fortsätta (also: utvecklas, avancera, gå framåt, klara sig)
Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete och göra så stora framsteg som möjligt.
We are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
Det är vår politik och vi kommer att fortsätta med den tills vi kommer någonvart.
It is our policy and we will continue with it until we get somewhere.
Vi behöver fortsätta att göra detta och inte vackla när de miljömässiga insatserna ökar.
We need to continue to do that and not falter as the environmental stakes get higher.
fortsätta (also: behålla, hålla på, fortfara, tjata på)
Jag hoppas vi ska fortsätta samtala med varandra, att vi ska fortsätta diskutera.
I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
Vad som är viktigt är att se mot horisonten och fortsätta arbeta mot den.
What is important is to keep our eyes on the horizon and to keep working towards it.
Vi måste fortsätta att arbeta; vi måste driva denna typ av jämställdhetsfrågor framåt.
We need to keep on working, we need to keep driving gender equality policies forward.
fortsätta (also: pågå, börja, fullfölja, övergå)
Jag beslutar därför att omröstningen om detta betänkande ska fortsätta.
For this reason, it is my decision that the vote on this report will proceed.
Beslutat att fortsätta under 2007, med lämpliga reservationer, är det rätta.
The decision to proceed in 2007, with appropriate provisos, is the right one.
Frågan är hur Barcelonaprocessen kommer att fortsätta under kommande år.
The question is how the Barcelona process will proceed in coming years.
fortsätta (also: sänka, föra fram, störta, få ner)
Vi kan inte fortsätta att förtala ett land som Kazakstan enbart av politiska motiv och för att försöka förstöra dess rykte inför ordförandeskapet i OSSE nästa år.
We cannot go on traducing a country like Kazakhstan, simply because of political motivation, to try and bring down their reputation before they chair the OSCE next year.
fortsätta (also: komma vidare, dra vidare, fara vidare)
Detta kommer vi inte att stödja, och vi kommer att fortsätta att påpeka obekväma sanningar.
This we will not go along with, and we will keep on telling uncomfortable truths.
Vi får inte fortsätta på det här sättet.
Som europeiska demokrater kan vi inte fortsätta att klaga över Aung San Suu Kyis öde i Burma, och samtidigt acceptera ett sådant avtal utan en viss självrannsakan.
We, as European democrats, cannot continue to bemoan the fate of Aung San Suu Kyi in Burma and go along with such an agreement without some soul-searching.
fortsätta
play_circle_outline
persists {vb} (third pers. sing. simple present)
Så länge detta är fallet kommer vi att fortsätta att kräva utnämnande av en egen åklagare som kan se efter våra egna resurser och som också gör det.
While that persists, we will persist with our call for the appointment of our own prosecutor, who can look after our own resources and be seen to do that.
. - (FR) I detta tredje energipaket framhärdar man dogmatiskt med att fortsätta i riktning mot fullständig åtskillnad av energiproduktionen och överföringsnäten.
. - (FR) This third energy package dogmatically persists in following the course of total separation between the energy production side and the distribution networks.
fortsätta (also: dra ut på tiden)
Kommer detta dödläge att fortsätta i all evighet nu när vi inte lyckades i Köpenhamn?
You are also right that it is dangerous now: if we did not make it in Copenhagen, could it then drag on for ever?
Kommissionen måste nu ta till hästkurer - som man säger i mina trakter - om vi inte vill se krisen fortsätta och förvärras.
The Commission must now resort to drastic remedies - as they say in my country -, otherwise the crisis will persist and drag on.
Huruvida vi bör bedriva handel med länder som inte har samma normer för mänskliga rättigheter har diskuterats länge, och vi kan förmodligen fortsätta att diskutera saken i evighet.
The issue of whether we should trade with those who do not have the same standards of respect for human rights is nothing new in international relations and is threatening to drag on forever.
Vi måste fortsätta på denna bana och inte ge efter för problemen.
We must keep going in this direction and not succumb to the difficulties.
Vi är 25 stycken, och vi kommer att fortsätta tillsammans.
We are now reunited; there are 25 of us and together we will keep going.
Så budskapet är i huvudsak, såvitt jag kan förstå, att kommissionen skall fortsätta.
So the main message, as far as I can see, is that the Commission should keep going.
fortsätta (also: framhärda, bestå, hålla fast vid, leva kvar)
Vi måste för det första fortsätta med finansieringsinstrument för riskdelning.
First of all, we need to persist with facilities that bear risks.
Vi måste framhärda och fortsätta att framhärda och vi kommer inte att vinna slaget vid någon bestämd tidpunkt.
We must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Vi måste vara konsekventa och fortsätta med våra anfall mot militärdomstolen.
We must persist in consistently attacking the idea of a military court.
fortsätta (also: ta upp, anta, ta i anspråk, uppta)
Jag ber er att fortsätta denna debatt nu så vi kan nå resultat utan dröjsmål.
I ask you to take up this debate now in order that we may achieve a result without delay.
Jag skulle vilja fortsätta där Alexander Lambsdorff slutade.
I would like to take up where Mr Lambsdorff left off.
Jag vill fortsätta där Vander Taelen slutade.
I should like to take up where Mr Vander Taelen left off.
fortsätta (also: skicka vidare, efterlämna, övergå, gå vidare)
Jag skall då fortsätta med de andra frågorna ni tog upp och återvänder till TAC och fiskekvoterna.
I now pass on to other matters that have been mentioned, and I return to the TACs and quotas.
Vi kommer att fortsätta att stödja dem för att de ska visa bärkraft vid det kommande parlamentsvalet.
We will continue to support them to successfully pass sustainability tests through the forthcoming parliamentary elections.
För närvarande vill den polska regeringen fortfarande fortsätta bygga ringvägen runt Augustów som kommer att gå igenom Rospuda-dalen.
At the moment, the Polish Government still wants to continue the construction of the Augustów bypass which will pass through the Rospuda Valley.
fortsätta (also: skynda på, köra vidare, tränga vidare)
Samtidigt måste man fortsätta med att fullborda den inre marknaden.
At the same time, it is imperative to push ahead with the completion of the internal market.
Jag skulle i det här avseendet vilja uppmuntra kommissionen att fortsätta projektet.
With that in mind, I would encourage the Commission, as a matter of urgency, to push ahead with this project.
Så länge det är möjligt skall förhandlingarna med Bulgarien och Rumänien fortsätta, och ytterligare stöd och hjälp behöver mobiliseras.
Where possible, we should push ahead with negotiations with Bulgaria and Romania and mobilise additional help.
fortsätta (also: slutföra, fullfölja, beivra)
Om kommissionen beslutar att det finns goda skäl för att låta det fortsätta så måste den, åtminstone, åtala och bötfälla CFO.
If the Commission decides there are good reasons to let it proceed, it must, at least, prosecute and fine the CFO.
Vi i kommissionen tar varje tillfälle i akt att uppmuntra myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar och garantera att alla brott vederbörligen beivras.
We, as the Commission, use every opportunity to encourage the authorities to continue their efforts and ensure that all crimes are duly prosecuted.
fortsätta (also: framhärda, vara ihärdig)
Vi måste fortsätta demokratiseringen och den ekonomiska utvecklingen av regionen.
We must persevere with the democratisation and economic development of the region.
Följaktligen valde vi att fortsätta med ratificeringsprocessen.
Consequently, we opted to persevere with the ratification process.
Det är vår plikt att fortsätta med, främja och stödja dessa ansträngningar.
It is our duty to persevere with, promote and support this effort.
fortsätta (also: skynda på, köra vidare, tränga vidare)
Detta bör vara incitament nog att fortsätta och avsluta denna fråga.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Vi kommer att hålla ett öga på saken och fortsätta att arbeta för klarhet.
We will keep an eye on this and will continue to push for clarity.
Samtidigt måste man fortsätta med att fullborda den inre marknaden.
At the same time, it is imperative to push ahead with the completion of the internal market.

Synonyms (Swedish) for "fortsätta":

fortsätta

Context sentences for "fortsätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedishfortsätta att utföra
Swedishfortsätta tala i timmar
Swedishfortsätta att hävda
Swedishfortsätta göra något
SwedishJag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
SwedishAtt låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
Continuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
SwedishDet måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
It will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
SwedishOtjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.
Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
SwedishNu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
We now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
Swedish   – Efter detta korta mellanspel kommer vi nu att kunna fortsätta omröstningen.
   After that short interlude, we will now be able to carry on with our votes.
SwedishJag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
I look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
SwedishBara på det sättet kan euroområdet fortsätta motivera det förtroende det åtnjuter.
Only in that way can the euro region continue to justify the trust placed in it.
SwedishJag hoppas att Kina skall fortsätta att spela en positiv roll i världssamfundet.
I hope China will continue to play a positive role in the international community.
SwedishDet har bevisats tidigare, och vi kommer att fortsätta att bevisa det i framtiden.
That has been proven in the past and we will continue to prove it in the future.
SwedishDet är anledningen till att debatten måste fortsätta ända till toppmötet i Nice.
This is the reason why we must support the debate right up to the Nice Summit.
SwedishDen möjligheten - den är reell för tillfället - kommer att fortsätta att finnas.
That possibility - that is the reality at the moment - will continue to exist.
SwedishFörhoppningsvis skall sedan de kommande ordförandeländerna fortsätta med detta.
Hopefully, future countries to hold the presidency will carry on the good work.
SwedishVi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Swedish. ~~~ Henry lärde mig att man kan fortsätta arbeta.
I learned a huge amount from Henry. Henry taught me that you can carry on working.
SwedishDet är fel att fortsätta att främja den osunda och uppblåsta transportekonomin.
It is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.