Synonyms

fylla: fylleri · ladda · lassa

more (5)

Definition

fylla
(tillstånd av) svårare berusning <...

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "fylla"

 

"fylla" English translation

Results: 1-72 of 507

fylla {verb}

fylla [fyllde|har fyllt] (en tand) {vb} [med.]

to fill [filled|filled] (tooth) {vb} [med.]

Men hela poängen med detta är att de ska titta på den här tabellen och fylla i den.

But the whole point of this thing is for them to look at this chart and fill it out.

De var uppenbart avsedda att fylla tomrummen efter de återkallade leksakerna.

They were clearly destined to fill the gaps as a result of the toy recalls.

Låt medlemsstaterna själva besluta hur de vill fylla sina utbildningsprogram.

Let the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.

Med framgångarna och även med problemen skulle vi redan kunna fylla en rejäl bokhylla.

We can now fill quite a bookshelf with the successes and also the problems.

Om inte Sabena kan fylla dessa tider borde andra tillåtas att använda dem.

If Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: uppfylla, bebo, befolka)

Du kommer fylla ut ditt vokabulär, träffa nya människor, och du kommer ha en hälsosammare livsstil.

You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle.

Kommer nya människor med nya insikter att fylla de viktiga positionerna?

Will new people with new insights fill important positions?

Vi kan dock inte förutsätta att de ungdomar som i dag är arbetslösa kommer att kunna fylla detta framtida behov av arbetskraft.

We cannot take it for granted, however, that the young people who are unemployed now will be able to meet this future need for workers.

Som en plats där folkens vilja och demokratiska värderingar kommer till uttryck har församlingen faktiskt en central funktion att fylla.

As a forum for the expression of the will of the people and of democratic values, it has a central role to play.

Vägarna till fred är de som uttrycks i det medborgerliga mandatet, och det går inte att strunta i folkets röst, eller fylla vägen med offer.

The paths to peace are those expressed in the mandate from the people. Their voice cannot be ignored, nor can the victims.

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: rikta, svänga, välva, kröka)

fylla jämna år

to turn an important age

fylla 50 år

to turn 50

Är det för mycket begärt att han får fylla 18?

Is it too much to ask to see this boy turn 18?

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: förverkliga, uppfylla, tillfredsställa, infria)

Men för att en förordning skall fylla sin funktion måste den anpassas till verkligheten.

But for a regulation to fulfil its purpose, it must be adapted to real conditions.

Kvinnor kan fylla de funktioner jag nyss räknade upp om de bara får möjligheten att göra det.

Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.

Nu gäller det att fylla fördragsartikeln med praktisk handling.

Now we must fulfil the Article in the Treaty through practical action.

På detta område har naturligtvis Europol en viktig roll att fylla.

Europol naturally has an important role to fulfil in this area.

Här har kommissionen således en viktig uppgift att fylla.

So the Commission has an important task to fulfil in this respect.

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: ladda, lasta, fylla på, lassa på)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: fodra, kanta, stoppa full, fåra)

Stödet som det här betänkandet behandlar vill precis fylla det gap som finns mellan akutstöd och utvecklingsstöd.

The line of aid discussed in this report seeks to fill the gap that exists between emergency aid and development aid.

Detta argument upphävs om skattepengar missbrukas till att fylla fickorna på rika jordbrukare och multinationella jordbruksföretag.

This argument is cancelled out if tax money is misused to line the pockets of rich farmers and agricultural multinationals.

Vad det handlar om här är att gangstrar strävar efter att undergräva demokrati, fred och stabilitet för att fylla sina egna fickor.

What is at stake here is that gangsters are seeking to undermine democracy and peace and stability to line their own pockets.

I oöverskådliga stora organisationer uppstår stort utrymme för människor som vill fylla sina fickor bakom en barrikad av byråkrati.

In large, poorly organised organisations, there is a great deal of scope for people who, behind a wall of bureaucracy, want to line their own pockets.

Enbart i EU lever 16 procent av invånarna under fattigdomsgränsen och kämpar för att fylla sina mest grundläggande behov - bostäder, hälsovård och givetvis livsmedel.

In the European Union alone, 16% of people live below the poverty line and struggle to have their most basic needs - housing, health and, of course, food - met.

fylla [fyllde|har fyllt] (känslor) {vb}

to possess [possessed|possessed] (feelings) {vb}

fylla [fyllde|har fyllt] (uppfylla; ge själ åt) {vb} (also: inspirera, besjäla)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: anklaga, beskylla, förmana, anfalla)

De har inte heller fäst någon vikt vid att de belgiska myndigheterna ansvarar för att utreda fallet och att Europaparlamentet inte har någon uppgift att fylla i det här skedet.

Similarly, they have disregarded the fact that the Belgian Government is in charge of investigating the case and that the European Parliament has no role to play at this stage.

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: fängsla, avsluta, fälla, angripa)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: packa ihop, bunta, täta, konservera)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: grunda, instruera, preparera, grundmåla)

De samhällsomfattande tjänsterna har en viktig funktion att fylla på det området.

Universal service has a prime role to play in this regard.

Premiärminister Vladimir Putin sade att vem som helst kan gräva ned hur många rostiga järnrör i marken som helst, men det behövs något att fylla dem med.

Prime Minister Putin said that anyone can lay as many rusty iron pipes in the ground as they want, but they will need something to fill them up with.

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: stoppa, blockera, fastna, störa)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: överösa, stapla, överhopa, samla på hög)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: hopa sig, tränga ihop, ansätta, packa ihop)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: späcka, färsera, stoppa upp, proppa)

to stuff {vb}

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: hälla)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: stoppa)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: blockera, stocka, klumpa samman)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: övergjuta, sprida sig över)

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: fyllas, fylla upp)

För det andra har Schultz helt rätt i att vi måste fylla ut tiden.

Secondly, Mr Schulz is quite right that we need to fill up the time.

Vi behöver kapitalet för att fylla igen hålen.

We need this capital to fill up the cap.

Inte bara det, man bygger extra tankar på lastbilarna för att kunna fylla på så mycket att resan blir extra förtjänstgivande.

Not only that, but they attach additional tanks to their lorries so as to be able to fill up with enough fuel to make their journeys that much more profitable.

Ännu värre, Shell, som mer och mer har avvecklat sina aktiviteter i Nigeria, ersätts nu av andra oljebolag som gärna vill fylla luckan som Shell har lämnat efter sig.

Worse still, Shell, which has been reducing its activities in Nigeria, is being replaced by other oil companies, which are keen to fill up the gap left by Shell.

Jag har kommit fram till den åsikten att dagordningarna för fredagssammanträdena har skapats för att fylla ut sammanträdesperioden och håller på att bli alltmer meningslösa.

I have come to the opinion that agendas for the Friday sessions have been engineered to fill up the session and are becoming increasingly meaningless.

fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (also: mätta, genomdränka, genomsyra, saturera)

fylla {noun}

fylla {comm. gen.} (also: dricka, drickande, dryckenskap, klunk)

drink {noun}

fylla {comm. gen.} (also: sprit, supkalas)

booze {noun}

fylla {comm. gen.} (also: rus, berusat tillstånd)

drunkenness {noun}
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "fylla":

 

Similar translations

Similar translations for "fylla" in English

 

Context sentences

Context sentences for "fylla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Denna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.

This effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.

I detta avseende har arbetsmarknadens parter en särskilt viktig funktion att fylla.

In this respect, the social partners have an especially important role to play.

Den checklista som jordbrukarna ska fylla i är mycket lång och svårförståelig.

The checklist with which farmers are required to comply is very long and confusing.

Det innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.

However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.

Idrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.

And yet sport has many very important functions to perform in today's society.

Är du trött på att behöva fylla i webbformulär med samma information om och om igen?

Tired of filling out web forms with the same information time and time again?

Vi måste dock då ha tillräckligt med personal för att kunna fylla en sådan funktion.

But then we must enough staff at our disposal to give this role some substance.

Men hela poängen med detta är att de ska titta på den här tabellen och fylla i den.

But the whole point of this thing is for them to look at this chart and fill it out.

Parlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.

Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.

Jag tror också att teknikplattformarna kommer att fylla en mycket bra funktion.

I also think that the technology platforms will serve a very useful purpose.

Kommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.

The Commission must be capable of playing an important role in this respect.

Jag anser att den bör fortsätta att fylla sin uppgift - och göra det på riktigt.

I believe that it must continue to carry out its task, and do so genuinely.

Därför säger jag ja till detta institut, men det måste fylla ett verkligt syfte.

I therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.

Med framgångarna och även med problemen skulle vi redan kunna fylla en rejäl bokhylla.

We can now fill quite a bookshelf with the successes and also the problems.

Om inte Sabena kan fylla dessa tider borde andra tillåtas att använda dem.

If Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.

Man skall fylla underskottet med import, vilket är ett barnsligt enkelt förslag.

Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.

Kommissionen har inte ens kunnat fylla en sida med bra saker att säga om den!

The Commission has not even been able to find one page of good things to say about it!

Slutligen, ärade ledamöter, måste medierna fylla en viktig roll i denna uppgift.

Finally, ladies and gentlemen, the media must also play an important role in this task.

Den skulle fylla en viktig funktion i kampen mot rasism och för tolerans.

It would play an important part in the fight against racism and for tolerance.

Det är glädjande att kommissionen vill fylla ett tomrum med sitt förslag.

The Commission's proposal seeks to close a loophole, and that is to be welcomed.
 

Definition of fylla in Swedish

fyll`a {subst.}[fyllan fyllor]
Orled: fyll-an
(tillstånd av) svårare berusning <vard.>: fyllhicka; fyllhund; fyllsjuk; fyllsvin
Idiom: i fyllan och villan: i berusat (eller på annat sätt förvirrat) tillstånd
Konstr.: (i) fyllan
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. fylla; ; idiomet i fyllan och villan (ca 1875) i bet. 'galenskap'
fyll`a {verb}[fyllde fyllt, pres. fyller]
Orled: fyll-er
Subst.: fyllande, fyllning (till 1)
1(ofta med partikel) förse med så mycket (av visst) innehåll som kan rymmas med avs. på behållare, utrymmen, tomrum etc. : fylla glaset med mjölk; fylla en tand; fylla tanken med bensin; fylla igen ett hål
Bet. nyanser:
a)ibl. spec. med alkohol : värden fyllde gästerna med billigt rödvin
b)med konstruktionsväxling: fylla på vatten
c)abstrakt få att innehålla (mycket av): fyllas med vrede; fylla bilden med innehåll
Konstr.: fylla (i el. igen el. upp el. ut) ngt (med ngt), fylla (upp) ngn (med ngt), fylla(ngt)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. fylla
2(komma att) utgöra så mycket innehåll som kan rymmas i visst utrymme; om föremål, ämne etc. : vattnet fyllde båten; möblerna fyller hela rummet
Bet. nyans: abstrakt: pjäsen fyller en hel kväll
Konstr.: fylla ngt
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
3motsvara vad som krävs i fråga om den angivna företeelsen : fylla en funktion; ett personangrepp som inte fyller något vettigt ändamål
Konstr.: fylla ngt
Hist.: sedan 1635
4uppnå en ålder av: fylla 50 år; gubben är 90 år fyllda
Idiom: fylla år: ha födelsedag
Konstr.: fylla ADVL
Hist.: sedan 1644
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

fuskjobb · fuskverk · futtig · futurist · futuristisk · futurum · fux · fuxfärgad · fy · fylakterion · fylla · fyllande · fyllas · fylld · fyllde · fylle- · fyllecell · fyllefest · fyller · fylleri · fyllerist

More in the Danish-English dictionary.