Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "göra klar"

 

"göra klar" English translation

Results: 1-22 of 58

göra klar {verb}

göra klar {vb} (also: frikänna, godkänna, förklara, reda ut)

En sak måste vi emellertid göra klar för oss.

We must make one thing clear for ourselves, however.

göra klar {vb} (also: skira, klarlägga, klargöra, klarna)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "göra klar":

 

Similar translations

Similar translations for "göra klar" in English

 

Context sentences

Context sentences for "göra klar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vi bör göra denna ansvarsfråga helt klar och ställa oss bakom sådana beslut.

We should make this responsibility quite clear and stand behind these decisions.

Det är inte alltid lätt att göra en klar indelning i offer och förföljare.

It is not always easy to distinguish clearly between the victims and the persecutors.

Jag vill göra en mycket klar åtskillnad mellan olagligt införande och laglig import.

I wish to make a very clear distinction between illegal introduction and legal imports.

Och för att göra detta krävs en klar politisk vilja och tillräckliga budgetanslag.

For this we need a clear political will and sufficient budgetary funding.

Låt mig göra en sak klar: vi glömde inte bort de blinda i lagstiftningen.

Let me get one thing straight: we did not forget blind people in this legislation.

Vi kan inte förvänta oss att de lokala kommunerna ska göra mer än de faktiskt klarar av.

We cannot expect local communities to do more than they are really able.

Jag vill göra en sak fullständigt klar: inget kan berättiga terrorism.

I want to make one thing perfectly clear: nothing can justify terrorism.

Inför sina partner, inklusive Ryssland, måste Europa göra detta till en klar och entydig väg.

To its partners, including Russia, Europe must make this way clear and unmistakeable.

De bidrar till att göra direktivet klarare - det gäller framför allt specialfallen.

They help make the directive clearer, especially the special cases.

Det kanske skulle underlätta denna debatt och göra frågan klarare.

Perhaps it would facilitate this debate and make the issue clearer.

Göra klarhet, transparans och enkelhet en nationell angelägenhet.

Make clarity, transparency and simplicity a national priority.

Jag vill göra en sak absolut klar: jag är inte heller emot förslagen.

I should at this point also like to make something else quite clear: I am not against them either.

Låt mig göra en sak klar: kampen mot alla former av rasism handlar inte om höger eller vänster.

Let me make one thing clear: the fight against all forms of racism is not a matter of right or left.

Efter att jag blivit klar med att göra folk lite illa, så frågade jag dem, så, hur smärtsamt var det här?

And when I finished hurting people a little bit, I would ask them, so, how painful was this?

Därför är det upp till EU att göra en sak mycket klar.

It is therefore up to the EU to make one issue very clear.

Kan ni göra det en aning klarare, vad ni menar med att man i detta läge måste investera i framtiden?

Could you explain what you mean when you say that it is necessary to investment in the future in this situation?

En sak måste vi emellertid göra klar för oss.

We must make one thing clear for ourselves, however.

Låt oss göra detta ords betydelse klar för oss.

Let us consider what that expression means.

Jag vill bara göra en sak mycket klar här.

I just want to make one thing very clear about this idea.

Jag vill göra en sak helt klar för rådet.

I want to make it very clear to the Council.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

gonorré · goodwill · googla · Google · google.se · googly · gopher · gör · gör-det-själv · göra · göra-klar · gördel · gorgonzola · gorilla · görlig · görlighet · gorma · gormande · göromål · gös · gosa

In the English-Russian dictionary you will find more translations.