Professional translators one click away

Swedish-English translation for "ha tur"

 

"ha tur" English translation

Results: 1-27 of 51

ha tur {adjective}

ha tur {adj.} (also: lycklig, lycko-, tur-, tursam)

lucky {adj.}

Visste du förresten att du alltid kan "ha tur" när du använder Google Instant?

Also, did you know that with Google Instant, you can "feel lucky" all the time?

ha tur {verb}

ha tur {vb} (also: lyckas, bli till en succé, gå hem, funka)

ha tur {vb} (also: lyckas)

to luck (out) {vb}

ha tur {vb}

ha tur {vb} (also: vara lycklig)

ha tur {vb}

ha tur

ha tur [ex.]

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "ha tur" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ha tur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Om vi kan lyckas så väl igen kommer vi att ha en utomordentlig tur.

If we can do as well as that again we will be extremely fortunate.

Det i sin tur skulle ha skapat en ond cirkel av högre och högre premier och mindre och sjukare försäkringstagare.

This in turn would have created a vicious circle of higher and higher premiums and fewer and sicker policyholders.

Där ska vi lägga in posten " Skanna", som i sin tur ska ha de två underordnade posterna "Välj källa " och "Skanna in ".

A new item called " Scan " should appear, as well as two subitems called " Select Source " and " Scan In ".

Nu när EU gör sig klart att operera med militära styrkor för insats i strid kommer olika länders avdelningar att ha jour i tur och ordning.

As the EU is preparing to operate with combat forces, various countries ' combat units will in turn be sent on tours of duty.

Nu när EU gör sig klart att operera med militära styrkor för insats i strid kommer olika länders avdelningar att ha jour i tur och ordning.

As the EU is preparing to operate with combat forces, various countries' combat units will in turn be sent on tours of duty.

De verkar inte ha haft turen att gynnas av utrikesministrarnas och ambassadörernas ingripanden till förmån för journalisternas frisläppande.

They appear not to have been fortunate enough to benefit from the action taken by Foreign Affairs Ministers and Ambassadors to ensure the journalists ' release.

Fru ordförande! Efter detta lyckokast hoppas jag att jag kommer att ha lika stor tur när jag begär att omröstningen om lagstiftningsresolutionen skall skjutas upp.

Madam President, after that stroke of luck, I hope to be equally fortunate in asking for the vote on this legislative resolution to be postponed.

För ett framgångsrikt ordförandeskap krävs tre saker: för det första måste man vara väl förberedd, för det andra måste man vara objektiv och för det tredje måste man ha lite tur.

In order to have a successful presidency you need three things: one, you need to prepare well; two, you need to be objective; and three, you need a little bit of luck.

På grund av olika konsulära bestämmelser tvingas EU-medborgarna möta lika många system som det finns medlemsstater. Systemen kan i sin tur också ha olika rättsverkan och räckvidd.

Due to differences in consular regulations, citizens of the EU have to cope with as many systems as there are Member States and these systems may have varying legal force and scope.

Vi har tur att ha en person av kommissionsledamot Pattens kaliber för denna uppgift, och det står klart att han engagerar sig i kvinnornas rättigheter och de mänskliga rättigheterna i allmänhet.

I think, in particular, men should participate in this debate because this is an issue which concerns not only the women in our society but the whole of society.

I linje med detta bör utnyttjandet av små och medelstora hamnar i sin tur ha en stor betydelse, dessa är ju också kapabla att ta emot fartyg som utgör mer än 60 % av trafiken på gemenskapen,

Along these lines, more importance should also be given to the use of small and medium-sized harbours and ports, which are able to accept ships which account for more than 60 % of Community traffic.

Som tur är tycks världen ha dragit lärdom av sina erfarenheter, åtminstone i nuläget.

Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.

Ni har som föredragande inte haft turen att ha en ledamot av kommissionen som arbetade med er.

As rapporteur, you did not have the good fortune to have a Commissioner who worked with you.

Detta skulle i sin tur även göra att vi kan ha en väl fungerande marknad inom denna sektor.

This in turn would also make it possible for us to have a well-functioning market in this sector.

Som tur var måste alla internetleverantörer enligt lag ha tillräcklig information på sina webbplatser.

Luckily - as required by law - all the service providers gave sufficient details on their websites.

Nu i höst skulle ha varit det vin som stod först på tur.

This autumn ’ s therefore, would have been first in line.

Nu i höst skulle ha varit det vin som stod först på tur.

This autumn’s therefore, would have been first in line.

Detta i sin tur körde fast efter att ha nått kommissionen, till kommissionär Flynns stora frustration.

That was itself stalled after reaching the Commission, much to Commissioner Flynn's frustration at the time.

Det i sin tur skulle ha skapat en ond cirkel av högre och högre premier och mindre och sjukare försäkringstagare.

This in turn would have created a vicious circle of higher and higher premiums and fewer and sicker policyholders.

Detta kommer att leda till att befogenheterna fragmenteras, vilket i sin tur kommer att ha en allvarlig inverkan på tidtabellerna.

This will result in a fragmentation of authority, which will have a serious impact on timetabling.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

gynnar · gynnare · gynnsam · gyroskop · gytter · gyttja · gyttjebad · gyttjig · h-ljud · ha · ha-tur · Haag · habegär · habil · habilitering · habiliteringspersonal · habitat · habitus · hack · hacka · hackad

Have a look at the Italian-English dictionary by bab.la.