×Did you mean: hända?

Summary

hand {noun}
hand · agency · touch · mitt

hand- {adjective}
manual

hand {noun}
hand · hjälp · erfarenhet · applåd · parti · arbetare · kvarter · sjöman · handstil · visare · besättningsman

to hand {verb}
ge · lämna · räcka

full details

Synonyms

hand: labb · näve

hand: pass · reach · pass on

more (15)

Forum results

hand baggage x h...

Definition

hand
armens avslutande, lätt böj- och vridbara del med många g...

Internship offers abroad for English native speakers

Swedish-English translation for "hand-"

Did you mean: hända?
 

"hand-" English translation

Results: 1-68 of 4192

hand {noun}

hand {comm. gen.} (also: erfarenhet, kvarter, sjöman, applåd)

hand {noun}

Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.

The Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.

Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.

Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.

Nittio procent av skörden plockas för hand, det mesta med hjälp av barnarbete.

Ninety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.

Vi måste instämma i att EU:s utveckling har gått hand i hand med utvidgningarna.

We have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.

Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.

However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.

hand {comm. gen.} (also: organ, verksamhet, byrå, makt)

agency {noun}

Naturvårdsverket har hand om de miljö- och klimatförbättrande investeringsprogrammen Klimp och LIP.

The Swedish Environmental Protection Agency manages the environmental and climate improvement investment programmes Klimp and LIP.

Denna byrå, denna struktur - och här vänder jag mig i första hand till Nisticò - måste absolut stå i kontakt med medborgarna.

This agency, this structure - and here I am addressing Mr Nisticò in particular - absolutely must be in contact with the citizens.

Vi bör även överväga vilka uppgifter kommissionen själv kan ta hand om och huruvida det ens behövs en byrå.

We should also be considering which tasks the Commission itself can take responsibility for and whether an agency is needed at all.

Förslaget om att formalisera kravet att utanordnaren, dvs. direktören för organet, är den som i sista hand bär ansvaret är också välgrundat.

The proposal to formalise the requirement for the authorising officer, i.e. the director of the agency, to be ultimately responsible is also valid.

Två utredare från Europeiska järnvägsbyrån anslöt sig endast några timmar efter olyckan till den belgiska grupp som har hand om utredningen.

Two investigators from the European Railway Agency joined the Belgian team in charge of the investigation just a few hours after the accident had occurred.

hand {noun} (also: känsla, drag, grepp, glimt)

touch {noun}

Man kan inte hela tiden använda uttrycket ”med lätt hand” och sedan belasta näringslivet så hårt.

You cannot use the term 'light touch' all the time and then overburden business.

Jag vill ge statsminister Fredrik Reinfeldt en eloge för att han med så säker hand styrt skutan i hamn.

I would like to pay tribute to Prime Minister Reinfeldt for his sure touch in bringing this ship into port.

Det behöver en kvinnlig hand.

Needs a woman's touch, though.

Det är fruktansvärt att detta pansarglas har existerat eftersom man har vetat vilka de ansvariga för brotten var, men rättvisans hand inte kunde nå dem.

It is quite incredible to think that such protection actually exists, given that the perpetrators of such crimes are known, yet the hand of justice cannot touch them.

Vi måste vara tydliga om kriterierna för den lättare hand som vi vet kommer att reserveras för ett begränsat antal industrier och sektorer som har verkliga läckageproblem.

We will need to be clear about the criteria for the lighter touch which we know will be provided for a limited list of industries and sectors faced with real leakage challenges.

hand {comm. gen.} (also: näve, karda, labb, tumvante)

mitt {noun}

hand- {adjective}

hand- {adj.} (also: manuell)

manual {adj.}

I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.

Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.

Jag vill fråga kommissionsledamoten om han är medveten om det omöjliga i att märka varje enskilt får för hand, och att sedan underhålla dessa märkningar i ytterligare två år.

I would like to ask the Commissioner whether he is aware of the extreme impracticality of the manual tagging of individual sheep, and its maintenance for a further two years.

hand {noun}

hand {comm. gen.}

hand {noun} (also: mitt, agency)

Unionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.

The Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.

Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.

Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.

Nittio procent av skörden plockas för hand, det mesta med hjälp av barnarbete.

Ninety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.

Vi måste instämma i att EU:s utveckling har gått hand i hand med utvidgningarna.

We have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.

Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.

However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.

hjälp {comm. gen.}

hand {noun} [fig.] (also: help, evaluation-related, comfort, backup)

Nittio procent av skörden plockas för hand, det mesta med hjälp av barnarbete.

Ninety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.

Det räcker inte att bara komma med goda råd. Vi måste också erbjuda hjälp.

It is not enough just to hand out advice; we need to offer help as well.

Med hjälp av de här webbplatserna kan du komma ett steg på vägen mot dina utbildningsmål.

This collection of websites can give you a hand in achieving your educational goals.

Du behöver dock inte oroa dig, eftersom EU-länderna erbjuder hjälp i sådana här situationer.

But help is at hand, as the EU countries have systems in place to deal with such cases.

Utvecklingsländer vill ha handel, inte bistånd, en hjälp upp och inte bidrag.

Developing countries want trade not aid, a help up not a hand-out.

erfarenhet {comm. gen.}

hand {noun} (also: observation, experience, background, adeptness)

Av erfarenhet vet vi att ett effektivt patentskydd och forskning går hand i hand.

We know from experience that effective patent protection and research go hand in hand.

Systemet var ofattbart grymt, vilket jag har egen erfarenhet av.

The system was inconceivably cruel, something I saw at first hand.

Som österrikare och av egen erfarenhet är jag väl medveten om de problem som våra jordbrukare står inför.

As an Austrian, I am well aware of the problems facing our farmers from first-hand experience.

Jag säger detta eftersom jag kommer från ett land som har haft egen erfarenhet av utvandringsproblemet under många årtionden.

I say this as I come from a country that has had first-hand experience of the emigration problem for a great many decades.

Men jag skulle vilja avvika något från huvudtemat eftersom jag tyvärr har direkt erfarenhet av de här frågorna.

This said, I should like to make a small digression as someone who unfortunately has had first-hand experience of these matters.

applåd {comm. gen.}

hand {noun} (also: clap)

Han kan inte se för han är blind, men han är inte döv så ge honom en applåd.

He can't see cos he's blind, but he ain't deaf so let's have a big hand.

Seriöst -- ge den en applåd, den är ganska lysande.

Seriously -- give that one a hand, it's pretty great.

Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!

let's have a big hand for President Ashley Roach Clip!

En stor applåd för Tjeckiens premiärminister.

Ladies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.

Ge honom en varm applåd.

So let's give him a nice hand.

parti (i kortspel) {n}

hand (in card game) {noun}

På nationell nivå utmanar mitt parti, UDC, å andra sidan ständigt majoriteten om detta.

At national level, on the other hand, my party, the UDC, is continually challenging the majority on this.

Jag är stolt över att mitt parti, miljöpartiet, från början sade absolut nej till någon form av övergångsregler.

The objectives must be a secure future, human dignity, work, health and a sound environment to hand on to the next generation.

Vi å andra sidan älskar Ungern, har höga tankar om Ungerns regering och stöder oblygt ditt parti.

We, on the other hand, love Hungary, think highly of the Hungarian Government and, what is more, are shamelessly cheering your party on.

Å andra sidan står det naturligtvis varje parti fritt att sedan gå till EG-domstolen, men det hör inte till våra befogenheter att besluta om det.

On the other hand, each party is, of course, at liberty to go to the European Court of Justice, but we have no authority to decide on the matter.

Däremot väntar jag fortfarande på att någon endaste kollega spontant skall förklara för mig varför ett företag skulle lämna pengar till ett politiskt parti.

On the other hand, I am still waiting for just one fellow Member to explain to me why a company would spontaneously give money to a political party.

arbetare {comm. gen.}

hand {noun} [fig.] (also: operative, man, labour, labourer)

kvarter {n}

hand {noun} (also: block, area)

sjöman {comm. gen.}

hand {noun} (also: blue, sailor)

handstil {comm. gen.}

hand {noun} (also: fist, handwriting, penmanship)

visare (klocka) {comm. gen.}

hand (clock) {noun} (also: finger)

besättningsman {comm. gen.}

hand {noun} [fig.] (also: crew member, crew man)

to hand {verb}

to hand [handed|handed] {vb} (also: to reach, to produce, to pay, to offer)

Han kan inte se för han är blind, men han är inte döv så ge honom en applåd.

He can't see cos he's blind, but he ain't deaf so let's have a big hand.

Å ena sidan ville jag ge våra förhandlare och alla deras fina insatser ett erkännande.

On the one hand, I wished to recognise the efforts of our negotiators and all their good work.

Interpol existerar redan och arbetar i dag med de områden EU vill ge Europol.

Interpol already exists and is working in the areas which the EU wants to hand over to Europol.

Vi måste alltid försöka arbeta för en bättre värld och inte ge tappt i inåtvänd förtvivlan.

We must always try to work for a better world and not throw in our hand in introverted despair.

Vi bör inte ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra.

We should not give something with one hand while taking it away with the other.
to hand [handed|handed] {vb} (also: to relinquish, to park, to leave, to drop off)

Det ser ut som att vi bara skall lämna över en check och sedan är det slut med det.

It looks as if we are just going to hand over a cheque and that will be the end of it.

Jag skall lämna ordet till Franz Fischler som kommer att berätta lite mer om detta.

I will now hand over to Franz Fischler who can tell you a little more about this subject.

Vi är inte beredda att lämna vår demokratiska rätt till medbestämmande i parlamentets kapprum.

We are not prepared to hand in our democratic right of codecision at the Parliament cloakroom.

Kommissionsledamot Reding! Jag skulle vilja lämna över Venedigkommissionens 30-sidiga kritik.

Commissioner, I would like to hand over to you the 30-page criticism of the Venice Commission.

Å andra sidan får vi inte heller lämna miljövillkoren åt sidan.

But, on the other hand, we must not disregard environmental conditions.
to hand [handed|handed] {vb} (also: to reach, to pass, to last, to hold out)

Vem kommer att räcka upp handen och säga: ”Vi behöver tänka på miljöfrågorna?”

Who will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?

Alla som har begärt ordet, skriftligt eller genom att räcka upp handen, har fått tala.

All those who asked to speak, in writing or by raising their hand, have taken the floor.

Man kan begära ordet antingen genom att räcka upp handen eller genom att trycka på knappen.

You can ask to speak by raising your hand or by pressing the button.

Jag tror faktiskt att det är Europeiska unionens skyldighet att räcka ut en hand till Turkiet.

I believe that the European Union has a duty to offer a helping hand to Turkey.

Om ni vill delta i debatten ber jag er räcka upp handen i förväg.

If you want to participate in this process, I kindly ask you to raise your hand way in advance.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "hand":

Synonyms (English) for "hand":

 

Similar translations

Similar translations for "hand-" in English

 

Context sentences

Context sentences for "hand-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.

Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.

Men hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.

How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.

Herr ordförande! Skogspolitiken bör i första hand vara en nationell angelägenhet.

Mr President, forestry policy ought first and foremost to be a national matter.

Vi säger alltid att vi vill ha det bästa, vi vill ha hälsoskydd i första hand.

We always say that we want the best, and most of all we want to protect health.

Vi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.

Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.

Dessa fiskeriavtal borde i första hand förhandlas fram av fiskeriindustrin självt.

These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.

Det är därför med varm hand som jag överlämnar detta betänkande till kammaren.

Ladies and gentlemen, I believe that we have done our work well in the committee.

Jag vill i första hand tacka föredraganden så hjärtligt för hennes betänkande.

First of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.

Vissa medlemsstater tar på sig att själva ta hand om sina strandsatta medborgare.

Some Member States take it upon themselves to look after their stranded nationals.

Det är då i första hand ett rättsutlåtande snarare än ett politiskt utlåtande.

That is, then, in the first instance, a legal opinion rather than a political one.

Vi vill ha ett EU där nationer som Wales kan spela sin roll fullt ut på egen hand.

We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.

Vägen mot en varaktig fred måste gå hand i hand med nedrustning och utveckling.

The road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.

Europeiska unionens institutioner kan inte uppnå hållbar utveckling på egen hand.

The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.

Dessa friheter gäller och måste också gälla i första hand unionens medborgare.

These freedoms concern, as they must, the citizens of the Union first and foremost.

Det är inte längre politiken som styr: det är i sista hand förvaltningsdomstolarna.

It is no longer politics that decide: it is ultimately the administrative courts.

Det andra svaret: det verkar som om vi inför framtiden har alla kort på hand.

My second answer is that it seems, for now, that we are holding all the cards.

Enligt min mening är det i första hand tre mycket viktiga punkter som framträder.

At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.

Här gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.

It is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.

Jag visste inte att Xavier tog hand om djur, även om djuren är så unika som dig.

I didn't realize Xavier was taking in animals, even animals as unique as you.

Herr talman! I första hand mina komplimanger för kommissionens handlingssätt.

Mr President, firstly I would like to compliment the Commission on its approach.
 

Definition of hand in Swedish

hand {subst.}[handen händer] [hän´d-]
Orled: hand-en
1armens avslutande, lätt böj- och vridbara del med många grundläggande funktioner: att gripa, hålla, bearbeta, ge tecken m.m.: handflata; handklappning; handskriven; flathand; högerhand; tvätta händerna; hälsa med höger hand; han höll boken i handen; hon knöt handen i protest; hand i hand
Bet. nyanser:
a)ofta mer el. mindre bildligt, med stark tonvikt på ngn av grundfunktionerna: ingen lyfte en hand för att hjälpa henne; sitta med trumf på hand; komma i goda händer; låta tillfället gå sig ur händerna; han började med två tomma händer
b)spec. med antydan om kraft, kontroll el. maktutveckling: hon regerar med fast hand; han är helt i händerna på sin sekreterare; han lyfte sin hand mot sin egen far; hon gav honom fria händer att agera i frågan; han har situationen i sin hand
c)spec. äv. med tonvikt på bearbetningsfunktionen: tröjan är sydd för hand; en urmakare måste vara lätt på handen
d)ibl. i symbolisk anv. om person: utskrift med rättelser av annan hand; bra insatser på alla händer
Idiom: arbeta ngn i händerna: (ofrivilligt) verka till ngns fördel; begära ngns hand fria om man; bära hand(ngn) begå våldshandling mot (ngn); ge med den ena handen och ta med den andra skenbart vara generös men i verkligheten se till att kompensera sig för sin gåva; ge vid handen att... leda till slutsatsen att...; ha händerna fulla vara mycket upptagen med en mängd olika saker; ha ngt för händer syssla med ngt; ha (ngt)hand ha utsikt att få (ngt); ha (ngt) till hands ha (ngt) inom räckhåll; handen på hjärtat! uppriktigt sagt! som uppmaning el. vädjan till ngn; kunna ta varandra i hand vara av samma (betänkliga) sort om personer; leva ur hand i mun leva så att man klarar sig för tillfället men utan långsiktig planering; lägga sista handen vid ngt fullborda ngt; ngns högra hand ngns närmaste medarbetare; passa som hand i handske passa mycket bra; på egen hand utan hjälp eller sällskap; på fri hand utan hjälpmedel el. förberedelse; på tu man hand (med endast två personer) i förtrolig samvaro; ta hand om (ngn/ngt) åta sig att ansvara eller sörja för (ngn/ngt); ta sin hand ifrån (ngn/ngt) sluta att bry sig om och ansvara för (ngn/ngt) <urspr. bibl.>; två sina händer förklara sig fri från ansvar eller delaktighet <urspr. bibl.>; vara för handen föreligga; vara som en omvänd hand vara helt förändrad; vinka med kalla handen vara helt avvisande
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. hand; gemens. germ. ord av dunkelt urspr.; ev. besläktat med gotiska hinþan 'fånga'
2(i ett par uttr.) sida i förh. till hur personen etc. naturligen tänks stå: när man kommer fram till torget har man domkyrkan på höger hand
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
3uppsättning spelkort hos viss spelare vid kortspel: sanghand; svarshand; NN hade en stark hand och inviterade därför till slam
Bet. nyans: om den uppsättning kort som från början är spelförarens : spelföraren ville komma in på handen för att slå en mask
Idiom: full hand: uppsättning spelkort med tre kort i en valör och två kort i en annan i poker
Hist.: sedan 1929
4(i vissa uttr.) plats efter rangordning spec. vid val mellan flera alternativ: andrahandsval; i första hand bör vi försöka få tag på en taxi, i andra hand ringa efter ambulans; först i sista hand bör polis tillkallas
Idiom: (ha uppgiften) i första/andra hand: (ha uppgiften) utan/med ett mellanled i informationskedjan; hyra i andra hand hyra av den ordinarie hyresgästen; i sista hand i grund och botten, ytterst
Hist.: sedan 1550
5(i vissa uttr.) pågående förlopp: underhandsbesked
Idiom: efter hand: allteftersom tiden går; (meddela) under hand (meddela) inofficiellt t.ex. med avs. på väntat men ännu inte fattat beslut
Hist.: sedan 1640
 

Forum results

"hand-" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: curb link, curb link, sincerity, belcher chain, to revel in

Similar words

More translations in the bab.la English-Norwegian dictionary.