Synonyms

infoga: införliva

Definition

infoga
(ofta lös förb.) inpassa som del (av)

Search for the most beautiful word
enforceable
to sass

VOTE NOW

Swedish-English translation for "infoga"

 

"infoga" English translation

Results: 1-26 of 437

infoga {verb}

infoga [infogade|har infogat] {vb} (also: sammanfatta, inbegripa, inordna, subsumera)

infoga [infogade|har infogat] {vb} (also: sätta in, inprägla)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "infoga":

 

Context sentences

Context sentences for "infoga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Markera den här rutan om du vill infoga en skiljelinje mellan text och sidfot.

Select this option to insert a separator line between the text and the footer.

Libyen vägrar kategoriskt att infoga en uttrycklig hänvisning till Romstadgan.

Libya categorically refuses to make an explicit reference to the Rome Statute.

Genom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.

By inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.

Den hjälper dig att navigera i dataposterna och att infoga eller radera dataposter.

It is used for navigating within records and for inserting and deleting records.

Infoga alltså inte det här kommandot manuellt efter den sista etiketten på en sida.

Therefore, do not insert the command manually after the last label on a page.

Foga in en tabell med flera rader i ett tomt textdokument (Infoga - Tabell).

Insert a table with multiple rows (Insert - Table) into a new text document.

Du kan även infoga en tabell från ett annat dokument med hjälp av urklippet.

You can also insert a table from a different document via the temporary file.

Placera cellmarkören i cellen från vilken du vill infoga det nya innehållet.

Set the cell cursor at the cell from where the new content is to be inserted.

Placera markören på den plats där du vill infoga resultatet och tryck på F2.

Place the cursor at the point where you want to insert the result and press (F2).

Sätt markören på det ställe på hemsidan där du vill infoga ett grafikobjekt.

Next, place the cursor on your homepage where you want to insert the graphic image.

EU är stolt över att infoga dessa klausuler om mänskliga rättigheter i handelsavtal.

The EU prides itself on inserting these human rights clauses into trade agreements.

Markera den här rutan om du vill infoga en avgränsande linje mellan text och sidfot.

Mark this check box to insert a separator line between the main text and the footer.

Du kan även infoga specialtecken, grafik, objekt från andra tillämpningar o.s.v. här.

You can also insert special characters, graphics and objects from other applications.

Här kan du infoga ditt förnamn och efternamn som fältkommando i dokumentet.

This is where you enter your first and last names in the document as fields.

Placera markören på det ställe i dokumentet där du vill infoga grafikobjektet.

Place the cursor at the position in the document where you want to insert the graphic.

Utrullningslisten Ellipser innehåller ellipser och cirklar som du kan infoga på sidan.

The Ellipses floating toolbar contains icons for inserting ellipses and circles.

I detta område kan Du välja på vilket sätt Du vill infoga celler i tabellen.

This area contains the options available for inserting cells into a sheet.

Om du vill infoga en länk till en kopia av originalet markerar du den här kryssrutan.

Mark this field, if you want to insert a reference to the original's copy.

I listrutan Tabell visas alla databaskolumner som du har valt att infoga i dokumentet.

The Table list box lists all selected database columns to insert them in the document.

Markera det här alternativet om du vill infoga en fil som ett objekt i dokumentet.

To insert an existing file as object in your document, select this option.
 

Definition of infoga in Swedish

in`foga {verb}[infogade infogat]
Orled: in--fog-ar
Subst.: infogande, infogning
(ofta lös förb.) inpassa som del (av): infoga en minnestavla i muren; området infogades i det romerska väldet
Konstr.: infoga ngt (i ngt)
Hist.: sedan 1640
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the English-Korean dictionary you will find more translations.