Swedish-English translation for "inramning"

SV inramning English translation

inramning {comm. gen.}

SV inramning
play_circle_outline
{common gender}

inramning (also: struktur, konstruktion, stomme, skelett)
Detta är den komplicerade inramning som vi försöker åstadkomma i meddelandet?
It is this whole complex framework that we are trying to lay down in the Immigration and Development communication.
Detta är den komplicerade inramning som vi försöker åstadkomma i meddelandet ?
It is this whole complex framework that we are trying to lay down in the Immigration and Development communication.
inramning (also: kartong, montering, papper, underlag)
inramning (also: scen, inställning, bakgrund, läggning)
Ett möte på denna nivå och med denna inramning - informell eller ej - tycks vara belöningen till regimen.
A meeting at this level and in this setting - informal or otherwise - appears to be the regime's reward.
Men problemen är faktiskt olika, för det här är första gången som vi har en monetär union av det här slaget utan en mer integrerad institutionell inramning.
But, in fact, we have different problems because this is the first time we have had this type of monetary union without some more integrated institutional setting.

Context sentences for "inramning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen enkla sanningen om katastrofens politiska inramning bör slutligen sägas.
The simple truth about the political context of this disaster should finally be told.
SwedishHan vill starta ett litet webbföretag som erbjuder inramning av foton.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
SwedishAvmarkera Använd inramning om du inte vill ha den här automatiska omvandlingen.
Unmark the Apply border check box if you no longer want this automatic conversion to occur.
SwedishDessutom kan du bestämma vilken inramning och bakgrund sidorna ska ha här.
You can also determine if your page should have borders or a background.
SwedishOm ECB skall kunna få en demokratisk inramning, då måste det ske nu.
If the ECB is to be imbued with the principles of democracy, it should be done now.
SwedishDu kommer till dialogrutan Inramning / Bakgrund med flikarna Inramning och Bakgrund.
The Border / Background dialog appears, displaying both the Border and the Background tabs.
SwedishUnder Tillägg definierar Du en inramning eller annan bakgrund för sidfoten.
Click More to define a border, a different background or background pattern for the header.
SwedishDu kan även lägga in en inramning genom att använda ikonen Inramning på objektlisten.
To set a border, you can also use the Borders icon on the object bar.
SwedishDet bekräftas också av detta betänkande, även om det är i en mjukare inramning.
This report admittedly takes a relatively softly-softly approach, but the underlying message is there.
SwedishTecknen omvandlas till en inramning av det föregående stycket.
The characters are converted into a border around the previous paragraph.
SwedishDialogrutan Inramning / bakgrund med flikarna Inramning och Bakgrund visas.
You can access the Border / Background dialog, which contains both the Border and the Background tabs.
SwedishDen enkla sanningen om katastrofens politiska inramning bör slutligen sägas.
You may find it unsatisfactory, but that was my answer.
SwedishExempelvis omvandlas en inramning också till ett 3D-objekt.
For example a contour will be converted into a three-dimensional object.
SwedishPå utrullningslisten klickar du på ikonen som finns uppe till vänster och som symboliserar " Ingen inramning ".
On the floating toolbar click the icon at top left, which means " No Border ".
SwedishMarkera hela tabellen, tryck på tangentkombinationen Ctrl+A två gånger, och klicka på ikonen Inramning.
Select the whole table, press (Ctrl)(A) twice, then click the Borders icon on the object bar.
SwedishVid synkronisering övertas också ramattribut, t ex inramning eller bakgrundsgrafik.
When elements are synchronized frame attributes such as borders or a background graphic will be used if they exist.
SwedishVälj sedan till exempel inramning och bakgrund.
In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.
SwedishUtrullningslist Inramning på objektlisten när objektet är markerat (gäller inte för alla objekt).
Borders floating toolbar on the object bar, if the object is selected (does not apply to all objects).
SwedishLinjen skapas som undre inramning av föregående stycke.
This line is set up as a lower border for the preceding paragraph.
SwedishBestäm egenskaper som namn, justering, avstånd, kolumnantal, kolumnbredd, inramning och bakgrund.
Specifiy the properties here, for example, name, alignment, spacing, column width and number, borders, and background.