Definition

inramning
det att rama in (ngt)

How to write a CV in English

Swedish-English translation for "inramning"

 

"inramning" English translation

Results: 1-23 of 62

inramning {noun}

inramning {comm. gen.} (also: scen, fattning, inställning, tonsättning)

setting {noun}

Ett möte på denna nivå och med denna inramning - informell eller ej - tycks vara belöningen till regimen.

A meeting at this level and in this setting - informal or otherwise - appears to be the regime's reward.

Men problemen är faktiskt olika, för det här är första gången som vi har en monetär union av det här slaget utan en mer integrerad institutionell inramning.

But, in fact, we have different problems because this is the first time we have had this type of monetary union without some more integrated institutional setting.

inramning {comm. gen.} (also: system, struktur, konstruktion, skelett)

framework {noun}

Detta är den komplicerade inramning som vi försöker åstadkomma i meddelandet? Invandring och utveckling?.

It is this whole complex framework that we are trying to lay down in the Immigration and Development communication.

Detta är den komplicerade inramning som vi försöker åstadkomma i meddelandet ?Invandring och utveckling?.

It is this whole complex framework that we are trying to lay down in the Immigration and Development communication.

inramning {comm. gen.} (also: montering, beslag, papper, underlag)

mount {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "inramning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Den enkla sanningen om katastrofens politiska inramning bör slutligen sägas.

The simple truth about the political context of this disaster should finally be told.

I det här området definierar du avstånden mellan inramningen och innehållet.

In this area you can define the spacing between the border and the content.

Det kan t.ex. gälla inramningen av en textram, ett grafiskt objekt eller en tabell.

This may, for example, be a border of a text frame, a graphic or a table.

Dessutom kan du bestämma vilken inramning och bakgrund sidorna ska ha här.

You can also determine if your page should have borders or a background.

Jag vill också betona vikten av inramningen och multimodala transporter.

I should also like to stress the importance of integrated and multimodal transport.

Han vill starta ett litet webbföretag som erbjuder inramning av foton.

He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.

Du kommer till dialogrutan Inramning / Bakgrund med flikarna Inramning och Bakgrund.

The Border / Background dialog appears, displaying both the Border and the Background tabs.

Du kan även lägga in en inramning genom att använda ikonen Inramning på objektlisten.

To set a border, you can also use the Borders icon on the object bar.

Avmarkera Använd inramning om du inte vill ha den här automatiska omvandlingen.

Unmark the Apply border check box if you no longer want this automatic conversion to occur.

Under Tillägg definierar Du en inramning eller annan bakgrund för sidfoten.

Click More to define a border, a different background or background pattern for the header.

Om ECB skall kunna få en demokratisk inramning, då måste det ske nu.

If the ECB is to be imbued with the principles of democracy, it should be done now.

Det kan t.ex. röra sig om inramningen av en ram, ett grafikobjekt eller en tabell.

This may, for example, be a border of a frame, a graphic or a table.

Du kan tilldela inramningen på alla fyra sidor samma eller olika linjestilar och linjefärger.

You can assign an identical border on all four sides or different line styles and colors.

Här anger du textinnehållets avstånd från den vänstra inramningen.

Here you can enter the distance of the text content from a left border.

De element i inramningen som markerats på detta sätt framhävs med svarta trianglar.

The selected border elements will be indicated by black triangles.

Klicka slutligen utanför inramningen om du vill återvända till den normala texten i dokumentet.

Finally, click anywhere outside the object to return to the normal text in your document.

Här anger du textinnehållets avstånd från den nedre inramningen.

Here you can enter the distance of the text content from a lower border.

Här anger du textinnehållets avstånd från den högra inramningen.

Here you can enter the distance of the text content from a right border.

Här anger du textinnehållets avstånd från den övre inramningen.

Here you can enter the distance of the text content from an upper border.

Tecknen omvandlas till en inramning av det föregående stycket.

The characters are converted into a border around the previous paragraph.
 

Definition of inramning in Swedish

in`ramning {subst.}[inramningen inramningar]
Orled: in--ram-ning-en
det att rama in (ngt): inramning av tavlor och speglar
Bet. nyanser:
a)konkret om ram e.d.: en vacker inramning
b)bildligt el. överfört, särsk. om ngt som avgränsar och framhäver ett innehåll, markerar början och slut e.d.: en novellistisk inramning
Konstr.: inramning (av ngt)
Hist.: sedan 1892
 

Forum results

"inramning" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the Italian-English dictionary you will find more translations.