Internship offers abroad for English native speakers

Swedish-English translation for "ju desto"

Translation

"ju desto" English translation

Did you mean: getost?
 

Similar translations

Similar translations for "ju desto" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ju desto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ju storskaligare desto mer kostnadseffektivt, men det finns naturligtvis gränser.

The greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.

Ju större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.

The bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.

Ju bättre förhållande, desto säkrare värld och desto bättre situation för våra folk.

The better the relationship, the safer the world and the better off our people.

Det är känt att ju högre skatterna är desto mer lockande blir skatteflykten.

We all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.

Ju oftare de återvinns desto bättre fyller de sin funktion för koldioxidcykeln.

The more often they are recycled, the better they fulfil their carbon sink function.

Vi måste därför gå i riktning mot ett harmoniserat system, och ju förr desto bättre.

Accordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.

Ju mindre företaget är, desto svårare blir det nämligen för EU att nå fram till det.

The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.

Alltså: ju mer ekonomin blomstrar, desto fler tycks det bli som stöts ut i fattigdom.

So the more the economy flourishes, the more people seem to be consigned to poverty.

Så ju högre upp i bilden, desto mer bevis finns det för varje kosttillskott.

So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.

Det är ett bra initiativ och ju tidigare det införs desto bättre för alla.

It is a good initiative and, the sooner it is introduced, the better for everybody.

Ju färre leverantörer, desto mindre konkurrens och desto högre kostnader!

The fewer suppliers there are, the less competition there is and the higher costs are.

Idén är att återspegla principen om att ju yngre offret är desto grövre är brottet.

The idea is to reflect the principle that the younger the victim the worse the offence.

Ju bättre produkten är, desto mer borde tillverkaren välkomna detta direktiv.

The better the product, the more the maker should welcome this directive.

Vi måste återuppbygga allmänhetens förtroende för flygindustrin, ju förr desto bättre.

We must restore public confidence in aviation and the sooner the better.

Ju längre konflikten fortsätter, desto mer blir den en källa till regional instabilitet.

The longer the conflict continues, the more it becomes a source of regional instability.

Och det visar sig, att ju äldre du blir, desto mindre risk finns det att du skiljer dig.

And as it turns out, the older you get, the less likely you are to divorce.

Ju starkare partner, desto mer makt har han att låta ett företag vänta.

The stronger the partner, the more power he has to make a business wait.

Ju högre skatt, ju mer administration desto högre motiv för att inte deklarera arbete.

The higher the tax, the more the red tape, the greater the incentive not to declare work.

Ju kortare listan är, desto lättare är det för allmänheten att förstå våra målsättningar.

The shorter the list, the easier the public will find it to understand our aims.

Ju högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.

The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

jourtid · jovial · jovialisk · jovisst · jox · joxa · joy · joystick · JPEG-format · ju · ju-desto · Juba · jubel · jubelfest · jubelrop · jubileum · jubileums- · jubileumsskrift · jubla · jublande · jucka

Moreover bab.la provides the English-Czech dictionary for more translations.