Synonyms

justera: anpassa · korrigera · passa

more (7)

Definition

justera
ställa in (ngt) i rätt läge med avs. på föremål el. ab...

Internship offers abroad for English native speakers

Swedish-English translation for "justera"

 

"justera" English translation

Results: 1-30 of 129

justera {verb}

justera [justerade|har justerat] {vb} (also: rätta till, tillrättavisa, hjälpa upp, rätta)

Syftet med övningen är att upptäcka misstag och svagheter och justera dem.

The purpose of the exercises is to detect mistakes and weaknesses and correct them.

Kommer rådet att driva utvecklingen framåt för att justera denna brist på mänskliga rättigheter?

Will the Council take those positive steps to correct this lack of human rights?

Det skulle åtminstone kunna justera några av överdrifterna.

It could at least correct some of the excesses.

Ni måste självfallet ge oss lite tid att bedöma tillämpningsåtgärderna och kanske till att stärka och justera dem.

You must, of course, give us some time to assess the implementation measures and, perhaps, to strengthen or correct them.

Det fanns endast ett sätt att justera denna snedvridning och det var att införa en unionsövergripande följerätt med alla de konsekvenser en sådan får.

There was only one way to correct this false situation, namely to introduce a resale right throughout the Union, with all the consequences that entails.

justera [justerade|har justerat] {vb} (also: anpassa sig, anpassa, avpassa, lämpa)

Vi kommer att reformera pakten, eller snarare justera tillämpningsåtgärderna.

We are going to reform the Pact, or rather, to adjust its implementing measures.

Om ingen har något att invända kan ni därför justera beloppet tillsammans med samordnarna.

If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.

Vi försöker, men vi har alltid möjlighet att justera budgeten, och detta är mycket viktigt.

We try, but we always have the opportunity to adjust the budget, and this is very important.

Vi måste alltså justera förfarandena, både i praktiken och i lagen.

Thus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.

Det är svårt att övertyga rådet om att justera flerårsbudgeten.

It was difficult to persuade the Council to adjust the multiannual budget.

justera [justerade|har justerat] {vb} (also: beräkna, mäta)

Erfarenheten lär oss att vi måste justera balansen mellan förutsägbarhet och flexibilitet.

Experience teaches us that we have to readjust the balance between predictability and flexibility.

På ytan är det en teknisk åtgärd att justera finansieringen.

On the face of it, this is a technical measure to readjust funding.

Det är alltså en felkalkylering på 1, 4 miljarder ecu, eftersom kommissionens förslag om att justera spannmålspriserna inte godtogs av rådet.

There is an overshoot of ECU 1.4bn because the proposal by the Commission to readjust cereal prices was not accepted by the Council.

Jag tvingades justera bilden lite, men det är under kontroll nu.

I had to tweak the image a little bit, but it's under control now.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "justera":

 

Similar translations

Similar translations for "justera" in English

 

Context sentences

Context sentences for "justera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Syftet med övningen är att upptäcka misstag och svagheter och justera dem.

The purpose of the exercises is to detect mistakes and weaknesses and correct them.

Jag instämmer i kraven på att justera bidragen och jag anser att det är ett bra förslag.

I agree with the idea of modulating the premium and consider it a useful proposal.

Ni kommer att märka att vi skall justera protokollet från sammanträdet.

You will be aware that we are about to approve the Minutes of the sitting.

3D-diagram kan du rotera och tippa interaktivt med musen för att justera dem optimalt.

3D charts can be rotated and flipped with the mouse for optimal design.

Jag säger bara det, även om det naturligtvis är mycket viktigt att justera ett protokoll.

That is all that I am saying, even if it is very important to get the Minutes approved.

Vi måste därför snarast vidta åtgärder för att justera dagens syn på familjer.

Therefore, we have to step up action to put the contemporary image of the family straight.

Om ingen har något att invända kan ni därför justera beloppet tillsammans med samordnarna.

If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.

När det gäller frågan om ledamöternas löner är det inte parlamentets ansvar att justera dem.

On the issue of Members' salaries, it is not Parliament's responsibility to update salaries.

Den bör göra det möjligt att justera taken för de olika rubrikerna.

This should allow an adjustment of the different headings' ceilings.

Vi har för övrigt också protokollet att justera, vilket ger dem lite tid till att tänka efter.

We still have to approve the Minutes, which will give them time to think.

Att justera våra insatser och vår strategi är en viktig aspekt av handlingsplanen.

Aligning our efforts and our approach is a key aspect of the plan.

När vi alltså har fått fram de versioner som saknas kommer vi att justera protokollet.

Therefore, when we have the remaining versions we will proceed with the approval of the Minutes.

Herr Macartney, i vilket fall som helst är vi i färd med att justera protokollet.

Anyway, Mr Macartney, we are now on the adoption of the Minutes.

För närvarande håller vi emellertid på att justera protokollet.

For the moment, however, we are in the process of approving the Minutes.

Men jag skulle önska att inläggen just nu gällde protokollet, så att vi kan justera det.

But for the time being I would like comments to relate to the Minutes, so that we can adopt them.

Vi kommer därför att i morgon justera protokollet för både dagens och gårdagens sammanträden.

So, we will approve the Minutes for both today's sitting and yesterday's sitting tomorrow morning.

Justera först texten innan Du roterar eller ändrar objektets dimensioner.

Align the text first before rotating or scaling the element.

Du kan justera storleken på allt på webbplatserna du besöker som text, bilder och videor.

You can adjust the size of everything on the webpages you visit, including text, images, and videos.

För ett stort antal företag är sysselsättningen fortfarande en variabel för att justera kostnaderna.

For many companies, employment remains a factor in cost adjustment.

Vi kommer därför att i morgon justera protokollet för både dagens och gårdagens sammanträden.

So, we will approve the Minutes for both today' s sitting and yesterday' s sitting tomorrow morning.
 

Definition of justera in Swedish

justera [ʃyste´ra äv. ʃuste´ra] {verb}[justerade justerat]
Orled: just-er-ar
Subst.: justerande, justering
1ställa in (ngt) i rätt läge med avs. på föremål el. abstrakt företeel : justerbar; justerskruv; justera ett par skruvar; justera backspegeln; fiolen var korrekt justerad under hakan; bidragen justeras successivt ned
Konstr.: justera (ngt), justera upp el. ner ngt
Hist.: sedan 1624; av fra. juster med samma bet.
2kontrollera riktigheten hos (mötesprotokoll) samt (efter eventuella ändringar) intyga denna med sin namnteckning vanl. efter ordförandens och sekreterarens namnteckningar
Konstr.: justera ngt
Hist.: sedan 1635
3(vanl. perf. part.) tillfoga lättare skada inom idrott <vard.>: NN blev justerad
Konstr.: justera ngn
Hist.: sedan 1914
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.