Synonyms

justering: anpassning · kalibrering · korrektion

more (6)

Definition

justering
det att justera

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "justering"

 

"justering" English translation

Results: 1-23 of 175

justering {noun}

justering {comm. gen.} (also: inställning, avpassning, anpassning, uppgörelse)

adjustment {noun}

Vi anser att det är oacceptabelt, och vi bör försöka göra ännu en justering här.

We find this unacceptable, and we should try to make another adjustment here.

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (Lithuania and Spain) (

Detta förslag till rättslig grund skall därför ses som en teknisk justering.

This proposal for a legal basis should therefore be considered a technical adjustment.

Det är också en välkommen justering av de förfaranden vi tillämpar just nu.

I think that is also a welcome adjustment to the procedures that we have at the moment.

Logiken bakom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är oacceptabel.

The rationale behind the European Globalisation Adjustment Fund is intolerable.

justering {comm. gen.} (also: förbättring, tillrättavisning, bestraffning, rättelse)

correction {noun}

Under dessa omständigheter kunde vi inte hålla fast vid en justering med 25 procent.

In those circumstances, we could not stick to a correction of 25 %.

Föredraganden lade slutligen fram ett ändringsförslag som gick ut på detta, som snabbt ersattes med motsvarande justering.

The rapporteur eventually presented an amendment to this effect, which was quickly replaced by a corresponding correction.

Dessa risker innebär en justering i den amerikanska ekonomin och den framtida trenden för oljepriser och långsiktiga EU-räntor.

These risks involve a correction in the US economy and the future trend in oil prices and in long-term EU interest rates.

   – Herr talman, mina damer och herrar! När det gäller avdelningen övriga institutioner i 2006 års budget behöver vi göra följande tekniska justering.

   Mr President, ladies and gentlemen, with regard to the ‘other institutions’ section of the 2006 budget, the following technical correction is necessary.

Beträffande den andra frågan, bomullssituationen i Grekland: Denna högst extraordinära justering med 25 procent utgör den högsta möjliga förlusten för gemenskapsbudgeten.

On the second question, regarding the cotton situation in Greece, this entirely exceptional correction of 25 % represents the maximum possible loss to the Community budget.

justering {comm. gen.} (also: kalibrering)

calibration {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "justering":

 

Context sentences

Context sentences for "justering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Här söker du efter attributet Justering (Vänster, Höger, Centrerat, Marginaljustering).

Here, you can search for the Alignment attribute (left, right, centered, justified).

Här definierar du de enskilda bildernas justering i förhållande till varandra.

Here you can specify the alignment of individual images with each other.

Om det skulle krävas någon justering i framtiden så kan den hanteras då.

Whatever refinement may be necessary in the future can be dealt with at that time.

Här anger Du det referenselement som objektets vertikala justering ska hänföra sig till.

Choose the reference element for the vertical alignment of the object.

Det här området används för vågrät justering av flerradiga formler.

This area is used for the horizontal aligning of multiline formulas.

I detta fall kräver det en justering av utgiftstaket för rubrik 4.

In this particular case that means revising the ceiling for category 4.

Det finns mer information finns i hjälpen till menykommandot Format - Justering.

For further information choose Format - Alignment and click Help.

Detta visar faktiskt hur viktigt det är att ha ett instrument för justering, för finjustering.

This really shows how important it is to have a balancing instrument, a fine-tuning instrument.

Och om det sedan visar sig att det behövs mera kapital, kan man göra de justeringar som behövs.

Later on, if it turns out that more capital is required, the necessary adaptations can be made.

Här anpassar du utskriftsposition och -justering till skrivaren som du använder.

Adjust the position and orientation to the printer you use here.

Det är en förändring som förståeligt nog kommer att medföra vissa justeringar.

Understandably, it is a change which will mean new arrangements.

Kommissionens nuvarande förslag om en justering av lönerna är 0,9 procent.

The Commission's current proposal for updating salaries is 0.9%.

I den här dialogrutan definierar du justering och avstånd för 2D-objekt.

Use this dialog to define alignment and spacing for 2D objects.

Här anger Du det referenselement som objektets horisontella justering ska hänföra sig till.

Choose the reference element for the horizontal alignment here.

Grupperade element fungerar som ett enda objekt vid justering.

Grouped elements behave like a single object during alignment.

Du definierar kuvertstorlek, justering av kuvertet vid utskrift och avsändar - och mottagaradress.

You can determine the envelope size, printing direction and the recipient and return addresses.

Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet

Approval of the minutes of the previous sittings : see Minutes

I vissa fall har man utlovat justeringar, men arbetena dröjer.

In some cases improvements have been promised, but work is being delayed.

Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

Approval of the minutes of the previous sitting : see Minutes

Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet

Approval of the minutes of the previous sittings: see Minutes
 

Definition of justering in Swedish

justering [ʃyste´r- äv. ʃuste´r-] {subst.}[justeringen justeringar]
Orled: just-er-ing-en
det att justera : justeringsskruv; justeringsstyrelsen; justering av vågen; justering av protokollet
Konstr.: justering (av ngt)
Hist.: sedan 1890
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la Japanese-English dictionary.