Synonyms

leda: anföra · dirigera · eskortera

more (11)

Definition

leda
få att röra sig (i viss riktning) konkret el. abstrakt

Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "leda"

 

"leda" English translation

Results: 1-113 of 5506

leda {verb}

leda [ledde|har lett] {vb} (also: anföra, dirigera, leva, föra)

Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.

This decision would also lead to unfair competition between transport companies.

Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.

That would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.

Om ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”

To turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.

Europeiska unionen har sänt tydliga signaler om att vi vill leda den processen.

The European Union has offered clear signs of its desire to lead this process.

Det är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.

It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: lyda, försvinna, nå, passa)

Om vi står fast vid 150 gram kommer det att leda till att överenskommelsen strandar.

If we go for 150 grammes it will lead to a failure of the agreement.

Det första av dessa problem består av risken att ett förfarande pågår i evigheter utan att leda till något.

The first of these problems is the danger that this procedure will go on forever without achieving results.

Samarbetet vid de inre gränserna måste leda till att lösa medborgarnas vardagliga problem.

Cooperation at internal borders must enable people to go about their everyday business without any problems.

Det är uppenbart att vi oroar oss för att inflationen kan leda till stagnation, och det är en varningsklocka.

Obviously we fear that stagnation may go hand in hand with inflation here, and this is a warning bell.

Vi kan dock inte gå längre, eftersom det skulle leda till att åtgärden de facto blir verkningslös.

We cannot, however, go further than this as otherwise the measure would end up in practice being ineffective.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: förordna, ställa i ordning, styra, befalla)

Detta alternativ skulle leda till ett andra klassens EU i den nya världsordningen.

This option would result in a Europe which is second class in the new global order.

Tidspressen kommer inte att leda till att frågorna behandlas snabbare.

That can be sorted out, but there is still a need for great effort in order to do so.

För att leda trafiken någon annanstans koncentreras nu alla investeringar till motorvägar.

In order to channel this traffic elsewhere, all attention is now focused on investments in motorways.

Jag blev emellertid ministerpresident för att avskaffa DDR och leda östtyskarna till enhet.

However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.

Det skulle också leda till en hållbar utveckling och öka EU:s förmåga att påverka den internationella ordningen.

It will also lead to sustainable development and increase the EU's capacity to influence the international order.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: anföra, sköta, förvalta, dirigera)

De leddes på ett sätt som vi inte borde leda sådana viktiga förhandlingar på.

The way they were conducted was no way for us to conduct such important negotiations.

EU måste också ge specialiserade forskningsinstitutioner i uppdrag att leda denna studie.

The EU must also commission specialised research institutions to conduct it.

Ingen förnekar att vi behöver en stab som kan planera och leda militära insatser.

No one contests that we need a headquarters able to plan and conduct military operations.

Hur skulle ni vilja leda samråden med kammaren och det ansvariga utskottet?

How would you like to conduct the consultations with this House and with the committee responsible?

Utrustning som är väsentlig för att leda idrottslektioner är dessutom i dålig kondition.

In addition, essential equipment for the conduct of physical education classes is in poor condition.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: tåla, rymma, nå, framföra)

Om vi fortsätter på samma väg som nu kommer den vägen att leda mot en social och ekonomisk katastrof.

If we carry on down the current road, it is the path to social and economic disaster.

Det vore ett misstag att skapa två likadana strukturer som på lång sikt kan riskera att leda till att EU faller sönder.

It would be a mistake to create twin structures which, in the long term, would carry the risk of the Union breaking up.

Vi vill framföra ett stort tack till Corbett för de många idéer som han har utvecklat och som kommer att leda oss vidare.

We wish to thank Mr Corbett most warmly for the multitude of ideas he has elaborated here, which will carry us further forward.

Dessa fördelar måste därför leda EU till att genomföra en utvärdering och till att ge särskilt stöd till denna verksamhet.

These benefits must, therefore, lead the European Union to carry out an assessment and lend particular support to this activity.

Åsynen av förfallet hos de unga som fanns där vädjar kraftfullt till oss att leda kampen för att befria vårt samhälle från droger.

The sight of the degenerate youths who hang around there is enough to compel anyone to carry on the fight to free our society from drugs.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: lyda, sköta, låta, gälla)

to run [ran|run] {vb}

Detta kanske kan leda till att revisionsförklaringarna på sikt utfaller mer positivt för oss.

Perhaps this is something that could give us a positive statement of assurance in the long run.

På lång sikt kan den nämligen leda in oss i en fruktansvärd internationell katastrof.

The fact is that failure to do so may result in the long run in a terrible international catastrophe.

Vi måste föreskriva för dem hur vi vill leda EU och därför måste vi ha en folkomröstning.

We must enjoin them on how we want to run the European Union and, therefore, we must have a referendum.

På lång sikt måste det politiska trycket leda till ökad politisk frihet och nya val.

In the long run, the political pressure will need to lead to more political freedom and fresh elections.

Detta är inte rätt sätt att leda en kammare som antas hålla en seriös debatt om dessa frågor.

This is not the right way to run a chamber that is supposed to be having a serious debate on these subjects.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: ordna, sköta, lyckas, behandla)

Att leda våra program där är inte ett enkelt uppdrag.

It is not the easiest assignment to manage our programme there.

Jag anser att det slovenska ordförandeskapet kommer att sköta den process som kommer att leda till ett beslut.

I think the Slovenian Presidency will try to manage the process leading towards a decision.

Om man tar med dessa aspekter kommer det bara att leda till att direktivet blir dåligt eller rentav omöjligt att hantera.

Including these aspects will only result in the directive being difficult or impossible to manage.

Företagsledningens rätt att förhandla direkt med de anställda förblir lika orörd som dess rätt att leda företaget.

The management's right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.

Företagsledningens rätt att förhandla direkt med de anställda förblir lika orörd som dess rätt att leda företaget.

The management' s right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: ta bort, åstadkomma, dra till sig, samlas)

Det kan bara skapa klyftor och leda till svårigheter om man här drar sådana snäva gränser.

To draw such narrow boundaries between them can only produce problems and difficulties.

I dag kan den albanska krisen leda oss till tre politiska slutsatser.

Today, there are three political conclusions we can draw from the Albanian crisis.

Det är en definition som skulle leda till att myndigheterna varje dag skulle behöva gå ut och räkna antalet badande på stränderna.

The second proposal to which I wish to draw attention is Amendment No 76 concerning the definition of bathing water.

Den nya konstitutionen måste leda till en stark gemensam stat för att landet ska kunna fortsätta närma sig EU.

The new constitution needs to lead to a strong and common state if the country is to be able to continue to draw closer to the EU.

I ljuset av NAFTA: s missöden nyligen kan man dra slutsatsen att en sådan frihandelszon, och helt enkelt en frihandelszon, kan leda till en återvändsgränd.

In the light of the recent problems affecting NAFTA, one can draw the conclusion that limiting oneself to a free-trade area can lead up a blind alley.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: påskynda, göra reklam, skjuta, tränga sig på)

Men det skulle leda till en avsevärd höjning av prisnivån, exempelvis när det gäller hållbarheten.

That would push prices up substantially, for example in relation to perishability.

Arbetet i konventet bör dessutom leda till att vi gör framsteg och utvecklar frågor som vi är eniga om.

Furthermore, it must be able to push forward and develop something on which we can all agree.

Det kommer med stor sannolikhet att leda till en kraftigt ökad utvandring, även till Europeiska unionen.

This represents a huge push factor for emigration including to the European Union.

Vi får höra till leda att vi måste föra EU närmare medborgarna, men när det kommer till kritan görs ingenting.

We are told that we must bring Europe closer to the citizen, but when push comes to shove, nothing is done.

Den nya WTO-rundan kan leda till en ny anryckning i globaliseringen och den kommer hos många att framkalla oro.

The new WTO Round may lead to a further push towards globalisation which will make many people anxious.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: verka, fungera, sköta, driva)

Detta kan leda till effektivare centraliserade och decentraliserade förfaranden.

It may increase the effectiveness with which the centralised and decentralised procedures operate.

Man vet mycket väl att ekonomin inte fungerar på det sättet och glömmer man det skulle det kunna leda till många besvikelser.

We are well aware that the economy does not operate in this way and if we forget that, we might be seriously disillusioned.

Om vi betraktar arbetsmarknaden på samma sätt som vi gjorde för tio år sedan, eller till och med för fem år sedan, kommer detta att leda till högre arbetslöshet.

The idea that we operate our labour market the way that we operated it ten years ago, or even five years ago, will lead to higher unemployment.

Det kommer däremot inte att leda till att fartyg skrotas, utan snarare till att de skiftar flagg, eller att privata fiskeavtal kommer att mångdubblas.

This will probably not result in vessels being scrapped. Rather, the vessels are likely to operate under other flags, or the number of private fishing agreements will rise.

Därför finns det en möjlighet att stater som inte respekterar de mänskliga rättigheterna kommer att fortsätta att verka i rådet, vilket kan leda till att det råkar i vanrykte.

So there is a possibility that states which do not respect human rights may continue to operate within the Council, bringing it into disrepute.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: adressera, rikta, anföra, anvisa)

Kommissionsledamot Kristalina Georgieva kom till krisrummet under dagen för att leda insatserna.

Commissioner Georgieva went to the crisis room during the day to direct operations.

Det kommer att leda till direkta och påtagliga fördelar för företag, myndigheter och individer.

This will lead to direct and tangible benefits for companies, public authorities and individuals.

Det har varit en ära för mig att leda dessa debatter och därmed bevittna denna framgång.

It has been an honour for me to lead these debates and hence to be a direct witness to that success.

Vi är fast övertygade om att endast en sådan direkt dialog kan leda till en varaktig lösning av Tibetfrågan.

We firmly believe that only such a direct dialogue can be conducive to a lasting solution of the Tibetan issue.

Vi har lagt grunden för en varaktig dialog, som också måste leda, inspirera och engagera oss i framtiden.

We have laid the foundation of a lasting dialogue, which must also direct, inspire and commit us in the future.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: anföra, sträva, styra, tukta)

För att leda Europeiska kommissionen krävs såväl den ena som den andra av dessa egenskaper.

Both of these attributes are needed to head the European Commission.

Vart femte år beslutar Europaparlamentet om vem som ska leda en annan EU-institution.

Once every five years, the European Parliament decides who will head another EU institution.

Frågan om vem som skall leda detta uppdrag är inte avgjord ännu.

Let me also point out that the question of who is to head this mission has not been settled finally.

Men det är faktiskt inte tillfredsställande att man engagerar tre män att leda detta arbete.

That is a good thing. What is not, however, good enough is that three men are being employed to head up this work.

Den avsatte presidenten Manuel Zelayas förhandlare fastställde dock inte vem som skulle leda samlingsregeringen.

The negotiators of the deposed President Zelaya did not establish, however, who should head the government of unity.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: styra, manövrera, lots)

to steer {vb}

Vi kan leda in våra ekonomier i en tid utan inflation och statsunderskott.

We can steer our economies into an era without inflation and government deficits.

Nu måste vi se till att vi håller oss lugna och försöker leda personer in på den väg som ger dem mest hopp.

What we need to do now is to make sure that we retain a calm presence and try to steer the course for people which gives them the most hope.

Den här krisen är också en möjlighet att leda in den ekonomiska tillväxten på en helt ny väg, som bygger på förnybara energikällor och energieffektivitet.

The crisis is also an opportunity to steer economic growth along an entirely new avenue, based on renewable energy sources and energy efficiency.

Dokumenten om länderspecifika strategier bör även leda oss rätt när det gäller att uppnå en optimal arbetsfördelning mellan kommissionen och medlemsstaterna.

The country strategy papers should also steer us in the right direction for achieving an optimum division of labour between the Commission and Member States.

Ett förenat Europa har mycket större möjlighet att utveckla vissa normer och att leda dem i riktning mot högre kvalitet, både när det gäller miljön och den sociala dimensionen.

A united Europe is far more able to bring about the development of certain standards and to steer them towards a higher quality, as much for the environment as for the social dimension.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: konfrontera, vetta)

Det är dags att leda från fronten.

The time has come to lead from the front.

I flera år har vi inriktat våra diskussioner på strålkastare, bromssystem och frontpartier som kan leda till skador på fotgängare.

For years we have been focusing our discussions here on headlights, brake systems and vehicle front ends capable of injuring pedestrians.

I det sammanhanget vill jag påpeka att en del studier visar att djurfoder med lågt energiinnehåll kan leda till större förekomst av sjukdomar och därmed ökad antibiotikaanvändning.

On that front, I would point out that some studies show that low-energy animal feed could lead to a higher incidence of diseases and, hence, more antibiotic use.

Nationella Fronten, som jag har den äran att leda, förkastar alla federalistiska tendenser i Agenda 2000, vilka leder till ett destruktivt frihandelssystem och en inskränkt globalisering.

The National Front, which I am honoured to lead, rejects the federalist excesses of Agenda 2000 which lead to destructive free trade and reductive globalisation.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: avta, dämpa, lugna, lindra)

Dess roll är att leda och inspirera till debatt.

Its role is to moderate and inspire debate.

Även de - som ni kallat dem - mer moderata ändringsförslagen 45 och 46 skulle leda till merutgifter i storleksordningen 385 miljoner euro.

Even the more moderate amendments, as you termed them, Nos 45 and 46, would still entail additional expenditure amounting to EUR 385 million.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: roa, underhålla, avleda, dra)

Vi kan därför omöjligt leda bort pengar från programmen för fattigdomsutrotning, utan vi bör i stället skjuta till mer pengar.

Therefore, it is not acceptable that we divert money away from poverty eradication programmes; we should be adding more money.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: ge, uttrycka, medföra, föra)

Herr kommissionsordförande! Ert budskap verkar vara präglat av en viss leda, för det finns ingen som är omedveten om det europeiska byggets artificiella karaktär.

Mr President of the Commission, your message appears to me to convey a certain weariness, because we are all aware of the artificial nature of the construction of Europe.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: uttala, artikulera, tala, tala tydligt)

leda [ledde|har lett] {vb} (also: sköta, kontrollera, basa, övervaka)

leda [ledde|har lett] {vb} [phys.]

Det står bortom direkt inflytande från EU-politiken och kan komma att leda till omfattande finansiell instabilitet.

It is beyond the direct influence of EU policies and can transmit a risk of widespread financial instability.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: flyga, lotsa, flyga flygplan)

Vi förväntar oss att kommissionen ska dra lärdom av sina första misstag inom systemet för handel med utsläppsrätter, och att den ska leda ett sådant system för luftfartsindustrin.

We look to the Commission to learn from its early mistakes in the emissions trading system and to pilot an ETS for the aviation industry.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: anföra)

leda [ledde|har lett] {vb} (also: vara hjärnan bakom)

Hizbollah vet att om organisationen fortfarande kan leda en eller två terroraktioner, som den lyckades göra i Tel Aviv, då äventyras fredsprocessen igen.

Hezbollah knows that if it can still mastermind one or two terrorist acts, as it has succeeded in doing in Tel Aviv, then the process is again in jeopardy.

Det är därför glädjande att han åtar sig att leda ett stort företag, vilket det skulle vara om han lyckades inrätta detta gemenskapsorgan för kärnsäkerhet.

I am therefore pleased to see that he is, at last, preparing to mastermind the major undertaking of successfully setting up this Community body on nuclear safety.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: befrämja, bidra)

Men det är faktiskt inte tillfredsställande att man engagerar tre män att leda detta arbete.

That is a good thing. What is not, however, good enough is that three men are being employed to head up this work.

Bisarrt nog diskuterades det till och med att Iran skulle leda kommissionen för kvinnors rättigheter vid ett tillfälle.

Bizarrely, it was even mooted that Iran should head up the Women's Equality Commission at one stage.

När det väl kommer till rena utrikespolitiska frågor är det emellertid de nationella parlamenten och regeringarna samt FN som ska leda arbetet.

When it comes to straightforward foreign policy issues, it is the national parliaments and governments, together with the UN, that should head up the work, however.

Resolutionen markerar på ett tydligt sätt nödvändigheten av att Kyotoprotokollet undertecknades, och av att det är industriländerna som skall leda arbetet för att stoppa klimatförändringarna.

The resolution signals a clear need for the Kyoto Protocol to be signed and for it being the industrialised countries which must head up the efforts to halt climate change.

leda [ledde|har lett] {vb} (also: öka, nå, gå upp, explodera)

to go up {vb}

leda {noun}

leda {comm. gen.} (also: lederna, avsky, motvilja, äckel)

loathing {noun}

leda {comm. gen.} (also: lederna, tråkighet, ledsnad)

boredom {noun}

leda {comm. gen.} (also: torrhet, ofruktbarhet, brist på intresse, händelselöshet)

aridity {noun}

leda {comm. gen.} (also: tråkighet, ledsnad)

ennui {noun}

leda {comm. gen.} (also: tråkighet, ledsnad)

tedium {noun}
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "leda":

 

Similar translations

Similar translations for "leda" in English

 

Context sentences

Context sentences for "leda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.

This decision would also lead to unfair competition between transport companies.

Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.

The deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.

Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.

That would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.

Jag anser att ert sätt att leda debatten i detta fall har varit mycket olyckligt.

I believe that your manner of presiding in this case has been rather unfortunate.

Sanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.

However, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.

Vi behöver emellertid ett tredelat synsätt som innefattar leda, samla och dela.

However, we need a three-pronged approach involving leading, pooling and sharing.

Om ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”

To turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.

En steril diskussion om antalet röster kan bara leda till ett minskat förtroende.

Pointless discussions about the number of votes would only weaken its credibility.

Om inte, kommer det att leda till en allvarlig kris i våra relationer med Turkiet.

A failure to do so will provoke a serious crisis in our relations with Turkey.

Det sägs inte heller något om den uppvärdering av lönerna som detta bör leda till.

Furthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.

Underlåtenhet att göra så kommer att leda till obalans och snedvriden konkurrens.

Failure to do so will give rise to an imbalance and distortion of competition.

Det hotar löntagarnas rättigheter, och det riskerar att leda till social dumpning.

It threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.

Den oroande tystnaden i dag riskerar att leda till jordskred i morgondagens val.

The silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.

Detta skulle leda till högre slut- och konsumentpriser och lägre producentpriser.

The result would be higher end and consumer prices and lower prices for producers.

Det kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.

This will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.

Detta kan leda till sjukdomen retinopati, som bland annat drabbar diabetiker.

This can lead to the condition retinopathy, which affects diabetics, among others.

Jag hoppas att Altener-programmet skall medverka och leda till fler initiativ.

I would hope that the contribution of ALTENER would lead to more initiatives.

Hela denna process bör leda till antagandet av specifika och konkreta beslut.

That whole process should lead to the adoption of specific and concrete decisions.

Egenhanteringen i hamnarna skulle sålunda leda till att man tillät social dumping.

Self-handling in the ports would therefore equate to allowing social dumping.

T.o.m. mycket allvarliga, eftersom de skulle kunna leda till en explosion av euron.

They will be very serious even, since they might lead to the explosion of the euro.
 

Definition of leda in Swedish

le`da {verb}[ledde lett, pres. leder]
Orled: led-er
Subst.: ledande (till 1--4), ledning (till 2--4)
1få att röra sig (i viss riktning) konkret el. abstrakt : de ledde in hästarna i stallarna; polisen ledde ut den berusade mannen; leda en blind; leda cykeln i uppförsbacken; leda på rätt spår; leda misstankarna mot fel person
Bet. nyanser:
a)(om väg o.d.) föra (i viss riktning): gatan ledde ut på salutorget; stigen ledde ner till sjön; en bro av sten leder över floden; trappan leder upp till tredje våningen
b)överfört (med prep. till) ge till resultat: en undersökning som ledde fram till en doktorsavhandling; motsättningarna leder ofta till konflikter
Idiom: leda i bevis: bevisa; ledande artikel tidningsledare; ledande fråga fråga formulerad så att svaret redan antyds <spec. i jur. sammanhang>
Konstr.: leda (ngn el. ngt) (ADVL), leda ADVL, leda till ngt
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. leþa 'leda; föra'; gemens. germ. ord, besl. med
2ha förmåga att vidarebefordra värme el. elektricitet; om ämne: de flesta metaller leder både värme och elektricitet
Konstr.: leda ngt
Hist.: sedan 1798
3ha bestämmande inflytande över organisation, verksamhet e.d. : leda ett företag; projektet leddes av professor NN; en ung korpral ledde styrkan
Konstr.: leda ngt
Hist.: sedan 1811
4för tillfället vara främst i pågående tävling e.d.: efter halva loppet ledde NN med 25 sekunder; hon ledde från start till mål
Konstr.: leda
Hist.: sedan 1896
5(i vissa uttr.) härröra (från): ryktet leder sitt ursprung från NN
Konstr.: leda ngt ADVL
Hist.: sedan 1658
le`da {verb}[ledade ledat]
Orled: led-ar
Subst.: ledande
böja (sig) i en led: hon kunde inte leda på foten
Konstr.: leda ngt, leda på ngt
Hist.: sedan 1778; trol. bildat
le`da {subst.}[ledan]
Orled: led-an
känsla av uttråkning eller motvilja inför ngt som man haft för mycket av: livsleda; skolleda; vi har hört de argumenten till leda; likgiltigheten och ledan i ett liv utan passioner
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. ledha; bildn.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

läxläsning · laxstjärt · laxstjärtsförband · layout · le · lealös · lealöst · leasa · leasing · led · leda · ledad · ledamot · ledamöter · ledande · ledar- · ledarbank · ledare · ledargestalt · ledarhund · ledarroll

More in the Dutch-English dictionary.