Summary

liten {adjective}
small · little · short · long · fine · minor · slim · insignificant · petty · dainty · tin-pot · puny

full details

Synonyms

liten: fjuttig · futtig · föga

more (13)

Definition

liten
som har ringa utsträckning i rummet absolut el. i förh. ti...

Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "liten"

 

"liten" English translation

Results: 1-32 of 691

liten {adjective}

liten {adj.} (also: små)

small (not large in physical size) {adj.}

Ni vet, vi kämpade hårt för att få minst en liten pakistansk grupp att komma hit.

You know, we fought hard to get at least a small Pakistani contingent to come.

Då är problemet, och särskilt för britterna, frågan, vad är en liten handlare?

The next problem, particularly for the UK, is what constitutes a small retailer?

De summor det handlat om har alltid varit en liten del av gemenskapens budget.

The amounts concerned have always been a small proportion of the Community budget.

På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer" . "

At the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".

Det är sent och vi är inte många här, men det är en liten punkt i protokollet.

It is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.

liten {adj.} (also: kort, trivial, oviktig, ung)

little {adj.}

För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.

Too little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.

När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.

When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.

En liten ändring här och där så kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani

A little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.

Det är en liten mekanisk penna som har väldigt snabba stegmotorer inuti pennan.

It's a little mechanical pen that has very, very fast step motors inside of the pen.

De skall inte blandas ihop, vilket Goodwill gjorde för en liten stund sedan.

They must not be merged together, as was done by Mr Goodwill a little while ago.

liten {adj.} (also: låg, kort, kortfattad, kortvarig)

short {adj.}

Mitt första förslag gäller EU:s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.

My first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.

Mitt första förslag gäller EU: s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.

My first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.

Brist på hållbarhet förklarar bara en liten del av vad det handlar om.

Lack of sustainability would be the short version of what this is all about.

Jag anser att vi här har ett område, där vi kan ge arbetet i unionen en liten paus.

I think that this is an area in which we can put the Union's work on hold for a short while.

Jag anser att vi här har ett område, där vi kan ge arbetet i unionen en liten paus.

I think that this is an area in which we can put the Union' s work on hold for a short while.

liten (chanser) {adj.}

long (chances) {adj.}

En liten kärntrupp långtidsobservatörer kan här innebära en lösning.

A small nucleus of long-term observers may be able to offer a solution here.

Ni medgav en liten öppning för båtar som är kortare än 12 meter. Det är bra.

You have conceded a small amount of ground for vessels less than 12 metres long, which is positive.

"Västvärlden är ett långt liv i en liten familj."

Western world is a long life in a small family.

Ifall en man och en kvinna bestämmer sig för en liten familj, och tar hand om sina barn, hur länge dom kommer leva.

Whether the man and woman decide to have small family, and take care of their kids, and how long they will live.

En liten gris som är född i Sverige kan gödas i Portugal och slaktas i Polen, så länge man sparar pengar på det.

A small pig born in Sweden can be fattened in Portugal and slaughtered in Poland, as long as savings are thereby made.

liten {adj.} (also: skicklig, fin, härlig, vacker)

fine {adj.}

I bokhandlarna i Italien finns en liten bok, ”Drömmen och valmöjligheterna”, en angenäm diskussion av kommissionens ordförande Romano Prodi.

In Italy there is a booklet, ‘The Dream and the Choices’, a fine discussion by President Prodi available in bookshops.

I stället för en stor avgift på en liten minoritet av betalningarna, främst affärstransaktioner, tas en mindre avgift ut för alla transaktioner.

Instead of imposing a heavy fine on a small minority of payments, including mainly business payments, all payments will then attract a minor fine.

Vi har inte reviderat dessa direktiv på nästan 20 år, så det handlar om en liten finjustering i syfte att modernisera och uppdatera dem.

We have not had a revision of these directives for nearly 20 years, so we are engaging in a bit of a fine-tuning exercise to modernise and update them.

För mig är detta ett exempel på att våra fina ord om att skära ned på det statligt stödet i alltför liten utsträckning följs upp av konkret och handfast agerande.

For me, that is an example of the way in which our fine words about cutting back on state aid are all too infrequently followed up by firm and practical action.

Intill Cassino finns det en liten kommun med 2 000 invånare, San Pietro in Fine, som förstördes fullständigt under det berömda slaget vid Cassino under andra världskriget.

Near Cassino, there is a small hamlet with 2000 residents, San Pietro in Fine, which was razed to the ground at the famous Battle of Cassino during the Second World War.

liten {adj.} [mus.] (also: moll-, moll)

minor {adj.} [mus.]

Det anser jag definitivt inte är någon liten uppgift och det kommer att kosta.

In my opinion this is definitely not a minor task and it will cost a lot of money.

Under alla dessa förhållanden kan en relativt liten olycka få dödlig utgång.

In all of those circumstances a relatively minor accident could be lethal.

Vi hade en liten sammanstötning igår när det gällde Tjetjenien men nu är jag nöjd.

We had a minor dispute about Chechnya yesterday, but I am satisfied now.

Det finns en enda liten fråga där jag inte kan ge er ett positivt svar.

There is only one minor area where I am unable to respond positively.

Det första är om den rättsliga grunden, och det är ingen liten fråga.

Our first concern is about the legal basis, which is not a minor issue.

liten {adj.} (also: dålig, svag, klen, smal)

slim {adj.}

Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.

We welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.

Risken för att vården ska drabbas av vårdturism är liten.

The risk of medical service provision becoming the object healthcare tourism is slim.

Vi framför våra uppmaningar, trots att vi är medvetna om att chansen att någon tar dem till sig är mycket liten.

We make these calls conscious of the fact that the chances of them being listened to are very slim indeed.

liten {adj.} (also: obetydlig, oviktig, intetsägande, oansenlig)

Men det är ingen liten fråga hur man ska nå de fastställda målen.

Nevertheless, it is no insignificant matter how the targets set are to be achieved.

Detta är en liten obetydlig detalj som rör den välbekanta frågan om konstitutionen.

Mr President, this is a small insignificant detail relating to the very familiar issue of the Constitution.

Dessa totalkostnader har mycket liten inverkan.

These total costs are quite insignificant.

Därför att du är liten och obetydlig.

Because you're small and insignificant

Den totala volymen av stöd som staterna ger är inte liten, och det bör vi komma ihåg.

The total volume of State Aid awarded is by no means insignificant, and I should like to remind you of the amount involved.

liten {adj.} (also: trivial, obetydlig, ringa, små-)

petty {adj.}

En liten brottsling, en liten gangster, möter där grova brottslingar som vet hur de skall få in honom på den grova brottsligheten.

There, a petty, small-time criminal will meet big-time criminals who know how to turn him into one of them.

liten {adj.} (also: lugn, söt, kräsen, nätt)

dainty {adj.}

liten {adj.} (also: lugn, futtig, modest, ynka)

tin-pot {adj.}

liten {adj.} (also: svag, klen, ynklig)

puny {adj.}
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "liten":

 

Similar translations

Similar translations for "liten" in English

 

Context sentences

Context sentences for "liten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

För att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.

So in return...... I will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.

Så jag skulle vilja bjuda in er också, för en liten stund, till själva Himalaya.

So I would like to invite you, also, for a while, to the Himalayas themselves.

Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.

If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.

I Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.

After Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.

Det finns alltså en liten motsägelse mellan det ni hävdar och verkligheten.

Therefore, there is a slight discrepancy between your assertions and reality.

När det gäller omröstningen kommer det att som mest bli en mycket liten majoritet.

When it comes to the vote, there will be, at most, a very narrow majority.

Jag skulle vilja ställa en liten fråga, om ni tillåter, med tanke på att det brådskar.

If you will allow me, I would like to ask you a brief question on an urgent matter.

Ingen har sett honom sedan 1987. Hans dotter var liten när han togs som gisslan.

He has not been seen since 1987; his daughter was an infant when he was taken hostage.

För bara en liten stund sedan var Karlheinz Rumenigge här i Europaparlamentet.

Just a moment ago Karlheinz Rumenigge was here in the European Parliament.

I den text som nu finns uppmärksammas socialpolitiken i allt för liten omfattning.

This is why we should develop the third part of the constitution further.

Generiska läkemedel utgör fortfarande en alltför liten del av läkemedelsmarknaden.

Generic medicines still do not have a significant enough place on the medicines market.

Ni talade för en liten stund sedan om Europas folk, som allt detta handlar om.

You spoke a moment ago about the people of Europe whom this is all about.

När jag var liten lärde mig min mor att aldrig tala om pengar, eftersom det var ofint.

When I was a child my mother told me never to speak about money because it is impolite.

Jag skulle vilja betona det som tidigare McKenna betonade, men med en liten korrigering.

I would like to highlight the same point as Ms McKenna, but with a slight correction.

Konsumentpolitiken har i alltför liten utsträckning inriktat sig på just prisnivåerna.

It is precisely upon price levels that consumer policy has failed to focus sufficiently.

Hur kan vi bibehålla Europas tillväxt och konkurrenskraft med en liten aktiv befolkning?

How can we maintain Europe's growth and competitiveness with a tiny active population?

Jag tycker verkligen att ni skall försöka glömma valet en liten stund …

So our group has absolutely nothing to do with the no-confidence motion, Mr Barón Crespo.

Någon, eh, liten information... som jag kan använda för att skydda dig.

Some, uh, piece of information... which I can use to protect you from them.

En trevlig liten jakt ni let oss på...... och nu hittar vi er festandes och... och röker!

A merry hunt you've led us on...... and now we find you feasting and... and smoking!

Vi hörde för en liten stund sedan ett skandalöst tal av Gollnisch på hans partis vägnar.

We heard a few moments ago a disgraceful speech from Mr Gollnisch on behalf of his party.
 

Definition of liten in Swedish

li`ten {adj.}[litet, best. f. lilla, best. f. maskulinum lille; som plur. anv. små; som komp. används mindre] [min´d-]; som superl. används
Orled: lit-en
1som har ringa utsträckning i rummet absolut el. i förh. till andra föremål av samma slag : en liten bil; han är liten till växten; en liten sjö; tröjan är för liten; även en liten elefant är ett stort djur
Bet. nyanser:
a)med försvagad storleksbetydelse, särsk. i smeksamma anv.; spec. om barn, med betoning av åldern snarare än storleken <vanl. obetonat>: min kära lilla mamma; en liten flicka med en docka; när jag var liten
b)substantiverat om barn: stackars liten!; liten blir stor; få en liten få barn
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. litil, litin; gemens. germ. ord av okänt urspr.
2som har ringa omfattning i viss (icke-rumslig) dimension; absolut el. relativt sett : en liten stund; en liten tid; ett litet folk; ett litet antal
Bet. nyanser:
a)ofta med försvagad storleksbetydelse <vanl. obetonat>: vi skall ha en liten fest; berätta en liten anekdot; boken kostade en liten förmögenhet
b)överfört obetydlig <nedsätt.>: en liten underhuggare; som personlighet var han liten
Idiom: göra det lilla: kissa <barnspr.>; lilla julafton dagen före julafton; lilla silvret el. lilla silvermedaljen silvermedalj för uppnådd tredjeplats i fotbollsallsvenskan; stor i orden, liten på jorden självsäker men i verkligheten oduglig
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

lit · lita · litat · Litauen · litauer · litauisk · litauiska · litchi  · lite · litegrann · liten · litenhet · liter · litervis · litet · lithosol · litifiering · litium · litofil · litografera · litografi

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.