Synonyms

medgivande: bifall · erkännande · samtycka

more (6)

Definition

medgivande
tillstånd

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "medgivande"

 

"medgivande" English translation

Results: 1-24 of 70

medgivande {noun}

medgivande {n} (also: samtycke, tillåtelse, bifall, samförstånd)

consent {noun}

Jag menar inte att femåringar ska tillåtas ge medgivande till sex eller äktenskap.

I don't want to say five-year-olds should be allowed to consent to sex or consent to marry.

Enligt denna lag kan inte oönskade e-brev skickas utan mottagarens uttryckliga medgivande.

Under this law unsolicited email cannot be sent without the specific consent of the receiver.

Denna möjlighet kan emellertid endast övervägas efter uttryckligt medgivande från arabförbundet.

However, this option could only be envisaged with the explicit consent of the Arab League.

Det slås fast att användningen av instrumentet inte är beroende av värdregeringarnas medgivande.

It stipulates that the use of the instrument does not depend on the consent of host governments.

Kandidaterna har bekräftat sitt medgivande till kandidaturerna.

The candidates have confirmed to me their consent to their candidacies.

medgivande {n} (also: erkännande, förklaring, bikt, bekännelse)

confession {noun}

medgivande {n} (also: koncession, förmån, eftergift, upplåtelse)

concession {noun}

Detta är ett tydligt medgivande som återspeglar våra argument och något som jag välkomnar.

This is a definite concession that echoes our arguments, which I welcome.

Slutligen vill jag åter igen betona att parlamentet har gett sitt medgivande till övergångsförordningen.

Finally, I would like to emphasise once again that Parliament has made a concession on the transitional regulation.

Detta medgivande av våra åsikter är välkomnat.

This concession to our views is welcome.

Är kommissionen inte medveten om den sannolika effekten av ett sådant medgivande, som påverkar kommande avtal, på förhandlingar inom WTO?

Is the Commission not aware of the likely effect of such a concession, which affects future agreements, on negotiations within the WTO?

Jag fick möjlighet att ta upp hela frågan om mänskliga rättigheter med de olika ministrar vi träffade, och jag fick ett medgivande med avseende på medias åtkomlighet.

I got an opportunity to raise the whole area of human rights with the various ministers we met, and I got one concession with regard to access for the media.

medgivande {comm. gen.}

concessions {noun}

Genom att verka för genomdrivandet ett slags icke-juridisk uppgörelse, tycks det som om Europeiska unionen har givit sitt medgivande till något som är oförenligt med WTO: s principer.

By taking some action to secure a kind of out-of-court settlement, it seems that the European Union has made concessions not compatible with the principle of the WTO.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "medgivande":

 

Similar translations

Similar translations for "medgivande" in English

 

Context sentences

Context sentences for "medgivande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Frågan om att tillåta transporter utan uttryckligt medgivande tas upp i betänkandet.

The report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.

Det kommer inte att gå att nå ett sådant samtycke utan Rysslands medgivande.

And it will not be possible to gain such approval without Russia's agreement.

Integrationen vilar på deras tysta medgivande, och nu har de genomskådat det.

Integration rests on their sufferance, and they have now seen through this.

Man kan inte ge människor en konstitution utan att de ger sitt medgivande.

People cannot be given a constitution without permission being asked of them.

Det finns bara en fråga: I vilken riktning ska detta medgivande ske?

There is only one question: in which direction will this giving way take place?

En kommentar, herr talman, med ert medgivande, beträffande reformen av arbetsmarknaderna.

Mr President, I would like to make one comment, if I may, on the reform of the labour markets.

För en militär aktion är ett uttryckligt medgivande från säkerhetsrådet naturligtvis nödvändigt.

Military action does, of course, require the Security Council's explicit approval.

I annat fall kanske vi riskerar att ge ett tyst medgivande till det hela.

We might otherwise run the risk of showing total acquiescence.

Med rådets medgivande kan frågestunden förlängas till 19.30.

With the agreement of the Council, Question Time can be extended until 7.30 p.m.

Direkt marknadsföring är möjlig via nätet om konsumenten på förhand har givit sitt medgivande.

Direct marketing is possible over the Internet if the consumer has given permission for it in advance.

Vi bör också kräva, innan någon som helst handel tillåts, att mottagarlandet först ger sitt medgivande.

We must also require the prior approval of the recipient country before any trade can take place.

Vi måste föra in två tekniska korrigeringar. Jag ber därför om er förståelse och medgivande till detta.

We have to make two technical corrections, and here I am asking for your understanding and approval.

Vem hade trott att en förnyelse av dem skulle bero på rådets medgivande till att Mugabe besöker Paris!

Who would believe that their renewal would depend upon the Council's agreement to Mugabe visiting Paris!

Jag menar alltså att irländska utrikespolitiska beslut inte skall kräva medgivande från Moskva eller Peking.

What I am saying is that Irish foreign policy decisions should not require the agreement of Moscow or Beijing.

Herr kommissionsledamot! Ni har mitt fulla stöd i att försöka få rådets medgivande med hjälp av denna kammare.

Commissioner, you have my full support in obtaining the Council’s agreement with the help of this House.

Frågan får inte vara längre än en halv minut och får endast ställas med talarens medgivande.

The question must be no longer than half a minute's duration, and can be asked only with the speaker's agreement.

För att dölja sitt tysta medgivande till en så oacceptabel situation säger vissa att det kunde vara värre.

In order to conceal their connivance with such an unacceptable situation, some are saying that it could be worse.

Man kan inte förstå att attackerna kan fortsätta, utan de franska myndigheternas medgivande.

Neither the persistence of these attacks nor the laisser-faire attitude of the French authorities is comprehensible.

Samtidigt tvingas medborgarna och vårt ekosystem betala priset för eurokraternas tysta medgivande.

Meanwhile, it is the people and our entire ecosystem that are paying the price for the Eurocrats' complicit silence.

Det är viktigt att politikerna, i den politik de utformar, inte ger sitt tysta medgivande till dödandet av embryon.

It is important that politicians do not, through the policies they make, acquiesce passively in the killing of embryos.
 

Definition of medgivande in Swedish

me`dgivande {subst.}[medgivandet medgivanden]
Orled: med--giv-and-et
1tillstånd : med polisens medgivande återvände han till staden
Konstr.: medgivande (till ngt), medgivande (att+INF)
Hist.: sedan 1807
2erkännande att ngt (för talaren ofördelaktigt) är riktigt
Bet. nyans: eftergift: få motparten till vissa medgivanden
Konstr.: medgivandet (att+INF)
Hist.: sedan 1794
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the Hungarian-English dictionary.