Swedish-English translation for "mycket"

SV mycket English translation

mycket {adj.}
mycket {adv.}
mycket {pron.}
EN
mycket [example]
EN

SV mycket
volume_up
{adjective}

mycket
Dagens världsekonomiska ordning kräver mycket mer, mycket snabbare och mycket billigare.
Today’s world economic order demands a lot more, a lot faster and a lot cheaper.
Det kostar förstås mycket pengar och ställer till med mycket besvär för bilägarna.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Det säger mycket om landet och det säger också mycket om euron och euroområdet.
It says a lot about the country and it says a lot about the euro and the eurozone as well.
mycket (also: en massa, åtskilligt)
volume_up
considerable {adj.} [Amer.]
Industrin måste göra mycket stora framsteg i fråga om innovation.
The industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
Detta är tydligen en fråga som ledamöterna känner är mycket betydelsefull.
This is obviously a matter which Members feel is of considerable importance.
Europeiska unionen har gjort avsevärda framsteg, men mycket arbete återstår.
The European Union has made considerable progress, but much remains to be done.
mycket
volume_up
much {adj.}
Mycket har åstadkommits, mycket kan firas, men det finns mycket mer att göra.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Det kommer att verka för kapitalkravsdirektivet och mycket, mycket annat.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Det är sant att mycket har gjorts, men fakta pekar på att mycket återstår.
Much has been done, it is true, but the facts show that much remains to be done.
mycket (also: stor mängd)
Äldre arbetstagare är mycket motiverade, kan arbeta under press och har gott om sakkunskaper.
They are highly motivated, able to work under pressure and have know-how aplenty.
mycket (also: många)
volume_up
bazillion {adj.} [Amer.] [slg.]

Synonyms (Swedish) for "mycket":

mycket

Context sentences for "mycket" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishFör ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
For the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
SwedishEftersom forskning kring hiv/aids är mycket viktig röstade jag för resolutionen.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
Swedishskriva ned mycket snabbt
Swedishsmickra någon överdrivet mycket
Swedishännu mycket mindre
Swedishta för mycket betalt
Swedishmycket snack men lite action
Swedishhur mycket är klockan?
SwedishDet var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
It was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
SwedishJag måste meddela er, fru kommissionär, att man är mycket besviken i Frankrike.
I have to tell you, Commissioner, that there is great disillusionment in France.
SwedishEnligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
SwedishSärkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
Compliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
SwedishÄven utan omröstningen om Fiori-betänkandet tror jag att det är mycket befogat.
Even without the vote on the report by Mr Fiori, I think that this is necessary.
SwedishAlltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.
Since I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
SwedishDetta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
It will be of great benefit to the mobility of employees, and that is important.
SwedishDet är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.
That is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.
SwedishJag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
I will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
SwedishHerr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.
Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.
Swedish(GA) Jag var därför mycket glad att den antogs - det var vad jag hade att säga.
(GA) Therefore, I was delighted that it was adopted - that is what I had to say.