Summary

napp {noun}
bite · strike · dummy · comforter · nibble · pacifier · baby's dummy · binky

full details

Definition

napp
det att en fisk biter i krok eller bete och därmed kan fångas

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "napp"

 

"napp" English translation

Results: 1-28 of 28

napp {noun}

napp {n} (also: munsbit, snärt, del, grepp)

bite {noun}

napp (fiske) {n}

strike (fish) {noun}

napp {comm. gen.}

dummy {noun} [Brit.]

napp {comm. gen.} (also: tröstare)

comforter {noun}

napp {n} (also: knaprande, nafsande)

nibble {noun}

napp {comm. gen.}

pacifier {noun} [Amer.]

napp {comm. gen.}

baby's dummy {noun}

napp {comm. gen.}

binky {noun} [coll.]
 

Context sentences

Context sentences for "napp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Den brittiska pressen rapporterade allmänt att hon med nöd och näppe överlevde slutet på mötet.

It was widely reported in the British press that she only just survived the end of the meeting.

Anna Näppä: Internationell affärsverksamhet, master

Anna Näppä: Master Programme in International Business

Flerårsplanerna som ställdes upp efter Essen skulle i de flesta medlemsstater med nöd och näppe ett jämställdhetstest.

In most Member States, the multiannual plans drawn up after Essen hardly measure up to the equality test.

Sammanfattningsvis kommer vi att rösta emot resolutionen som skyler en kolonialpolitik som med nöd och näppe uppdaterats.

To conclude, we will vote against this resolution, which conceals a colonialist policy that is hardly in keeping with today's world.

Näpp, det är inte Ethel.

Nope, that ain't Ethel.

Med tanke på detta tyckte jag inte om rådets kommentarer, de har nappat på kroken och blivit inblandade i det pågående mediakriget.

In this regard, I did not like the comments of the Council, which has taken the bait, which has become embroiled in the current media war.

Jag är även emot ändringsförslag 2 och 43, om utbetalning av arbetslöshetsunderstöd, som båda med nöd och näppe gick igenom i utskottet.

I am also against Amendment Nos 2 and 43 concerning payment of unemployment benefits, both of which only just scraped through in committee.

Efter sex års överläggningar har rådet slutligen antagit, med nöd och näppe, sin gemensamma ståndpunkt om ett totalt förbud mot tobaksreklam.

After six years of discussions, the Council has finally, by an extremely small margin, adopted a common position on a total tobacco advertising ban.

Efter en examen i internationell ekonomi fortsatte Anna Näppä plugga internationell affärsverksamhet, en masterutbildning vid Luleå tekniska universitet.

After a degree in international economics continued Anna Nappa to study international business, a master´s degree at Luleå University of Technology.

Herr ordförande, som vi alla vet klarade sig den brittiske jordbruksministern Douglas Hogg i går kväll med nöd och näppe undan ett misstroendevotum.

Mr President, as we all know last night in the House of Commons the British Agriculture Minister, Douglas Hogg, survived a vote of censure by the skin of his teeth.

På det hela taget är det med nöd och näppe värre att förkasta förslaget än att stödja det, och för en konservativ ledamot är detta ett tillräckligt bra skäl att rösta för det.

On balance – just – it is worse to reject it than to support it and for a Conservative that is a good enough reason to vote for it.

Återigen krävdes dödsoffer vid kapsejsningen av ett fartyg med illegala invandrare vid Lampedusas kust, och man lyckades med nöd och näppe rädda merparten av passagerarna och besättningen.

Yet again, the capsizing of a vessel of illegals off the coast of Lampedusa claimed casualties; the bulk of passengers and crew could only just be saved.
 

Definition of napp in Swedish

napp {subst.}[nappet, plur. napp, best. plur. nappen]
Orled: napp-et
det att en fisk biter i krok eller bete och därmed kan fångas: jag fick napp nästan genast
Bet. nyans: överfört: han annonserade efter sin ungdomsvän och fick napp
Hist.: sedan 1834
napp {subst.}[nappen nappar]
Orled: napp-en
liten ihålig gummiknopp för spädbarn att suga på som ersättning för modersbröstet: tröstnapp; suga på nappen
Bet. nyans: om likn. gummiknopp på diflaska: nappflaska
Hist.: sedan 1721; samma ord som fornsv. napper 'bägare, dryckesskål'; av ovisst urspr.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

namnteckning · namnunderskrift · namnupprop · nämnvärd · nan · nanorör · nånsin · nånting · napalm · näpen · napp · nappa · näppe · näppeligen · nappflaska · naprapat · näpsad · näpsat · när · när...väl · nära

Search for more words in the English-Thai dictionary.