Synonyms

notera: anteckna · bokföra · märka

more (8)

Definition

notera
(kortfattat och med avbrott) skriva upp som stöd för minne...

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "notera"

 

"notera" English translation

Results: 1-34 of 696

notera {verb}

notera [noterade|har noterat] (skriva upp) {vb} (also: skriva upp, anteckna, framhålla, nämna)

   – Tack så mycket för era kommentarer, fru in 't Veld, vi skall notera dem.

   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.

Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.

It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.

Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.

Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.

Notera att vissa utbildningar ges på Bergsskolan i Filipstad och andra orter.

Please note that some programmes are given in Filipstad and other locations.

Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.

It is interesting to note that many who speak Angola' s language are speaking today.

notera [noterade|har noterat] {vb} (also: anmäla, märka, beakta, framhålla)

Notera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.

And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.

Notera en mörkbrun ruta högst upp, och en klart orange ruta på sidan.

And you'll notice you see a dark brown tile at the top, and a bright orange tile at the side.

Det är där vi bör vara överens, och jag ber rådet att notera det underförstådda löftet här.

This is where we should be in agreement, and I ask the Council to notice the pledge implied here.

Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."

Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."

Notera att till vänster ser rutorna nästan helt motsatta ut: en väldigt vit och en väldigt mörk.

Notice that on the left the two tiles look nearly completely opposite: one very white and one very dark.

notera [noterade|har noterat] {vb} (also: rekommendera, anmäla, uppfatta, visa)

Ni kan notera mitt tack för det.

I would like to register my thanks for that.

notera [noterade|har noterat] {vb} (also: engagera, bjuda in, ge en varning, skriva upp)

Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."

Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."

notera [noterade|har noterat] {vb} (also: anklaga, beskylla, förmana, anfalla)

Det är dock intressant att notera att guldreserven känslomässigt brukar betraktas som en självständig stats tryggaste reserv för nödlägen.

We do however have a point on gold reserves. These carry with them a high emotional charge and tend to be seen as the safest form of emergency reserve for an independent nation.
to quote [quoted|quoted] {vb} [comm.]

notera [noterade|har noterat] {vb} (also: anteckna, sänka, sätta ned, sätta ned priset på)

 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "notera":

 

Context sentences

Context sentences for "notera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

   – Tack så mycket för era kommentarer, fru in 't Veld, vi skall notera dem.

   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.

Notera att vissa utbildningar ges på Bergsskolan i Filipstad och andra orter.

Please note that some programmes are given in Filipstad and other locations.

Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.

Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.

Det är värt att notera att betänkandet fick 671 ja-röster och endast 16 nej.

It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.

Det är säkert en av de positiva utvecklingarna i Republika Srpska, som vi kan notera.

We can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.

Tack fru Plooij-van Gorsel! Jag kan bara med beklagande notera vad ni sagt.

Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.

Vi i Europaparlamentet hoppas få notera fortsatta demokratiska framgångar.

We in the European Parliament hope to be able to see continued democratic successes.

Men det är också värt att notera att celler förmedlar våra upplevelser av livet.

But it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.

Herr talman! Först kan jag notera en intressant utveckling här i kammaren.

Mr President, I will begin by noting an interesting development in this House.

I samband med Uruguayrundan kunde vi notera de katastrofala konsekvenserna av detta.

The disastrous consequences of this became apparent in the Uruguay Round.

Om rådet inte visar någon vilja att tala kan vi bara notera detta faktum.

If the Council shows no inclination to speak, we can only note that fact.

Jag uppmanar rådets företrädare här i parlamentet i dag att notera detta.

I urge the Council representative present in the House today to take due note of this.

Det är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.

It is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.

Det är värt att notera att EU har överträffat de mål som ställdes upp i Kyoto.

It is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.

Det är värt att notera att EU har överträffat de mål som sattes upp i Kyoto.

It is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.

Vi skall dock notera anmärkningen och vidarebefordra den till presidiet.

However, we will take note of the comments and forward them to the Committee.

Notera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.

And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.

Så det gläder oss att kunna notera att kommissionen stöder expeditionen.

So we are pleased to record that the Commission supports the expedition.

Jag måste notera detta och basera mina framtida åtgärder på dessa fakta.

I have to take note of those and I have to base my future actions on those facts.

Jag förmodar att vi kommer att notera det, men först om några timmar, befarar jag.

I suppose we will take note of it but only in a few hours’ time, I fear.
 

Definition of notera in Swedish

note´ra {verb}[noterade noterat]
Orled: not-er-ar
Subst.: noterande, notering
1(kortfattat och med avbrott) skriva upp som stöd för minnet mest med avs. på enstaka, viktiga uppgifter, ofta siffror e.d. : hon noterade bilnumret på baksidan av ett kuvert; läraren brukade notera frånvaron i en liten svart bok
Bet. nyanser:
a)utvidgat uppfatta, märka: noterade du om jag låste dörren?
b)ytterligare utvidgat särskilt lägga märke : ingen noterade hennes nya frisyr; man noterar en nedgång i deltagarantalet; noteras bör att han aldrig besvarade den sista frågan
Konstr.: notera ngt el. att+SATS
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. notera; av lat. notare 'utmärka; anmärka', till nota 'märke; tecken'
2(mest pass. el. perf. part.) ange (visst) allmänt godtaget pris på ngn (ofta abstrakt) vara, särsk. värdepapper e.d.: dollarn noterades tidvis i över 8 kr.; premieobligationer noteras inte dagarna närmast före dragningen; bolagets aktier var länge för lågt noterade
Bet. nyans: utvidgat i fråga om icke-ekon. värden: pensionärernas röster noteras högt i valtider
Konstr.: notera ngt (ADVL)
Hist.: sedan 1808
3fastställa som resultat för ngn tävlande e.d.: laget noterades för sin elfte oavgjorda match
Bet. nyanser:
a)allmännare: månadens högsta temperatur noterades i Böda på Öland
b)om den tävlande etc. uppnå som (fastställt) resultat: hon noterade nytt personbästa på distansen
Konstr.: notera ngt
Hist.: sedan 1901
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.