Swedish-English translation for "notera"

SV notera English translation

notera {vb}
  1. general
  2. commerce

1. general

notera (also: anmäla, märka, uppmärksamma, beakta)
Notera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."
Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."
Notera att ökenbilderna är likadana.
I want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
notera (also: skriva upp, engagera, föra in, bjuda in)
Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."
Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."
notera (also: anmäla, visa, uppfatta, uttrycka)
Ni kan notera mitt tack för det.
notera (also: debitera, skriva upp, ta betalt, fylla)
Det är dock intressant att notera att guldreserven känslomässigt brukar betraktas som en självständig stats tryggaste reserv för nödlägen.
These carry with them a high emotional charge and tend to be seen as the safest form of emergency reserve for an independent nation.
notera (also: sänka, anteckna, sätta ned, sätta ned priset på)

trending_flat
"skriva upp"

notera (also: skriva upp, nämna, framhålla, anteckna)
Notera resultaten från folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.
Note the results of the referendums in France and the Netherlands.
Vi skall dock notera anmärkningen och vidarebefordra den till presidiet.
However, we will take note of the comments and forward them to the Committee.
Det är viktigt att notera att detta är öronmärkt för de tobaksproducerande regionerna.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.

2. commerce

Context sentences for "notera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish   – Tack så mycket för era kommentarer, fru in 't Veld, vi skall notera dem.
   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
SwedishNi bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
SwedishDet är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
SwedishDet är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola' s language are speaking today.
SwedishJag måste notera att den ursprungliga siffran på 700 miljoner ecu skars ner av rådet.
I have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
SwedishDet är värt att notera att betänkandet fick 671 ja-röster och endast 16 nej.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
SwedishDet är säkert en av de positiva utvecklingarna i Republika Srpska, som vi kan notera.
We can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.
SwedishMen det är också värt att notera att celler förmedlar våra upplevelser av livet.
But it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.
SwedishJag kan bara med beklagande notera vad ni sagt.
Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.
SwedishNotera att vissa utbildningar ges på Bergsskolan i Filipstad och andra orter.
Please note that some programmes are given in Filipstad and other locations.
SwedishDet är intressant att notera att intresset nu växer också utanför Europeiska unionen.
It is interesting to note that interest is now growing outside the European Union.
SwedishDet är viktigt att notera att detta är öronmärkt för de tobaksproducerande regionerna.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
SwedishFörst kan jag notera en intressant utveckling här i kammaren.
Mr President, I will begin by noting an interesting development in this House.
Swedish   Jag kommer att notera kommentarerna från den ledamot som ställde följdfrågan.
   I will make a note of the comments made by the author of this supplementary question.
SwedishJag måste notera detta och basera mina framtida åtgärder på dessa fakta.
I have to take note of those and I have to base my future actions on those facts.
SwedishNotera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
SwedishDet är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.
It is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.
SwedishDet är värt att notera att EU har överträffat de mål som ställdes upp i Kyoto.
It is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.
SwedishDet är viktigt att notera att det även förekommit annan positiv utveckling.
It is important to note that there have been a number of other positive developments.
SwedishVi i Europaparlamentet hoppas få notera fortsatta demokratiska framgångar.
We in the European Parliament hope to be able to see continued democratic successes.