Synonyms

notis: anslag · anteckning · meddelande

Definition

notis
kort, avgränsat (nyhets)meddelande i tidning

Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "notis"

 

"notis" English translation

Results: 1-23 of 31

notis {noun}

notis (affisch) {comm. gen.} (also: avi, besked, uppmärksamhet, kännedom)

notice {noun}

Förenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.

The US Government often takes little notice of its transatlantic partners.

Och jag hoppas att den hjälpte läsarna att ta notis om problemet av 100 miljoner hajar.

And I hope that it helped readers to take notice of this problem of 100 million sharks.

Hållbarhet: ja, vi har tagit notis om detta, men vi släpper in trålare.

Sustainability: yes, we have taken notice of it, but we are allowing trawlers in.

Folk nuförtiden tar allt detta för givet till den grad att de knappast tar notis om det längre.

People nowadays take all of this so much for granted that they hardly notice it any more.

I slutändan tog ingen någon notis om dem, och nu ser vi resultaten av kolonial kortsynthet.

Ultimately no one took any notice of them and we are now seeing the results of colonial shortsightedness.

notis {pr.n.}

press item {noun}

notis {comm. gen.}

news item {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "notis":

 

Similar translations

Similar translations for "notis" in English

 

Context sentences

Context sentences for "notis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Rådet tog föga notis om de drygt 50 ändringsförslag som kammaren antog vid första behandlingen.

The Council gave scant regard to over 50 amendments adopted by this House in the first reading.

Förenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.

Relations between Europe and the United States have been better.

Föredraganden understryker dock att EU än så länge har tagit föga notis om frågan.

The EU has so far, however, paid only scant attention to the issue, as highlighted by the rapporteur.

– Omröstningen har genomförts och vi måste fortsätta nu, men jag tar noga notis om det ni har sagt.

   – The vote has taken place and we must now continue, but I certainly take note of what you have said.

   – Omröstningen har genomförts och vi måste fortsätta nu, men jag tar noga notis om det ni har sagt.

   – The vote has taken place and we must now continue, but I certainly take note of what you have said.

Aldrig tar vi på något sätt notis om denna statistik.

Never do we in any way take note of these statistics.

Att någon afrikansk regering fortfarande tar någon notis om Mugabe är ett underbetyg åt vår Afrikadiplomati.

It is a failure of our Africa diplomacy that any African government still has any regard for Mugabe.

Resultatet kan mycket väl bli det samma som alltid: att rådet inte heller denna gång tar någon notis om oss.

The result will possibly be the same as always: they will ignore us.

Aldrig tar vi på något sätt notis om denna statistik.

Mr President, we pay a high price for road traffic.

Som ett så kallat civiliserat land, tar det ingen som helst notis om den internationella opinionen på denna punkt.

As a so-called civilised country, it totally ignores international opinion on this issue.

I synnerhet har jag tagit notis om att vi är överens om att vi bör invänta ändringsskrivelsen gällande jordbruket.

I noted, in particular, that you agree with me that in the case of agriculture we should wait for the letter of amendment.

Om medlemsländerna i fråga inte tar notis om sådana kommentarer måste de ange tydliga skäl till varför de inte kan göra det.

If the Member State in question does not take account of such opinions it must give clear reasons why it is unable to do so.

Problemet är att den styrande militärjuntan hittills inte har tagit någon som helst notis om interna eller internationella påtryckningar.

The problem is that the military clique in power has so far been unmoved by and insensitive to any internal or international pressure.

Jag tog full notis om att Bushill-Matthews sade att han kommer att hålla ögonen på mig: det är naturligtvis hans och parlamentets uppgift.

I took full note when Mr Bushill-Matthews said that he will be watching me: that, of course, is his job and that of Parliament.

Den europeiska allmänheten tar inte bara notis om denna information, utan över två miljoner personer besöker också relevanta Internetsidor.

Every year, at the onset of summer, the Commission draws up, on the basis of the 1976 directive, the survey of bathing waters.

Den europeiska allmänheten tar inte bara notis om denna information, utan över två miljoner personer besöker också relevanta Internetsidor.

Not only does the European public take note of this information, but over two million visits are also made to the relevant websites.

Det tar vi notis om.

We have taken note of this.

Tyvärr tog Bangladeshs regering inte tillräcklig notis om tidiga varningar om att dessa terroristgrupper växte snabbt.

It was unfortunate that the government of Bangladesh did not take initial warnings about the rapid rise of these terrorist groups seriously enough.

Så sent som i dag läste jag en notis om druvor i lågprisvaruhusens hyllor, vilka innehåller alldeles för mycket rester av växtskyddsmedel.

Today I read yet another report about grapes on the shelves of cut-price shops containing vastly excessive levels of plant protection product residues.

Har någon inom Europeiska unionens organisation tagit någon notis om expertgruppens kritik mot att rättsakterna är komprometterande för rättssäkerheten?

Has anyone within the EU system attended to the criticism by the group of experts that the acts compromise legal certainty?
 

Definition of notis in Swedish

noti´s {subst.}[notisen notiser]
Orled: not-is
kort, avgränsat (nyhets)meddelande i tidning : notisavdelning; notischef; notisform; notisjakt; nyhetsnotis; spridda notiser från utlandet; annonser och notiser; ett par notiser om några konstarrangemang
Idiom: ta notis om: bry sig om
Konstr.: en notis (av ngn) (om ngn el. ngt)
Hist.: sedan 1862; av fra. notice 'underrättelse; kort meddelande'; av lat. notitia 'kunskap; kännedom', till notus 'känd'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the Indonesian-English dictionary.