Definition

odling
åtgärder för att få (viss) växttyp att växa och förmeras

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "odling"

 

"odling" English translation

Results: 1-32 of 231

odling {noun}

odling {comm. gen.} [biol.]

culture {noun} [biol.]

Europeiska unionen har bevarat något som kan liknas vid en odling och de mänskliga rättigheterna gäller även på detta område.

The European Union has maintained something like a culture of the small and is bound by human rights in this area, too.

Litauen har en gammal tradition av potatisodling, och denna odling ger bra avkastning i Litauen. Fabrikernas kapacitet uppgår till 13 000 ton om året.

Lithuania has an old tradition in the cultivation of potatoes; this culture yields well in our country.

Det som står på spel är framtiden för en odling som är en del av historien, kulturen och landskapet i Europa, och bara med strategiska val kommer vi att kunna försvara den.

A strategic prospect for growing which is so much a part of the history, culture and landscape of Europe, is at stake, and only with a strategic choice can it be defended.

För mig står det fullständigt klart att det endast kan bli aktuellt med redan framtagna stamcellslinjer som kan bevaras och förökas genom odling.

It is, in any case, clear to me that this should involve only stem cell lines which have already been produced and which can be suspended in a culture in which they can proliferate.

Det finns ingen annan odling som är så tätt knuten till Medelhavsbefolkningarna som har skapat en sådan landskapsbild så som denna har gjort under tusentals år.

Ladies and gentlemen, no other crop is so closely linked with the people of the Mediterranean and with their culture. No other crop shaped the landscape over thousands of years, as this one has.

odling {comm. gen.} (also: tillväxt, uppväxt, storlek, växt)

growth {noun}

Vi har dessutom en politik som främjar odling av energigrödor på god jordbruksmark.

Furthermore, we have a policy of encouraging the growth of energy crops on good agricultural land.

Föredragande Stevenson uppmanar i sitt betänkande kommissionen att stimulera odling av proteinhaltiga grödor som ersättning till djurmjöl.

In his report, the rapporteur, Mr Stevenson, calls on the Commission to promote the growth of crops containing protein so as to replace animal meal.

Men samtidigt finns det en spirande tillväxt av vattenbruk på land som möjliggör en spännande utveckling vad gäller odling av torsk, hälleflundra, piggvar och en mängd andra nyckelarter.

But there is also a burgeoning growth of the inland aquaculture industry which is enabling exciting progress to be made in the farming of cod, halibut, turbot and a host of other key species.

odling {comm. gen.} (also: bildning, bearbetning, kultur, brukande)

cultivation {noun}

I kollegan Jové Peres utmärkta betänkande talas det också om kontrollerad integrerad odling.

Mr Jové Peres's excellent report also talks about controlled and integrated cultivation.

Monica Frassoni har uppgett att många medlemsstater har förkastat odling av denna majssort.

Mrs Frassoni has stated that many Member States have rejected the cultivation of this maize.

Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka.

Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.

Vad är exempelvis egen odling, det vill säga odling av plantor?

What, for example, is self-cultivation, that is to say, the cultivation of plants?

Det finns väldokumenterade risker för biodiversiteten med odling av genetiskt modifierade grödor.

The cultivation of genetically modified crops presents well documented risks to biodiversity.

odling {comm. gen.}

tillage {noun}

odling {comm. gen.} (also: uppfödning, avel, uppfostran)

rearing {noun}

odling {comm. gen.} (also: ruvning)

incubation {noun}
 

Context sentences

Context sentences for "odling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det framstår allt tydligare att detta också innebär slutet på odling av opiumvallmo.

It is increasingly clear that this also means stamping out opium poppy production.

Herr ordförande! Historien med förordningen om biologisk odling börjar 1992.

Mr President, the history of the regulation on organic farming began in 1992.

Med ändringsförslag 38-40 möjliggörs odling av vin på små odlingslotter.

Amendments Nos 38 to 40 allow suspension of wine growing on small plots of land.

Skadorna på infrastrukturer, bebyggelser och odlingar uppgår till flera miljarder franc.

The damage to infrastructures, houses and crops has been put at several billion francs.

Det hotas på grund av den odling i nätbassäng som norrmännen bedriver i Tanafjorden.

An added danger is the net breeding that is practised by the Norwegians in the Teno fiord.

Integrerad odling hör numera till självklarheterna i vardagen för jordbruket.

It is self-evident that integrated husbandry has become part of everyday agricultural life.

EU:s bioteknikindustri hävdar att odling med genmodifierade produkter är oundvikligt.

The biotech industry in Europe alleges that GM farming is inevitable.

Vi försöker att uppmuntra odling av proteingrödor i Europa, inte att underlätta import.

We are trying to encourage the growing of European protein crops, not to facilitate imports.

Dessutom skulle en eventuell nedläggning av odlingarna påverka ekonomin i området dramatiskt.

Furthermore, abandoning production would seriously damage the economy of the entire area.

För vinplantorna gäller att man rensar upp eller lägger ned odlingar, man skördar för tidigt.

With regard to vineyards, planting is being stopped, vines uprooted, unripe grapes gathered.

Mer än 4 miljoner hektar och 465 000 arbetstillfällen beror på denna odling.

More than 4 million hectares and 465 000 jobs depend on this crop.

WK: Ja, jag vill bygga ett till - för att pumpa vatten och bevattna - bevattning för odlingar.

WK: Yeah, I want to build another one -- to pump water and irrigation for crops.

Förbudet mot ny odling på samma mark kommer att vara mycket positivt för effektiviteten.

The ban on replanting on the same land will encourage efficiency.

Dessa odlingar har slutligen en grundläggande roll på det agronomiska och miljömässiga området.

Lastly, these crops have an essential role to play at an agronomic and environmental level.

Detta måste ses utifrån en rad problem som finns i samband med vattenbruk och med odling av lax.

A whole host of problems surround aquaculture and salmon farming in general.

Nu har vi ytterligare en anledning att främja ekologisk odling.

Now, there is a further argument for promoting organic farming.

Det måste ske en alternativ odling, men det kan säkert låta sig göras.

There would have to be alternatives, but surely it can be done.

Jag uppmanar kommissionen att omedelbart avveckla odlingen av denna tobak av mycket låg kvalitet.

I urge the Commission to phase out the growing of this very low-quality tobacco immediately.

Dessa människor har ingen möjlighet att flytta till andra delar eller finna alternativa odlingar.

And these people cannot move elsewhere or turn to alternative crops.

Det kan handla om ekologisk odling, extensiv drift och skogsgallring.

This may be organic farming, extensification or reforestation.
 

Definition of odling in Swedish

o`dling {subst.}[odlingen odlingar]
Orled: odl-ing-en
åtgärder för att få (viss) växttyp att växa och förmeras : odling av grönsaker
Bet. nyanser:
a)om jordområde för uppdrivning av växter: träskodling; odlingarna håller på att växa igen
b)om handling med tonvikt på arbetet snarare än resultatet: odlingsbidrag; odlingsvärd; nyodling; uppodling; biodynamisk odling
c)utvidgat i fråga om djur: fiskodling; musselodling
d)överfört : själsodling; den andliga odlingen under den gustavianska tiden
Konstr.: odling (av ngt)
Hist.: sedan 1748--50
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the German-English dictionary.