Swedish-English translation for "om"


Did you mean: öm

SV om English translation

om {conj.}
om {prp.}

SV om
play_circle_outline
{conjunction}

om (also: fastän, såvida, huruvida, även om)
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Om jag får, vill jag tillägga några saker om direktivet om gravida arbetstagare.
If you allow me, I shall add some remarks on the pregnant workers directive.
Om vi inte minskar energiförbrukningen finns det risk för att det om och om igen ...
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
om (also: när, så att, att, eftersom)
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Om vi inte minskar energiförbrukningen finns det risk för att det om och om igen ...
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jag vill påminna om att frågorna om protokollet bör handla om protokollet.
I would remind you that questions on the Minutes should refer to the Minutes.
om (also: huruvida, ifall, i fall)
Det återstår att se om detta räcker eller om vi kan göra ännu mer.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
Men oavsett om de är verkningslösa eller inte är de säkerligen inte hälsovådliga.
But whether they are useless or whether they are helpful, they are certainly not deleterious to health.
Kan ni klargöra för mig om det rör sig om ett misstag, eller om det kommer att skjutas upp igen.
Could you advise me whether that is an oversight or whether it is going to be deferred again.
om (also: såvida, ifall, för den händelse att)
Det är sant, om det finns några meningsskiljaktigheter blir det inget avtal.
It is true that they do not exist in the event that there is divergence.
Om den privata sektorn avregleras skulle andelen uppgå till endast tre procent.
In the event of liberalisation of the private sector this would be just 3%.
Om kartan och terrängen inte stämmer överens är det terrängen som gäller.
In the event of a discrepancy between the map and the terrain, follow the terrain.

Synonyms (Swedish) for "om":

om

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
Swedishhöra sig för om
Swedishför att nu inte tala om
Swedishom en årskurs
Swedishom en årskurs