Search for the most beautiful word
to slaughter
vituperated

VOTE NOW

Swedish-English translation for "om"

Did you mean: öm?
 

"om" English translation

Results: 1-32 of 14275

om {adverb}

om (vända ~) {adv.}

about (turn the other way ~) {adv.}

Problemen kommer inte nödvändigtvis att lösa sig själva om vi inte talar om dem.

The problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.

Det handlar inte om förbud mot prostitution eller diskriminering av sexarbetare.

This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.

Min grupp och jag anser inte att vi talar om första och andra klassens familjer.

My group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.

Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”

She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.

Vi måste tala om Europas framtid, och det är det som den här debatten handlar om.

We must talk about the future of Europe, and that is what this debate is about.

om {preposition}

om {prp.} (also: omkring, runt i, runtomkring)

about {prp.}

om {prp.} (also: i, i fråga om, på, efter)

for {prp.}

Novo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.

The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.

Därför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.

This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Detta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.

This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.

och kommissionens uttalande om redovisningsskyldigheter för medelstora företag.

the Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies

om (tidsangivelse) {prp.}

in (expressing point in time) {prp.}

Jag stöder förslaget om att sammankalla en europeisk konferens om ickevåld 2009.

I support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.

We will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.

Det är hög tid att bryta med en ideologisk vision om kvinnans plats i samhället.

It is high time we broke with an ideological vision of woman's place in society.

Ni är dömd att misslyckas om ni vill fortsätta att skapa politik i det fördolda.

If you want to continue making policy in darkened rooms, you are doomed to fail.

om {prp.} (also: i, över, enligt, mot)

on {prp.}

Omröstningar sker utifrån intresse – om länderna producerar vin eller inte, osv.

Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.

Jag stöder förslaget om att sammankalla en europeisk konferens om ickevåld 2009.

I support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.

I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.

The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.

De flesta medlemsstater saknar även tillförlitliga uppgifter om antalet hemlösa.

Also, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.

Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.

It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.

om (läge) {prp.}

of (location) {prp.}

Självfallet kan vi inte ignorera frågan om uppdelningen av de två folkgrupperna.

There is still, of course, the question of the partition of the two communities.

De flesta medlemsstater saknar även tillförlitliga uppgifter om antalet hemlösa.

Also, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.

Detta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.

This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.

Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.

We have established that there is an increasing number of multiple applications.

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

om {prp.} (also: med, hos, på, enligt)

by {prp.}

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

För övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.

In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.

Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.

Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.

Även utan omröstningen om Fiori-betänkandet tror jag att det är mycket befogat.

Even without the vote on the report by Mr Fiori, I think that this is necessary.

Det råder inget tvivel om att ert betänkande kommer att godkännas av parlamentet.

There is no doubt that your report will be voted for by the European Parliament.

om {prp.} (also: efter, bortom, förbi)

past {prp.}

Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.

Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.

Jag får intryck av att man tidigare knappast har brytt sig om fiskarnas vädjanden.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.

(FR) Herr talman! Jag besvarar inte någon fråga om Catherine Ashtons förflutna.

(FR) Mr President, I am not answering a question about Baroness Ashton's past.

Det beror på att vi inte bara talar om det förflutna utan också om framtiden.

This is because we are talking not only about the past, but also about the future.

Kandidatländerna har reda tidigare deltagit en gång i överläggningar om detta.

The applicant countries have already attended meetings in the past on this subject.

om {prp.} (also: omkring i, runt i, omkring, runt)

round {prp.}

Vi måste få klarhet om säkerheten först och därefter hålla debatten, inte tvärtom.

We need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.

Jag vill tala om att jag stöder avsnitt 1 och ändringsförslagen 232 och 214.

This REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.

Nästa punkt är kommissionens uttalande om uppskjutandet av WTO:s Doha-runda.

The next item is the Commission statement on the suspension of the WTO Doha Round.

Om Doharundan hade slutförts skulle det ha varit en katastrof för alla nationer.

Were the Doha Round to be concluded, it would be a disaster for all nations.

Men naturligtvis kan vi bara avsluta Doharundan om alla WTO-medlemmar är med på det.

But, of course, we can conclude the Doha Round only if all WTO members are on board.

om {conjunction}

om {conj.} (also: eftersom, när, som, att)

that {conj.}

Om ni gör det är det något som verkligen kommer att nå fram till EU-medborgarna.

If you do, that is something that really will get across to the European public.

Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.

We have established that there is an increasing number of multiple applications.

Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.

It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.

Vårt parti hade bara en viss uppfattning om de åtgärder som borde ha tillämpats.

Our party simply had a perception of the measures that should have been applied.

Jag anser att det är en mycket allvarlig sak att tala om en humanitär katastrof.

I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.

om {conj.} (also: även om, fastän, bara, huruvida)

if {conj.}

Problemen kommer inte nödvändigtvis att lösa sig själva om vi inte talar om dem.

The problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.

Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.

If Parliament complies with Mr Lange' s proposals, there will be further delays.

Om vi skall kunna göra detta måste EU ha mer inflytande inom Förenta nationerna.

If we are to do this, the EU must have more influence within the United Nations.

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

Ni är dömd att misslyckas om ni vill fortsätta att skapa politik i det fördolda.

If you want to continue making policy in darkened rooms, you are doomed to fail.

om {conj.} (also: huruvida, ifall, i fall)

whether {conj.}

Omröstningar sker utifrån intresse – om länderna producerar vin eller inte, osv.

Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.

Grunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.

Whether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.

Vi måste naturligtvis fråga oss om det finns något alternativ till denna politik.

We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.

Fru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.

Mr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.

Trötta förare är farliga förare, oavsett om de är egenföretagare eller anställda.

Tired drivers are dangerous drivers, whether they be self-employed or otherwise.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "om":

 

Similar translations

Similar translations for "om" in English

 

Context sentences

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jag skulle vilja betona två punkter, om det skulle ingås några bilaterala avtal.

I would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.

ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.

The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.

Nu frågar jag er, herr kommissionär: ni kan väl inte vara helt okunnig om detta!

So now let me put the question to you, Mr Commissioner. You must know something!

Vi ser hur Förenta staternas geopolitiska intressen tar ett fast grepp om Irak.

   – Mr President, ladies and gentlemen, it is time to put an end to hypocrisy.

Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.

Click here to align the table centered between the left and right page margins.

Dispyten mellan två medlemsstater om detta ensidiga förbud kan bli katastrofal.

The clash between two Member States over this unilateral ban could be disastrous.

Detta gäller också om ett dokument, som innehåller makroanrop i formler, laddas.

This also applies when a document containing formulas with macro calls is loaded.

Utan mänskliga rättigheter kan man inte garanteras skydd om man skulle kampanja.

Without human rights, you don't have the protection granted to you to campaign.

Vi måste vara beredda att be andra människor om råd, men reglerna måste följas.

We must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.

Herr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.

Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.

Google Verktygsfält visar förslag om webbsidan som du försöker öppna inte hittas.

Toolbar offers suggestions when the webpage you're trying to open can't be found.

Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.

Shit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.

Vi anser att fördraget är bra, även om det är små åtgärder, som Stockmann sade.

We think the treaty is good although, as Mr Stockman said, the action is limited.

Konferensen om arbetstagarnas rörlighet med titeln "rättighet, val, möjlighet?"

The conference entitled "Workers'mobility: a right, an option, an opportunity?"

Här har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.

Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.

Alla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.

All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.

Det förekom några kommentarer om kommissionens ansvars- och befogenhetsområden.

There were some comments concerning the Commission's responsibilities and powers.

Herr talman! Herr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.

Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.

Nästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.

The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.

Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.

Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
 

Forum results

"om" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: inventive, inventive, inventive, to go cold turkey, oh my goodness

Similar words

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.