Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "om"

Did you mean: öm?
 

"om" English translation

Results: 1-32 of 14463

om {preposition}

om {prp.} (also: i, i fråga om, på, efter)

for {prp.}

Novo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.

The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.

Därför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.

This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Detta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.

This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.

Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.

Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.

om (tidsangivelse) {prp.}

in (expressing point in time) {prp.}

Jag stöder förslaget om att sammankalla en europeisk konferens om ickevåld 2009.

I support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Vad det handlar om är att just öka medborgarnas förtroende för detta förfarande.

It is a question of increasing the confidence of the citizens in this procedure.

Jag hänvisar till bilaga VI om transportbegränsingar för hästar på detta område.

I refer to Annex VI on the restrictions on the movement of equidae in this area.

Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.

We will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.

om {prp.} (also: i, över, enligt, mot)

on {prp.}

Omröstningar sker utifrån intresse – om länderna producerar vin eller inte, osv.

Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.

Jag hänvisar till bilaga VI om transportbegränsingar för hästar på detta område.

I refer to Annex VI on the restrictions on the movement of equidae in this area.

På torsdag kommer vi att rösta om ett balanserat öppnande av den inre marknaden.

On Thursday, we shall be voting on a balanced opening-up of the internal market.

Jag stöder förslaget om att sammankalla en europeisk konferens om ickevåld 2009.

I support the proposal to convene a European Conference on Non-Violence in 2009.

De flesta medlemsstater saknar även tillförlitliga uppgifter om antalet hemlösa.

Also, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.

om (läge) {prp.}

of (location) {prp.}

Självfallet kan vi inte ignorera frågan om uppdelningen av de två folkgrupperna.

There is still, of course, the question of the partition of the two communities.

De flesta medlemsstater saknar även tillförlitliga uppgifter om antalet hemlösa.

Also, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.

Vad det handlar om är att just öka medborgarnas förtroende för detta förfarande.

It is a question of increasing the confidence of the citizens in this procedure.

Detta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.

This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.

Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.

We have established that there is an increasing number of multiple applications.

om {prp.} (also: omkring, runt i, runtomkring)

about {prp.}

Problemen kommer inte nödvändigtvis att lösa sig själva om vi inte talar om dem.

The problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.

Jag kom tillbaka från resan berikad, fylld av hopp om varaktigt framåtskridande.

I returned from this rewarding visit feeling optimistic about longterm progress.

Det handlar inte om förbud mot prostitution eller diskriminering av sexarbetare.

This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.

Min grupp och jag anser inte att vi talar om första och andra klassens familjer.

My group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.

Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”

She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.

om {prp.} (also: med, hos, på, enligt)

by {prp.}

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

Om det inte finns några invändningar går vi till omröstning om Lullings begäran.

If there are no objections, I shall put the request by Mrs Lulling to the vote.

Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.

Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.

Om stabilitetspakten inte är till belåtenhet så bör den avskaffas eller ändras.

The most fundamental principle of democracy is respect for the law by everyone.

För övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.

In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.

om {prp.} (also: efter, bortom, förbi)

past {prp.}

Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.

Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.

Jag får intryck av att man tidigare knappast har brytt sig om fiskarnas vädjanden.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.

(FR) Herr talman! Jag besvarar inte någon fråga om Catherine Ashtons förflutna.

(FR) Mr President, I am not answering a question about Baroness Ashton's past.

Det beror på att vi inte bara talar om det förflutna utan också om framtiden.

This is because we are talking not only about the past, but also about the future.

Kandidatländerna har reda tidigare deltagit en gång i överläggningar om detta.

The applicant countries have already attended meetings in the past on this subject.

om {prp.} (also: omkring i, runt i, omkring, runt)

round {prp.}

Om det inte finns några anmärkningar kvarstår kandidaterna från första omgången.

Unless there are any objections, the nominations from the first round shall stand.

Vi måste få klarhet om säkerheten först och därefter hålla debatten, inte tvärtom.

We need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.

Jag vill tala om att jag stöder avsnitt 1 och ändringsförslagen 232 och 214.

This REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.

Om Doharundan hade slutförts skulle det ha varit en katastrof för alla nationer.

Were the Doha Round to be concluded, it would be a disaster for all nations.

Nästa punkt är kommissionens uttalande om uppskjutandet av WTO:s Doha-runda.

The next item is the Commission statement on the suspension of the WTO Doha Round.

om {adverb}

om (vända ~) {adv.}

about (turn the other way ~) {adv.}

om {conjunction}

om {conj.} (also: eftersom, när, som, att)

that {conj.}

Om ni gör det är det något som verkligen kommer att nå fram till EU-medborgarna.

If you do, that is something that really will get across to the European public.

Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.

We have established that there is an increasing number of multiple applications.

Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.

It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.

Vårt parti hade bara en viss uppfattning om de åtgärder som borde ha tillämpats.

Our party simply had a perception of the measures that should have been applied.

Jag anser att det är en mycket allvarlig sak att tala om en humanitär katastrof.

I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.

om {conj.} (also: även om, fastän, bara, huruvida)

if {conj.}

Problemen kommer inte nödvändigtvis att lösa sig själva om vi inte talar om dem.

The problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.

Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.

If Parliament complies with Mr Lange' s proposals, there will be further delays.

Om vi skall kunna göra detta måste EU ha mer inflytande inom Förenta nationerna.

If we are to do this, the EU must have more influence within the United Nations.

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

Om vi vill bygga ett flerspråkigt samhälle måste vi börja så tidigt som möjligt.

If we want to build a multilingual society we have to start as soon as possible.

om {conj.} (also: huruvida, ifall, i fall)

whether {conj.}

Fint, men vi blev aldrig rådfrågade eller informerade om när något skulle göras.

Fine, but we were never consulted or asked whether it was the right thing to do.

Omröstningar sker utifrån intresse – om länderna producerar vin eller inte, osv.

Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.

Jag ser fram emot att få se om Pinheiro kommer att acceptera ändringsförslaget.

I look forward to hearing whether Mr Pinheiro is going to accept the amendment.

Grunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.

Whether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.

Vi måste naturligtvis fråga oss om det finns något alternativ till denna politik.

We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "om":

 

Similar translations

Similar translations for "om" in English

 

Context sentences

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jag skulle vilja betona två punkter, om det skulle ingås några bilaterala avtal.

I would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.

ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.

The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.

Nu frågar jag er, herr kommissionär: ni kan väl inte vara helt okunnig om detta!

So now let me put the question to you, Mr Commissioner. You must know something!

Utan mänskliga rättigheter kan man inte garanteras skydd om man skulle kampanja.

Without human rights, you don't have the protection granted to you to campaign.

Vi ser hur Förenta staternas geopolitiska intressen tar ett fast grepp om Irak.

   – Mr President, ladies and gentlemen, it is time to put an end to hypocrisy.

Det rör sig inte heller om en brådskande fråga, då fallen inträffade 1994-1995.

Neither is this an urgent matter, because the incidents date back to 1994-1995.

Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.

Click here to align the table centered between the left and right page margins.

Dispyten mellan två medlemsstater om detta ensidiga förbud kan bli katastrofal.

The clash between two Member States over this unilateral ban could be disastrous.

Vi kan inte stödja Pimentas förslag om att förkasta förslaget till avtal med USA.

We cannot support Mr Pimenta's motion to reject the proposed accord with the USA.

Detta gäller också om ett dokument, som innehåller makroanrop i formler, laddas.

This also applies when a document containing formulas with macro calls is loaded.

Google Verktygsfält visar förslag om webbsidan som du försöker öppna inte hittas.

Toolbar offers suggestions when the webpage you're trying to open can't be found.

Vi måste vara beredda att be andra människor om råd, men reglerna måste följas.

We must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.

Herr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.

Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.

Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.

Shit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.

Vi anser att fördraget är bra, även om det är små åtgärder, som Stockmann sade.

We think the treaty is good although, as Mr Stockman said, the action is limited.

Konferensen om arbetstagarnas rörlighet med titeln "rättighet, val, möjlighet?"

The conference entitled "Workers'mobility: a right, an option, an opportunity?"

Det förekom några kommentarer om kommissionens ansvars- och befogenhetsområden.

There were some comments concerning the Commission's responsibilities and powers.

Här har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.

Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.

Alla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.

All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.

Herr talman! Herr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.

Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.
 

Forum results

"om" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: net interest income, blogosphere, air cooling unit, refrigeration unit, president

Similar words

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.