"om" English translation


Did you mean: öm
SV

"om" in English

volume_up
om {conj.}
volume_up
om {prp.}

SV om
volume_up
{conjunction}

volume_up
if {conj.}
Slutligen kan kommissionen godta ändringsförslag 14 om formuleringen skrivs om.
Lastly, the Commission could accept Amendment No 14 if it were worded differently.
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Upprätthållandet är desto svårare om det handlar om gränsöverskridande spionage.
Enforcement is much more difficult if cross-border espionage is involved.
om (also: när, så att, att, eftersom)
volume_up
that {conj.}
Jag vill påminna om att frågorna om protokollet bör handla om protokollet.
I would remind you that questions on the Minutes should refer to the Minutes.
De säger alltid: " Om det gick att göra om, skulle jag göra om denna erfarenhet ".
They all say that given a second chance, they would do it all again.
Jag undrar om det inte borde finnas någon bestämmelse om detta i arbetsordningen.
I wonder whether in fact there should be some provision in the Rules for that.
volume_up
whether {conj.}
Det återstår att se om detta räcker eller om vi kan göra ännu mer.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
Känner kommissionen till om Spanien har begärt sådant stöd och om företaget Roca S.A.
Does it know whether Spain has applied for such aid and whether Roca S.A.
Tala om för denna kammare om det stämmer, och om de i så fall måste konsolideras.
Tell this House whether this is the case and, if it is, they must be consolidated.
Det är sant, om det finns några meningsskiljaktigheter blir det inget avtal.
It is true that they do not exist in the event that there is divergence.
Är det rättvist i fråga om kompensation i händelse av utbyte av leverantörer?
Is it fair as regards compensation in the event of replacing providers?
Om den privata sektorn avregleras skulle andelen uppgå till endast tre procent.
In the event of liberalisation of the private sector this would be just 3%.

Synonyms (Swedish) for "om":

om

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishUtan mänskliga rättigheter kan man inte garanteras skydd om man skulle kampanja.
Without human rights, you don't have the protection granted to you to campaign.
SwedishOm Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.
Click here to align the table centered between the left and right page margins.
SwedishHerr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.
Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.
SwedishHär har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.
Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
SwedishSegraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
SwedishOm vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
SwedishVi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
Shit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
SwedishHerr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.
Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
SwedishNästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
SwedishDetta gäller också om ett dokument, som innehåller makroanrop i formler, laddas.
This also applies when a document containing formulas with macro calls is loaded.
SwedishDet finns bara ett fåtal sakfrågor kvar som parlamentet och rådet förhandlar om.
Only a few issues remain under negotiation between Parliament and the Council.
SwedishDet slår också fast en attityd och återinför principen om att förorenaren betalar.
It also establishes the attitude and re-establishes the polluter pays principle.
SwedishRådet är berett att välvilligt granska förslaget om Allmänna preferenssystemet+.
The Council is prepared to give favourable consideration to the GSP+ proposal.
SwedishAlla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.
All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.
SwedishDavid Campbell Bannerman, jag blir lite förvirrad av det här pratet om aprildagen.
I got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
SwedishJag påminner om att direktivet om miljöansvar inte omfattar ekonomiska skador.
The Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
SwedishOrdföranden Marcin Libicki ber kammaren och utskottet om ursäkt för sin frånvaro.
The Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
SwedishJag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
SwedishDe måste ha rätt att vägra att vittna och det skall inte vara några om eller men.
He must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs' or 'buts' .