×Did you mean: öm?

Summary

om {preposition}
for · about · of · in · on · by · past · round

om {conjunction}
if · that · whether · in the event that

full details

Synonyms

om: försåvitt · ifall

Definition

om
givet den förutsättningen att ngt är el. blir fallet

Search for the most beautiful word
huffy
hopping mad

VOTE NOW

Swedish-English translation for "om"

Did you mean: öm?
 

"om" English translation

Results: 1-32 of 14168

om {preposition}

om {prp.} (also: i, i fråga om, på, efter)

for {prp.}

Novo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.

The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.

Därför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.

This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Detta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.

This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.

och kommissionens uttalande om redovisningsskyldigheter för medelstora företag.

the Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies

om {prp.} (also: omkring, runt i, runtomkring)

about {prp.}

Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”

She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.

Vi måste tala om Europas framtid, och det är det som den här debatten handlar om.

We must talk about the future of Europe, and that is what this debate is about.

Fördraget handlar om mer än dessa innovationer; det handlar om texten som helhet.

The treaty is about more than these innovations; it is about the text as a whole.

Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.

The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.

Vi talar om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och om arbetstiderna i synnerhet.

We are talking about health and safety at work and working hours in particular.

om (läge) {prp.}

of (location) {prp.}

Självfallet kan vi inte ignorera frågan om uppdelningen av de två folkgrupperna.

There is still, of course, the question of the partition of the two communities.

Detta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.

This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.

Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.

We have established that there is an increasing number of multiple applications.

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.

We need to come together with a clear offer of massive international assistance.

om (tidsangivelse) {prp.}

in (expressing point in time) {prp.}

Jag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.

I ask for your continued support in this critical time in our country's history.

Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.

We will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.

EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.

The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.

Detta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.

This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.

Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.

Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.

om {prp.} (also: i, över, enligt, mot)

on {prp.}

I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.

The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.

Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.

It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.

Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.

We will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.

Därför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.

This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.

Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.

The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.

om {prp.} (also: med, hos, på, enligt)

by {prp.}

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.

Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.

Klamtbetänkandet utgör ett viktigt bidrag till debatten om detta brådskande ämne.

The report by Mrs Klamt makes an important contribution to this pressing debate.

För övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.

In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.

Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.

Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.

om {prp.} (also: efter, bortom, förbi)

past {prp.}

Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.

Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.

Jag får intryck av att man tidigare knappast har brytt sig om fiskarnas vädjanden.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.

(FR) Herr talman! Jag besvarar inte någon fråga om Catherine Ashtons förflutna.

(FR) Mr President, I am not answering a question about Baroness Ashton's past.

Det beror på att vi inte bara talar om det förflutna utan också om framtiden.

This is because we are talking not only about the past, but also about the future.

Kandidatländerna har reda tidigare deltagit en gång i överläggningar om detta.

The applicant countries have already attended meetings in the past on this subject.

om {prp.} (also: omkring i, runt i, omkring, runt)

round {prp.}

Vi måste få klarhet om säkerheten först och därefter hålla debatten, inte tvärtom.

We need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.

Nästa punkt är kommissionens uttalande om uppskjutandet av WTO:s Doha-runda.

The next item is the Commission statement on the suspension of the WTO Doha Round.

Jag vill tala om att jag stöder avsnitt 1 och ändringsförslagen 232 och 214.

This REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.

Om Doharundan hade slutförts skulle det ha varit en katastrof för alla nationer.

Were the Doha Round to be concluded, it would be a disaster for all nations.

Men naturligtvis kan vi bara avsluta Doharundan om alla WTO-medlemmar är med på det.

But, of course, we can conclude the Doha Round only if all WTO members are on board.

om {conjunction}

om {conj.} (also: även om, fastän, bara, huruvida)

if {conj.}

Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.

If Parliament complies with Mr Lange' s proposals, there will be further delays.

Om vi skall kunna göra detta måste EU ha mer inflytande inom Förenta nationerna.

If we are to do this, the EU must have more influence within the United Nations.

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.

If Parliament complies with Mr Lange's proposals, there will be further delays.

Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.

It will need to become more realistic if this legislative process is to continue.

om {conj.} (also: eftersom, när, som, att)

that {conj.}

Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.

We have established that there is an increasing number of multiple applications.

Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.

It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

Vårt parti hade bara en viss uppfattning om de åtgärder som borde ha tillämpats.

Our party simply had a perception of the measures that should have been applied.

Jag anser att det är en mycket allvarlig sak att tala om en humanitär katastrof.

I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.

om {conj.} (also: huruvida, ifall, i fall)

whether {conj.}

Vi måste också utvärdera hur det fungerar och om det fungerar över huvud taget.

We also have to assess how it functions and indeed whether it functions at all.

Grunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.

Whether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.

Vi måste naturligtvis fråga oss om det finns något alternativ till denna politik.

We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.

Fru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.

Mr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.

Var det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?

During the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?

om {conj.} (also: ifall, såvida, för den händelse att)

Ett sådant beslut skall bara fattas om det föreligger ett hot mot prisstabiliteten.

Such a decision could only be taken in the event that price stability was threatened.

Det är sant, om det finns några meningsskiljaktigheter blir det inget avtal.

It is true that they do not exist in the event that there is divergence.

Vad tänker kommissionen göra om man inte kommer fram till någon lösning?

What are your plans in the event that no solution can be reached?

Vi bör därför endast stödja att den tas upp om dessa åtgärder skulle visa sig ineffektiva.

We should therefore only support its inclusion in the event that these measures are not effective.

Särskilda undersökningsgrupper kommer givetvis också att sändas till Turkiet om det är nödvändigt.

Special missions will of course also be sent to Turkey in the event that this is necessary.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "om":

 

Similar translations

Similar translations for "om" in English

 

Context sentences

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.

The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.

Utan mänskliga rättigheter kan man inte garanteras skydd om man skulle kampanja.

Without human rights, you don't have the protection granted to you to campaign.

Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.

Click here to align the table centered between the left and right page margins.

Dispyten mellan två medlemsstater om detta ensidiga förbud kan bli katastrofal.

The clash between two Member States over this unilateral ban could be disastrous.

Detta gäller också om ett dokument, som innehåller makroanrop i formler, laddas.

This also applies when a document containing formulas with macro calls is loaded.

Vi måste vara beredda att be andra människor om råd, men reglerna måste följas.

We must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.

Herr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.

Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.

Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.

Shit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.

Vi anser att fördraget är bra, även om det är små åtgärder, som Stockmann sade.

We think the treaty is good although, as Mr Stockman said, the action is limited.

Det förekom några kommentarer om kommissionens ansvars- och befogenhetsområden.

There were some comments concerning the Commission's responsibilities and powers.

Här har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.

Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.

Alla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.

All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.

Lynne borde ha lyssnat på oss i fråga om detta, men tyvärr gjorde hon inte det.

Mrs Lynne should have listened to us here, but unfortunately she did not do so.

Ordföranden Marcin Libicki ber kammaren och utskottet om ursäkt för sin frånvaro.

The Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.

Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.

I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.

Herr talman! Herr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.

Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.

Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.

Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.

Nästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.

The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.

Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.

The victor is not always right, although they always try to prove they are right.

De måste ha rätt att vägra att vittna och det skall inte vara några om eller men.

He must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs' or 'buts' .
 

Definition of om in Swedish

om [åm´] konj.
1givet den förutsättningen att ngt är el. blir fallet : om han kommer, så går jag; om vi inte passar oss, kommer arbetslösheten att öka ytterligare; om man skall döma av rapporterna, är läget kritiskt
Bet. nyanser:
a)betr. redan inträffat möjligt tillstånd el. skeende skulle den förutsättningen föreligga att: det såg ut som om hon var illa skadad; han uppträdde som om han vore diktator
b)som inledning till önskesatser: om han vore här ändå!
c)i absolut konstruktion: Vill du följa med? -- Om!
Idiom: efter många om och men: efter mycket trassel; inga om och men! inga invändningar!; om inte om hade varit förutsatt att inte just det hindret hade funnits
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. um, om; av omdiskuterat urspr.
2huruvida anv. som inledning till frågebisatser : vi undrade om han skulle hinna med allt; jag vet inte om hon kommer
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
om [åm´] adv.
1i (bågformad) bana förbi i samma riktning som ngt angivet rörligt föremål e.d.: köra om en framförvarande bil
Bet. nyanser:
a)ömsesidigt: de gick om varandra i vimlet
b)utvidgat med tonvikt på passerandet: han fick uppleva att många som var yngre gick om honom i karriären
c)utvidgat med tonvikt på den (onödigt) förlängda banan <i sms.>: omskrivning; omväg
Hist.: sedan ca 1585
2(mest i konstruktion med verbet vända) i bana som övergår till motsatt riktning i förh. till den angivna : de vände om innan de nått halvvägs; vända om i dörren
Bet. nyans: för att ange motsatt läge <i sms.>: (en) omvänd (hand)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
3på många, (tämligen) jämnt fördelade platser inom visst område etc.: runt om i landet är man orolig för utvecklingen
Hist.: sedan 1908
4med förändrande eller förnyande resultat i förh. till det föregående, ofta med bibetydelse av förbättring: omarbeta; ombyggnad; omtentamen; måla om i hallen; klä om till middagen; göra om försöket; han har arbetat om boken helt och hållet; räkna om talen i hemläxan
Bet. nyans: försvagat med upprepat utförande av samma handling e.d.: omtagning; spela om hela stycket från början; har jag inte sagt dig om och om igen ...
Hist.: sedan 1554
5(i vissa uttr.) med beskrivande (av ngt): vill du inte tala om varför du gråter?
Hist.: sedan 1815
6till förmån (för ngn eller ngt): omtänksam; omvårdnad; bry sig om vad som händer ute i världen; sköta om sin lilla trädgårdstäppa
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Forum results

"om" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the English-Chinese dictionary by bab.la.