Swedish-English translation for "om"


Did you mean: öm

SV om English translation

volume_up
om {conj.}
volume_up
om {prp.}

SV om
volume_up
{conjunction}

om (also: fastän, såvida, huruvida, även om)
volume_up
if {conj.}
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Om och om igen, samma uttalanden och om och om igen, samma anförande från mig.
Time and again, the same statements, and time and again, the same speech from me.
Det handlar om EU:s handel, om viseringar, om pengar - och det handlar om mod.
This is about EU trade, about visas, about money - and it is about courage.
om (also: när, så att, att, eftersom)
volume_up
that {conj.}
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Om och om igen, samma uttalanden och om och om igen, samma anförande från mig.
Time and again, the same statements, and time and again, the same speech from me.
Det handlar om EU:s handel, om viseringar, om pengar - och det handlar om mod.
This is about EU trade, about visas, about money - and it is about courage.
om (also: huruvida, vare sig, ifall, i fall)
volume_up
whether {conj.}
Det återstår att se om detta räcker eller om vi kan göra ännu mer.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
Men oavsett om de är verkningslösa eller inte är de säkerligen inte hälsovådliga.
But whether they are useless or whether they are helpful, they are certainly not deleterious to health.
Kan ni klargöra för mig om det rör sig om ett misstag, eller om det kommer att skjutas upp igen.
Could you advise me whether that is an oversight or whether it is going to be deferred again.
om (also: såvida, ifall, för den händelse att)
Det är sant, om det finns några meningsskiljaktigheter blir det inget avtal.
It is true that they do not exist in the event that there is divergence.
Om den privata sektorn avregleras skulle andelen uppgå till endast tre procent.
In the event of liberalisation of the private sector this would be just 3%.
Om kartan och terrängen inte stämmer överens är det terrängen som gäller.
In the event of a discrepancy between the map and the terrain, follow the terrain.

Synonyms (Swedish) for "om":

om

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
Swedishhöra sig för om
Swedishför att nu inte tala om
Swedishom en årskurs
Swedishom en årskurs