bab.la Language World Cup 2015

LV
VS
FR
Es tevi mīlu Je t'aime

Vote for your favourite language!

Swedish-English translation for "ovan"

Did you mean: ovän?
 

"ovan" English translation

Results: 1-24 of 129

ovan {adverb}

ovan {adv.} (also: däröver, där ovan, här ovan, ovanför)

above {adv.}

Vi har avstått från att rösta vid denna omröstning på grund av ovan nämnda konflikt.

We have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.

Är kommissionen medveten om de ovan nämnda brotten mot internationell rätt?

Is the Commission aware of the above-mentioned violation of international law?

Sådana tester kan faktiskt endast spåra förändrade prioner ovan ett visst gränsvärde.

These tests can only detect the affected prion protein above a certain level.

Allt som sagts ovan har dessutom flera av er lagt fram på ett utmärkt sätt.

All of the above has, moreover, been extremely well put by a number of you.

Vi har utifrån ovan redovisade ståndpunkter röstat nej till det aktuella betänkandet.

We have voted against this report on the strength of the views set out above.

ovan {adjective}

ovan {adj.} (also: ny, färsk, nygjord, obegagnad)

new {adj.}

Därmed borde kommissionen dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag som beaktar punkterna ovan.

The Commission should therefore withdraw its draft and present a new legislative proposal that pays attention to the above points.

Därför kräver vi en grönbok för att lära känna, som jag sagt ovan, kommissionens nya åtgärder för att uppfylla denna nya hälsopolitik i unionen.

We therefore call for a Green Paper, to inform us of the Commission's new actions to fulfil the Union's new health policy, as I mentioned earlier.

Med hänsyn till de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal med Ryssland och den utveckling som beskrivs ovan vill jag be rådet besvara följande frågor:

In the framework of the current negotiations on a new agreement with Russia and considering the developments highlighted above:

Med hänsyn till de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal med Ryssland och den utveckling som beskrivs ovan vill jag be kommissionen besvara följande frågor:

In the framework of the current negotiations on a new agreement with Russia and considering the developments highlighted above:

ovan {adj.} (also: oanvänd, outnyttjad)

unused {adj.}

ovan {adj.} (also: oerfaren)

unaccustomed {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "ovan":

 

Similar translations

Similar translations for "ovan" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ovan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EG: s godkännande av ECE-överenskommelsen kom då som en skänk från ovan för er.

The EC's accession to the ECE Agreement would be like manna from heaven for you!

Det europeiska byggande är som en kedja av insatser, det är inte en skänk från ovan.

The construction of Europe consists of a series of efforts, not a gift from heaven.

Allt som sagts ovan har dessutom flera av er lagt fram på ett utmärkt sätt.

We can therefore endorse Amendments 13-75, but unfortunately not Amendments 1-12.

Alla de skäl som nämns ovan gör att jag röstar för detta utkast till avtal.

For all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.

Det duger inte att upprätta långsiktiga planer och ålägga dessa från ovan.

It is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.

Dessa uppgifter lämnas i mycket få länder på det sätt som jag har angivit ovan.

Very few countries have statistics in the form which I have referred to.

Av ovan anförda skäl har vi röstat emot betänkandet vid dagens votering.

For the aforesaid reasons, we have voted against the report in today’s vote.

De krav som ställs överensstämmer inte med verkligheten, vilket framgår av exemplen ovan.

As these examples show, the claims which have been made simply do not live up to reality.

De danska socialdemokraterna har i dag röstat för ovan nämnda betänkande.

The Danish Social Democrats today voted for the abovementioned report.

Vi kan av ovan nämnda grunder inte rösta ja till Ghilardottis betänkande.

For these reasons we cannot vote in favour of the Ghilardotti report.

Vidare bör abortingrepp vara säkra i de länder dessa av ovan angivna skäl är lagliga.

Furthermore, in countries where abortion is legal for given indications, it should be safe.

Vad har kommissionen hittills gjort för att följa parlamentets rekommendationer enligt ovan?

What has the Commission done so far to implement these recommendations by Parliament?

Jag är säker på att ovan nämnda 15 procent av EU-medborgarna också förväntar sig detta.

I am sure that these 15% of European Union citizens expect the same.

Kollegan Iversen har utarbetat sitt eget förtjänstfulla betänkande om ovan nämnda förordning.

My colleague, Mr Iversen, has produced an excellent report on the latter.

All den byråkrati som nämnts ovan tär på den egentliga forskningen.

All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.

Hur tänker kommissionen reagera på de omständigheter som beskrivs ovan?

Will the Commission take these events into account in its relations with the Chinese Government?

På vilket sätt kommer kommissionen att beakta det ovan beskrivna problemet i sin utrikespolitik?

How will the Commission take this problem into account in its external relations policy?

Det personliga skäl som jag anfört ovan står i samband med den tidens kamp och erfarenheter.

The personal reason I referred to earlier has to do with the fights and experiences of that era.

Detta tycker jag är det mest slående exemplet på den ovan nämnde schizofrenin.

This seems to me to be a more typical example of schizophrenia.

Kommissionens meddelande är värdefullt, men är otillräckligt med avseende på ovan nämnda punkter.

The Commission's communication is helpful, but does not go far enough on these points.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: film coated, spaghetti strap, split sleeve, thrombocytes, down payment

Similar words

More in the Italian-English dictionary.