Swedish-English translation for "ovanligt"


Did you mean: ovänligt

SV ovanligt English translation

ovanligt {adv.}
ovanlig {adj.}

SV ovanligt
play_circle_outline
{adverb}

ovanligt (also: mycket, sällsynt, osedvanligt)
Rent generellt är det ekonomiska läget och utsikterna fortfarande ovanligt osäkra.
Overall, the economic situation and outlook remain unusually uncertain.
Arbetstagarna och fackföreningarna är ovanligt samarbetsvilliga.
The workers and trade unions are being unusually cooperative.
Det är ovanligt känsligt för de skador som orsakas av oljeprodukter.
It is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.
ovanligt (also: utomordentligt)
Detta förslag har varit behäftat med ett ovanligt stort antal problem.
There has been an extraordinarily large number of problems with this proposal.
Vi måste fråga oss- -om vi hotar den ovanligt stabila Holocen-epoken?
So we have to ask ourselves: are we threatening this extraordinarily stable Holocene state?
. – Jag har med intresse lyssnat på denna debatt som handlar om ett ovanligt känsligt ämne.
I have listened with interest to this debate, which relates to an extraordinarily sensitive subject.
ovanligt (also: extra, mer än vanligt)
ovanligt (also: övernaturligt)
ovanligt (also: sällsynt)
Det är tillräckligt ovanligt här för att det skall understrykas.
This happens infrequently enough in this Parliament for it to be emphasized.

Context sentences for "ovanligt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är inte helt ovanligt att man inte tar upp ändringsförslag med föredraganden.
It is not necessarily usual that one clears it with the rapporteur, Mr Mikolášik.
SwedishDet är väldigt ovanligt att man faktiskt får bevittna när ett isberg rullar.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Swedish. – Enligt min uppfattning var den debatt vi just hållit ovanligt omfattande.
   . In my opinion, the debate we have just held was an exceptionally wide-ranging one.
SwedishDetta är inte bara ovanligt lågt, utan framför allt är det fyra procent lägre än 1999.
That is not only exceptionally low, but, above all, is also 4% lower than in 1999.
SwedishG7-länderna är ovanligt aktiva och förbereder sig på nya, möjliga åtgärder.
The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
SwedishI dagens läge sänder detta jubileum därför ut en ovanligt passande signal av hopp.
This anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times.
SwedishHon har lagt ned mängder av hårt arbete, vilket är ovanligt i våra dagar.
She has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
SwedishJag tycker att det är en ovanligt viktig punkt, särskilt med tanke på framtiden.
I believe that to be an extemely important point, particularly with regard to the future.
SwedishDet är ovanligt att ett förslag till direktiv utlöser så heta känslor.
   Madam President, it is rare for a draft directive to incite such passions.
SwedishMen, herr ordförande, jag måste säga att jag är ovanligt besviken på kommissionen.
But, Mr President, I must say that in fact I am terribly disappointed in the Commission.
SwedishDenna debatt handlar om ett ovanligt intressant ämne.
Mr President, ladies and gentlemen, this debate concerns an extremely interesting subject.
SwedishDet finns ingen kvinna i regeringen, vilket är ovanligt bland EU:s medlemsstater.
There is no woman in the Government and this is something particular in the EU Member States.
SwedishLåt mig för det tredje säga att hänvisningen till hälsa i detta dokument är ovanligt mager.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
SwedishDet är ovanligt att samtliga politiska partier stöder en och samma stora personlighet.
It is rare for all political parties to support one great personality.
SwedishDiklormetan är som vi hört ett ämne med en ovanligt riskfylld profil.
Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
SwedishJag tror emellertid att den slovenska konstitutionen är ovanligt bra.
I do think, however, that the Slovenian constitution is particularly good.
SwedishLinköpings universitet har ovanligt många och breda kontakter med det omgivande samhället.
Linköping University has exceptionally strong connections with the surrounding society.
SwedishDetta framtida direktiv berör ett speciellt område och har ett ovanligt innehåll.
This future directive touches upon quite a specific area and is not usual regarding its content.
SwedishDet som händer i Portugal är tyvärr inte något ovanligt, det är bara ett av många exempel.
Unfortunately, what is happening in Portugal is not unique - it is merely a good example.
SwedishDet är ett märkligt, ovanligt tekniskt, ärende som vi här talar om.
It is a remarkable dossier we are discussing here, a highly technical one.