×Did you mean: ovänligt?

Synonyms

ovanligt: sällsynt

ovanlig: exceptionell · extraordinär · osedvanlig

more (10)

Definition

ovanlig
som förekommer sparsamt i rummet el. tiden, och därför ka...

How to write a CV in English

Swedish-English translation for "ovanligt"

Did you mean: ovänligt?
 

"ovanligt" English translation

Results: 1-35 of 216

ovanligt {adverb}

ovanligt {adv.} (also: extra, mer än vanligt)

extra {adv.}

ovanligt {adv.} (also: mycket, osedvanligt, sällsynt)

unusually {adv.}

Fru talman! Jag vill tacka Gasòliba i Böhm för ett ovanligt intressant betänkande.

Madam President, I wish to thank Mr Gasòliba i Böhm for an unusually interesting report.

Rent generellt är det ekonomiska läget och utsikterna fortfarande ovanligt osäkra.

Overall, the economic situation and outlook remain unusually uncertain.

Jag är rädd att ledamotens information är något förlegad, vilket är ovanligt.

I am afraid that, unusually, the honourable Member's information is slightly out of date.

Det är ovanligt känsligt för de skador som orsakas av oljeprodukter.

It is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.

I dag står vi inför en ovanligt viktig, men också symbolisk omröstning.

Today we are facing an unusually important, but also symbolic vote.

ovanligt {adv.} (also: utomordentligt)

Detta förslag har varit behäftat med ett ovanligt stort antal problem.

There has been an extraordinarily large number of problems with this proposal.

Vi måste fråga oss- -om vi hotar den ovanligt stabila Holocen-epoken?

So we have to ask ourselves: are we threatening this extraordinarily stable Holocene state?

   . – Jag har med intresse lyssnat på denna debatt som handlar om ett ovanligt känsligt ämne.

   . I have listened with interest to this debate, which relates to an extraordinarily sensitive subject.

Det handlar om ett ovanligt långsamt genomförande i medlemsstaterna och om enorma skillnader i genomförande.

We see extraordinarily sluggish implementation by the Member States and vast disparities in implementation.

Det finns människor där som lever under ovanligt bekymmersfulla förhållanden, både inne i Tjetjenien och utanför.

There are people there living in extraordinarily wretched conditions, both within Chechnya and outside.

ovanligt {adv.} (also: sällsynt)

infrequently {adv.}

Det är tillräckligt ovanligt här för att det skall understrykas.

This happens infrequently enough in this Parliament for it to be emphasized.

ovanligt {adv.} (also: övernaturligt)

ovanlig {adjective}

ovanlig {adj.}

unusual (not common, rare) {adj.}

   – Herr talman! Jag har en ytterst brådskande och ovanlig fråga till er.

   Mr President, I have an extremely urgent and quite unusual question for you.

Fru Lynne! Det var en ovanlig ordningsfråga, men jag noterar det ni säger.

Mrs Lynne, that is a more unusual point of order but I note the point you make.

Den var emellertid ovanlig på så sätt att detta barbariska uppträdande fångades på film.

It was unusual, however, in that this barbaric behaviour was caught on film.

Herr ordförande! Detta är uppenbarligen en ovanlig situation och jag stöder ert förslag.

Mr President, obviously these are unusual circumstances and I support your proposal.

Denna egenskap, som Sacharov ägde i ovanlig hög grad, gjorde honom oemottaglig för rädsla.

This quality, possessed by Sakharov to an unusual degree, made him impervious to fear.

ovanlig {adj.} (also: enastående, exceptionell, extraordinär, sällsynt)

exceptional {adj.}

Nu när vi ställs inför en ytterst ovanlig situation måste vi visa att vi har förmåga att agera.

Confronted with an exceptional situation, we have to show that we are able to respond.

Detta parlament måste också inse hur ovanlig denna situation är.

This Parliament must also recognise the exceptional nature of this moment.

En ytterst ovanlig handling, ett brott av en äkta politisk skurk!

A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!

Samtidigt är den i sanning en ovanlig bank, för den finansieras faktiskt med skattebetalarnas pengar.

At the same time, it is a truly exceptional bank, because it is indeed funded by taxpayers' money.

Eftersom detta är en ytterst ovanlig situation bör även rådet kunna göra ett uttalande.

Since this is an exceptional situation, it should be possible for the Council, too, to make a statement.

ovanlig {adj.} (also: ny, olik, avvikande, annorlunda)

different {adj.}

ovanlig {adj.} (also: tillfällig, extra-, enastående, extraordinär)

Jag måste säga att det har varit en verkligt spännande och ovanlig tid, och nu återkommer den igen.

I can only say that it has really been a very exciting and extraordinary period, and it is back again.

Jag anser att det innebär en ganska ovanlig motsägelse, och jag skulle vilja att min tolkning bekräftas.

I find that that is an extraordinary contradiction, and would like to have confirmation of my interpretation.

Det är en mycket ovanlig situation.

It is quite an extraordinary situation.

Jag ber er att för ett ögonblick fästa uppmärksamheten på något som inte finns med på föredragningslistan, nämligen en ganska ovanlig händelse.

   – Mr President, ladies and gentlemen, I ask you to give your attention, for a moment, to something that is not on the agenda, namely a rather extraordinary occurrence.

Det är inte heller en ytterst ovanlig fråga: ingen text är evig, det hör tvärtom till vanligheterna att föreskriva medel för hur man skall kunna få den att utvecklas i framtiden.

Nor is there anything extraordinary about this question: no text can remain unchanged forever, and it is normal to provide the means to make changes to it in the future.

ovanlig {adj.} (also: främmande, egendomlig, konstig, underlig)

strange {adj.}

ovanlig {adj.} (also: sällsynt)

uncommon {adj.}

Väldigt snabbt sa de till mig, "Njurcancer är en ovanlig sjukdom.

Very quickly they told me, "Kidney cancer is an uncommon disease.

På senare tid har det förekommit ett antal störande händelser med avrättningar som utförts efter tvivelaktiga rättegångar och med ovanlig brådska.

Lately, there have been a number of disturbing incidents involving executions that were conducted with questionable trials and with uncommon haste.

– Det betänkande om utvidgningen av euroområdet som vi håller på att diskutera är ovanligt slarvigt och meningslöst.

   – The report on the expansion of the Euro zone being debated is uncommonly unprofessional and meaningless.

ovanlig {adj.} (also: avvikande, atypisk)

atypical {adj.}

ovanlig {adj.} (also: framstående, egendomlig, säregen, sällsynt)

singular {adj.}

ovanlig {adj.}

offbeat {adj.}

ovanlig {adj.}

far-out {adj.}
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "ovanligt":

Synonyms (Swedish) for "ovanlig":

 

Similar translations

Similar translations for "ovanligt" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ovanligt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det är inte helt ovanligt att man inte tar upp ändringsförslag med föredraganden.

It is not necessarily usual that one clears it with the rapporteur, Mr Mikolášik.

Det är väldigt ovanligt att man faktiskt får bevittna när ett isberg rullar.

It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.

G7-länderna är ovanligt aktiva och förbereder sig på nya, möjliga åtgärder.

The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.

Detta är inte bara ovanligt lågt, utan framför allt är det fyra procent lägre än 1999.

That is not only exceptionally low, but, above all, is also 4% lower than in 1999.

I dagens läge sänder detta jubileum därför ut en ovanligt passande signal av hopp.

This anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times.

   . – Enligt min uppfattning var den debatt vi just hållit ovanligt omfattande.

   . In my opinion, the debate we have just held was an exceptionally wide-ranging one.

   – Fru talman! Det är ovanligt att ett förslag till direktiv utlöser så heta känslor.

   Madam President, it is rare for a draft directive to incite such passions.

Hon har lagt ned mängder av hårt arbete, vilket är ovanligt i våra dagar.

She has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.

Men, herr ordförande, jag måste säga att jag är ovanligt besviken på kommissionen.

But, Mr President, I must say that in fact I am terribly disappointed in the Commission.

Jag tycker att det är en ovanligt viktig punkt, särskilt med tanke på framtiden.

I believe that to be an extemely important point, particularly with regard to the future.

Linköpings universitet har ovanligt många och breda kontakter med det omgivande samhället.

Linköping University has exceptionally strong connections with the surrounding society.

Det är ovanligt att samtliga politiska partier stöder en och samma stora personlighet.

It is rare for all political parties to support one great personality.

Herr ordförande, kolleger! Denna debatt handlar om ett ovanligt intressant ämne.

Mr President, ladies and gentlemen, this debate concerns an extremely interesting subject.

Det som händer i Portugal är tyvärr inte något ovanligt, det är bara ett av många exempel.

Unfortunately, what is happening in Portugal is not unique - it is merely a good example.

Jag tror emellertid att den slovenska konstitutionen är ovanligt bra.

I do think, however, that the Slovenian constitution is particularly good.

Låt mig för det tredje säga att hänvisningen till hälsa i detta dokument är ovanligt mager.

Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.

Diklormetan är som vi hört ett ämne med en ovanligt riskfylld profil.

Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.

Det är ovanligt att en nation får samma chans två gånger i historien.

It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.

Det är ovanligt tråkiga aspekter på den text som nu ligger framför oss.

Those are particularly depressing aspects of the text now before us.

Jag tycker även att vi hittat en ovanligt bra kompromiss vad avser läkare under utbildning.

Also, I think we have found an extremely good compromise where junior doctors are concerned.
 

Definition of ovanlig in Swedish

o`vanlig {adj.}[ovanligt]
Orled: o--van-lig
som förekommer sparsamt i rummet el. tiden, och därför kan vara anmärkningsvärd : hon har en ovanlig förmåga att engagera barnen; en ovanlig publiksuccé; en ovanligt stor potatis (adv.)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. ovanliker; bildn.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

oval · ovälkommen · oval  · ovan · ovana · ovandel · ovanför · ovanifrån · ovanlig · ovanlighet · ovanligt · ovannämnd · ovänner · ovanpå · ovansida · ovanstående · oväntad · oväntat · övar · ovårdad · ovårdat

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.