Search for the most beautiful word
transpiration
staidness

VOTE NOW

Swedish-English translation for "prissättning"

 

"prissättning" English translation

Results: 1-22 of 62

prissättning {noun}

prissättning {comm. gen.}

pricing {noun}

Vi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.

We now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.

Principen om att ta hänsyn till företagsrisker vid prissättning av lån är sund.

The principle of taking into account corporate risks in loan pricing is a sound one.

Prissättning av vatten har alltid varit en känslig aspekt i samband med detta direktiv.

Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.

Vi kommer också att få se ett slut på diskriminerande prissättning vid förskottsbetalning.

We will also see the end to discriminatory pricing on prepayment meters.

Dubbel prissättning är nödvändig och måste införas före januari 1999.

Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.

prissättning {comm. gen.} [bus.]

pricing {noun} [bus.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "prissättning" in English

 

Context sentences

Context sentences for "prissättning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Detta års förslag är i huvudsak en överföring av fjolårets prissättning.

This year's proposals are basically a roll-over from last year's prices.

Detta strider mot konfidentialiteten i samband med intern kostnadsstruktur och prissättning.

This breaches the confidentiality of internal cost structures and price formation.

Vi lever i en djungel där prissättningen styrs av djungelns lagar.

We live in a jungle, where the laws of the jungle determine prices.

Det här nya förslaget, alltså det femte direktivet, inverkar inte på grundprincipen om fri prissättning.

This new proposal, the Fifth Directive, does not infringe the fundamental principle of tariff freedom.

Genom förordningen skapas mer insynsvänliga villkor för prissättning och friheten att byta leverantör ökar.

It creates more transparent conditions for setting prices and reinforces the freedom to change providers.

tre: prissättning i euro med motsvarande prissättning i nationell valuta, företrädesvis från 1 januari 2001,

thirdly, to set prices in euros with their equivalent in the national currency, preferably by 1 January 2001;

Varför skall vi överfiska och på samma gång importera produkter som skapar en prissättning som är oacceptabel?

Why should we over-fish and, at the same time, import a product which creates a price that is unacceptable?

Vi måste också tänka på prissättningen av fisken.

Thought must also be given to the process of setting the price of fish.

Prissättningen av den gränsöverskridande överföringen av el och överbelastningskontroll utgör viktiga aspekter.

Cross-border transmission tariffs and overload control are important matters.

Så vi måste kombinera effektivitet med prissättning om vi ska kunna ta itu med denna fråga på ett lämpligt sätt.

So we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.

Det finns ännu problem med prissättningen.

There are still a lot of problems attached to a system of charges.

I detta betänkande framförs också förslag till en harmonisering av koldioxidskatter och prissättningen av transporter.

He also makes proposals for the harmonisation of fuel taxation and transport charges.

Därför måste vi vara mycket försiktiga och inte införa överdriven reglering och tappa marknad genom för hög prissättning.

In that regard we would need to be very careful and not over-regulate and price ourselves out of the market.

Fri prissättning är grunden för frihet och demokrati och alla försök att begränsa den kommer att leda till totalitarism.

Free price-setting is the foundation of freedom and democracy and any attempt to restrict it will lead to totalitarianism.

Internetanslutningar måste ges en rimlig prissättning också då den sista kilometerns anslutning öppnas för verklig konkurrens.

Internet connections must be made reasonably priced by also opening up the last kilometre of connectivity to real competition.

För det andra skulle jag vilja påpeka att konkurrensen syftar till att få till stånd en så snäv prissättning som möjligt.

Secondly, I should like to make the point that the very function of competition is to ensure that prices are as keen as possible.

Den har lett till ökad öppenhet i fråga om prissättning, stärkt handeln och främjat den ekonomiska och finansiella integrationen.

It has increased price transparency, strengthened trade and promoted economic and financial integration.

Även de ekonomiska fördelarna med denna valuta är påfallande: mindre valutaoro, tydligare prissättning, låg inflation.

The economic advantages of this currency are also clear: less disruption of exchange rates, more price transparency, low inflation.

Vi är emellertid tveksamma till att EU uttalar synpunkter på läkemedelsindustrins prissättning av olika produkter.

However, we have our doubts about the EU expressing views on the way in which the pharmaceutical industry prices different products.

Det må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.

The next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la English-Italian dictionary.