Swedish-English translation for "prissättning"

SV prissättning English translation

prissättning {comm. gen.}

SV prissättning
volume_up
{common gender}

  1. general
  2. business

1. general

prissättning
Vi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.
We now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.
Prissättning av vatten har alltid varit en känslig aspekt i samband med detta direktiv.
Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.
Dubbel prissättning är nödvändig och måste införas före januari 1999.
Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.

2. business

prissättning
volume_up
pricing {noun} [bus.]
Vi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.
We now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.
Prissättning av vatten har alltid varit en känslig aspekt i samband med detta direktiv.
Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.
Dubbel prissättning är nödvändig och måste införas före januari 1999.
Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.

Context sentences for "prissättning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta strider mot konfidentialiteten i samband med intern kostnadsstruktur och prissättning.
This breaches the confidentiality of internal cost structures and price formation.
SwedishDetta års förslag är i huvudsak en överföring av fjolårets prissättning.
This year's proposals are basically a roll-over from last year's prices.
SwedishSå vi måste kombinera effektivitet med prissättning om vi ska kunna ta itu med denna fråga på ett lämpligt sätt.
So we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.
SwedishDet här nya förslaget, alltså det femte direktivet, inverkar inte på grundprincipen om fri prissättning.
This new proposal, the Fifth Directive, does not infringe the fundamental principle of tariff freedom.
SwedishGenom förordningen skapas mer insynsvänliga villkor för prissättning och friheten att byta leverantör ökar.
It creates more transparent conditions for setting prices and reinforces the freedom to change providers.
SwedishVarför skall vi överfiska och på samma gång importera produkter som skapar en prissättning som är oacceptabel?
Why should we over-fish and, at the same time, import a product which creates a price that is unacceptable?
Swedishtre: prissättning i euro med motsvarande prissättning i nationell valuta, företrädesvis från 1 januari 2001,
thirdly, to set prices in euros with their equivalent in the national currency, preferably by 1 January 2001;
SwedishDärför måste vi vara mycket försiktiga och inte införa överdriven reglering och tappa marknad genom för hög prissättning.
In that regard we would need to be very careful and not over-regulate and price ourselves out of the market.
SwedishDen har lett till ökad öppenhet i fråga om prissättning, stärkt handeln och främjat den ekonomiska och finansiella integrationen.
It has increased price transparency, strengthened trade and promoted economic and financial integration.
SwedishDet må sedan vara om mobiltelefonsamtal, om prissättning eller om hur fakturor fungerar i olika länder.
The next issues must be those of mobile telephone conversations, price fixing or the ways in which billing operates in different countries.
SwedishFri prissättning är grunden för frihet och demokrati och alla försök att begränsa den kommer att leda till totalitarism.
Free price-setting is the foundation of freedom and democracy and any attempt to restrict it will lead to totalitarianism.
SwedishVi är emellertid tveksamma till att EU uttalar synpunkter på läkemedelsindustrins prissättning av olika produkter.
However, we have our doubts about the EU expressing views on the way in which the pharmaceutical industry prices different products.
SwedishÄven de ekonomiska fördelarna med denna valuta är påfallande: mindre valutaoro, tydligare prissättning, låg inflation.
The economic advantages of this currency are also clear: less disruption of exchange rates, more price transparency, low inflation.
SwedishFör det andra skulle jag vilja påpeka att konkurrensen syftar till att få till stånd en så snäv prissättning som möjligt.
Secondly, I should like to make the point that the very function of competition is to ensure that prices are as keen as possible.
SwedishInternetanslutningar måste ges en rimlig prissättning också då den sista kilometerns anslutning öppnas för verklig konkurrens.
Internet connections must be made reasonably priced by also opening up the last kilometre of connectivity to real competition.
SwedishKostnader för och prissättning av transporter
SwedishDet var så marknaden blev till, och det måste förbli tydligt att prissättning som bara baseras på kostnaden kan avskräcka från investeringar.
That is how the market came into being and it must remain clear that tariffs based on costs alone may deter investments.
SwedishDetta resulterar ofrånkomligen i att bilförsäljarna tillämpar olika prissättning för att ta hänsyn till registreringsskatten i olika medlemsstater.
What inevitably happens is that people who sell cars vary the prices to take account of registration tax in various Member States.
SwedishÅtgärder som vidtas för att förstärka och förbättra de befintliga bestämmelserna bör uppmuntras, speciellt i fråga om öppen prissättning på flygresor.
Moves to strengthen and improve the existing legal provisions are to be encouraged, especially as regards the transparency of air fares.
SwedishÅ ena sidan propageras för den icke snedvridna konkurrensen, icke snedvriden prissättning som det heter, å den andra krävs det stödåtgärder till förmån för förnybara energikällor.
First it calls for 'undistorted' energy prices and then proposes supportive measures for renewable energy resources.