Synonyms

provocera: egga · förarga · reta

more (4)

Definition

provocera
genom utmanande handlande framkalla viss motreaktion

Search for the most beautiful word
temporariness
tie game

VOTE NOW

Swedish-English translation for "provocera"

 

"provocera" English translation

Results: 1-24 of 36

provocera {verb}

provocera [provocerade|har provocerat] {vb} (also: förarga, sporra, väcka, reta)

Betänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.

This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.

(SK) Jag vill varna för att ungerska företrädare försöker provocera Slovakien.

(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.

Detta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.

In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.

Det är dock en grundläggande förpliktelse som vi inte har lärt oss: att inte provocera fram terrorism.

However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.

Herr kommissionär, jag vill verkligen inte provocera er, men ert svar ger mig en verklig anledning till oro.

Commissioner, I really do not want to provoke you, but your answer does give me real cause for concern.

provocera [provocerade|har provocerat] {vb} (also: stjäla, samla, ta, plocka)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "provocera":

 

Context sentences

Context sentences for "provocera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kommissionen är splittrad. Jag säger det i någon mån för att provocera.

I am being mildly provocative in saying this: the Commission is divided.

Efter denna omröstning har turkarna oavbrutet fortsatt att provocera.

Since that vote, there has been no end to the provocations on the part of the Turks.

Betänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.

Article 1 of the agreement on human rights and democratic principles is such an essential element.

Att medvetet provocera Ryssland anser jag som helt fel åtgärd.

I think it would be a totally wrong approach deliberately to annoy Russia.

Sådana utnämningar skulle bara riskera att provocera fram ännu djupare kriser.

Such nominations would risk provoking even deeper crises.

Genom att provocera fram en sådan kris har Ryssland förverkat sin status som stabil och pålitlig partner.

By provoking such a crisis, Russia has forfeited its status as a stable and reliable partner.

Jag vet att det inte kommer att provocera Theonas för jag känner honom.

I know that he will not cause one because I know him.

Liksom Cohn-Bendit skulle även jag vilja provocera.

I too, like Mr Cohn-Bendit, want to issue a challenge.

Pyongyang kommer inte att ha råd med att fortsätta att obehindrat provocera det internationella samfundet.

Pyongyang will not be able to afford to continue its unrestricted provocation of the international community.

Jag tycker att det begreppet är ganska vagt och det kan provocera fram reaktioner som inte är ändamålsenliga.

I think that this is a rather vague concept, one that can provoke reactions not appropriate to the situation.

Det är inget brott att ha idéer - de kan provocera, överraska och chockera, men de måste alltid dryftas och debatteras.

It is not a crime to have ideas; they can provoke, surprise and shock, but they always need to be argued and debated.

Det handlar inte alls om att provocera Kanada.

This is not all about provoking Canada.

Varför provocera med d'Hondt-metoden, enligt vilken bara de stora länderna vinner och de små förlorar med råge?

Why the provocation with the d'Hondt method, in which only the larger countries gain and the smaller ones lose massively?

Konrad såg sig föranlåten att provocera.

Mr Konrad saw fit to be provocative.

Betänkandet talar om behovet av att inte underblåsa den religiösa fundamentalismen eller provocera onödiga reaktioner mot väst.

The report talks about the need not to fuel religious fundamentalism or provoke any unnecessary anti-Western reactions.

Behåll den öppna inställningen och föreslå inte någon europeisk skatt, för det skulle provocera fram en medborgarrevolution mot EU.

Remain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe.

Mugabe ryggar inte heller tillbaka för att provocera fram anarki och rashat genom att uppmuntra den illegala ockupationen av vita farmer.

Similarly, Mugabe will not recoil from provoking anarchy and racial hatred by encouraging the illegal occupation of white farms.

Det finns inga tillförlitliga bevis hittills för att Iran har lagt sig i situationen i Bahrain genom att provocera fram en radikalisering.

There is no hard evidence so far that Iran has been meddling in the Bahraini situation by provoking radicalisation.

Provocera mig inte.

Do not provoke me.

Inte för vår egen skull eller för att provocera, utan för att garantera stabiliteten i området, för freden är och förblir viktig.

Not for ourselves or just to be a thorn in its side, but to guarantee stability in the region, because peace is, and will always be, important.
 

Definition of provocera in Swedish

provoce´ra {verb}[provocerade provocerat]
Orled: pro-voc-er-ar
Subst.: provocerande, provocering; provokation
genom utmanande handlande framkalla viss motreaktion : provocera fram krig
Bet. nyans: med konstruktionsväxling (med avs. på person e.d.): hon lät sig inte provoceras av andra bilisters slarviga omkörningar; rockartisten försökte hela tiden provocera publiken
Konstr.: provocera (fram) ngn el. ngt
Hist.: sedan 1816; via ty., fra. av lat. provocare 'framkalla'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.