Swedish-English translation for "rykte"

SV rykte English translation

rykte {n}

SV rykte
volume_up
{neuter}

rykte
volume_up
reputation {noun} ((favourable) repute)
Bulgariens rykte skamfilas till förmån för kortsiktiga politiska vinster.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
En organisations goda rykte och expertisnivå är också avgörande.
An organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.
Kommissionens bristande förvaltning fläckar alla europeiska institutioners rykte.
The Commission's poor management tarnishes the reputation of all the European institutions.
rykte (also: behag, surr, prat, välbehag)
volume_up
buzz {noun}
rykte (also: figur, anseende, typ, egenart)
rykte (also: erkännande, anseende, ära, heder)
volume_up
credit {noun}
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
rykte (also: anseende, berömmelse, ryktbarhet)
volume_up
fame {noun}
Drakdödarens rykte har nått även hit.
The dragon slayer's fame reaches even here.
rykte (also: prat, hörsägen)
rykte (also: benämning, namn, skällsord, känd person)
volume_up
name {noun}
Olyckligtvis kommer detta att ge miljöpolitiken ett dåligt rykte.
Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.
Jag vet att rådet måste försvara medlemsstaternas goda rykte.
I know that the Council has to defend the good name of the Member States.
Ingen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
rykte (also: registrering, dokumentation, register, förteckning)
volume_up
record {noun}
Det är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
Schüssel är en man med ett hedersamt rykte i europeisk politik.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
Fram till alldeles nyligen var Kroatiens rykte långt ifrån perfekt – även om jag erkänner att ansträngningar gjordes.
Until recently, Croatia's record was far from perfect – though I recognise that efforts were being made.
rykte (also: berömmelse, ryktbarhet)
volume_up
renown {noun}
rykte (also: referat, rapport, berättelse, meddelande)
volume_up
report {noun}
Det är bra för parlamentets rykte att vi skickade tillbaka betänkandet som nu i stället fastställer som ett mål: ett drogfritt samhälle.
Mr President, Parliament's image will have been enhanced by the decision, supported by my group, to refer this report back to committee.
I rapporten från Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare, kritiseras kvartettens strategi grundligt, och bidrar föga till EU:s rykte.
The report by Mr de Soto, the United Nations Special Coordinator, roundly criticises the strategy of the Quartet, and does little for the reputation of the Union itself.
I betänkandet förklaras att EU har ett gott rykte världen över när det gäller sättet att förena en dynamisk ekonomi med en social modell, vilket även leder till ett visst ansvar.
As the report explains, the EU enjoys a good worldwide reputation in terms of the ideal link between economic dynamism and a social model, which also gives rise to a certain responsibility.
rykte
volume_up
repute {noun}
Förslaget till tjänstedirektiv är ett förslag med dåligt rykte.
   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.
Genom en skola på Sagreshalvön fick ert land rykte om sig som en sjöfartsnation.
From a school on the Sagres peninsula, your country gained world repute as a nation of navigators.
rykte
volume_up
rumour {noun} [Brit.]
Gör man så ser man för det första till att detta rykte får en viss trovärdighet.
If you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
Det går ett rykte om att något snabbt kommer att göras åt det.
Rumour has it that this situation will soon change.
Men detta rykte spreds i andra kretsar.
But this rumour was being spread in other circles.
rykte (also: handling, våning, beskrivning, skildring)
volume_up
story {noun}
Det blir veckans nyhet, och förstör FN: s goda rykte.
This will be the news story of the week, and will damage the UN permanently.
rykte (also: viskning, sus)
rykte
volume_up
rumor {noun} [Amer.]
Trojanarna reagerar på varje rykte...... och sneglar på varandra.
Trojans jumping at every rumor...... pointing fingers at each other.
Det har alltid funnits ett rykte.
Jag hörde ett otäckt rykte...

Synonyms (Swedish) for "rykte":

rykte

Context sentences for "rykte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAnnars kommer kommissionen att få dåligt rykte, försvagas och se sin makt minska.
If he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.
SwedishVi tycker att jordbrukspolitiken i allmänhet har ett för negativt rykte i Europa.
We think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
SwedishÄndå omges det ofta av ett falskt rykte av att bebos av notoriska euroskeptiker.
And yet it is still too often known falsely for its notorious Euro-sceptics.
SwedishDenna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.
This vote on approval would not give the impression of being a forced vote.
SwedishJag skäms ibland över britternas rykte i Europa på grund av fotbollshuliganerna.
He can assume legal responsibility for any allegations he has made.
SwedishDe många försummelser och fel som pågick under lång tid har skadat institutionens rykte.
That prolonged litany of negligences and errors has damaged the image of this institution.
SwedishSamtidigt, och på tveksamma grunder, har många Eurostat-tjänstemäns rykte och karriär förstörts.
The Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
SwedishDärför är det inte heller ägnat att förvåna att hela branschen har ett så dåligt rykte.
No wonder the industry as a whole has such an appalling image.
SwedishDetta sätt att göra andra till syndabockar har gett Europa ett mycket dåligt rykte.
This buck-passing game has backfired badly on Europe.
SwedishBråket kring stabilitetspakten har knappast förbättrat EU: s rykte.
It must grow, reform itself and engage in deeper cooperation.
SwedishTill och med i dag, 20 år senare, verkar ingen part bry sig om de som lider, utan bara om sitt eget rykte.
This is a role for the Commission, Member States and governments alike.
SwedishJag vill också att Julia Tymosjenko, som är ansvarig för oppositionens rykte, ska höra dessa ord.
I also want these words to be heard by Yulia Tymoshenko, who is responsible for the opposition's image.
SwedishAtt de inte har överlämnat sig till rättvisan äventyrar Sinn Féins och dess ledares rykte.
The people who murdered him should be obliged to face judgment in the courts and to serve their sentences in prison.
SwedishGör man så ser man för det första till att detta rykte får en viss trovärdighet.
A second point is that I am pleased about the fact that the women’ s programme has been thrown open to the accession countries.
SwedishAtt det blev en sådan tror jag är bra för parlamentets rykte.
I cannot, however, endorse all the recommendations.
SwedishParlamentet har åter fått dåligt rykte på grund av sekundlånga bilder i holländsk TV och i ARD.
Parliament has once more got into bad odour because of snapshot interviews on Dutch television and the German ARD.
SwedishJag menar, de är inte --- De tävlar inte om att vara födelseplats för ett hip hop rykte eller något liknande.
I mean, they are not -- they ain't competing for the birthplace of hip hop title or anything like that.
SwedishEuropa har dåligt rykte i dag bland arbetarna.
Europe is currently receiving bad press among workers.
SwedishDetta är ett enastående tillfälle att skydda det framtida Irlands rena, gröna rykte när det gäller livsmedelsproduktion.
This is a huge opportunity to safeguard the future of Ireland's clean green image of food production.
SwedishDen här situationen kan inte fortgå, eftersom den kommer att ge Europeiska unionen ett allt sämre rykte.
Two years ago Marta Andreasen, the Commission’ s chief accountant, raised many problems regarding the EU’ s accounts.