Summary

rykte {noun}
reputation · name · record · report · credit · character · story · rumour · fame · rumor · renown · hearsay · buzz · whisper · repute

full details

Synonyms

rykte: anseende · hörsägen

Definition

rykte
(uppgift om) nyhet som härstammar från osäker källa och ...

Internship offers abroad for English native speakers

Swedish-English translation for "rykte"

 

"rykte" English translation

Results: 1-35 of 105

rykte {noun}

rykte {n}

reputation ((favourable) repute) {noun}

Jag ser ingen annan möjlighet att reparera det positiva rykte som vi hade byggt upp.

I see no other way of restoring the good reputation we had previously established.

Herr ordförande! I detta fall har ni levt upp till er talang och goda rykte.

Mr President, in this case you have done justice to your talent and reputation.

Det är att svärta ned deras rykte att påstå att deras siffror inte ger en sann bild.

It is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.

Han hade ett rykte av att han brukade stympa folk som satte sig upp mot honom.

He's gotten a reputation for routinely hacking off the Iimbs of those who opposed him.

Jag hoppas att parlamentet lever upp till detta rykte under morgondagens röstning.

I hope that Parliament lives up to this reputation during tomorrow's vote.

rykte {n} (also: benämning, namn, skällsord, känd person)

name {noun}

Ingen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.

Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.

Olyckligtvis kommer detta att ge miljöpolitiken ett dåligt rykte.

Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.

Snabba åtgärder måste vidtas om vårt goda rykte ska kunna räddas.

Rapid action needs to be taken if our good name is to be rescued.

Fall som detta ger det europeiska rättsliga samarbetet dåligt rykte.

Cases like this give European judicial cooperation a bad name.

Jag vet att rådet måste försvara medlemsstaternas goda rykte.

I know that the Council has to defend the good name of the Member States.

rykte {n} (also: register, rekord, avstämning, redogörelse)

record {noun}

Det är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.

It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.

Schüssel är en man med ett hedersamt rykte i europeisk politik.

Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.

Fram till alldeles nyligen var Kroatiens rykte långt ifrån perfekt – även om jag erkänner att ansträngningar gjordes.

Until recently, Croatia's record was far from perfect – though I recognise that efforts were being made.

   – Herr talman! Lower Clyde på Skottlands västkust har ett gott rykte om sig när det gäller att bygga fartyg i världsklass.

   Mr President, the lower Clyde on the west coast of Scotland has a fine record for building world-class ships.

Det har aldrig föresvävat mig något annat än att den ärade ledamotens rykte är alldeles fläckfritt och rent på alla sätt och vis.

I have never assumed anything other than that the honourable Member had an absolutely spotless, unblemished record in all respects.

rykte {n} (also: berättelse, rapport, referat, redogörelse)

report {noun}

Herr ordförande! Det är bra för parlamentets rykte att vi skickade tillbaka betänkandet som nu i stället fastställer som ett mål: ett drogfritt samhälle.

Mr President, Parliament's image will have been enhanced by the decision, supported by my group, to refer this report back to committee.

I rapporten från Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare, kritiseras kvartettens strategi grundligt, och bidrar föga till EU:s rykte.

The report by Mr de Soto, the United Nations Special Coordinator, roundly criticises the strategy of the Quartet, and does little for the reputation of the Union itself.

I betänkandet förklaras att EU har ett gott rykte världen över när det gäller sättet att förena en dynamisk ekonomi med en social modell, vilket även leder till ett visst ansvar.

As the report explains, the EU enjoys a good worldwide reputation in terms of the ideal link between economic dynamism and a social model, which also gives rise to a certain responsibility.

rykte {n} (also: erkännande, ära, cred, anseende)

credit {noun}

Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.

The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.

Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.

The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.

rykte {n} (also: karaktärsfasthet, figur, person, original)

character {noun}

rykte {n} (also: berättelse, påhitt, skildring, story)

story {noun}

Det blir veckans nyhet, och förstör FN: s goda rykte.

This will be the news story of the week, and will damage the UN permanently.

rykte {n}

rumour {noun} [Brit.]

Gör man så ser man för det första till att detta rykte får en viss trovärdighet.

If you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.

Det går ett rykte om att kommissionen skulle betala lön till sina anställda under en strejk.

There is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.

Fru kommissionär! Det var inget rykte, som ni hävdade nyss.

Commissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.

Det går ett rykte om att något snabbt kommer att göras åt det.

Rumour has it that this situation will soon change.

Men detta rykte spreds i andra kretsar.

But this rumour was being spread in other circles.

rykte {n} (also: anseende, berömmelse, ryktbarhet)

fame {noun}

Drakdödarens rykte har nått även hit.

The dragon slayer's fame reaches even here.

rykte {n}

rumor {noun} [Amer.]

Trojanarna reagerar på varje rykte...... och sneglar på varandra.

Trojans jumping at every rumor...... pointing fingers at each other.

Det har alltid funnits ett rykte.

There's always been a rumor.

Jag hörde ett otäckt rykte...

I heard a horrible rumor.

Ja, men det är ett rykte.

Yeah, but that's a rumor.

rykte {n} (also: berömmelse, ryktbarhet)

renown {noun}

rykte {n} (also: prat, hörsägen)

hearsay {noun}

rykte {n} (also: behag, prat, behaglig känsla, ilning av spänning)

buzz {noun}

rykte {n} (also: sus, viskning)

whisper {noun}

rykte {n}

repute {noun}

   – Herr talman! Förslaget till tjänstedirektiv är ett förslag med dåligt rykte.

   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.

Genom en skola på Sagreshalvön fick ert land rykte om sig som en sjöfartsnation.

From a school on the Sagres peninsula, your country gained world repute as a nation of navigators.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "rykte":

 

Similar translations

Similar translations for "rykte" in English

 

Context sentences

Context sentences for "rykte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Annars kommer kommissionen att få dåligt rykte, försvagas och se sin makt minska.

If he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.

Vi tycker att jordbrukspolitiken i allmänhet har ett för negativt rykte i Europa.

We think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.

Om vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.

If we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.

Ändå omges det ofta av ett falskt rykte av att bebos av notoriska euroskeptiker.

And yet it is still too often known falsely for its notorious Euro-sceptics.

Denna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.

This vote on approval would not give the impression of being a forced vote.

De många försummelser och fel som pågick under lång tid har skadat institutionens rykte.

That prolonged litany of negligences and errors has damaged the image of this institution.

Jag skäms ibland över britternas rykte i Europa på grund av fotbollshuliganerna.

He can assume legal responsibility for any allegations he has made.

Ryssland och Ukraina har gett sig själva och sitt rykte hårda slag.

Russia and Ukraine have dealt themselves and their reputations heavy blows.

Många av oss anser att det ger avtalet dåligt rykte och att det nu är av noll och intet värde.

Many of us believe it brings that agreement into disrepute and that it is now null and void.

Samtidigt, och på tveksamma grunder, har många Eurostat-tjänstemäns rykte och karriär förstörts.

The Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.

Därför är det inte heller ägnat att förvåna att hela branschen har ett så dåligt rykte.

No wonder the industry as a whole has such an appalling image.

Bråket kring stabilitetspakten har knappast förbättrat EU: s rykte.

It must grow, reform itself and engage in deeper cooperation.

Denna händelse gav försiktighetsprincipen lite dåligt rykte.

This exercise brought into some disrepute the precautionary principle.

Jag vill också att Julia Tymosjenko, som är ansvarig för oppositionens rykte, ska höra dessa ord.

I also want these words to be heard by Yulia Tymoshenko, who is responsible for the opposition's image.

Det kommer att leda till att OSSE får dåligt rykte, en situation som parlamentet inte vill ska inträffa.

It will bring the OSCE into disrepute, a state of affairs not desired by this House.

Den här situationen kan inte fortgå, eftersom den kommer att ge Europeiska unionen ett allt sämre rykte.

This situation cannot continue, because it will bring the European Union into more and more disrepute.

Dessa dåliga produkter på marknaden lurar konsumenterna och ger växtbaserade läkemedel dåligt rykte.

These inferior products on the market are cheating consumers and bringing herbal medicines into disrepute.

Till och med i dag, 20 år senare, verkar ingen part bry sig om de som lider, utan bara om sitt eget rykte.

This is a role for the Commission, Member States and governments alike.

Till och med i dag, 20 år senare, verkar ingen part bry sig om de som lider, utan bara om sitt eget rykte.

Even today, 20 years on, neither side seems to care about the suffering, only about their reputations.

Detta sätt att göra andra till syndabockar har gett Europa ett mycket dåligt rykte.

This buck-passing game has backfired badly on Europe.
 

Definition of rykte in Swedish

ryk`te {subst.}[ryktet rykten]
Orled: rykt-et
1(uppgift om) nyhet som härstammar från osäker källa och som snabbt sprids från person till person : ryktesflora; ryktesspridning; ryktet går att han har träffat en ny; sprida ut falska rykten; man skall inte tro på lösa rykten; det är inte alls sant utan bara ett rykte; ryktet spred sig som en löpeld; envisa rykten; obekräftade rykten; rykten om olyckan har cirkulerat hela morgonen
Konstr.: ett rykte (om ngn el. ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. rykte; av lågty. rüchte 'rop; rykte'
2(sällan plur.) allmänt spritt omdöme om viss person, plats m.m. : han har ett oförtjänt gott rykte; restaurangen har rykte om sig att vara bra; platsen har dåligt rykte; förorten är bättre än sitt rykte
Bet. nyans: spec. om gott anseende : han har redan skaffat sig internationellt rykte
Konstr.: rykte (för ngt), (ha) rykte (om sig)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

ryggtavla · ryggvärk · ryka · rykande · ryke · ryker · rykta · ryktas · ryktbar · ryktbarhet · rykte · rykten · ryktesspridning · ryktlåda · ryktning · rymd · rymddräkt · rymden · rymdfärd · rymdfärja · rymdfarkost

Even more translations in the Norwegian-English dictionary by bab.la.