Definition

sädesslag
typ av säd

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "sädesslag"

 

"sädesslag" English translation

Results: 1-3 of 3

sädesslag {noun}

cereal {noun}

Många typer av grödor, både bland sädesslag och grönsaker, finns inte längre i dagligt bruk.

Many varieties of seed, both cereal and vegetable, are no longer in everyday use.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "sädesslag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jag vill också starkt motsätta mig att majs, sädesslag och andra viktiga agrikulturella livsmedel används för energiproduktion.

I would also like to object strongly to the use of corn, cereals and other primary agricultural food products for energy production.

Om Europa skall skydda mångfalden av sädesslag i framtiden, måste det se till att jordbrukare garanteras en sådan fri tillgång och användning.

If Europe is to protect the future diversity of crops, it must ensure that farmers are guaranteed such free access and use.
 

Definition of sädesslag in Swedish

sä`desslag {subst.}[sädesslaget, plur. sädesslag, best. plur. sädesslagen]
Orled: säd-es--slag-et
typ av säd: de fyra sädesslagen vete, råg, havre och korn; experimentera fram tåliga sädesslag
Hist.: sedan 1735
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.